Europese Commissie > EJN > Voorlopige en bewarende maatregelen > Spanje

Laatste aanpassing: 18-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Voorlopige en bewarende maatregelen - Spanje

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


In een aantal gevallen kan vertraging in de procesgang er toe leiden dat de rechtsbescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, ondoeltreffend is. Daarom kent het rechtsstelsel een reeks maatregelen om de effectiviteit te garanderen van het recht waarvoor juridische bescherming wordt gezocht.

De Spaanse wetgeving voorziet niet in een uitputtende lijst van mogelijke conservatoire maatregelen. Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalt dat een partij bij de rechtbank een verzoek kan indienen tot conservatoire maatregelen die noodzakelijk worden geacht voor de effectiviteit van de rechtsbescherming die de vervolgens nog uit te spreken rechterlijke beslissing in de hoofdzaak (aan de eiser) kan bieden. Dit brengt met zich mee dat zelfs in gevallen waarin in eerste instantie een reeks specifieke maatregelen worden opgesomd, deze maatregelen in ieder geval niet uitputtend zijn. Daarom kunnen de toegewezen maatregelen tot zekerstelling van een aanspraak verschillen, ook al wordt er een standaardprocedure gehanteerd voor de goedkeuring van alle maatregelen. Als enige eis geldt dat die maatregelen geschikt moeten zijn voor de verkrijging van de effectieve bescherming die aan de rechtbank is verzocht. 

INHOUDSOPGAVE

1. De verschillende soorten maatregelen 1.
2. De voorwaarden om maatregelen te kunnen treffen 2.
2.1. De procedure 2.1.
2.2. Wat zijn de basisvereisten om maatregelen te mogen treffen? 2.2.
3. De kenmerken van de maatregelen 3.
3.1. Welke goederen kunnen het voorwerp uitmaken van de onderscheiden maatregelen? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen? 3.2.
3.3. Is de geldigheid van de maatregelen beperkt in de tijd? 3.3.
4. Eventuele rechtsmiddelen tegen de maatregelen 4.

 

1. De verschillende soorten maatregelen

Regelgeving met betrekking tot burgerlijke procedures (voornamelijk het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) is de belangrijkste bron voor conservatoire maatregelen, zij het dat bepaalde maatregelen in bijzondere materiële wetten zijn vastgelegd.

De volgende maatregelen zijn vastgelegd in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (artikel 727):

 1. Beslag op goederen met het oog op de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen die bevelen inhouden tot overlegging van geldsommen, opbrengsten, inkomsten en genuszaken die in geld kunnen worden uitgedrukt aan de hand van bepaalde tarieven;
 2. Een gerechtelijk akkoord of bewind van kapitaalgoederen wanneer de hoop bestaat op het verkrijgen van een uitspraak dat zij moeten worden overgedragen in termen van eigendom, vruchtgebruik of enige andere hoedanigheid waarbij sprake is van een legitiem belang bij het behoud of de verbetering van de productiviteit, of indien de garantie van productiviteit van vitaal belang is voor de effectiviteit van het uit te spreken oordeel van de rechtbank;
 3. Het in gerechtelijke bewaring nemen van roerende zaken in die gevallen waarin het verzoekschrift is gericht op verkrijging van een rechterlijk bevel tot overlegging van de eigendommen die in het bezit van de verweerder zijn;
 4. Het opstellen van boedelbeschrijvingen conform de door de rechtbank gestelde voorwaarden;
 5. Voorlopige indiening van vorderingen indien deze betrekking hebben op activa of rechten die waarschijnlijk in openbare registers worden opgenomen;
 6. Overige inschrijvingen in registers in gevallen waarin publicatie in een register geschikt is voor een succesvolle tenuitvoerlegging;
 7. Gerechtelijke bevelen om een activiteit voorlopig te doen staken of om zich tijdelijk te onthouden van een bepaalde gedraging, of een tijdelijk verbod op het onderbreken of stopzetten van de levering van een dienst die wordt uitgevoerd;
 8. Beslag en confiscatie van inkomsten verkregen uit een als onwettig beschouwde activiteit, waarbij bij verzoekschrift verbod of stopzetting van die activiteit wordt geëist en verzocht wordt tot toewijzing of confiscatie van de bedragen als vergoeding in verband met intellectuele eigendom;
 9. Tijdelijke confiscatie van exemplaren van werken of voorwerpen die geacht worden inbreuk te hebben gemaakt op intellectuele en industriële eigendom, plus confiscatie van de apparatuur om ze te produceren;
 10. Opschorting van gewraakte ondernemingsbeslissingen in die gevallen waarin de eiser of eisers minimaal 1 % of 5 % van het ondernemingskapitaal bezitten, al naar gelang de verwerende onderneming al dan niet effecten in omloop heeft gebracht die ten tijde van de wraking genoteerd stonden op een gereguleerde secundaire markt;

Ter aanvulling op deze maatregelen staat de laatste alinea van artikel 727 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering aan de rechters toe om andere dan bovengenoemde maatregelen toe te wijzen. Het overzicht is daarom niet uitputtend;

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. Andere maatregelen die met het oog op de bescherming van bepaalde rechten door de wet worden geboden en die worden beschouwd als noodzakelijk ter verzekering van de effectiviteit van de rechtsbescherming die aan eiser bij rechterlijke uitspraak in de hoofdzaak kan worden toegewezen.

Ter aanvulling op dit algemene systeem zijn er andere wettelijke voorzieningen met betrekking tot conservatoire maatregelen, waaronder:

 1. Procedures met betrekking tot de bekwaamheid van personen. Artikel 726 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering geeft de rechter de mogelijkheid ambtshalve die maatregelen te treffen die hij noodzakelijk acht voor de toereikende bescherming van een persoon van wie wordt aangenomen dat deze handelingsonbekwaam is of voor bescherming van diens vermogen;
 2. Procedures inzake afstamming en vader- of moederschap. Artikel 768 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering omvat maatregelen ter bescherming van de persoon en goederen van iemand die onder het gezag staat van de persoon die als vertegenwoordigende ouder verschijnt, alsmede de toewijzing van voorlopige onderhoudsgelden aan de eiser, in dringende gevallen zelfs zonder een voorafgaande hoorzitting;
 3. Bescherming van het vermogen van overledenen. Zekerstelling van het vermogen bij vererving en van de bescheiden van de overledene kan worden toegewezen, evenals het beheer van de boedel van de overledene en vaststelling van de identiteit van zijn verwanten, naast andere maatregelen (artikel 790-796 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering);
 4. De slotbepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering omvatten maatregelen die van toepassing zijn op specifieke zaken die door bijzondere wetten worden geregeld, zoals beslag op apparatuur, instrumenten en materiaal in procedures met betrekking tot intellectuele eigendom (tweede slotbepaling) en octrooien (vijfde slotbepaling).

2. De voorwaarden om maatregelen te kunnen treffen

2.1. De procedure

De maatregelen worden toegewezen door een rechter die zowel in de betreffende materie als territoriaal bevoegd is, degene die de zaak behandelt, of, indien de procedure nog niet is ingesteld, degene die bevoegd is tot behandeling van de zaak.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voorafgaande aan de indiening van een verzoekschrift kunnen conservatoire maatregelen worden gevraagd, tenzij toewijzing gezien de aard van die maatregelen onmogelijk is (zoals in het geval van een voorlopige indiening van een vordering), of tenzij de wet vereist dat de eis tot conservatoire maatregelen tegelijk met het verzoekschrift wordt ingediend (zoals bij stopzetting van verboden activiteiten of de opschorting van gezamenlijke beslissingen bij eigendomsgeschillen betreffende appartementseigendom). Vanwege hun buitengewone aard (aangezien de normale gang van zaken is om maatregelen in het verzoekschrift zelf op te nemen), is het noodzakelijk dat urgentie en noodzaak zich tegelijkertijd voordoen. Conservatoire maatregelen kunnen in de daaropvolgende procedure worden toegewezen zonder de tegenpartij te horen (behoudens het recht van bezwaar tegen de maatregelen nadat ze zijn toegewezen), al blijven ze zonder rechtsgevolg indien het bijbehorende verzoekschrift niet binnen twintig dagen na toewijzing wordt ingediend.

Zoals echter reeds aangegeven, worden dergelijke maatregelen vaak tegelijkertijd verzocht met de indiening van het verzoekschrift. In een dergelijk geval gelast de rechter de instelling van afzonderlijke procedures die hij tegelijkertijd met de hoofdzaak behandelt en waarbij bewijs naar voren kan worden gebracht en behandeld om aan te tonen dat is voldaan aan alle voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de conservatoire maatregel. De stelregel luidt dat, voorafgaande aan conservatoire maatregelen, de partijen worden opgeroepen voor een zitting waarop de argumenten naar voren worden gebracht en het bewijs wordt behandeld dat als relevant wordt beschouwd voor de beslissing of er wel of geen conservatoire maatregel wordt vastgesteld, ongeacht de betreffende maatregel, of, indien van toepassing, de beslissing om een zekerstelling te verlangen van de eiser van de conservatoire maatregel voor het geval het verzoekschrift vervolgens wordt afgewezen. Niettemin kan de partij die om de maatregel verzoekt, vragen dat de maatregel wordt toegewezen zonder dat de andere partij wordt gehoord, indien dit gerechtvaardigd is om redenen van urgentie of indien een hoorzitting het doel van de maatregel in gevaar zou kunnen brengen (bijvoorbeeld indien het risico bestaat van onttrekking of verkwisting van goederen van de schuldenaar). In dat geval kan de benadeelde partij bezwaar aantekenen nadat de maatregel is toegewezen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een verzoek tot maatregelen is ook mogelijk na indiening van het verzoekschrift of tijdens de behandelingsfase van het beroep. Dit verzoek dient echter gebaseerd te zijn op feiten en omstandigheden die rechtvaardigen dat het verzoek in dit stadium wordt ingediend.

Advocaten moeten verzoeken indienen ter vaststelling van conservatoire maatregelen in procedures waarin de betrokkenheid van dergelijke beroepsbeoefenaren wordt vereist. Wettelijke vertegenwoordiging is niet noodzakelijk bij maatregelen waartoe voorafgaande aan het verzoekschrift is verzocht.

2.2. Wat zijn de basisvereisten om maatregelen te mogen treffen?

Om toewijzing van een van de bovengenoemde maatregelen te verkrijgen, dient voor de rechtbank te worden voldaan aan de volgende vereisten:

 1. Risico van benadeling door het verstrijken van de tijd of periculum in mora. Dit omvat het risico van schade die de eiser kan lijden vanwege vertraging in de procedure die de tenuitvoerlegging van het bij uitspraak bepaalde doorkruist. De partij die om de maatregel vraagt, dient te bewijzen dat, ingeval de verzochte maatregelen niet worden toegewezen, er tijdens de procedure over de betreffende zaak situaties kunnen ontstaan die afbreuk doen aan de effectiviteit van de bescherming die bij rechterlijke uitspraak aan de eiser zou kunnen worden toegewezen. De maatregel dient niet te worden toegewezen indien de situatie die het risico veroorzaakt al langere tijd door de eiser wordt geduld, met uitzondering van die gevallen waarin afdoende kan worden beargumenteerd waarom niet eerder om de maatregel is verzocht;
 2. Prima facie zaak of fumus boni iuris. De eiser dient de rechter argumenten over te leggen op grond waarvan de rechter het voorlopige oordeel kan vellen dat het verzoekschrift in overeenstemming is met het recht. Deze eis houdt in dat de eiser details, argumenten en ondersteunende bescheiden dient over te leggen die de rechter ertoe brengen, zonder vooruit te lopen op de bodemprocedure (aangezien in Spanje conservatoire maatregelen worden uitgesproken door dezelfde rechtbank die later zal beslissen in de bodemprocedure), om een voorlopig of indicatief oordeel te geven ten gunste van de belangrijkste punten van de vordering. Ter aanvulling op schriftelijk bewijs worden andere bewijsmiddelen toegelaten (getuigen, deskundigen, verklaringen door partijen, enzovoort);
 3. Zekerheid. Behalve in die gevallen waarin uitdrukkelijk anders is bepaald, dient de eiser die om de maatregel verzoekt, voldoende zekerheid te stellen om de schade te dekken die de conservatoire maatregel zou kunnen veroorzaken aan de goederen van de verweerder. De hoogte wordt bepaald door de rechter die rekening houdt met: (a) de aard en het onderwerp van de vordering; (b) de rechterlijke beoordeling van de fundamentele argumenten in het verzoek om de maatregel; en (c) argumenten of gronden betreffende geschiktheid of toereikendheid in relatie tot de omvang van de schade die door de maatregelen kan worden veroorzaakt;
 4. Proportionaliteit. Deze eis wordt niet expliciet gesteld in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, maar rechtswetenschappers beschouwen deze doorgaans als een aanvulling op bovengenoemde eisen, aangezien rechters geen maatregel zullen toewijzen tenzij dit strikt noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de procedure waarvoor de voorlopige zekerstelling wordt verzocht. Deze eis is afgeleid van democratische principes en het principe van minimaal ingrijpen in de vrijheid van personen. Deze principes zijn leidend voor het gehele rechtssysteem en zijn vastgelegd in de grondwet.

3. De kenmerken van de maatregelen

Het doel van de vaststelling van een conservatoire maatregel is rekening te houden met de eventualiteit dat in de loop van huidige of toekomstige procedures de verweerder verplicht kan worden om zich te onthouden van het uitvoeren van bepaalde handelingen of om andere handelingen uit te voeren met betrekking tot zijn goederen. Daarom wordt hiermee getracht de verweerder te beletten dat hij handelingen verricht die gericht zijn op het beletten van de toegang tot zijn activa of rechten, op het veroorzaken of toelaten van schade aan zijn activa of rechten, en het verzuimen om bepaalde activa over te dragen en langs die weg situaties van insolventie te scheppen teneinde de effectiviteit van een mogelijke rechterlijke uitspraak te frustreren.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In de Spaanse wetgeving zijn conservatoire maatregelen gerechtelijk van aard, aangezien zij slechts door de rechtbanken kunnen worden uitgevaardigd. Ze kunnen niet worden uitgevaardigd door mediators of bemiddelaars; zij vormen geen specifieke, uitputtende reeks maatregelen; zij zijn regelend van aard (ze kunnen uitsluitend worden uitgevaardigd op verzoek van een partij); ze hebben een vermogensrechtelijk karakter in die zin dat ze van invloed kunnen zijn op de activa en rechten van de verweerder; hun doel is de effectiviteit van een mogelijke uitspraak (voor de eiser) zeker te stellen; en ten slotte dienen ze de totstandkoming van de uitspraak in de hoofdzaak.

Ze kunnen worden uitgevaardigd met betrekking tot roerende en onroerende zaken. Ze hebben niet uitsluitend betrekking op het vermogen in die zin dat ook maatregelen om relatieve rechten te beperken uit het oogpunt van voorzorg kunnen worden vastgesteld.

Bevelen en verboden, waaronder maatregelen om iets te doen of na te laten, kunnen worden uitgevaardigd.

3.1. Welke goederen kunnen het voorwerp uitmaken van de onderscheiden maatregelen?
 1. Conservatoire maatregelen kunnen betrekking hebben op specifieke roerende zaken, bovenal op die zaken die in geld kunnen worden uitgedrukt, zoals opbrengsten en inkomsten uit zaken.

  Een verzoek tot beslag op deze zaken kan worden ingediend. Daarmee kan een vorderingsrecht worden verkregen dat is afgeleid van een algemene verbintenis waarbij de verschuldigde zaken niet afzonderlijk worden geteld, maar worden vervangen door een specifieke hoeveelheid die in geld kan worden uitgedrukt met behulp van eenvoudige wiskundige berekeningen.

  Bovenkant paginaBovenkant pagina

  Concrete roerende zaken kunnen in bewaring worden genomen en ondergebracht bij een bewaarnemer die door de rechter wordt aangesteld op grond van diens geschiktheid voor de taak.

  Ook bestaat de mogelijkheid van beslag, consignatie en confiscatie van geldsommen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen beslag op en confiscatie van inkomsten uit een onwettige activiteit en inkomsten uit toelaatbare activiteiten, zoals inkomsten uit intellectuele eigendom.

 2. Een andere groep maatregelen die kan worden vastgesteld, betreft handelingen die kunnen worden toegestaan door de rechter met betrekking tot een vordering die geen relatie heeft met het expliciet omschreven goed.

  Dit houdt de mogelijkheid in van een gerechtelijk akkoord of bewind van kapitaalgoederen in het geval van een vordering tot overdracht in termen van eigendom, vruchtgebruik of een andere hoedanigheid met een gerechtvaardigd belang.

  Een boedelbeschrijving kan worden verzocht conform de door de rechtbank bepaalde voorwaarden.

  Voorlopige indiening van een vordering is toegestaan in gevallen waarin dit betrekking heeft op activa of rechten die waarschijnlijk worden vastgelegd in openbare registers of andere registers in zaken waarbij openbaarheid nuttig is voor het bereiken van het doel van de actie.

  Ten slotte is een rechterlijke uitspraak nodig voor de tijdelijke staking van een activiteit, voor het tijdelijk nalaten om iets te doen of voor het voorlopige verbod aan iemand om de levering van een dienst die wordt uitgevoerd, te onderbreken of stop te zetten.

 3. De laatste categorie aangelegenheden die door tussenuitspraken kan worden bestreken, heeft betrekking op exclusief materiaal en exclusieve specimens (verbeurdverklaring of confiscatie van zaken die zijn gebruikt om goederen te produceren die industriële en intellectuele eigendomsrechten genereren).

  Ondernemingsbeslissingen door een handelsonderneming van welke aard dan ook, kunnen eveneens worden opgeschort.

  Bovenkant paginaBovenkant pagina

 4. Ten slotte is het in het Spaanse recht mogelijk om een reeks onbepaalde maatregelen uit te vaardigen ter bescherming van wettelijke rechten of die worden beschouwd als noodzakelijk voor een effectieve rechtsbescherming. Welke zaken door deze maatregelen kunnen worden bestreken, is niet nader aangegeven. Deze maatregelen kunnen van uiteenlopende aard zijn, mits ze noodzakelijk zijn.
3.2. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen?
 1. Het doel van beslag op kwantificeerbare zaken, geld, inkomsten en opbrengsten is via de maatregel zeker te stellen dat er een reserve bestaat om de kosten van de procedures tegen de verweerder te dekken, vooral in zaken waarin niet vrijwillig gevolg wordt gegeven aan de uitspraak.
 2. De confiscatie van roerende zaken kan uitsluitend worden toegewezen indien het verzoekschrift is gericht op overdracht van een specifieke zaak die in het bezit is van de verweerder.
 3. Een gerechtelijk akkoord of onderbewindstelling is bedoeld om bijzonder productieve kapitaalgoederen zeker te stellen ter voorkoming van inefficiënt management door het terugbrengen of verliezen van inkomsten uit productie.
 4. Plaatsing van kapitaalgoederen onder de zorg van beheerders omvat rechterlijke toetsing, maar ontheft de verweerder niet van het beheer. Bewind gaat echter een stap verder: de bewindvoerder vervangt de verweerder als beheerder.
 5. Het verzoek tot het opmaken van boedelbeschrijvingen kan worden toegewezen in elk type procedure, ongeacht de vordering, met als enige eis dat de boedelbeschrijving noodzakelijk is om zeker te stellen dat de uitspraak (voor de eiser) wordt verkregen. De rechter dient duidelijk aan te geven welke details de boedelbeschrijving dient te omvatten en hoe deze dient te worden uitgevoerd.
 6. De gevolgen van het indienen van voorlopige vorderingen strekken zich uit tot de procedurele situatie die betrekking heeft op de procedure waarin ze werden toegewezen. Ze trachten de bescherming die de openbare aard van de registers met zich meebrengt en van inschrijvingsbewijzen op te schorten, zodat de eigenaar van de zaak of het recht die resp. dat in het register is ingeschreven, die zaak of dat recht kan verkopen. De derde partij kan echter niet aanvoeren dat hij niet wist van de voorlopige indiening van de vordering, hetgeen voor hem nadelig is. Voorlopige indiening van vorderingen kan worden toegewezen in allerlei procedures waarbij bescherming uit hoofde van een openbaar register mogelijk is, bijvoorbeeld het kadaster en het handelsregister.
 7. Tijdelijke beperking van de handelingen van de verweerder. Dit wordt geregeld door verschillende bijzondere wetten. Beperkingen moeten daarom voldoen aan hetgeen in die wetten is bepaald. De gevolgen omvatten gerechtelijke bevelen om een activiteit van de verweerder voorlopig te doen staken of om zich tijdelijk te onthouden van een bepaalde gedraging, of een tijdelijk verbod op het onderbreken of stoppen van de levering van een dienst die wordt uitgevoerd.
 8. Beslag, consignatie en confiscatie van geldsommen. Dit is duidelijk een beschermende maatregel en omvat een preventief verbod door de zekerstelling van de voldoening van een eis voor een specifiek geldbedrag. Deze maatregel wordt gebruikt ter verkrijging van beslag en confiscatie van inkomsten uit onwettige activiteiten. De maatregel kan niet worden gesplitst; daarom is het noodzakelijk dat zowel beslag als confiscatie wordt toegewezen. Indien een of andere maatregel is vereist, dienen de bovengenoemde generieke maatregelen te worden toegepast. Een ander doel van deze maatregel kan zijn om geldbedragen die worden gevorderd als vergoeding in verband met intellectuele eigendom, te consigneren of te confisqueren. Dit betreft het recht van auteurs op bepaalde geldbedragen voor hun werk, bestaande uit een evenredig deel van de inkomsten gegenereerd door de verschillende openbare uitvoeringen op grond van de wet op de intellectuele eigendom.
 9. Bewaargeving van materiaal en specimens onder het stelsel van exclusiviteit. Dit is een conservatoire maatregel die voortkomt uit de bescherming van de exclusieve exploitatierechten die op grond van de bijzondere wetten op industriële en intellectuele eigendom worden toegekend aan rechthebbenden. Het gaat om verbeurdverklaring met specificatie van de betreffende zaak – specimens of benodigd materiaal voor de productie van waren waarop exclusieve rechten rusten.
 10. Opschorting van ondernemingsbeslissingen. Deze maatregel is bijzonder vanwege de legitimiteit die nodig is om een verzoek daartoe in te dienen, berustend op hetzij 1 % van het ondernemingskapitaal indien de onderneming aandelen heeft uitgebracht die ten tijde van het verzet stonden genoteerd op een gereguleerde secundaire markt, hetzij 5 % van het ondernemingskapitaal in andere gevallen. Dit is van toepassing op alle soorten handelsondernemingen.
3.3. Is de geldigheid van de maatregelen beperkt in de tijd?

Conservatoire maatregelen worden doorgaans vastgesteld na het horen van de verweerder. Indien de eiser stelt dat de zaak urgent is en daarvoor bewijs aanlevert, kan de rechter deze maatregelen zonder verdere procedures en zonder de verweerder te horen, binnen vijf dagen toewijzen, Zodra de maatregelen zijn vastgesteld, is bijstelling mogelijk indien feiten en omstandigheden worden aangedragen en bewezen waarmee geen rekening is gehouden toen de maatregelen werden vastgesteld, of binnen de termijn die is bepaald voor verzet tegen de maatregel.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien een uitspraak niet ten gunste van de eiser is, dient de rechter onmiddellijk te gelasten dat de maatregel wordt opgeheven, tenzij de omstandigheden van het geval anders vereisen, en met een verhoging van de zekerheidsstelling.

Ingeval van een uitspraak die deels ten gunste van de eiser uitvalt, zal de rechter de andere partij horen en besluiten of hij de maatregel opheft of handhaaft.

Indien de afwijzing van de vordering na de einduitspraak wordt bevestigd, zullen de maatregelen van rechtswege worden opgeheven en kan de benadeelde partij een vordering tot schadevergoeding instellen (hetzelfde is het geval indien de eiser de vordering staakt of zijn verzoek intrekt).

Conservatoire maatregelen kunnen ook worden gewijzigd wanneer de maatregel voorafgaande aan het verzoekschrift is aangevraagd en is toegewezen zonder dat de verweerder is gehoord. Is dit het geval en voldoet de eiser niet aan de wettelijk vastgestelde termijn van twintig dagen voor het indienen van het verzoekschrift, dan dient de maatregel onmiddellijk te worden opgeheven en de schade aan de verweerder te worden vergoed, waarbij alle gerechtelijke kosten door de eiser dienen te worden betaald.

Een maatregel kan niet in stand worden gehouden indien de procedure voor meer dan zes maanden wordt opgeschort vanwege een oorzaak die aan de eiser is toe te schrijven.

Wanneer tot voorlopige tenuitvoerlegging van een uitspraak is besloten, worden eventuele maatregelen die met betrekking tot de aanvankelijke tenuitvoerlegging zijn toegewezen, beëindigd en vervangen door tenuitvoerleggingsmaatregelen, zodat de aard van de oorspronkelijk vastgestelde conservatoire maatregelen verandert.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Ten slotte kan de verweerder de rechter verzoeken om de uitgevaardigde conservatoire maatregel te vervangen door een toereikende zekerheidsstelling die garant staat voor het daadwerkelijk gevolg geven aan de uitspraak. De rechter die de maatregel toewees, is bevoegd om dit te doen. Hij bepaalt de zekerheid, die kan worden geboden in de vorm van een geldsom of een waarborg.

4. Eventuele rechtsmiddelen tegen de maatregelen

Procedureregels voorzien in de mogelijkheid van het indienen van beroep bij een hoger gerecht.

Beroep kan worden ingesteld tegen de uitspraak waarbij de maatregel werd toegewezen, maar heeft geen opschortende werking. Er kan ook beroep worden ingesteld tegen een afwijzing van de maatregel.

Samen met deze beroepsmogelijkheid kan de eiser zijn verzoek opnieuw indienen indien er een wijziging optreedt in de omstandigheden ten opzichte van zijn oorspronkelijke verzoekschrift.

Geen beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing waarbij een voorlopige maatregel wordt toegewezen die is uitgebracht zonder de verweerder daarover te horen, aangezien de in deze zaak te volgen procedure op tegenspraak is. Dergelijke procedures worden behandeld door de rechter die de voorlopige maatregel heeft uitgesproken. De verweerder kan beroep zonder opschortende werking instellen tegen een uitspraak die zijn verweer verwerpt. De eiser heeft hetzelfde recht van beroep in gevallen waarin het verweer geheel of gedeeltelijk is toegewezen.

Anders dan op grond van het bovenstaande zou kunnen worden gedacht, kan geen beroep worden ingesteld in gevallen waarin een zekerstelling is geaccepteerd of afgewezen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De voorbereiding en procedurele fasen van het beroep verschillen niet substantieel van de algemene regels. Zo wordt het voornemen tot hoger beroep aangekondigd in een procesinleidend document dat binnen vijf werkdagen na kennisgeving van de beslissing wordt voorgelegd aan hetzelfde lichaam dat de uitspraak deed. Indien er meerdere eisers zijn, wordt de termijn afzonderlijk berekend. Het voornemen om tegen de uitspraak in beroep te gaan, moet in dit document worden aangegeven. Vervolgens gaat de rechter na of de termijn in acht is genomen en of beroep tegen de uitspraak kan worden ingesteld. Indien dit het geval is, stelt hij de eiser ervan op de hoogte dat deze binnen twintig dagen een verzoekschrift moet indienen om het beroep aanhangig te maken. In dit verzoekschrift dient hij beargumenteerd aan te geven om welke formele en inhoudelijke redenen hij zich door de uitspraak benadeeld voelt. Dit verzoekschrift zal worden doorgezonden naar de andere partijen, die binnen tien dagen een schriftelijke verklaring moeten indienen waarin ze bezwaar aantekenen tegen het beroep of de beslissing aanvechten op een voor hen nadelig punt. In beide gevallen dient de verklaring met redenen te worden omkleed. Nadat deze argumenten zijn ingebracht, worden de documenten overgelegd aan een hoger gerecht en worden de partijen ter verschijning voor dat gerecht gedagvaard.

Zoals hiervoor vermeld, heeft het instellen van een beroep tegen de vaststelling van conservatoire maatregelen geen opschortende werking. Met andere woorden, de rechter zal eventuele maatregelen die hij nodig acht blijven toewijzen om zeker te stellen dat de conservatoire maatregel wordt vastgesteld.

Dergelijke procedures worden bij voorkeur behandeld door het hof van beroep. De data voor de beraadslagingen, stemming of de uitspraak dienen zo spoedig mogelijk bekend te worden gemaakt.

« Voorlopige en bewarende maatregelen - Algemene informatie | Spanje - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 18-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk