Euroopan komissio > EOV > Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet > Espanja

Uusin päivitys: 24-05-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Espanja

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


Tietyissä tilanteissa oikeudenkäyntien viivästyminen saattaa tehdä tyhjäksi tavoitellun oikeussuojan. Tämän vuoksi oikeusjärjestyksessä säädetään toimista, joilla varmistetaan sen oikeuden vaikuttavuus, jonka oikeudelliseen tunnustamiseen pyritään.

Espanjan lainsäädännössä ei ole tyhjentävää luetteloa hyväksyttävistä turvaamistoimista. Siksi siviiliprosessilaissa säädetään, että tuomioistuimelta voidaan hakea sellaisten turvaamistoimien määräämistä, jotka katsotaan tarpeellisiksi oikeussuojan, joka vastaisella hyväksyvällä tuomiolla mahdollisesti myönnetään, vaikutuksen varmistamiseksi. Vaikka alussa luetellaan eräitä konkreettisia toimia, laki edellyttää kaikissa tapauksissa harkinnan käyttämistä. Siitä huolimatta, että kaikkien turvaamistointen vahvistamista yhdistää sama prosessisäädös, oikeuden turvaamiseen tähtäävien toimien määrääminen voi tapahtua eri tavoilla, ja ainoana edellytyksenä niitä harkittaessa on saavuttaa tuomioistuimessa vaadittu oikeussuoja. 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Minkälaisia turvaamistoimia on käytettävissä? 1.
2. Millä edellytyksillä turvaamistoimia voidaan määrätä? 2.
2.1. Menettely 2.1.
2.2. Perusteet, jotka tuomioistuimen on otettava huomioon turvaamistointa myöntäessään 2.2.
3. Turvaamistoimien tarkoitus ja luonne 3.
3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla turvaamistoimien kohteena? 3.1.
3.2. Mitkä ovat näiden toimien vaikutukset? 3.2.
3.3. Mikä on turvaamistoimien voimassaoloaika? 3.3.
4. Mahdollisuus hakea muutosta turvaamistoimiin 4.

 

1. Minkälaisia turvaamistoimia on käytettävissä?

Siviiliprosessia koskeva lainsäädäntö (pääasiassa laki oikeudenkäynnistä siviiliasioissa Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC) on ensisijainen turvaamistoimien lähde, mutta aineellisissa erityislaeissa on myös säädetty turvaamistoimista.

LEC:ssä (727 §) luetellaan seuraavat toimet:

 1. Omaisuuden hukkaamiskielto sellaisten päätösten täytäntöönpanon varmistamiseksi, joilla tuomitaan suorittamaan rahasummia tai tuloja, vuokria ja rahassa laskettavia korvauksia tiettyjä hintoja soveltaen.
 2. Tuloa tuottavan omaisuuden oikeudellinen valvonta tai haltuunotto, kun haetaan tuomioita niiden luovuttamiseksi omistajan tai nautintaoikeudenhaltijan taikka muun sellaisen henkilön ominaisuudessa, jolla on oikeutettua etua säilyttää omaisuuden tuottokyky tai kasvattaa sitä tai kun tuottokyvyn takaaminen on ehdottoman tärkeää mahdollisesti langetettavan tuomion vaikutuksen kannalta.
 3. Irtaimen omaisuuden takavarikko, kun kanteella haetaan päätöstä, jolla vastaaja velvoitetaan luovuttamaan hallussaan oleva irtain esine.
 4. Omaisuuden luettelointi tuomioistuimen määräämissä olosuhteissa.
 5. Vaateen ennakollinen merkitseminen sen kohdistuessa julkisiin rekistereihin merkittävään varallisuuteen tai oikeuksiin.
 6. Muut rekisterimerkinnät tapauksissa, joissa rekisterin julkisuudesta on hyötyä täytäntöönpanon menestymiselle.
 7. Oikeuden määräys toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, jolla velvoitetaan pidättäytymään tietyn ajan toiminnan harjoittamisesta tai kielletään tiettynä aikana keskeyttämästä tai lopettamasta sellaisen suorituksen toteuttamista, jonka suorittamisesta ollaan luopumassa.
 8. Tulojen valvonta ja konfiskointi, kun tulot on saatu laittomana pidetystä toiminnasta, jonka kieltämiseen tai lopettamiseen kanteella pyritään, kuten niiden summien haltuun- tai talteenotto, joita vaaditaan korvaukseksi henkisestä omaisuudesta.
 9. Teosten tai esineiden kappaleiden konfiskointi tietyksi ajaksi, kun arvioidaan, että niitä tuotettaessa on rikottu teollis- ja tekijänoikeuksista annettuja normeja, samoin kuin niiden tuottamiseen käytetyn materiaalin talteenotto.
 10. Yhtiökokousten päätösten lykkääminen, kun päätöksiä vastustava kantaja tai vastustavat kantajat edustavat vähintään yhtä tai viittä prosenttia yhtiön pääomasta riippuen siitä, onko vastaajana oleva yhtiö laskenut liikkeelle arvopapereita, jotka on vastustamishetkellä hyväksytty vaihdettaviksi jälkimarkkinoilla.

Tämän lisäksi LEC:n 727 §:n viimeisessä kohdassa tuomarille annetaan mahdollisuus myöntää muita turvaamistoimia, jotka eivät sisälly edellä mainittuihin, joten luettelo ei ole tyhjentävä.

Sivun alkuunSivun alkuun

 1. Laissa säädetään muista turvaamistoimista nimenomaisesti tiettyjen oikeuksien suojaamiseksi, tai ne arvioidaan välttämättömiksi sen oikeussuojan vaikutuksen varmistamiseksi, joka oikeuden langettamassa hyväksyvässä tuomiossa mahdollisesti myönnetään.

Tämän yleisjärjestelmän ulkopuolella on myös muita etujen turvaamista koskevia oikeussäännöksiä, joista voidaan mainita seuraavat:

 1. Henkilöiden oikeuskelpoisuutta koskevat prosessit: LEC:n 726 §:ssä tuomioistuimelle annetaan mahdollisuus määrätä viran puolesta toimenpiteitä, jotka harkitaan tarpeellisiksi oikeuskelvottomaksi oletetun henkilön tai hänen omaisuutensa asianmukaiseksi suojaamiseksi.
 2. Sukulaisuutta, isyyttä ja äitiyttä koskevat prosessit: LEC:n 768 §:ssä säädetään toimenpiteistä henkilön ja omaisuuden suojaamiseksi sukulaiseksi osoittautuneen määräysvallalta ja väliaikaisen elatusavun myöntämiseksi kantajalle, myös ilman edeltävää kuulemista, jos tapaus on kiireellinen.
 3. Vainajan omaisuuden suojelu: Toimenpiteitä voidaan määrätä muun muassa kuolinpesän varallisuuden ja vainajan asiakirjojen turvaamiseksi, samoin kuin perintövarojen valvomiseksi ja vainajan sukulaisten selvittämiseksi (LEC:n 790–796 §).
 4. LEC:n loppusäännöksissä (Disposiciones Finales) säädetään toimenpiteistä, joita sovelletaan erityislaeissa säännellyin edellytyksin, kuten hyödykkeiden, laitteiden ja materiaalien takavarikointi henkistä omaisuutta (DF 2ª) tai patentteja (DF 5ª) koskevissa oikeudenkäynneissä.

2. Millä edellytyksillä turvaamistoimia voidaan määrätä?

2.1. Menettely

Toimenpiteet vahvistaa se tuomari tai tuomioistuin, joka on toimivaltainen käsittelemään pääasiaa kyseisessä tuomiopiirissä ja joka tutkii sen, tai jos prosessia ei ole pantu vireille, jolle asian tutkiminen kuuluisi.

Sivun alkuunSivun alkuun

Turvaamistoimia voidaan hakea ennen kanteen vireillepanoa, kunhan niiden myöntäminen ei ole luonnostaan mahdotonta (kuten esimerkiksi vaateen ennakollisen merkitsemisen tapauksessa) , eikä laissa vaadita niiden hakemista samanaikaisesti kanteen kanssa (kuten kielletyn toiminnan lopettaminen tai omistajien kokousten päätösten lykkääminen yhteisomistusta koskevissa riidoissa). Poikkeuksellisen luonteensa vuoksi (tavallisesti niitä haetaan itse kanteella) näiltä toimilta edellytetään kiireellisyyden ja välttämättömyyden samanaikaisuutta. Ne voidaan vahvistaa kuulematta myöhemmän oikeudenkäynnin vastapuolta (vastapuolella on kuitenkin oikeus vastustaa myönnettyjä toimenpiteitä) , mutta ne ovat tehottomia, jos vastaavaa kannetta ei nosteta 20 päivän määräajassa niiden vahvistamisesta.

Kuten edellä todettiin, useimmiten turvaamistoimia haetaan samanaikaisesti kanteen kanssa, jolloin tuomari tai tuomioistuin määrää erillisen käsittelyn järjestämisestä, joka hoidetaan pääasian rinnalla ja jossa voidaan ehdottaa ja esittää näyttöä edellytysten täyttämiseksi ja etujen turvaamiseksi. Yleissäännön mukaisesti osapuolet kutsutaan ennen turvaamistoimien vahvistamista oikeuden eteen esittämään väitteensä ja näytön, jotka he haluavat esittää turvaamistoimien hyväksymisen tai hylkäämisen puolesta, ja tapauskohtaisesti vakuuden, jota voidaan edellyttää turvaamistoimea vaativalta sen varalta, että kanne hylätään. Tästä huolimatta turvaamistoimen hakija voi pyytää, että hakemus hyväksytään vastapuolta kuulematta osoittamalla, että pyyntöön on kiireellisiä syitä tai että kuuleminen voi vaarantaa toimen menestymisen, jos on esimerkiksi vaarana, että velallinen kätkee tai haaskaa omaisuuttaan. Tässä tapauksessa vahinkoa kärsivä osapuoli voi vastustaa jo hyväksyttyä turvaamistointa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Turvaamistoimia voidaan hakea myös kanteen nostamisen jälkeen tai muutoksenhakuvaiheessa, vaikkakin tällaiselta hakemukselta edellytetään, että se perustuu kyseisen ajankohdan oikeuttaviin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin.

Turvaamistoimia ei voi hakea ilman asianajajaa eikä asiamiestä oikeudenkäynneissä, joissa näiden ammattihenkilöiden myötävaikutus on välttämätöntä. Jos toimenpiteitä haetaan ennen kanteen nostamista, oikeudenkäyntiavustajan tai -edustajan nimeäminen ei ole välttämätöntä.

2.2. Perusteet, jotka tuomioistuimen on otettava huomioon turvaamistointa myöntäessään

Jotta tuomioistuin voi vahvistaa jonkin edellä mainituista toimenpiteistä, on täytettävä seuraavat edellytykset:

 1. Ajan kulumisesta johtuva riski tai kiireellisyysvaatimus (periculum in mora) : Samaa asiaa tarkoittaa vahinkoriski, joka kantajalle saattaa koitua oikeudenkäynnin ajallisesta viivästymisestä, joka voi tehdä tyhjäksi oikeudenkäynnin päättyessä annettavan tuomion tai päätöksen täytäntöönpanon. Toimenpidettä hakevan on osoitettava, että ellei turvaamistoimia vahvisteta, käsiteltävässä asiassa saattaa syntyä prosessin aikana tilanteita, jotka pidättävät tai vaikeuttavat sen suojan vaikutusta, joka hyväksyvällä tuomiolla saatetaan myöntää. Toimenpidettä ei pidä kuitenkaan myöntää, jos hakija on sietänyt riskin aiheuttamaa tilannetta jo pitkään, ellei hakija esitä riittäviä perusteita, jotka osoittavat, miksei hän ole hakenut toimenpidettä aikaisemmin.
 2. Oikeutetun edun olettama tai fumus boni iuris: Hakijan on esitettävä tuomioistuimelle syyt, joiden perusteella se voi alustavasti päättää, onko vaateelle riittävä oikeutus. Hakijalta edellytetään niiden tietojen, väitteiden ja kirjallisten perustelujen esittämistä, joiden pohjalta tuomioistuin pystyy pääasiaa ratkaisematta (Espanjassa sama tuomioistuin, joka käsittelee myöhemmin pääasian, vahvistaa turvaamistoimet) tekemään väliaikaisen tai indisiopäätöksen, jolla kanteen peruste myönnetään oikeaksi. Todistelu voi olla joko kirjallista tai muun luontoista (todistajat, asiantuntijat, asianosaisten lausumat jne.).
 3. Vakuus: Ellei nimenomaisesti toisin säädetä, toimea hakevan on asetettava riittävä vakuus, jolla katetaan varotoimenpiteestä vastaajan omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvat haitat ja vahingot. Tuomioistuin päättää sen määrästä ottamalla huomioon: a) vaatimuksen luonteen ja sisällön, b) arvion turvaamistoimihakemuksen perusteesta ja c) syyt tai perusteet vakuuden soveltuvuudelle tai riittävyydelle suhteessa turvaamistoimista mahdollisesti aiheutuvien haittojen ja vahinkojen määrään.
 4. Suhteellisuus: Tämä vaatimus ei sinänsä sisälly LEC:hen, mutta sen katsotaan yleensä täydentävän edellisiä vaatimuksia, sillä tuomioistuin ei myönnä turvaamistoimea, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä sen prosessin varmistustarkoituksen saavuttamiseksi, johon suojalla tähdätään. Se on johdettavissa oikeusvaltion periaatteesta ja siitä, että yksityishenkilöiden elämänpiiriin tulisi puuttua mahdollisimman vähän. Koko oikeusjärjestys perustuslaista lähtien rakentuu näille periaatteille.

3. Turvaamistoimien tarkoitus ja luonne

Turvaamistoimen vahvistamisella pyritään kohtaamaan tai kattamaan se mahdollisuus, että nykyisen tai vastaisen oikeudenkäyntiprosessin kuluessa vastaaja velvoitetaan joko pidättäytymään tietyistä toimista tai suorittamaan muita omaisuuteensa kohdistuvia toimia. Tällä tavalla estetään vastaajaa toteuttamasta toimenpiteitä, joilla tämä pyrkii välttämään esineiden tai oikeuksien muodostumisen osaksi varallisuuttaan, aiheuttamaan tai sallimaan omaisuusvahinkoja taikka siirtämään tiettyä varallisuutta pois oikeuden ulottuvilta luomalla maksukyvyttömyystilanteita, joilla estetään mahdollisen tuomion voima.

Sivun alkuunSivun alkuun

Turvaamistoimilla on Espanjan lainsäädännössä lainkäyttökeinojen luonne, koska niiden vahvistaminen kuuluu tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan. Välimiehet tai välittäjät eivät voi vahvistaa turvaamistoimia, ne eivät muodosta tiettyä rajallista joukkoa, ne ovat määräyksen luonteisia (ne voidaan vahvistaa vain asianosaisen hakemuksesta) , ne ovat luonteeltaan varallisuusoikeudellisia, koska ne kohdistuvat vastaajan omaisuuteen ja oikeuksiin, niiden tarkoituksena on varmistaa mahdollisen hyväksyvän tuomion vaikuttavuus ja ne ovat instrumentaaalisia suhteessa pääasian käsittelyssä langetettavaan tuomioon.

Turvaamistoimia voidaan vahvistaa sekä aineellisen että aineettoman omaisuuden suhteen. Ne eivät ole luonteeltaan pelkästään varallisuusoikeudellisia, koska niillä voidaan varotoimenpiteinä rajoittaa myös henkilökohtaisia oikeuksia.

Turvaamistoimina voidaan vahvistaa määräyksiä ja kieltoja, joiden sisältönä voi olla tekeminen tai tekemättä jättäminen.

3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla turvaamistoimien kohteena?
 1. Turvaamistoimia voidaan kohdistaa määrättyyn konkreettiseen varallisuuteen, jonka on ennen kaikkea oltava rahassa laskettavaa, kuten vuokratuotot ja esineistä saatavat tulot.
 2. Mainitulle varallisuudelle voidaan hakea takavarikkoa, jolloin saadaan yleisestä velvollisuudesta johtuva saamisoikeus, jossa asiaankuuluvia esineitä ei lasketa erikseen, vaan ne korvataan tietyllä rahassa arvioidulla määrällä yksinkertaisin laskutoimituksin.

  Konkreettiset irtaimet esineet on takavarikoitava tuomarin sopivaksi katsoman ja nimeävän talteenottajan haltuun.

  Sivun alkuunSivun alkuun

  Rahasummia voidaan myös määrätä valvottaviksi, talletettaviksi tai konfiskoitaviksi, jolloin tehdään ero laittomasta toiminnasta ja toisaalta sallitusta toiminnasta, kuten henkisen omaisuuden käyttämisestä, saadun tulon valvonnan ja talteenoton välillä.

 3. Toinen ryhmä hyväksyttäviä toimenpiteitä sisältää toimia, jotka tuomitsija voi myöntää kanteeseen sisältyvästä vaatimuksesta ja joissa ei ole kyse erikseen määritellystä varallisuudesta.
 4. Tällainen mahdollisuus on tuloa tuottavan omaisuuden asettaminen oikeudelliseen valvontaan tai hallintaan, kun haetaan tuomioita omaisuuden luovuttamiseksi omistajan, nautintaoikeuden haltijan tai muun sellaisen henkilön ominaisuudessa, jolla on siihen oikeutettu etu.

  Samoin voidaan hakea omaisuuden luetteloimista tuomioistuimen määräämissä olosuhteissa.

  Vaade on mahdollista merkityttää ennakolta, kun se kohdistuu julkisiin rekistereihin merkittäviin omaisuusesineisiin tai oikeuksiin, taikka muina rekisterimerkintöinä, silloin kun julkisuudesta on hyötyä toimenpiteen tarkoituksen saavuttamiselle.

  Lopuksi on mainittava oikeuden määräys keskeyttää väliaikaisesti toiminta, pidättäytyä tietyksi ajaksi suorituksen loppuun saattamisesta tai ajallisesti rajoitettu kielto keskeyttää tai lopettaa kesken oleva suoritus.

 5. Viimeisenä ryhmänä asioita, joihin voidaan kohdistaa turvaamistoimia, ovat yksinoikeuden piiriin kuuluvat materiaalit ja kappaleet (itse asiassa on kyse oikeuden määräämästä teollis- ja tekijänoikeuksien tuottamiseen käytettyjen esineiden takavarikosta).
 6. Minkä tahansa yhtiökokouksen päätöksille voidaan myös hakea lykkäystä.

  Sivun alkuunSivun alkuun

 7. Espanjan lainsäädännössä on vielä mahdollisuus vahvistaa eräitä määrittelemättömiä toimenpiteitä, joilla suojataan oikeuksia ja joista säädetään laeissa tai joita pidetään välttämättöminä oikeussuojavaikutuksen varmistamiseksi. Niiden kohteeksi kelpaavia asioita ei täsmennetä, ja ne voivat olla minkä luonteisia tahansa, kunhan ne ovat välttämättömiä.
3.2. Mitkä ovat näiden toimien vaikutukset?
 1. Rahassa arvioitavien esineiden, vuokrien ja tulojen hukkaamiskiellossa toimenpiteellä pyritään varmistamaan, että varoja on jäljellä mahdollisesti tuomittavan vaateen suorittamiseksi ja ennen kaikkea tapauksissa, joissa tuomioita ei täytetä vapaaehtoisesti.
 2. Irtaimen esineen takavarikko voidaan myöntää vain silloin, kun haetaan tuomiota vastaajan hallussa olevan konkreettisen esineen luovuttamiseksi.
 3. Oikeuden määräämällä valvonnalla tai hallinnolla pyritään turvaamaan erityisesti tuloa tuottava omaisuus estämällä, että hoitamattoman varallisuuden tuottokyky alenee tai häviää.
 4. Tuloa tuottavan omaisuuden valvonnassa on kyse oikeuden määräysvallan vahvistamisesta, mutta vastaajalta ei riistetä oikeutta hoitaa varoja, vaan hallinto on pikemmin keino korvata oikeudellinen hallinto vastaajan hallinnolla.
 5. Luettelointia koskeva hakemus voidaan hyväksyä prosessilajista ja käytetystä hakemuksesta riippumatta, joten ainoana edellytyksenä on luettelon tarpeellisuus hyväksyvän päätöksen saamisen varmistamiseksi. Tuomarin on määrättävä selkeästi luettelon sisältämät seikat ja muoto, jossa se laaditaan.
 6. Vaateen ennakollisen merkitsemisen vaikutukset ulottuvat sen käsittelyn oikeuspiiriin, jossa ne myönnetään. Tarkoituksena on katkaista rekistereiden julkisuussuoja ja merkintöjen luotettavuus, kun esineen tai oikeuden omistaja voi rekisterin luvalla luovuttaa esineen, mutta kolmas ei voi väittää olevansa tietämätön kyseistä esinettä koskevasta merkinnästä. Ennakollinen merkintä voidaan myöntää kaiken tyyppisissä prosesseissa, ja niillä voidaan saada suojaa missä tahansa julkisessa rekisterissä, kuten kiinteistö- tai kaupparekisterissä.
 7. Vastaajan toiminnan ajallinen rajoittaminen. Siitä säädetään useissa erityislaeissa, ja sen hyväksymiseksi on täytettävä näissä laeissa asetetut edellytykset. Sen vaikutukset ulottuvat vastaajan harjoittaman toiminnan väliaikaiseen lopettamiseen: sillä määrätään pidättäytymään tietyn ajan tietyn toiminnan harjoittamisesta tai kielletään lopettamasta taikka keskeyttämästä keskeneräistä suoritusta.
 8. Rahamäärien talteenotto ja konfiskointi. Tämä on selkeä varotoimenpide, jossa on kyse hukkaamiskiellosta sisällöltään numeerisen vaateen täyttämisen varmistamiseksi. Tällä toimenpiteellä voidaan vahvistaa laittomasta toiminnasta saatujen tulojen valvonta ja konfiskointi. Sitä ei voi vahvistaa erillisenä, joten on välttämätöntä vahvistaa sekä valvontaa että konfiskointia koskeva toimi. Jos jompaa kumpaa niistä haetaan, on turvauduttava pikemmin yleisperusteluihin kuin analysointiin. Tämän toimenpiteen vahvistamisella voidaan pyrkiä myös niiden rahasummien talteenottoon tai konfiskointiin, joita vaaditaan korvaukseksi henkisestä omaisuudesta. Kyseeseen tulevat tekijän oikeudet periä teoksestaan rahamääräisiä korvauksia suhteellisena osana tuloista, jotka saadaan erilaisista julkisista esityksistä, jotka mainitaan henkistä omaisuutta koskevassa laissa (Ley de propiedad Intelectual).
 9. Yksinoikeuden piiriin kuuluvien materiaalien ja kappaleiden talteenotto. Tämä on turvaamistoimi, joka kuuluu niiden yksinomaisten käyttöoikeuksien suojaamisen piiriin, jonka teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat erityislait antavat omistajille. Kyseessä on oikeudellinen takavarikko, jonka kohteena oleva esine yksilöidään; yksinoikeuksien hyödyntämisessä tarvittavat kappaleet tai materiaali.
 10. Yhtiökokousten päätösten lykkääminen. Sen määrittely johtuu siitä, että sovittu päätös on oikeutetusti pantava täytäntöön, ellei joko yksi prosenttia pääomasta, jos yhtiö on laskenut liikkeelle arvopapereita, jotka on vastustamishetkellä hyväksytty noteerattaviksi julkisilla jälkimarkkinoilla, tai muissa tapauksissa viisi prosenttia pääomasta vastusta päätöstä. Sitä voidaan soveltaa kaikissa yhtiömuodoissa.
3.3. Mikä on turvaamistoimien voimassaoloaika?

Turvaamistoimet vahvistetaan yleensä vastaajan kuulemisen jälkeen; jos hakija sitä pyytää ja näyttää toteen kiireellisiä syitä, tuomari voi myöntää toimet enemmittä käsittelyittä viiden päivän määräajaksi perustellen samalla, miksi vastaajaa ei ole kuultu. Myöntämisen jälkeen niitä voidaan muuttaa esittämällä väitteitä ja näyttöä seikoista ja olosuhteista, joita ei ollut otettu huomioon niitä vahvistettaessa, määräajassa, joka varataan toimenpiteen myöntämisen vastustamiselle.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos hakijan vaatimuksiin annetaan hylkäävä tuomio, tuomarin on välittömästi määrättävä, että toimenpide peruutetaan, ellei tapauksen olosuhteet huomioon ottaen muuta pyydetä tai ellei vakuutta ole ensin lisätty.

Jos vaade hyväksytään osittain, tuomari päättää vastapuolta kuultuaan, peruutetaanko toimenpide vai pidetäänkö se voimassa.

Jos hakemus päätetään hylätä ja tuomiosta tulee sitova, toimenpiteet peruutetaan viran puolesta ja niiden kohteeksi joutunut voi tehdä valituksen aiheutuneista vahingoista (samoin menetellään, kun kantaja luopuu vaateestaan tai jättää oikeudenkäynnin sikseen).

Toinen turvaamistoimien muuttamista koskeva tapaus on ennen kanteen nostamista haettu toimenpide, joka on vahvistettu vastaajaa kuulematta. Tässä tapauksessa toimenpide peruutetaan välittömästi, ellei hakija täytä laissa säädetyssä 20 päivän määräajassa vaatimusta kanteen nostamisesta, ja samanaikaisesti vastaajalle korvataan vahingot, jotka johtuvat hakemuksen aiheuttaneista prosessikuluista.

Toimenpidettä ei myöskään pidetä voimassa, jos prosessi keskeytetään hakijasta johtuvasta syystä yli kuuden kuukauden ajaksi.

Kun kiirehditään tuomion väliaikaista täytäntöönpanoa, myönnetyt ja aloitettuun täytäntöönpanoon liittyvät turvaamistoimet peruutetaan ja korvataan täytäntöönpanon turvaavilla toimilla siten, että hyväksyttyjen varotoimenpiteiden luonne muuttuu.

Vastaaja voi vielä pyytää tuomioistuimelta päätetyn turvaamistoimen korvaamista riittävällä vakuudella tuomion oikean täyttämisen takaamiseksi. Toimenpiteen vahvistanut tuomari on toimivaltainen hyväksymään pyynnön ja määräämään vakuuden, joka voidaan asettaa käteissummana tai takauksena.

Sivun alkuunSivun alkuun

4. Mahdollisuus hakea muutosta turvaamistoimiin

Prosessisäännöissä annetaan mahdollisuus hakea muutosta ylemmältä oikeusasteelta.

Ylempään oikeusasteeseen voidaan valittaa oikeuden päätöksestä, jolla turvaamistoimi päätetään vahvistaa, tosin valittamisella ei ole lykkäävää vaikutusta. Samoin voidaan valittaa päätöksestä, jolla turvaamistointa koskeva hakemus hylätään.

Mainitun muutoksenhakumahdollisuuden ohella hakijan on kaikissa tapauksissa uudistettava hakemuksensa, jos alkuperäisen hakemuksen ajankohtana vallinneet olosuhteet muuttuvat.

Turvaamistoimenpiteet vahvistavaan oikeuden päätökseen, joka on hyväksytty vastaajaa kuulematta, ei voi hakea muutosta, vaan menettelyä on vastustettava turvaamistoimen vahvistaneen tuomarin johtamassa käsittelyssä. Vastaaja voi hakea muutosta valittamalla vastustamiseen annetusta hylkäävästä tuomiosta ilman lykkäävää vaikutusta, ja sama muutoksenhakuoikeus pätee turvaamistoimien suhteen tapauksessa, jossa vastustus on katsottu perustelluksi (kaikilta tai joiltain osin).

Toisin kuin edellä on esitetty, vakuuden hyväksymiseen tai hylkäämiseen ei voi hakea muutosta.

Muutoksenhaun laatiminen ja perusteleminen eivät eroa mitenkään yleisnormeista. Näin ollen tyytymättömyyttä ilmoitetaan kirjallisesti sille elimelle, joka antoi muutoksenhaun kohteena olevan tuomion viiden päivän määräajassa päätöksen antamisesta. Jos valittajia on useita, kullekin asetetaan yksilöllinen määräaika. Mainitussa kirjelmässä on ilmoitettava aikomuksesta valittaa päätöksestä, jonka katsotaan aiheuttavan haittaa. Tämän jälkeen tuomari tarkastaa, että määräaikaa koskevat edellytykset täyttyvät ja että päätökseen on mahdollista hakea muutosta. Myönteisessä tapauksessa valittajalle annetaan kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan hänen on seuraavien kahdenkymmenen päivän kuluessa jätettävä muutoksenhakukirjelmä oikeudelle. Tässä kirjelmässä ilmaistaan perustellut muotoa ja asiaa koskevat seikat, joiden vuoksi päätöksen katsotaan olevan haitaksi. Kirjelmä annetaan tiedoksi muille asianosaisille, joiden on kymmenen päivän määräajassa ilmoitettava kirjallisesti haluavansa vastustaa valitusta tai moittia päätöstä joiltain osin, joista he katsovat olevan haittaa. Kummassakin tapauksessa kirjelmässä on esitettävä perusteet ja syyt. Väitteiden esittämisen jälkeen tuomiot siirretään ylemmän oikeusasteen käsiteltäväksi ja asianosaisten kutsumiseksi oikeuden eteen.

Kuten aiemmin mainittiin, turvaamistoimien hyväksymiskäsittelyssä tyytymättömyyden ilmoittamisella ja muutoksenhakemisella ei ole lykkäävää vaikutusta, eli tuomari jatkaa sellaisten toimenpiteiden harkitsemista, jotka hän katsoo tarpeellisiksi turvaamistoimen aikaansaamiseksi.

Muutoksenhakuasteessa käsittely on luonteeltaan ensisijainen mainittuun käsittelyyn verrattuna, ja äänestyksestä ja tuomion antamispäivästä on ilmoitettava mahdollisimman pian.« Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 24-05-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta