Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Slovenien

Seneste opdatering : 24-05-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Slovenien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. De forskellige typer retsmidler 1.
2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Materielle betingelser 2.2.
3. Retsmidlernes genstand og art 3.
3.1. Typer af formuegoder, som kan være genstand for sådanne retsmidler 3.1.
3.2. Retsvirkninger 3.2.
3.3. Gyldighed 3.3.
4. Mulighed for at kære kendelsen 4.

 

1. De forskellige typer retsmidler

Foreløbige retsmidler er tidsbegrænsede sikrende foranstaltninger, der har til formål at opretholde den bestående situation eller skabe en ny midlertidig situation til sikring af, at en kreditors krav kan opfyldes effektivt på et senere tidspunkt (sikrende retsmidler) , eller som skal forhindre alvorligere skadelige følger og trusler om vold (regulatoriske retsmidler).

Ifølge loven om fuldbyrdelse og sikring af krav (Zakonu o izvršbi in zavarovanju - statstidende, nr. 51/98 ff.) kan foreløbige retsmidler opdeles i retsmidler til sikring af pengekrav og retsmidler til sikring af andre krav end pengekrav.

Foreløbige retsmidler til sikring af pengekrav kan omfatte alle foranstaltninger, der kan tjene til dette formål, og er af ren sikringsmæssig art, hvad målet for foranstaltningerne angår. Som eksempler på foreløbige retsmidler til sikring af pengekrav opregner loven følgende:

 1. forbud mod, at debitor råder over løsøre, og påbud om forvaring heraf
 2. forbud mod, at debitor overdrager eller belåner fast ejendom eller tingslige rettigheder, der er registreret i vedkommendes navn (forbuddet opføres i tingbogen)
 3. forbud mod, at debitors debitor betaler krav eller overdrager ejendom til debitor, og forbud mod, at debitor modtager ejendom, inddriver krav eller har rådighed herover
 4. påbud om, at et pengeinstitut ikke efter ordre fra debitor kan udbetale beløb, som det foreløbige retsmiddel tager sigte på, til debitor eller til andre fra debitors konto.

Foreløbige retsmidler til sikring af andre krav end pengekrav kan tilsvarende omfatte alle foranstaltninger, der kan tjene til dette formål, og kan være af sikrende eller regulatorisk art, hvad målet for foranstaltningerne angår. Som eksempler på foreløbige retsmidler til sikring af andre krav end pengekrav opregner loven følgende:

TopTop

 1. forbud mod overdragelse og belåning af løsøre, som kravet vedrører, og påbud om forvaring heraf
 2. forbud mod overdragelse og belåning af fast ejendom, som kravet vedrører (forbuddet opføres i tingbogen)
 3. forbud mod, at debitor foretager sig noget, som kan skade kreditor, eller at debitor ændrer de genstande, som kravet vedrører, samt bødepålæg ved overtrædelse af forbuddet
 4. forbud mod, at debitors debitor afhænder ejendom, som kravet vedrører, til debitor
 5. betaling af lønkompensation til ansat, så længe en sag om lovligheden af en afskedigelse verserer, hvis dette er nødvendigt for, at den ansatte og de personer, vedkommende har forsørgerpligt for, kan forsørges.

2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler

2.1. Procedure
Kræves der altid retsafgørelse til anordning af foreløbige retsmidler?

Kun domstolen er kompetent til at anordne foreløbige retsmidler.

Hvilken domstol har kompetence til at anordne foreløbige retsmidler?

Når der anmodes om et foreløbigt retsmiddel under retssagen, er det den stedlige domstol, som har fået sagen indbragt, der er har beføjelse til at anordne det.

TopTop

Anmodes der derimod om et foreløbigt retsmiddel forud for indledningen af en retssag, henhører sagen under den stedlige domstol, som havde beføjelse til at træffe afgørelse om forslaget om fuldbyrdelse. Af ovennævnte fremgår det, at domstolenes lokale kompetence til at anordne foreløbige retsmidler i disse tilfælde afhænger af, hvad de pågældende retsmidler skal sikre. Drejer det sig om løsøre, henhører den lokale kompetence under den domstol, på hvis område den pågældende ejendom befinder sig, eller på hvis område debitor har fast eller midlertidig bopæl. Drejer det sig om pengekrav, værdipapirer eller andre ejendomsrettigheder tilhørende debitor, henhører den lokale kompetence sædvanligvis under den domstol, på hvis område debitor har fast bopæl eller sæde. Drejer det sig om aktier i en virksomhed, henhører den lokale kompetence under den domstol, på hvis område virksomheden har sæde. Drejer det sig imidlertid om fast ejendom, henhører den lokale kompetence under den domstol, på hvis område den faste ejendom er beliggende.

Skal den, der anmoder om foreløbige retsmidler, være repræsenteret af en advokat?

Nej.

Hvad er de fuldbyrdende myndigheders rolle i forbindelse med foreløbige retsmidler?

De håndhævende myndigheders rolle består i straks at sikre løsøre (f.eks. forvaring og registrering af løsøre) eller sørge for, at debitor udfører de fastsatte handlinger eller ydelser.

Hvad er omkostningerne ved foreløbige retsmidler?

Omkostningerne ved en hvilken som helst form for foreløbige retsmidler består i retsgebyrer og betaling af den fuldbyrdende myndighed (hvis det foreløbige retsmiddel sigter mod løsøre eller mod, at debitor udfører eller undlader at udføre visse handlinger).

TopTop

Retsgebyrerne er fastsat som følger:

- for begæring om et foreløbigt retsmiddel - 1900 SIT

- for afgørelse om et foreløbigt retsmiddel - 1900 SIT.

Betalingen af den fuldbyrdende myndighed afhænger af, hvilken form for indgreb, denne skal foretage i forbindelse med det foreløbige retsmiddel, eller af hvor stort et beløb, det krav, der skal sikres, repræsenterer. I tilfælde, hvor debitor skal udføre, tillade eller undlade at udføre visse handlinger, er betalingen sat til et fast beløb af 12 500 SIT for den første time og til 2 500 SIT for hver efterfølgende halve time. Betaling for registrering af løsøre afhænger af værdien af kravet, og beløber sig f.eks. til 40000 SIT, hvis værdien ligger mellem 150 000 SIT og 1 000 000 SIT. Hvis værdien overstiger 1 000 000 SIT og er under 25 000 000 SIT, andrager gebyret 75000 SIT. Gebyret for forvaring af løsøre afhænger af løsørets vægt og forvaringens varighed. Gebyret for opbevaring af løsøre på aflukket område er f.eks. 100 SIT for hver påbegyndt syvdagesperiode pr. 100 kg.

2.2. Materielle betingelser

Domstolen anordner et foreløbigt retsmiddel til sikring af pengekrav, når følgende betingelser er til stede:

 1. kreditor kan sandsynliggøre, at der består eller vil opstå et krav mod debitor, og
 2. kreditor kan sandsynliggøre risikoen for, at det er umuligt eller meget vanskeligt at håndhæve kravet, fordi debitor vil overdrage, skjule eller på anden måde råde over de pågældende aktiver (subjektiv risiko).

Domstolen anordner et foreløbigt retsmiddel til sikring af andre krav end pengekrav, når følgende betingelser er til stede:

TopTop

1. kreditor kan sandsynliggøre, at der består eller vil opstå et krav mod debitor, og

2. kreditor kan sandsynliggøre, at mindst en af følgende antagelser kan gøres gældende:

 • risiko for, at håndhævelse af kravet vil være umulig eller meget vanskelig (objektiv risiko)
 • retsmidlet er nødvendigt for at forhindre, at der bruges vold, eller at der opstår alvorlig erstatningspligtig skade
 • hvis det under retssagen viser sig, at det foreløbige retsmiddel var ubegrundet, vil debitor ikke lide værre konsekvenser end dem, kreditor ville lide, såfremt der ikke var udstedt noget foreløbigt retsmiddel.

I ingen af tilfældene (foreløbige retsmidler til sikring af pengekrav og til sikring af andre krav end pengekrav) er kreditor forpligtet til at bevise, at der foreligger en risiko, hvis han kan sandsynliggøre, at det foreslåede retsmiddel kun vil påføre debitor ubetydelig skade. I begge tilfælde regnes der imidlertid med, at der består en risiko, hvis kravet vil kunne tvangsfuldbyrdes i udlandet.

Har kreditor ikke sandsynliggjort, at der består et krav og en risiko, kan domstolen også anordne et foreløbigt retsmiddel, hvis kreditor inden for en given frist indgiver et beløb, som domstolen fastsætter som sikkerhedsstillelse for eventuelle skader, som debitor vil kunne lide som følge af udstedelsen og fuldbyrdelsen af et foreløbigt retsmiddel.

3. Retsmidlernes genstand og art

3.1. Typer af formuegoder, som kan være genstand for sådanne retsmidler

Genstanden for foreløbige retsmidler kan være en hvilken som helst ejendom tilhørende debitor, f.eks. bankindeståender, fast ejendom, registrerede køretøjer, løsøre og andre ejendomsrettigheder.

TopTop

3.2. Retsvirkninger

En domstolsafgørelse om et foreløbigt retsmiddel har virkning som en fuldbyrdelsesdom. Den kan kun berøre debitors interessesfære og ikke tredjemands. Anordning af et foreløbigt retsmiddel medfører således ikke tilbageholdsret over den genstand, der skal sikres.

Deraf følger, at et foreløbigt retsmiddel, hvormed det f.eks. forbydes debitor at råde frit over den genstand, der skal sikres, ikke forhindrer retlige indgreb fra andre personer vedrørende den pågældende genstand (f.eks. i fuldbyrdelsesproceduren). Respekterer debitor ikke et sådant foreløbigt retsmiddel, medfører det blot, at kreditor kan anfægte retsafgørelser, der er til skade for vedkommende, ifølge obligationsrettens almindelige bestemmelser. I disse tilfælde er erhververen af aktiver, som debitor ikke har haft rådighedsret over, sikret, hvis han har erhvervet gentanden i god tro (fordi han ikke vidste eller kunne vide, at dette ville skade kreditor). Har erhverver ikke erhvervet genstanden i god tro, ophører retsafgørelsens virkning kun for kreditor (sagsøger) og i det omfang, det kræves til betaling af vedkommendes krav.

Når debitor overtræder et foreløbigt retsmiddel, er vedkommende også strafferetligt ansvarlig for skade på tredjemands rettigheder. Overtræder debitor et foreløbigt retsmiddel, kan domstolen også idømme vedkommende bødestraf. Debitor har imidlertid ret til at afkræve kreditor betaling for skader, som vedkommende har lidt som følge af et foreløbigt retsmiddel, som var ubegrundet, eller som kreditor ikke var berettiget til.

Med et foreløbigt retsmiddel kan der også nedlægges udbetalingsforbud mod debitors debitor (f.eks. en bank). I dette tilfælde træder forbuddet i kraft ved meddelelsen heraf til debitors debitor. Fra modtagelsen af forbuddet kan vedkommende ikke opfylde sine forpligtelser over for debitor og kan også afkræves erstatning til kreditor. Under proceduren for udstedelse af foreløbige retsmidler kan banken kun på anmodning af domstolen afsløre oplysninger om forekomsten af og antallet af transaktionskonti eller andre krav, som debitor har mod den. Oplysninger om numre på juridiske personers transaktionskonti og spærring heraf er imidlertid offentligt tilgængelige i registret for transaktionskonti på Sloveniens Banks websted (http://www.bsi.si).

TopTop

3.3. Gyldighed

Gyldighedsperioden for foreløbige retsmidler er ikke fastsat ved lov, men fastsættes i den domstolsafgørelse, hvormed det pågældende retsmiddel udstedes. Hvis retsmidlet udstedes, inden der indgives klage eller inden andre procedurer indledes, eller hvis det udstedes til sikring af krav, som endnu ikke er opstået, fastsætter domstolen en frist, inden for hvilken kreditor skal indlede en retssag eller indbringe en klage. Hvis kreditor ikke indgiver klage eller indleder retsforfølgning inden denne frist, indstiller domstolen sagen.

Foreløbige retsmidler kan også få virkning fra datoen for afsigelsen af kendelsen herom.

Der må ikke afsiges kendelse om et foreløbigt retsmiddel, uden at debitor gives mulighed for at udtale sig om begæringen herom (ex parte). Debitor kan gøre indsigelse mod kendelsen om det foreløbige retsmiddel, men dette bevirker ikke, at fuldbyrdelsen heraf indstilles.

4. Mulighed for at kære kendelsen

Debitor kan inden 8 dage efter afsigelsen af kendelsen om det foreløbige retsmiddel gøre indsigelse herimod ved den domstol, som har afsagt kendelsen. Den samme domstol træffer også afgørelse om indsigelsen.

Debitor eller kreditor kan inden 8 dage efter afsigelsen af kendelsen indgive klage mod domstolens afgørelse om indsigelsen og mod afgørelsen om afvisning af begæring om udstedelse af et foreløbigt retsmiddel ved den domstol, som har truffet afgørelsen. Klagen behandles ved en domstol i anden instans.

En indsigelse og en klage har normalt ikke opsættende virkning.

Hvis fristen for indgivelse af indsigelse eller klage overskrides, er det også muligt at kræve tilbagevending til det foregående stade (restitutio in integrum).

Den offentlige anklager kan indgive et ekstraordinært retsmiddel mod den endelige kendelse om det foreløbige retsmiddel – krav om sikring af lovlighed på grund af materiel overtrædelse af procedurebestemmelser eller fejlagtig brug af materiel ret. Højesteret træffer afgørelse om kravet om sikring af lovlighed.« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Slovenien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 24-05-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige