Euroopa Komisjon > EGV > Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud > Šotimaa

Viimati muudetud: 31-01-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Šotimaa

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Šotimaa 

SISUKORD

1. Millised on meetmete liigid? 1.
2. Millistel tingimustel võidakse neid meetmeid rakendada? 2.
2.1. Menetlus 2.1.
2.2. Sisulised tingimused 2.2.
3. Selliste meetodite objekt ja olemus 3.
3.1. Mis liiki varad võivad olla nende meetmete objektiks? 3.1.
3.2. Milline on nende meetmete mõju? 3.2.
3.3. Kui kaua need meetmed kehtivad? 3.3.
4. Kas selliste meetmete kohaldamise võib edasi kaevata? 4.

 

1. Millised on meetmete liigid?

Võlgniku vara kaitsmine

Võlgniku vara kaitsmine (diligence on the dependence) on kaitsemeede, mida kasutatakse hagi menetlemise ajal kohtus või lühikest aega enne menetluse alustamist. See võimaldab võlausaldajal võtta meetmeid võlgniku vara säilitamiseks nii, et seda oleks võimalik kasutada kõikide kohtu poolt kinnitatud nõuete rahuldamiseks.

Võlgniku vara kaitsmine võib toimuda kahel erineval viisil: esiteks, võlgniku vara arestimine, mis võimaldab külmutada kolmanda poole käes olevat võlgnikule võlgnetavat raha või vallasvara. See muutub võlausaldajale kättesaadavaks raha väljamaksmiseks algatatud hagide menetlemise käigus.

Teiseks, võlgniku varale tõkendi seadmine, mis ei lase võlgnikul vara võõrandada või käsutada enne seda, kui võlg on võlausaldajale tasutud.  Seda kohaldatakse pigem maa ja ehitiste suhtes kui raha ja vallasvara puhul, mis on pigem kostja enda käes kui et kolmas pool talle seda võlgneb.

Ajutine keeld

Luba ajutise keelu kasutamiseks võidakse anda igas hagi menetlemise etapis ja selle eesmärk on olemasoleva olukorra säilitamine. Tegemist on korraldusega, millega keelatakse teatud toimingud, näiteks vara jagamine.

Dokumentide ja muu vara säilitamine

Kohus võib teha korralduse dokumentide ja muu vara ajutise säilitamise kohta (sealhulgas maa), mis annab ühele poolele esemeliste tõendite säilitamise või tõendite hankimise võimaluse.

2. Millistel tingimustel võidakse neid meetmeid rakendada?

2.1. Menetlus
Võlgniku vara tagamine

Võlgniku vara tagamist saab menetleda üksnes kohtu korralduse alusel. Võlgniku vara arestimise määruse saab võlausaldaja tavaliselt krahvkonna tsiviilkohtust (sheriff court), lisades esialgsele dokumendile vastava taotluse. Esialgne dokument hõlmab võlausaldaja nõuet. Võlgniku vara arestimist saab taotleda igal ajal kuni lõppmääruse väljastamiseni võlausaldaja kasuks. Arestimise viib tavaliselt täide täitevametnik (kohtuametnik, kelle ülesandeks on korralduste täitmisele pööramine).

back

ÜlesÜles

Kui krahvkonna tsiviilkohtus menetluses oleva hagi puhul soovitakse seada tõkendit võlgniku varale, peab selleks loa andma Šotimaa Kõrgeim Tsiviilkohus (Court of Session).

Šotimaa Kõrgeimalt Tsiviilkohtult võlgniku vara kaitse määruse saamiseks tuleb kohtule esitada taotlus. Šotimaa Kõrgeim Tsiviilkohtu kohtunik (Lord Ordinary) võib selle põhjal väljastada võlgniku vara kaitsmise korralduse. Arestimistoimingud viib tavaliselt läbi Ülemkohtu täitevametnik (messenger-at-arms). Võlgniku varale tõkendi seadmise määruse toimetab kostjale kätte Ülemkohtu täitevametnik isiklikult, viies selle kostjale koju kätte, kui viimane asub Šotimaal, või tehes seda kuulutusega, kui kostja on väljaspool Šotimaad. Tõkend peab olema registreeritud lahendite ja tõkendite registris.

Dokumentide ja muu vara säilitamine

Enne kui kohus saab teha korralduse dokumentide ja vara kohta, millega seotud menetlus ei ole veel alanud, peab taotluse esitaja tõestama, et tsiviilmenetluse alustamine on tõenäoline ning et selle menetluse käigus võivad kerkida üles küsimused asjakohaste dokumentide või muu vara kohta. Kui hagi on algatatud, väljastatakse korraldus üksnes siis, kui taotluse esitaja tõestab, et see on vajalik varem väidetu tõendamiseks (see tähendab, et ta peab põhistama oma kohtuasjas tehtud väiteid). Kui taotlus rahuldatakse, määratakse korralduses kindlaks ka selle täideviimise viis. Seejärel toimetatakse korralduse kinnitatud ärakiri nendele pooltele, kelle vastu see on suunatud.

Korralduse hankimise kulud

Lõiv esialgse dokumendi esitamise eest krahvkonna tsiviilkohtule on 50 naela. Vastav Kõrgeimale Tsiviilkohtule makstav lõiv on 106 naela.

back

ÜlesÜles

Võlausaldaja vastutab oma õigusnõustaja tasude eest, kuigi kohtuasjast olenevalt võidakse need lõpuks kostjalt sisse nõuda.

2.2. Sisulised tingimused
Võlgniku vara tagamine

Võlgniku vara tagamine põhineb diskretsioonil (kaaltulusõigusel) ning kui kohtud peavad seda meedet ebaproportsionaalseks, siis ei tee nad vastavat korraldust.

Ajutine keeld

Tsiviilkohtunikule tuleb esitada piisavad tõendid asja kiireloomulisuse ning juhtumi veenvuse kohta.

Dokumentide ja muu vara säilitamine

Enne kui kohus võib korralduse väljastada, peab taotluse esitaja tõendama antud asja kohta tsiviilmenetluse algatamise tõenäosust ja ka seda, et menetluse käigus võivad kohtuasjaga seoses üles kerkida dokumentide ja muu varaga seotud probleemid. Kui tsiviilmenetlus on juba algatatud, antakse korraldus üksnes siis, kui taotleja tõestab selle vajalikkust (vaata eespool punkti 2.1).

3. Selliste meetodite objekt ja olemus

3.1. Mis liiki varad võivad olla nende meetmete objektiks?
Võlgniku vara tagamine

Arestimisega võib külmutada kolmanda poole käes oleva võlgniku sularaha või vallasvara, mida viimane võlgnikule võlgneb. Arestitud vara ei tohi aga hoida enda käes ei võlgniku tööandja ega mõni muu isik, kellel ei ole luba seda ilma võlgniku nõusolekuta kinni pidada.

Maa ja ehitiste puhul kasutatakse tõkendi seadmist. Tõkendi seadmist kasutatakse rohkem võlgniku omandis oleva päritava vara puhul, kui talle kolmanda poole poolt võlgnetava vara puhul.

back

ÜlesÜles

Ajutine keeld

Ajutise keelu eesmärk on peatada viivitamatult keelatud toimingud. See takistab ühel poolel meetmete võtmist talle kuuluvate igat liiki varade suhtes.

Dokumentide ja muu vara säilitamine

Šotimaa Kõrgeimale Tsiviilkohtule ja krahvkonna tsiviilkohtule on antud laialdased volitused dokumentide ja muu vara (kaasa arvatud maa) säilimise tagamise, eeskoste alla võtmise ja arestimise korralduste andmiseks, kui seoses nendega võib käimasolevate kohtumenetluste või tõenäoliselt algatatavate kohtumenetluste käigus kohtu arvates küsimusi tekkida. Kohus võib anda korralduse kõikide selliste varade esitamiseks ja tagasinõudmiseks, näidiste võtmiseks ning nendega mis tahes katsete tegemiseks.

3.2. Milline on nende meetmete mõju?
Võlgniku vara tagamine

Kui arestitud varasid käsutab kolmas pool, vastutab ta võlausaldaja ees nende väärtuse ulatuses. Kui võlgnik oma kohtuasja võidab, on tal arestitud varale eelisõigus. Siiski võib kinni peetud varad võlgnikule kätte anda alles pärast kohtumenetlust (seda tuntakse edasiviimishagina) (action of furthcoming).  Pank ei ole kohustatud teatama arestitud rahasumma suurust enne seda, kui edasiviimishagi on menetletud.

Tõkendi seadmine iseenesest ei anna tõkendi seadjale mingit õigust tõkendi alla pandud vara suhtes. Selle eesmärk on vara säilitamise tagamine võlgniku pärandvara osana, mida võlausaldaja saab arestida, kui ta hagi võidab.  Võlausaldaja võib kõrvale jätta kõik tahtlikud õigusaktid, mis mõjutavad vara pärast tõkendi seadmise kuupäeva, kui need tema huve kahjustavad.

back

ÜlesÜles

Ajutine keeld

Kui võlgnik keeldu ei täida, võib võlausaldaja algatada tema vastu keelu rikkumise menetluse. Kui süüdistust tunnistatakse või tõestatakse, võidakse võlgnikule määrata trahv või vangistus.

Dokumentide ja muu vara säilitamine

Korralduse täitmatajätmise korral võidakse peamenetluses väljastada tagaseljamäärus (või kohtuotsus) korralduse täitmata jätnud poole vastu, või algatatakse nimetatud dokumendi või vara hoidja vastu, kes ta ka poleks, menetlus seoses lugupidamatuse ülesnäitamisega kohtu vastu.

3.3. Kui kaua need meetmed kehtivad?
Võlgniku vara tagamine

Arestimise korral, kui võlgnik kohtuasja võidab, lõpeb arestimine lõppmääruse väljastamisel. Kui võlgnik võidab kohtuasja, võib arestimise täitmisele pöörata kolme aasta jooksul määruse väljastamise kuupäevast alates.

Tõkendi täitmisele pööratavus lõpeb kolm aastat pärast selle jõustumise kuupäeva.

Ajutine keeld

Kui ajutisele keelule ei ole määratud tähtaega, kehtib see kuni tagasivõtmiseni või kuni hagi lõpetamiseni.

Dokumentide ja muu vara säilitamine

Korraldus kaotab kehtivuse siis, kui hagi on lõplikult lahendatud.

4. Kas selliste meetmete kohaldamise võib edasi kaevata?

Võlgniku varade kaitsmine

Võlgnik võib omandada keelu oma vara kaitseks võimaliku arestimise vastu kahes olukorras: esiteks, kui on võimalik koheselt tõestada, et arestimine oleks vale seetõttu, et see viiakse läbi ilma arestimismääruseta või reeglite vastaselt või pahatahtlikult ja ilma piisava põhjuseta. Teiseks olukordades, kus võlgnik on esitanud kohtule hagiga nõutava põhisumma. Keelu panemise taotlused tuleb esitada Šotimaa Kõrgeimale Tsiviilkohtule.

back

ÜlesÜles

Kui kasutatakse arestimist, võib võlgnik taotleda selle tühistamist või piiramist. Tühistamine arestimise täielikku lõpetamist. Arestimine tühistatakse tavaliselt siis, kui võlgnik hangib kautsjoni (tagatise), mis tagab, et kui tema vastu antakse välja määrus, saaks arestitud rahasumma või selle väärtuse või, mida kasutatakse kõige sagedamini, kogu sissenõutava võla võlausaldajale kättesaadavaks muuta. Arestimise võib tühistada või seda piirata, kui see on liigne ettevaatusabinõu või kui sellega avaldatakse survet või kui võlausaldaja on selle jõustamiseks kasutanud pettust või valet.

Tõkendi võlgniku vara tagamiseks võib tagasi võtta või seda piirata võlgniku esitatud aluste ulatuses menetluse toimumise ajal.

Ajutine keeld

Krahvkonna tsiviilkohtu antud ajutise keelu või selle keelamise korralduse võib edasi kaevata ilma ülemtsiviilkohtuniku (kohalik vanemtsiviilkohtunik) loata või Šotimaa Kõrgeima Tsiviilkohtu loal.

Krahvkonna tsiviilkohtu korralduse, millega lubatakse ajutist keeldu kasutada või keelatakse selle kasutamine, võib loata edasi kaevata 14 päeva jooksul pärast korralduse andmist.

Dokumentide ja muu vara säilitamine

Krahvkonna tsiviilkohtu korralduse dokumentide või vara säilitamise taotluse väljastamise kohta võib edasi kaevata 14 päeva jooksul alates korralduse väljastamise päevast.

Kõrgeima Tsiviilkohtu poole võib pöörduda ja taotlusele võib vastuväite esitada iga isik, kes on saanud dokumentide ja vara säilitamise taotluse. Korralduse täideviimisel teavitab kohtu poolt täitetoimingut sooritama määratud volinik vastuvõtjat õigusabi taotlemise õigusest. Kui õigusabi soovitakse oma otsuse kujundamiseks selle kohta, kas paluda kohtult korralduse muutmist või mitte, ei hakka volinik üleskirjutatud esemeid otsima, valdusse võtma või säilitama.

Täiendav informatsioon

 • Šotimaa kohtute veebileht English

« Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Üldteave | Ühendkuningriik - Üldteave »

back

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 31-01-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik