Europeiska Kommissionen > ERN > Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder > Rumänien

Senaste uppdatering: 13-03-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Rumänien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. Förutsättningarna 2.2.
3. Syfte och innebörd av säkerhetsåtgärderna? 3.
3.1. Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärderna? 3.1.
3.2. Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärderna? 3.2.
3.3. Giltigheten av säkerhetsåtgärderna? 3.3.
4. Är det möjligt att överklaga beslutet om säkerhetsåtgärd? 4.

 

1. Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

 • (Ge en definition av denna typ av åtgärder)
 • (Utarbeta en lista över befintliga åtgärder)

Säkerhetsåtgärder är processuella åtgärder som beordras av domstolen med avseende på gäldenärens tillgångar före eller under en rättegång, eller i samband med verkställighet av ett domstolsavgörande.

Säkerhetsåtgärder omfattar kvarstad (sechestrul asigurător), utmätning (sechestrul judiciar) och kvarstad på egendom i tredje mans besittning.

2. Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

2.1. Förfarandet
 • (Krävs det en ansökan vid domstol?)
 • (Vilken domstol är behörig att besluta om säkerhetsåtgärder?)
 • (Måste jag företrädas av en advokat?)
 • (Vilken roll spelar mellanhänder så som myndighetstjänstemän eller exekutionsbiträden?)
 • (Vilka kostnader uppkommer för den som ansöker om en säkerhetsåtgärd?)
 • Säkerhetsåtgärder får endast vidtas av den domstol som har befogenhet att pröva målet i första instans eller av domstol på den plats där egendomen finns.
 • Bistånd från en advokat är inte obligatoriskt i dessa särskilda förfaranden, eftersom rättshjälp inte är obligatoriskt i någon av etapperna i civilrättsliga förfaranden i Rumänien.
 • Domstolsbeslut om säkerhetsåtgärder verkställs av exekutionsbiträden, med stöd av den rumänska polisen.
 • De enda kostnaderna är stämpelavgifter, som enligt art. 3.e och 3.p i lag nr 146/1997 är 10 RON för ansökningar om säkerhetsåtgärder och 388 RON för ansökningar om beslag av skepp och luftfartyg. I vissa fall är den erforderliga säkerheten hälften av den föreskrivna summan.
2.2. Förutsättningarna
 • (Vilka är domstolens kriterier för att utfärda en säkerhetsåtgärd?
 • När det gäller målet: Måste förfarandet vara kontradiktoriskt?
 • När det gäller gäldenären?
  • Krävs det att ärendet är brådskande?
  • Måste man kunna visa att det berörda domstolsavgörandet inte kommer att kunna verkställas på grund av att gäldenärens tillgångar avlägsnas eller skingras?)

Det fordras att det finns ett pågående förfarande när det gäller kvarstad och kvarstad på egendom i tredje mans besittning (art. 591 och 597 i civilprocesslagen). Verkställighetsåtgärden utmätning kan dock vidtas även om inget förfarande pågår (art. 599 i civilprocesslagen).

Till börjanTill början

Det fordras inte att ansökan är brådskande. Borgenären har dock möjlighet att visa att beslutet riskerar att inte kunna verkställas på grund av att gäldenärens tillgångar avlägsnas eller skingras, när det gäller kvarstad och kvarstad på egendom i tredje mans besittning, även om borgenärens fordran inte kan ligga till grund för verkställighetsåtgärder. En säkerhet måste dock tillhandhållas.

3. Syfte och innebörd av säkerhetsåtgärderna?

3.1. Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärderna?
 • Bankkonton?
 • Lös egendom?
 • Registrerade fordon?
 • Fast egendom?
 • Övrigt?
 • Bankkonton, genom kvarstad på bankmedel.
 • Lös egendom, genom kvarstad.
 • Registrerade fordon, genom kvarstad.
 • Fast egendom, genom kvarstad och utmätning.
 • Immateriella tillgångar och värdepapper, genom kvarstad på egendom i tredje mans besittning.
3.2. Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärderna?
 • när det gäller gäldenärer som inte rättar sig efter säkerhetsåtgärderna:
  • Får han eller hon fortfarande förfoga över sin egendom?
  • Kan han eller hon bli föremål för påföljder?
 • när det gäller tredje part:
  • Vilka är bankens skyldigheter när det gäller att lämna ut information och spärra bankkonton?
  • Vilka är påföljderna om man inte rättar sig efter säkerhetsåtgärderna?

Om gäldenären inte rättar sig efter bestämmelserna rörande en säkerhetsåtgärd, får han eller hon inte längre förfoga över sin egendom, när det gäller enkel kvarstad (sechestru simplu), som är en typ av verkställighetsåtgärd. I konflikter med tredje man kan gäldenären inte föremål för påföljd. Banker har en allmän skyldighet att bevara sekretessen för de uppgifter, personer, bankverksamhet, etc. som anges i art. 111–116 i regeringens nödförordning nr 99/2006 om kreditinstitutioner och kapitalkrav.

Till börjanTill början

Böter utdöms bara om borgenären i ond tro har utverkat en säkerhetsåtgärd som skadar gäldenären. Gäldenären kan ställas till straffrättsligt ansvar om han eller hon inte rättar sig efter ett domslut.

3.3. Giltigheten av säkerhetsåtgärderna?
 • Anges en tidsfrist i lagen eller i det rättsliga avgörandet?
 • Är åtgärden giltig till dess domen eller ett beslut om kompletterande åtgärder meddelas?
 • Om en inledande åtgärd beslutas utan att parterna hörts, finns det en tidsgräns för att anordna en förhandling mellan parterna?

I domslutet fastställs en rad tidsfrister, t.ex. en tidsfrist inom vilken borgenären måste lämna in en säkerhet. Om tidsfristen överskrids upphävs kvarstaden enligt lag.

Åtgärden är giltig till dess att beslut meddelas om att upphäva kvarstaden om ansökan inte godkänns, preskriberas eller annulleras. Om ansökan godkänns, är åtgärden giltig till dess att domslutet verkställs eller till dess att gäldenären tillhandahåller tillräckliga garantier.

Om beslutet om säkerhetsåtgärden har fattats utan att parterna hörts, måste parterna vid ett överklagande höras innan ett beslut meddelas om överklagandet.

4. Är det möjligt att överklaga beslutet om säkerhetsåtgärd?

 • Vem kan överklaga åtgärden?
 • Till vilken instans ska jag vända mig för att överklaga åtgärden?
 • Vilken är tidsgränsen för överklagande?
 • Vilken effekt har ett överklagande?

Det enda sättet för en missnöjd part att bestrida ett domslut om säkerhetsåtgärder är att överklaga till den instans som är direkt överordnad den domstol som handlagt ansökan om säkerhetsåtgärden.

Tidsfristen för att lämna in ett överklagande är fem dagar efter att domen meddelades (om parterna närvarat) eller delgavs (om parterna inte närvarat). Effekten av ett överklagande är antingen att säkerhetsåtgärderna upphävs eller bibehålls.

« Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Allmän information | Rumänien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-03-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket