Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Rumunsko

Posledná úprava: 06-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Rumunsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké rôzne druhy opatrení existujú? 1.
2. Za akých podmienok možno takéto opatrenia nariadiť? 2.
2.1. Opíšte postup 2.1.
2.2. Uveďte hmotnoprávne podmienky 2.2.
3. Aký je predmet a charakter týchto opatrení? 3.
3.1. Aké druhy aktív môžu byť predmetom takýmto opatreniam? 3.1.
3.2. Aké sú účinky takýchto opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť týchto opatrení? 3.3.
4. Je možné odvolať sa proti opatreniu? 4.

 

1. Aké rôzne druhy opatrení existujú?

 • (Definujte druhy opatrení)
 • (Uveďte zoznam existujúcich opatrení)

Predbežné opatrenia sú procedurálne opatrenia, ktoré nariaďuje súd so zreteľom na majetok dlžníka buď počas konania alebo v etape výkonu rozhodnutia, aby zabezpečil vykonanie rozhodnutia súdu.

Predbežné opatrenia sú: preventívne zablokovanie majetku a zablokovanie majetku na pomoc vykonania rozsudku a preventívne zablokovanie peňažných prostriedkov patriacich dlžníkovi.

2. Za akých podmienok možno takéto opatrenia nariadiť?

2.1. Opíšte postup
 • (Vždy je potrebný rozsudok súdu na povolenie opatrenia?)
 • (Ktorý súd má právomoc nariadiť takéto opatrenia?)
 • (Musí ma zastupovať právnik?)
 • (Akú úlohu hrajú sprostredkovatelia, ako sú zástupcovia zastupujúci orgány alebo súdni doručovatelia?)
 • (Uveďte náklady na tento druh opatrenia)
 • Predbežné opatrenia môže prijať len súd prvého stupňa s právomocou prejednávať prípad alebo súd v mieste, kde sa majetok nachádza.
 • Pomoc právnika nie je v týchto konkrétnych konaniach povinná, lebo v Rumunsku nie je právna pomoc povinná v žiadnej etape občianskeho konania.
 • Súdne rozhodnutia týkajúce sa predbežných opatrení vykonávajú súdni vykonávatelia za pomoci rumunskej polície.
 • Jedinými nákladmi sú poplatky za kolky, ktoré v súlade s článkom 3 písm. e) a p) zákona č. 146/1997 predstavujú 10 RON na žiadosti o predbežné opatrenia a 388 RON na žiadosti o zaistenie lodí a lietadiel. V niektorých prípadoch predstavuje požadovaná zábezpeka polovicu stanovenej sumy.
2.2. Uveďte hmotnoprávne podmienky
 • (Na akých kritériách zakladá súd rozhodnutie vydať predbežné opatrenie?
 • Pokiaľ ide o žalobu: musí prebiehať sporové konanie?
 • Pokiaľ ide o dlžníka:
  • Existuje nejaká požiadavka pokiaľ ide o naliehavosť?
  • Existuje nejaká požiadavka na dôkaz, že rozhodnutie sa nevykoná vyňatím alebo rozdrobením majetku dlžníka?)

Existencia prebiehajúceho konania je nevyhnutná v prípade preventívneho zablokovania majetku a preventívneho zablokovania peňažných prostriedkov (články 591 a 597 Občianskeho súdneho poriadku). V prípade zablokovania majetku na pomoc výkonu rozsudku však možno opatrenie nariadiť aj vtedy, ak konanie neprebieha (článok 599 Občianskeho súdneho poriadku).

HoreHore

Pokiaľ ide o naliehavosť, neexistuje žiadna požiadavka. Veriteľ má však možnosť (nie povinnosť) preukázať, že rozhodnutie sa nevykonáva kvôli vyňatiu alebo rozdrobeniu majetku dlžníka v prípadoch preventívneho zablokovania majetku a preventívneho zablokovania peňažných prostriedkov, aj keď nárok veriteľa nie je vykonateľný. Zábezpeku však treba poskytnúť.

3. Aký je predmet a charakter týchto opatrení?

3.1. Aké druhy aktív môžu byť predmetom takýmto opatreniam?
 • bankové účty?
 • hmotný hnuteľný majetok?
 • registrované dopravné prostriedky?
 • nehnuteľný majetok?
 • iný majetok?
 • bankové účty prostredníctvom preventívneho zablokovania;
 • hmotný hnuteľný majetok prostredníctvom preventívneho zablokovania;
 • registrované dopravné prostriedky prostredníctvom preventívneho zablokovanie;
 • nehnuteľný majetok prostredníctvom preventívneho zablokovania a zablokovania za účelom vykonania rozsudku;
 • nehmotné aktíva, cenné papiere prostredníctvom preventívneho zablokovania.
3.2. Aké sú účinky takýchto opatrení?
 • Pokiaľ ide o dlžníka, ktorý nedodržal predbežné opatrenia:
  •  Môže mať prístup k svojmu majetku?
  •  Môže podliehať trestu?
 • Pokiaľ ide o tretie strany:
  •  Aké sú povinnosti banky pri poskytovaní informácií a zablokovaní účtov?
  •  Aké sú tresty za nedodržanie predbežných opatrení?

Dlžník, ktorý nedodrží ustanovenia týkajúce sa predbežných opatrení, nemôže mať prístup k svojmu majetku v prípade jednoduchého zablokovania typu nariadeného zablokovania. Pokiaľ ide o tretie strany, neexistuje žiadne ustanovenie, podľa ktorého môže dlžník podliehať trestu. Banky majú všeobecné požiadavky na mlčanlivosť o údajoch, osobách, bankovej činnosti atď., ktoré sú vymedzené v článkoch 111 – 116 vyhlášky vlády o núdzovom stave č. 99/2006, ktorá sa týka úverových inštitúcií a kapitálovej primeranosti.

HoreHore

Pokuty sa ukladajú len vtedy, ak navrhovateľ nedobromyseľne získa predbežné opatrenie poškodzujúce odporcu. Odporca/dlžník môže byť potrestaný za nedodržanie súdneho rozsudku podľa trestného zákona.

3.3. Aká je platnosť týchto opatrení?
 • Uvádza zákon alebo vymedzuje súdne nariadenie nejakú lehotu?
 • Platí opatrenie až do vydania rozsudku alebo doplnkového opatrenia?
 • Ak je počiatočné opatrenie nariadené ex parte, existuje nejaká lehota na zorganizovanie pojednávania inter partes?

Lehotu stanovuje rozsudok, napríklad dokedy má dlžník poskytnúť zábezpeku na odvolanie zablokovania majetku podľa zákona.

Opatrenie platí až do vynesenia rozsudku o odvolaní zablokovania v prípade zamietnutia, premlčania alebo anulovania žiadosti. Ak je žiadosť povolená, opatrenie platí až do vykonania rozhodnutia, alebo pokiaľ dlžník neposkytne dostatočné záruky.

Ak bol rozsudok týkajúci sa predbežného opatrenia vynesený bez účasti strán, v prípade odvolania sa strany musia dostaviť na súd pred vynesením rozhodnutia.

4. Je možné odvolať sa proti opatreniu?

 • Kto môže napadnúť opatrenie?
 • Na ktorý súd sa treba odvolať proti opatreniu?
 • Aká je lehota na odvolanie?
 • Aký je účinok odvolania?

Nespokojná strana môže napadnúť rozsudok týkajúci sa predbežných opatrení len prostredníctvom odvolania na súd o stupeň vyšší, ako je súd, ktorý vydal rozhodnutie týkajúce sa základov žiadosti o predbežné opatrenia.

Lehota na podanie odvolania je 5 dní od dátumu rozsudku (ak boli strany predvolané na súd) alebo jeho oznámenia (ak sa strany nemuseli dostaviť na súd). Účinkom odvolania je buď zrušenie, alebo potvrdenie predbežného opatrenia.

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo