Europese Commissie > EJN > Voorlopige en bewarende maatregelen > Roemenië

Laatste aanpassing: 13-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Voorlopige en bewarende maatregelen - Roemenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. De verschillende soorten maatregelen 1.
2. De voorwaarden om maatregelen te kunnen treffen 2.
2.1. De procedure 2.1.
2.2. Wat zijn de basisvereisten om maatregelen te mogen treffen? Is er spoedeisendheid vereist om een bepaalde maatregel te mogen treffen? 2.2.
3. De kenmerken van de maatregelen 3.
3.1. Welke goederen kunnen het voorwerp uitmaken van de onderscheiden maatregelen? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen? 3.2.
3.3. Is de geldigheid van de maatregelen beperkt in de tijd? 3.3.
4. Eventuele rechtsmiddelen tegen de maatregelen 4.

 

1. De verschillende soorten maatregelen

 • (Soorten maatregelen)
 • (Lijst van mogelijke maatregelen)

Bewarende maatregelen zijn procedurele maatregelen die door de rechter tijdens een geding of tijdens de tenuitvoerlegging worden gelast met betrekking tot de vermogensbestanddelen van de schuldenaar om te waarborgen dat de beslissing van de rechter ten uitvoer kan worden gelegd.

Bewarende maatregelen zijn: conservatoir beslag, gerechtelijke bewaring en conservatoir derdenbeslag.

2. De voorwaarden om maatregelen te kunnen treffen

2.1. De procedure
 • (Is een rechterlijk vonnis altijd noodzakelijk om de maatregel te kunnen nemen?)
 • (Welke rechter is bevoegd om deze maatregelen te nemen?)
 • (Moet ik door een advocaat worden vertegenwoordigd?)
 • (Welke rol spelen tussenpersonen zoals vertegenwoordigers van de autoriteiten of gerechtsdeurwaarders?)
 • (Kosten van de maatregelen.)
 • Bewarende maatregelen kunnen enkel worden genomen door de rechter die bevoegd is in eerste aanleg kennis te nemen van de zaak of door de rechter van de plaats waar het vermogensbestanddeel zich bevindt.
 • Een advocaat is niet verplicht in deze bijzondere procedure. Vertegenwoordiging is in Roemenië in geen enkele stand van het burgerlijk geding verplicht.
 • Rechterlijke beslissingen tot het nemen van bewarende maatregelen worden door gerechtsdeurwaarders ten uitvoer gelegd met de hulp van de Roemeense politie.
 • De enige kosten zijn zegelrechten. Krachtens artikel 3, onder e en p, van wet nr. 146/1997, bedragen deze 10 RON voor bewarende maatregelen en 388 RON voor beslag op schepen en luchtvaartuigen. In sommige gevallen is de gevraagde zekerheid de helft daarvan.
2.2. Wat zijn de basisvereisten om maatregelen te mogen treffen? Is er spoedeisendheid vereist om een bepaalde maatregel te mogen treffen?
 • (Aan de hand van welke criteria beslist de rechter of een bewarende maatregel wordt genomen?
 • Met betrekking tot het inleidende stuk: moet het gaan om een procedure op tegenspraak?
 • Met betrekking tot de schuldenaar:
  • Is spoedeisendheid vereist om een bepaalde maatregel te treffen?
  • Moet worden bewezen dat de beslissing niet ten uitvoer zal worden gelegd door verwijderen of verdwijnen van de vermogensbestanddelen van de schuldenaar?)

In het geval van conservatoir beslag en conservatoir derdenbeslag moet een hoofdzaak aanhangig zijn (artikelen 591 en 597 van de Codul de procedură civilă, het Roemeense wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Bij gerechtelijke bewaring kan de maatregel worden genomen zonder dat een procedure aanhangig is (artikel 599 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het verzoek hoeft niet dringend te zijn. In geval van conservatoir beslag en conservatoir derdenbeslag heeft de schuldeiser de mogelijkheid aan te tonen dat de beslissing niet ten uitvoer zal worden gelegd als gevolg van verwijdering of verdwijning van de vermogensbestanddelen van de schuldenaar, zelfs als de vordering van de schuldeiser niet opeisbaar is. Dat is echter geen vereiste. Er moet wel zekerheid worden gesteld.

3. De kenmerken van de maatregelen

3.1. Welke goederen kunnen het voorwerp uitmaken van de onderscheiden maatregelen?
 • bankrekeningen?
 • roerende zaken?
 • vervoermiddelen die registergoederen zijn?
 • onroerende zaken?
 • andere?
 • bankrekeningen: conservatoir derdenbeslag;
 • roerende zaken: conservatoir beslag;
 • vervoermiddelen die registergoederen zijn: conservatoir beslag;
 • onroerende zaken: conservatoir beslag en gerechtelijke bewaring;
 • vermogensrechten, effecten: conservatoir derdenbeslag.
3.2. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen?
 • Met betrekking tot een schuldenaar die zich niet aan de conservatoire maatregelen houdt:
  • Kan hij nog steeds over de vermogensbestanddelen beschikken?
  • Kunnen sancties worden opgelegd?
 • Met betrekking tot derden:
  • Wat zijn de verplichtingen van de bank wat betreft exhibitie van gegevens en beslag op bankrekeningen?
  • Welke sancties kunnen worden opgelegd voor niet-inachtneming van bewarende maatregelen?

Een schuldenaar die zich niet houdt aan de bepalingen voor bewarende maatregelen kan in geval van eenvoudig beslag (een soort executoriaal beslag) niet over zijn vermogensbestanddelen beschikken. Met betrekking tot derden zijn er geen bepalingen betreffende sancties voor de schuldenaar. Banken zijn gebonden aan een algemene vertrouwelijkheidsplicht met betrekking tot gegevens, personen, banktransacties enzovoort, die is neergelegd in de artikelen 111 tot en met 116 van Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (noodverordening van de regering) nr. 99/2006 betreffende kredietinstellingen en kapitaaltoereikendheid.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Boetes worden alleen opgelegd als de eiser niet te goeder trouw een bewarende maatregel verkrijgt die de gedaagde benadeelt. De gedaagde/schuldenaar kan strafrechtelijk worden vervolgd voor niet-nakoming van het vonnis.

3.3. Is de geldigheid van de maatregelen beperkt in de tijd?
 • Is in de wet een termijn voorzien of wordt die in de rechterlijke beslissing gegeven?
 • Is de maatregel geldig totdat vonnis wordt gewezen of een aanvullende maatregel wordt genomen?
 • Als de aanvankelijke maatregel ex parte is aangevraagd, is er dan een termijn voor het houden van een zitting op tegenspraak?

In de rechterlijke beslissing wordt een termijn gegeven, bijvoorbeeld voor de schuldeiser om zekerheid te stellen, op straffe van opheffing van het beslag.

De maatregel is geldig totdat een vonnis wordt gewezen waarbij het beslag wordt opgeheven als het verzoek wordt afgewezen, verjaart of wordt vernietigd. Als het verzoek wordt ingewilligd, is de maatregel van kracht totdat de beslissing ten uitvoer wordt gelegd of totdat de schuldenaar afdoende zekerheid stelt.

Als het vonnis over de bewarende maatregel is gewezen zonder dagvaarding van de partijen, moeten de partijen in geval van beroep worden gedagvaard voordat vonnis wordt gewezen.

4. Eventuele rechtsmiddelen tegen de maatregelen

 • Wie kan de maatregel aanvechten?
 • Welke rechter is bevoegd een beroep te behandelen?
 • Wat is de termijn voor beroep?
 • Wat is het rechtsgevolg van beroep?

De in het ongelijk gestelde partij kan een bewarende maatregel enkel aanvechten door beroep in te stellen bij de eerstvolgende hogere rechter van de rechter die het vonnis ten gronde tot toepassing van bewarende maatregelen heeft gewezen.

De termijn voor het instellen van beroep is vijf dagen vanaf de datum van het vonnis (als de partijen zijn gedagvaard) of betekening ervan (als de partijen niet zijn gedagvaard). Het rechtsgevolg van een beroep is dat de bewarende maatregel wordt opgeheven of van kracht blijft.

« Voorlopige en bewarende maatregelen - Algemene informatie | Roemenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 13-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk