Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi > Rumānija

Pēdējo reizi atjaunots: 06-05-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Rumānija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir pasākumu veidi? 1.
2. Kādi ir pasākumu piemērošanas nosacījumi? 2.
2.1. Aprakstiet procedūru. 2.1.
2.2. Aprakstiet galvenos nosacījumus. 2.2.
3. Kāds ir pasākumu priekšmets un būtība? 3.
3.1. Attiecībā uz kāda veida īpašumu pasākumus var piemērot? 3.1.
3.2. Kādas ir pasākumu sekas? 3.2.
3.3. Cik ilgi pasākumi ir spēkā? 3.3.
4. Vai pasākumus var pārsūdzēt? 4.

 

1. Kādi ir pasākumu veidi?

 • (Raksturojiet pasākumu veidus.)
 • (Nosauciet spēkā esošos pasākumus.)

Piesardzības pasākumi ir vai nu tiesvedības vai sprieduma izpildes laikā ar tiesas rīkojumu noteikti procesuāli pasākumi attiecībā uz parādnieka īpašumu, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi.

Piesardzības pasākumi ir preventīvs īpašuma arests un izpildāms īpašuma arests pēc sprieduma pieņemšanas, kā arī preventīvs trešo pušu īpašuma arests.

2. Kādi ir pasākumu piemērošanas nosacījumi?

2.1. Aprakstiet procedūru.
 • (Vai pasākuma sankcionēšanai vienmēr vajag tiesas spriedumu?)
 • (Kuras tiesas kompetencē ir šādu pasākumu piemērošana?)
 • (Vai jāizmanto advokāta palīdzība?)
 • (Kāda ir starpnieku, piemēram, iestāžu pārstāvju vai tiesu izpildītāju loma?)
 • (Kādas ir šāda veida pasākumu izmaksas?)
 • Piesardzības pasākumus var piemērot vienīgi pirmās instances tiesa, kuras kompetencē ir izskatāmā lieta, vai tiesa attiecīgā īpašuma atrašanās vietā.
 • Šajā īpašajā tiesvedībā advokāta palīdzība nav obligāta, jo Rumānijā juridiska palīdzība nav obligāta nevienā civilprocesa stadijā.
 • Tiesu lēmumus par piesardzības pasākumu piemērošanu izpilda tiesu izpildītāji ar Rumānijas policijas palīdzību.
 • Vienīgās izmaksas ir zīmognodevas, kas saskaņā ar Likuma Nr. 146/1997 3. panta e) un p) punktu piesardzības pasākumu gadījumā ir 10 RON, bet kuģu un gaisa kuģu aresta gadījumā 388 RON. Dažkārt pieprasītā garantija ir puse no noteiktās summas.
2.2. Aprakstiet galvenos nosacījumus.
 • (Kādus kritērijus tiesa ievēro, pieņemot lēmumu par piesardzības pasākumu piemērošanu?
 • Attiecībā uz sūdzību: vai procesam jānorit kā sacīkstes procedūrai?
 • Attiecībā uz parādnieku:
  • Vai ir prasības attiecībā uz steidzamību?
  • Vai jāpierāda, ka lēmums netiks izpildīts, tādēļ ka parādnieka īpašumi būs likvidēti vai zuduši?)

Preventīvu īpašuma arestu un preventīvu trešo pušu īpašuma arestu var piemērot nepabeigtas tiesvedības gadījumā (Civilprocesa kodeksa 591. un 597. pants). Savukārt izpildāmu īpašuma arestu pēc sprieduma pieņemšanas var piemērot arī tad, ja nav nepabeigtas tiesvedības (Civilprocesa kodeksa 599. pants).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Nav noteikts, ka prasībai jābūt steidzamai. Tomēr arī tad, ja kreditora prasība nav izpildāma, preventīva īpašuma aresta un preventīva trešo pušu īpašuma aresta gadījumos kreditoram ir dota iespēja (tā nav prasība) pierādīt, ka lēmums netiks izpildīts, tādēļ ka parādnieka īpašumi būs likvidēti vai zuduši. Katrā ziņā jābūt garantijai.

3. Kāds ir pasākumu priekšmets un būtība?

3.1. Attiecībā uz kāda veida īpašumu pasākumus var piemērot?
 • Attiecībā uz bankas kontiem?
 • Taustāmu kustamu īpašumu?
 • Reģistrētiem transportlīdzekļiem?
 • Nekustamu īpašumu?
 • Cita veida īpašumu?
 • Attiecībā uz bankas kontiem var piemērot preventīvu trešo pušu īpašuma arestu;
 • Attiecībā uz taustāmu kustamu īpašumu - preventīvu īpašuma arestu;
 • Attiecībā uz reģistrētiem transportlīdzekļiem - preventīvu īpašuma arestu;
 • Attiecībā uz nekustamu īpašumu - preventīvu īpašuma arestu un izpildāmu īpašuma arestu pēc sprieduma pieņemšanas;
 • Attiecībā uz nekustamu īpašumu un vērtspapīriem - preventīvu trešo pušu īpašuma arestu.
3.2. Kādas ir pasākumu sekas?
 • Attiecībā uz parādnieku, kas nepilda preventīvos pasākumus:
  • Vai viņš joprojām var piekļūt savam īpašumam?
  • Vai viņam var piemērot sodu?
 • Attiecībā uz trešām pusēm:
  • Kādi ir banku pienākumi saistībā ar informācijas atklāšanu un kontu arestu?
  • Kādus sodus piemēro par preventīvo pasākumu nepildīšanu?

Vienkārša īpašuma aresta gadījumā (tas ir izpildāma īpašuma aresta veids) parādnieks, kas nepilda piesardzības pasākumu noteikumus, nevar piekļūt savam īpašumam. Attiecībā uz trešām pusēm nav noteikumu, kuros būtu paredzēti parādniekiem piemērojami sodi. Attiecībā uz datiem, personām, banku darbību utt. bankām jāievēro vispārēja konfidencialitāte, ko paredz Valdības ārkārtas Dekrēta Nr. 99/2006 par kredītiestādēm un kapitāla pietiekamību 111.116. pants.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Naudas sodus piemēro tikai, ja prasītājs ļaunticīgi panāk tāda piesardzības pasākuma piemērošanu, kas atbildētājam rada zaudējumus. Atbildētājam/parādniekam par tiesas sprieduma nepildīšanu var piemērot sodu saskaņā ar krimināltiesību normām.

3.3. Cik ilgi pasākumi ir spēkā?
 • Vai tiesību normās vai tiesas rīkojumā ir paredzēti īpaši termiņi?
 • Vai pasākums ir spēkā līdz sprieduma pieņemšanai vai papildu pasākuma piemērošanai?
 • Ja sākotnējo pasākumu nosaka ex parte, vai ir paredzēts termiņš inter partes uzklausīšanas organizēšanai?

Spriedumā ir paredzēts, piemēram, kreditora garantiju nodrošināšanas termiņš ar noteikumu, ka tiek atcelts ar likumu noteiktais arests.

Ja prasību noraida, beidzas tās termiņš vai tā tiek anulēta, pasākums ir spēkā, līdz tiesa pieņem lēmumu par aresta atcelšanu. Ja prasības pieteikumu pieņem, pasākums paliek spēkā līdz lēmuma izpildei vai līdz pietiekamu garantiju saņemšanai no parādnieka.

Ja spriedums par piesardzības pasākuma piemērošanu ir pieņemts bez pušu klātbūtnes, pārsūdzības gadījumā pusēm pirms lēmuma pieņemšanas jāierodas tiesā.

4. Vai pasākumus var pārsūdzēt?

 • Kas var apstrīdēt pasākumu?
 • Kurā tiesā jāgriežas, lai pārsūdzētu pasākumu?
 • Kāds ir apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņš?
 • Kādas ir pārsūdzības sekas?

Neapmierinātā puse var apstrīdēt spriedumu par piesardzības pasākumu piemērošanu vienīgi, iesniedzot apelācijas sūdzību tiesā, kas ir vienu līmeni augstāka par tiesu, kura ir pieņēmusi lēmumu par piesardzības pasākumu pamatotību.

Apelācijas sūdzības jāiesniedz piecās dienās no sprieduma pieņemšanas (ja puses uzaicinātas ierasties tiesā) vai sprieduma paziņošanas dienas (ja puses tiesā nav ieradušās). Pēc apelācijas sūdzības izskatīšanas tiesa piesardzības pasākumu vai nu atceļ, vai patur spēkā.

« Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Vispārīgas ziņas | Rumānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 06-05-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste