Euroopa Komisjon > EGV > Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud > Rumeenia

Viimati muudetud: 06-05-2009
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Rumeenia

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on abinõude eri liigid? 1.
2. Millistel tingimustel võib selliseid abinõusid rakendada? 2.
2.1. Menetlus 2.1.
2.2. Sisulised tingimused 2.2.
3. Abinõude ese ja laad 3.
3.1. Millist liiki vara suhtes võib selliseid abinõusid kohaldada? 3.1.
3.2. Milline on selliste abinõude mõju? 3.2.
3.3. Kui kaua need abinõud kehtivad? 3.3.
4. Kas abinõu peale saab esitada kaebuse? 4.

 

1. Millised on abinõude eri liigid?

 • (Määratlege abinõude liigid)
 • (Loetlege kehtivad abinõud)

Hagi tagamise abinõud on menetlusabinõud, mida kohus kohaldab võlgnike vara suhtes kas menetluse ajal või täitmise etapis, et tagada kohtuotsuse täitmine.

Hagi tagamise abinõud on ennetav arest ja arest kohtuotsuse täitmiseks ning kolmanda isiku valduses oleva vara ennetav arest.

2. Millistel tingimustel võib selliseid abinõusid rakendada?

2.1. Menetlus
 • (Kas abinõu võib kohaldada üksnes kohtu sellekohase otsuse alusel?)
 • (Milline kohus on pädev kõnealuseid abinõusid kohaldama?)
 • (Kas advokaadi kaasamine on kohustuslik?)
 • (Milline on vahendajate, näiteks ametiasutuste esindajate või kohtutäiturite roll?)
 • (Millised kulud kõnealuste abinõudega kaasnevad?)
 • Hagi tagamise abinõusid saab kohaldada üksnes esimese astme kohus, kes on pädev asja arutama, või vara asukoha järgne kohus.
 • Advokaadi kaasamine ei ole nende menetluste puhul kohustuslik, sest õigusabi ei ole üheski Rumeenia tsiviilkohtumenetluse etapis kohustuslik.
 • Hagi tagamise abinõusid käsitlevaid kohtumäärusi täidavad kohtutäiturid, keda abistab Rumeenia politsei.
 • Ainus kulu on tempelmaks, mille suurus on seaduse nr 146/1997 artikli 3 punktide e ja p kohaselt 10 leud hagi tagamise avalduse ja 388 leud laevade ja õhusõidukite arestimise avalduste puhul. Mõnel juhul on nõutava tagatise suurus pool nõude summast.
2.2. Sisulised tingimused
 • (Milliste kriteeriumide alusel teeb kohus esialgse õiguskaitse määruse?
 • Kaebusega seoses: kas tuleb kohaldada võistlevat menetlust?
 • Võlgnikuga seoses:
  • Kas asi peab olema kiireloomuline?
  • Kas tuleb tõendada, et otsust ei pöörata täitmisele võlgniku vara kõrvaldamise või kaotsimineku tõttu?)

Ennetavat aresti ja kolmanda isiku valduses oleva vara ennetavat aresti saab kohaldada juhul, kui menetlus on pooleli (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 591 ja 597). Aresti kohtuotsuse täitmiseks saab aga kohaldada ka siis, kui pooleliolevat menetlust ei ole (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 599).

ÜlesÜles

Nõue ei pea olema kiireloomuline. Võlausaldajal on aga ennetava aresti või kolmanda isiku valduses oleva vara ennetava aresti puhul võimalus (kuid mitte kohustus) tõendada, et otsust ei pöörata täitmisele võlgniku vara kõrvaldamise või kaotsimineku tõttu, isegi kui võlausaldaja nõue ei ole täitmisele pööratav. Kuid vajalik on anda tagatis.

3. Abinõude ese ja laad

3.1. Millist liiki vara suhtes võib selliseid abinõusid kohaldada?
 • pangakontod?
 • materiaalne vallasvara?
 • registreeritud transpordivahendid?
 • kinnisvara?
 • muu vara?
 • Pangakontode suhtes võib kohaldada kolmanda isiku valduses oleva vara ennetavat aresti;
 • Materiaalse vallasvara suhtes võib kohaldada ennetavat aresti;
 • Registreeritud transpordivahendite suhtes võib kohaldada ennetavat aresti;
 • Kinnisvara suhtes võib kohaldada ennetavat aresti ja aresti kohtuotsuse täitmiseks;
 • Immateriaalse vara ja väärtpaberite suhtes võib kohaldada kolmanda isiku valduses oleva vara ennetavat aresti.
3.2. Milline on selliste abinõude mõju?
 • võlgnikule, kes ei täida hagi tagamise abinõusid:
  • Kas ta võib endiselt oma vara käsutada?
  • Kas teda on võimalik karistada?
 • kolmandatele isikutele:
  • Millised on panga kohustused seoses teabe avalikustamise ja kontode arestiga?
  • Millised on karistused hagi tagamise abinõude täitmatajätmise korral?

Võlgnik, kes ei täida hagi tagamise abinõusid käsitlevaid sätteid, ei saa hariliku aresti (täitearesti liik) korral oma vara käsutada. Kolmandate isikutega seoses puuduvad sätted võlgniku karistamiseks. Pangad peavad järgima üldist andmete, isikute, panga tegevuse jne konfidentsiaalsuse nõuet, mis on sätestatud krediidiasutusi ja kapitalinõudeid käsitleva valitsuse erakorralise määruse nr 99/2006 artiklites 111–116.

ÜlesÜles

Rahatrahvi kohaldatakse üksnes juhul, kui hageja taotleb pahauskselt kostjat kahjustava hagi tagamise abinõu kohaldamist. Kostjat/võlgnikku saab kohtuotsuse täitmatajätmise eest kriminaalkorras karistada.

3.3. Kui kaua need abinõud kehtivad?
 • Kas abinõu kehtivuse aeg on sätestatud seaduses või määrab selle kohus?
 • Kas abinõu kehtib kohtuotsuse tegemiseni või täiendava abinõu võtmiseni?
 • Kui esialgset õiguskaitset kohaldatakse ühepoolselt, kas on kehtestatud tähtaeg, mille jooksul tuleb pooled ära kuulata?

Määrusega kehtestatakse näiteks tähtaeg, mille jooksul võlgnik peab andma tagatise, mis on seadusjärgse aresti tühistamise eelduseks.

Abinõu kehtib, kuni vara vabastatakse arestist avalduse rahuldamata jätmise, aegumise või tagasivõtmise tõttu. Kui avaldus rahuldatakse, kehtib abinõu otsuse täitmiseni või kuni võlgnik piisavad tagatised annab.

Kui hagi tagamise abinõu kohaldamise määrus on tehtud tagaselja, peavad pooled kaebemenetluse korral enne otsuse tegemist kohtusse ilmuma.

4. Kas abinõu peale saab esitada kaebuse?

 • Kes võib esitada määruskaebuse?
 • Millisesse kohtusse tuleks abinõu peale määruskaebus esitada?
 • Milline on määruskaebuse esitamise tähtaeg?
 • Millised on määruskaebuse esitamise tagajärjed?

Rahulolematu pool võib hagi tagamise abinõu kohaldamise määruse edasi kaevata üksnes hagi tagamise abinõu kohaldamist põhjendatuks pidanud kohtust vahetult kõrgema astme kohtusse.

Määruskaebuse esitamise tähtaeg on viis päeva alates määruse tegemisest (kui pooled on saanud kohtukutse) või teatavakstegemisest (kui pooled ei ole kohtusse ilmunud). Määruskaebuse tulemusel võidakse abinõu tühistada või säilitada.

« Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Üldteave | Rumeenia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 06-05-2009

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik