Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Rumænien

Seneste opdatering : 19-02-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Rumænien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke typer retsmidler findes der? 1.
2. Hvad er betingelserne for anvendelse af sådanne retsmidler? 2.
2.1. Beskrivelse af proceduren 2.1.
2.2. Beskrivelse af de materielle betingelser 2.2.
3. Beskrivelse af retsmidlerne? 3.
3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for sådanne retsmidler? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har retsmidlerne? 3.2.
3.3. Hvor længe er sådanne retsmidler gyldige? 3.3.
4. Kan kendelser om sådanne retsmidler appelleres? 4.

 

1. Hvilke typer retsmidler findes der?

 • (De enkelte typer retsmidler bedes defineret)
 • (Der bedes udarbejdet en liste over de eksisterende retsmidler)

Sikrende retsmidler er processuelle foranstaltninger, som domstolen træffer med hensyn til skyldners aktiver før eller under retssagen eller i fuldbyrdelsesfasen for at sikre fuldbyrdelsen af retsafgørelsen.

De sikrende retsmidler er: arrest, forvaring ved rettens foranstaltning og udlæg i fordringer hos tredjemand.

2. Hvad er betingelserne for anvendelse af sådanne retsmidler?

2.1. Beskrivelse af proceduren
 • (Skal retsmidlet altid godkendes ved en retskendelse?)
 • (Hvilken domstol har kompetence til at udstede en sådan kendelse?)
 • (Er advokatbistand obligatorisk?)
 • (Hvilken rolle spiller fogeden og andet retspersonale?)
 • (Hvad er omkostningerne ved de enkelte typer retsmidler?)
 • Sikrende retsmidler kan kun udstedes af domstolen, nemlig den domstol, der har kompetence til at træffe afgørelse i sagen i første instans, eller domstolen på det sted, hvor aktivet befinder sig.
 • Advokatbistand er ikke obligatorisk i disse særlige procedurer og er i det hele taget ikke obligatorisk på noget trin i en civil sag i Rumænien.
 • Kendelser om sikrende retsmidler fuldbyrdes af fogeden med bistand fra det rumænske politi.
 • De eneste omkostninger er stempelafgifter, der i henhold til artikel 3, litra e) og p) i lov nr.146/1997 andrager 10 RON for anmodninger om sikrende retsmidler og 388 RON for anmodninger om arrest i skibe og fly. I nogle tilfælde udgør den lovbestemte sikkerhedsstillelse halvdelen af det omtvistede beløb.
2.2. Beskrivelse af de materielle betingelser
 • (Hvilke kriterier lægger retten til grund, når den udsteder kendelser om foreløbige retsmidler?
 • hvad angår klager: skal sagen være kontradiktorisk?
 • hvad angår skyldner:
  • skal der foreligge hastende omstændigheder?
  • skal det bevises, at retsafgørelsen ikke vil kunne fuldbyrdes, fordi skyldners aktiver vil forsvinde eller blive fjernet?)

Arrest og udlæg i fordringer hos tredjemand forudsætter, at der er tale om en verserende sag (artikel 591 og 597 i den civile retsplejelov), mens dette ikke er tilfældet i forbindelse med forvaring ved rettens foranstaltning (artikel 599 i den civile retsplejelov).

TopTop

Der er ikke noget krav om, at der skal foreligge hastende omstændigheder, men i forbindelse med arrest og udlæg i fordringer hos tredjemand, har kreditor mulighed for (ikke pligt til) at bevise, at retsafgørelsen ikke vil kunne fuldbyrdes, fordi skyldners aktiver vil forsvinde eller blive fjernet. Dette gælder også, selv om fordringen ikke er eksigibel. Sikkerhedsstillelse er dog obligatorisk.

3. Beskrivelse af retsmidlerne?

3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for sådanne retsmidler?
 • bankkonti?
 • materielle aktiver?
 • indregistrerede transportmidler?
 • fast ejendom?
 • andet?
 • bankkonti, ved udlæg i fordringer hos tredjemand
 • materielle aktiver, ved arrest
 • indregistrerede transportmidler, ved arrest
 • fast ejendom, ved arrest og forvaring ved rettens foranstaltning
 • immaterielle aktiver og værdipapirer, ved udlæg i fordringer hos tredjemand.
3.2. Hvilke virkninger har retsmidlerne?
 • over for den skyldner, der ikke retter sig efter kendelsen:
  • kan skyldner fortsat råde over sine aktiver?
  • kan skyldner pålægges sanktioner?
 • over for tredjemand:
  • hvilke forpligtelser har banken med hensyn til videregivelse af oplysninger og beslaglæggelse af kontiene?
  • hvilke sanktioner kan pålægges, hvis kendelsen ikke efterkommes?

Hvis skyldneren ikke retter sig efter kendelsen om de sikrende retsmidler, har han/hun ikke længere råderet over sine aktiver i tilfælde af arrest. Hvad angår tredjemand, findes der ingen bestemmelser om, at skyldner kan pålægges sanktioner. Bankerne har generelt tavshedspligt med hensyn til data, personer, bankaktiviteter osv., som er fastlagt i artikel 111-116 i regeringens hastedekret nr. 99/2006 om kreditinstitutter og kapitalkrav.

TopTop

Der kan kun pålægges bøder, hvis sagsøger i ond tro opnår et sikrende retsmiddel til skade for sagsøgte. Sagsøgte/skyldner kan få pålagt strafferetlige sanktioner, hvis han/hun ikke efterkommer en kendelse.

3.3. Hvor længe er sådanne retsmidler gyldige?
 • Er der fastsat en frist i loven eller i kendelsen?
 • Er retsmidlet gyldigt, indtil der er afsagt dom eller udstedt supplerende retsmidler?
 • Er der en frist for høring af parterne i de tilfælde, hvor retsmidlet er udstedt, uden at begge parter er blevet hørt?

Ved kendelsen fastsættes en række frister. F.eks. får kreditor en frist til at stille sikkerhed, da arresten ellers ophæves i henhold til loven.

Retsmidlet er gyldigt, indtil der er truffet afgørelse om ophævelse af arresten, hvis anmodningen er blevet afvist, forældet eller annulleret. Hvis anmodningen efterkommes, er retsmidlet gyldigt, indtil afgørelsen fuldbyrdes, eller indtil skyldner har stillet tilfredsstillende garantier.

Hvis kendelsen om det sikrende retsmiddel er afsagt, uden at parterne er indstævnet for retten, skal parterne indstævnes i tilfælde af en appelsag.

4. Kan kendelser om sådanne retsmidler appelleres?

 • hvem kan appellere kendelsen?
 • hvilken domstol har kompetence til at behandle appelsagen?
 • hvad er fristen for appel?
 • hvilken virkning har en sådan appelmulighed?

En kendelse om sikrende retsmidler kan kun appelleres til en domstol umiddelbart over den domstol, som har behandlet anmodningen om de sikrende retsmidler.

Appelfristen er på 5 dage fra dommen afsiges eller forkyndes, afhængigt af om parterne har været indstævnet eller ej. Appellen vil enten medføre, at retsmidlet ophæves eller opretholdes.

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Rumænien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 19-02-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige