Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Portugal

Seneste opdatering : 15-12-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Portugal

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. De forskellige typer retsmidler 1.
2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler. 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Materielle betingelser 2.2.
3. Retsmidlernes genstand og art 3.
3.1. Typer af formuegoder, som kan være genstand for sådanne retsmidler (bankindestående, løsøre, indregistrerede køretøjer, fast ejendom, andet)? 3.1.
3.2. Retsvirkninger 3.2.
3.3. Gyldighed 3.3.
4. Mulighed for at kære kendelsen 4.

 

1. De forskellige typer retsmidler

Det, man kalder sikrende retsmidler, er de midler i retsplejen, som er "nødvendige for at sikre sagens genstand", jf. artikel 2, stk. 2, i portugisisk retsplejelov. Procedurerne svarer til alle de handlinger, der foretages for eller af en ret med henblik på at sikre, at den senere retsafgørelse i en given sag faktisk og effektivt kan fuldbyrdes, således at en sagsøger, der får rettens medhold, også i praksis vil kunne få gavn af retssagen.

Sådanne foreløbige retsmidler kan iværksættes, hvis der foreligger en rimelig sandsynlighed for, at den rettighed, der påberåbes eller vil blive påberåbt for retten, er reel, og der er fare for, at rettigheden vil blive krænket. De kan iværksættes på grundlag af en summarisk påvisning eller skønsmæssig vurdering af sandsynligheden eller troværdigheden. De skal sikre mod uigenkaldelig skade forbundet med sagsforløbets langsommelighed, dvs. en eventuel forringelse af væsentlige vilkår som følge af tidsforløbet.

Foranstaltningerne kan være sikrende eller foreløbige, hvilket vil sige, at de kan have til formål at opretholde en given situation uændret, således at den endelige retsafgørelse i hovedsagen ikke kommer ude af trit med virkeligheden og umuligt kan fuldbyrdes (som f.eks. ved at undgå bortskaffelse eller tab af formuegoder, som senere kan blive genstand for en tvangsfuldbyrdelse), eller foregribe en afgørelse i sagen, selv om sagen endnu ikke er afgjort (som f.eks. ved at tildele en foreløbig pengeudbetaling til at sikre livets opretholdelse for en person, der mener sig berettiget til et underholdsbidrag).

TopTop

De sikrende procedurer kan være: a) ikke-lovbestemte eller b) lovbestemte.

Førstnævnte er de procedurer, som ikke er underlagt nogen allerede fastlagt procedureform, og hvor retten træffer de foranstaltninger, den anser for nødvendige for at "sikre udøvelsen af den rettighed, der er truet", jf. artikel 381, stk. 1, i den portugisiske retsplejelov. Sådanne procedurer anvendes ikke, hvor risikoen for, at der lides skade, allerede er forebygget i specifikke retsbestemmelser, og bygger på retsplejeregler, der også anvendes for de lovbestemte procedurer.

Lovbestemte procedurer følger et mønster, der allerede er nedfældet i retsplejeloven, og er underlagt en række krav, formodninger og specifikke regler for, hvad der kan træffes afgørelse om.

Den portugisiske retsplejelov indeholder bestemmelser om følgende sikrende foranstaltninger:

 1. foreløbig tilbageførsel af ejendomsret
 2. midlertidig ophævelse af bestyrelsesbeslutninger i selskaber
 3. foreløbigt underholdsbidrag
 4. foreløbig skadeserstatning
 5. udlæg
 6. nedlæggelse af forbud mod nyt arbejde
 7. arrest.

Den sikrende foranstaltning med henblik på en foreløbig tilbageførsel af ejendomsretten anvendes, når ejeren mod sin vilje er frataget et formuegode efter fysiske eller psykiske trusler og ønsker formuegodet foreløbigt tilbageført.

Den sikrende foranstaltning med henblik på midlertidigt at ophæve bestyrelsesbeslutninger er en foranstaltning, som medlemmer eller aktionærer i en sammenslutning eller et selskab, uanset form, kan påberåbe sig med henblik på at udsætte iværksættelsen af beslutninger, der strider mod loven, mod vedtægten eller anden aftale, og som sandsynligvis vil medføre "stort tab eller stor skade", jf. artikel 396 i den portugisiske retsplejelov.

TopTop

Den sikrende foranstaltning vedrørende foreløbigt underholdsbidrag består i modtagelsen af et månedligt beløb, som indtil påbegyndelsen af betalingen af det endeligt fastsatte beløb garanterer, at de midler, der er strengt nødvendige for livets opretholdelse, faktisk er tilstede for sagsøger tillige med beløb til dækning af sagens omkostninger, hvis vedkommende ikke har adgang til retshjælp.

Foreløbig skadeserstatning er et sikrende retsmiddel, der står til rådighed for skadelidte og tredjemænd med ret til skadeserstatning eller til underholdsbidrag, når disse ved erstatningskrav i forbindelse med død eller fysisk skade er nødlidende eller befinder sig i en situation, der "sandsynligvis vil påvirke skadelidtes mulighed for selv at tjene til eget underhold", og hvor de kan anmode om tildeling af et fast pengebeløb, der udbetales månedligt som "foreløbig skadeserstatning", jf. artikel 403, stk. 1, i den portugisiske retsplejelov.

Proceduren for udlæg giver en "kreditor, der har kunnet dokumentere en risiko for, at de formuegoder, hvori han har sikkerhed for sit krav, går tabt", mulighed for at opnå "fogedrettens udlæg i formuegoderne", jf. artikel 406 i den portugisiske retsplejelov.

Ved nedlæggelse af forbud mod nyt arbejde forstås, at "en person, der finder at have en individuel eller kollektiv ejendomsret eller enhver anden form for råderet, som risikerer at blive krænket som følge af nye anlæg, arbejder eller tjenester, som skader eller kan skade vedkommendes interesser, har mulighed for at kræve (…), at anlæg, arbejder eller tjenester udsættes med øjeblikkelig virkning, jf. artikel 412, stk. 1, i den portugisiske retsplejelov. Et sådant forbud kan også nedlægges udenretsligt med forbehold for rettens senere bekræftelse. Anmodningen om rettens godkendelse skal indgives inden fem dage.

TopTop

Arrest er et sikrende retsmiddel, der iværksættes, når der er en "rimelig risiko for, at goder, løsøre, fast ejendom eller dokumenter fortabes, skjules eller bortskaffes", og proceduren har til formål at få goderne beskrevet i retsprotokollen (med angivelse af værdien ifølge en sagkyndig) og overlade dem i rettens forvaring i henhold til den portugisiske retsplejelovs artikel 421 og 424.

2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler.

Der henvises her til svaret under det foregående punkt.

2.1. Procedure

Med undtagelse af proceduren for nedlæggelse af forbud mod nyt arbejde, hvor det er muligt forinden at iværksætte et udenretsligt initiativ efterfulgt af en anmodning om rettens godkendelse, kræver alle de øvrige procedurer, at sagen søges indledt for retten.

Retten kan afsige kendelse om sådanne foranstaltninger, hvis følgende kriterier, der er opført i retsplejelovens artikel 83, er opfyldt:

 1. "anmodningen om foretagelse af arrest kan rettes til såvel retten på det sted, hvor sagen tænkes anlagt" (dvs. sagen om endelig afgørelse vedrørende den ret, der tænkes sikret), "som til retten på det sted, hvor goderne befinder sig, eller hvis goderne befinder sig på forskellige steder, ethvert af disse steder"
 2. "ved nedlæggelse af forbud mod nyt arbejde er det retten på arbejdsstedet, der er kompetent"
 3. "ved andre sikrende retsmidler er det retten, hvor vedkommendes sag tænkes anlagt, der er kompetent".

Det er obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat, når værdien overstiger 3 740,98 EUR, eller hvis kendelsen kan kæres.

TopTop

Sagsgenstandens værdi fastlægges på grundlag af følgende kriterier:

 1. "for foreløbigt underholdsbidrag og skadeserstatning, det månedlige beløb, der er bedt om, ganget med tolv"
 2. "for foreløbig tilbageførsel af ejendomsret, værdien af den ting, der er unddraget ejermanden"
 3. "ved midlertidig ophævelse af bestyrelsesbeslutninger, værdien af tabet eller skaden"
 4. "ved nedlæggelse af forbud mod nyt arbejde og ikke-lovbestemte sikrende retsmidler, den skade som søges forhindret"
 5. "ved udlæg, det skyldige beløb, der skal sikres"
 6. "ved arrest, værdien af de goder, der tages i forvaring".

Kriterierne er citeret fra den portugisiske retsplejelovs artikel 313.

Procedurerne forestås i Portugal af fogeder og retsembedsmænd. Deres  aktivitet inden for rammerne af procedurerne gælder især stævninger og fuldbyrdelse af kendelser om udlæg eller arrest.

Sagsomkostningerne betales én gang for alle ved indgivelse af anmodningen og svarer til de værdier, der er angivet i følgende tabel:

Sagsgenstandens værdiRetsgebyr for hver part i sagen (udtrykt i regneenheder)
Indtil 500 EUR
0,5
Fra 500,01 til 1 875 EUR
0,75
Fra 1 875 til 3 750 EUR
1
Fra 3 750,01 til 7 500 EUR
1,25
Fra 7 500,01 til 15 000 EUR
1,5
Fra 15 000,01 til 25 000 EUR
2
Fra 25 000,01 til 40 000 EUR
2,75
Fra 40 000,01 til 70 000 EUR
3,5
Fra 70 000,01 til 100 000 EUR
5
Fra 100 000,01 til 135 000 EUR
6,5
Fra 135 000,01 til 170 000 EUR
8
Fra 170 000,01 til 210 000 EUR
9,75
Fra 210 000,01 til 250 000 EUR
12

For værdier, der overstiger 250 000 EUR, forøges retsgebyret for hver 25 000 EUR eller del heraf med 2,5 regneenheder.

Regneenheden er for tidsrummet 2004 til 2006 fastsat til 89 EUR.

Ifølge den portugisiske retsplejelovs artikel 32 inkluderer sagsomkostningerne følgende udgifter:

 1. tilbagebetaling af udlagte beløb
 2. "afholdte eller skyldige betalinger til diverse, navnlig dokumenter, udtalelser, tegninger eller andre oplysninger eller bevismidler og tjenester, som retten har udbedt sig, dog ikke legaliseringer på rettens eget initiativ"
 3. "skyldige betalinger til personer, der tilfældigvis inddrages i sagen, herunder lovpligtige godtgørelser"
 4. "transportudgifter og diæter"
 5. "tilbagebetaling til staten af udgifter til retshjælp, herunder honorarer til advokatbistand"
 6. "udgifter til forkyndelse af stævning ved retsembedsmand, hvis sagsøger udbeder sig en sådan".
2.2. Materielle betingelser

Når retten vurderer, om kriterierne for at afsige kendelse om et sikrende retsmiddel er opfyldt, skal retten altid vurdere, hvorvidt den risiko, der påberåbes, er begrundet samt grovhedsgraden af mulig krænkelse af rettigheden og vanskeligheden ved at opnå godtgørelse. Desuden bør retten vurdere, om den sikrende eller foreløbige foranstaltning faktisk er hensigtsmæssig for at sikre opretholdelse af den rettighed, der menes udsat for en risiko. Retten bør også vurdere, om der er nogen risiko forbundet med tidens gang.

Retten skal ligeledes kontrollere, om proceduren reelt eller potentielt bygger på en sag, der er eller vil blive anlagt på grundlag af den rettighed, der sikres.

Ved disse procedurer er det retten, der summarisk – dvs. mindre strenghed end i en hovedsag – skal påvise, at der er en begrundet sandsynlighed for, at den rettighed, der skal sikres, faktisk eksisterer, og at frygten for en krænkelse af rettigheden er tilstrækkeligt begrundet.

TopTop

Vedrørende de øvrige kriterier, der ligeledes skal efterprøves ved lovbestemte sikrende retsmidler, henvises til oplysningerne under punkt 1.

I henhold til den portugisiske retsplejelovs artikel 387, stk. 2, kan retten afvise søgsmålet, hvis den deraf følgende skade for sagsøgte vil vise sig væsentligt større end det tab, som sagsøger ønsker at undgå.

Den rettighed, der søges beskyttet, kan være allerede eksisterende eller opstå som følge af en kommende retsafgørelse.

Vedrørende skyldner:

Alle sikrende foranstaltninger er hastende. Den portugisiske retsplejelovs artikel 382 fastlægger, at de "altid er hastende og har forrang frem for enhver anden retslig handling, der ikke er hastende", ligesom nævnte artikel fastlægger, at "sager, der bringes for en kompetent ret, skal afgøres i første instans senest efter to måneder, eller hvis det ikke er nødvendigt at stævne sagsøgte, senest efter femten dage".

Skal det påvises, at en retsafgørelse ikke kan fuldbyrdes på grund af risiko for, at skyldners ejendom bortskaffes eller forsvinder?

Ja, når det drejer sig om de sikrende retsmidler, der består i udlæg og arrest.

3. Retsmidlernes genstand og art

3.1. Typer af formuegoder, som kan være genstand for sådanne retsmidler (bankindestående, løsøre, indregistrerede køretøjer, fast ejendom, andet)?

Alle former for formuegoder kan være genstand for en procedure.

3.2. Retsvirkninger

Da det drejer sig om kendelser afsagt af retterne, er de "bindende for alle offentlige og private enheder og har forrang frem for andre afgørelser, der måtte træffes af andre myndigheder", se den portugisiske retsplejelovs artikel 205, stk. 2.

TopTop

Retsvirkninger for skyldner, der ikke efterkommer kendelsen:
Kan han på gyldig vis råde over sine aktiver?

Når det drejer sig om udlæg eller arrest, har skyldner blot aktiverne i forvaring, hvorfor han, hvis han skiller sig af med dem, forbryder sig imod et offentligt påbud. Det retlige grundlag for transaktionen er ugyldigt, hvis parterne kender til hensigten om at omgå kendelsen, se den portugisiske retsplejelovs artikel 281.

I andre situationer, selv hvis transaktionen er gyldig, forbliver den uden virkning, hvis der er tale om udlæg, se den portugisiske retsplejelovs artikel 622, stk. 1.

Kan man straffes?

Ja, der er bødestraf med civilretlige følger, nemlig arrest i formuegoder af en tilsvarende værdi, som dem han havde i forvaring, og som han ikke har frembragt. Hertil kommer betaling af sagsomkostninger og yderligere udgifter samt godtgørelser.

Retsvirkninger for tredjemand:
Hvilke forpligtelser har pengeinstitutterne til at afgive oplysninger om og gøre udlæg i bankindeståender?

Vedrørende udlæg bør pengeinstitutterne inden femten dage "meddele fogeden værdien af eksisterende saldi eller fravær af konto eller saldo". Herefter bør pengeinstitutterne meddele sagsøgte, at der er foretaget udlæg. Pengeinstituttet "er ansvarligt for indestående fra dagen for forkyndelsen og skal for retten fremlægge udskrifter for samtlige transaktioner med indeståender efter fuldbyrdelsen" af udlægget, se den portugisiske retsplejelovs artikel 861, stk. 7 og 9, som anvendes i medfør af artikel 406, stk. 2.

Hvilke sanktioner findes der for manglende efterkommelse af en kendelse?

Hvis pengeinstituttet undlader at opgive de oplysninger, der anmodes om, kan det give anledning til bødestraf. Pengeinstituttet kan også holdes civilretligt ansvarlig og blive afkrævet godtgørelse.

TopTop

3.3. Gyldighed
Er der tidsmæssige begrænsninger for en kendelses gyldighed?

I henhold til de retsregler, der gælder for sikrende retsmidler, er gyldigheden tidsmæssigt begrænset.

Er foranstaltningerne gyldige indtil dommen eller indtil anden retsafgørelse?

Foranstaltningerne er gyldige indtil det tidspunkt, hvor afgørelsen i hovedsagen, som foranstaltningen jo afhænger af, kan få retsvirkning. F.eks. vil dette tidspunkt ved foreløbigt underholdsbidrag og foreløbig skadeserstatning være tidspunktet for betalingen af det første endelige bidrag eller den fastsatte godtgørelse, og for udlæg, det tidspunkt, hvor udlægget får virkning.

Er der en frist for høring af parterne, hvis den oprindelige kendelse afsiges ensidigt?

Når sagsøgte ikke er blevet hørt inden afsigelsen af kendelsen om proceduren, bliver kendelsen blot forkyndt for ham. Hvis sagsøgte ønsker at gøre indsigelse med henblik på at "påberåbe sig omstændigehder eller fremlægge beviser, som retten ikke har taget i betragtning, og som kan fjerne grundlaget for proceduren eller mindske omfanget" (se den portugisiske retsplejelovs artikel 388, stk. 1, litra b)), skal der gøres indsigelse inden ti dage at regne fra datoen for den gyldige forkyndelse.

Efter denne frist frembringes om nødvendigt "de nødvendige beviser eller dem, retten har fastlagt", se den portugisiske retsplejelovs artikel 386, stk. 1.

4. Mulighed for at kære kendelsen

Det er muligt at kære kendelser i sager, hvis værdi overstiger 3 740,98 EUR, forudsat at den kendelse, der søges omgået, vil betyde en skade for vedkommende svarende til mere end halvdelen af sagens værdi og, uanset værdien, hvis kendelsen kæres "på grundlag af en overtrædelse af reglerne om lovvalg både med hensyn til sagens genstand eller retsniveau eller krænkelse af præcedens". "Kendelser om sikrende retsmidler (…) kan også altid kæres, hvis det kan begrundes, at værdien overstiger kompetencen for den pågældende retsinstans" - artikel 678 i den portugisiske retsplejelov.

Kendelser om sikrende retsmidler kan ikke kæres for den portugisiske Højesteret, bortset fra i de sager, hvor kendelsen altid kan kæres.

Hvem kan kære en kendelse?

Kendelser om sikrende retsmidler kan kæres af alle parter, der taber en sag, eller andre, der ikke er part i sagen, men lider direkte og faktisk skade som følge af den sikrende foranstaltning.

Hvilken ret vurderer kæren?

Den kompetente ret for at vurdere en kære er retten i anden instans i den retskreds, hvor den retsinstans, der har afsagt kendelsen, er beliggende.

Hvad er fristen for kære?

Fristen for at indbringe kæren er ti dage at regne fra datoen for kendelsens forkyndelse.

Hvad er kærens retsvirkning?

En kære over for en kendelse, der fuldstændigt afviser grundlaget for den oprindelige anmodning om en sikrende foranstaltning, eller som ikke godkender en sikrende foranstaltning, udsætter retsvirkningen af den kendelse, der er kæret.

En kære over for en kendelse, der faktisk godkender en sikrende foranstaltning, har ingen udsættende retsvirkning.

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 15-12-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige