Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Severné Írsko

Posledná úprava: 16-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Severné Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Severné Írsko 

OBSAH

1. Aké sú jednotlivé druhy opatrení? 1.
2. Aké sú podmienky pre vydanie týchto opatrení? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotnoprávne podmienky 2.2.
3. Aký je predmet a povaha týchto opatrení? 3.
3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom týchto opatrení? 3.1.
3.2. Aké sú účinky týchto opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť týchto opatrení? 3.3.
4. Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu? 4.

 

1. Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Zakazujúci alebo pasívny súdny príkaz - Príkaz zdržať sa konania alebo nepokračovať v konaní. Toto je najpoužívanejší druh opatrenia.

Prikazujúci alebo aktívny súdny príkaz - Príkaz konať alebo napraviť škodu spôsobenú predošlým konaním.

Súdny príkaz na odvrátenie škody - Príkaz konať alebo zdržať sa konania, aby sa predišlo škode, ktorá ešte nebola spôsobená.

Súdny príkaz Mareva - Príkaz brániaci odporcovi nakladať so svojím majetkom alebo ho scudziť, čím by sa znemožnil výkon rozsudku na náhradu škody. Príkaz môže povoľovať výdavky na uspokojenie životných potrieb, vykonávanie zárobkovej činnosti alebo krytie nákladov na právne služby.

Záruka poskytnutá namiesto súdneho príkazu - Túto záruku často odporca ponúkne namiesto súdneho príkazu, a ak ju navrhovateľ prijme, vyhotoví o tom súd písomný záznam.

Príkaz na obhliadku a zabezpečenie majetku - Účelom tohto príkazu je

 1. zabezpečiť majetok, ktorý je predmetom súdneho konania, aby účastník, ktorý v konaní uspel, mohol znovu získať neporušený majetok alebo jeho hodnotu a
 2. zabezpečiť majetok pre obhliadku na účely vykonania dôkazov v konaní. Súd môže taktiež vydať príkaz, ktorým umožní vstup na pozemok účastníka na účely uskutočnenia príkazu.

Príkaz Anton Pillar - Tento príkaz umožňuje navrhovateľovi, jeho advokátovi alebo inému oprávnenému zástupcovi zhabať predmet bez predchádzajúceho upozornenia odporcu na účely zabezpečenia majetku alebo vykonania dôkazu.

back

HoreHore

2. Aké sú podmienky pre vydanie týchto opatrení?

2.1. Postup

Návrh na predbežné opatrenie sa môže podať kedykoľvek po začatí konania a pred jeho skončením. V naliehavých prípadoch sa môže predbežné opatrenie nariadiť aj pred začatím konania, pokiaľ sa súdne konanie začne bezodkladne.

Postup pre podanie návrhu na predbežné opatrenie je ustanovený v súdnom poriadku. Všeobecným súdnym poriadkom, ktorý sa uplatňuje na Vyššom súde (High Court), je Súdny poriadok Najvyššieho súdneho dvora (NI) z roku 1980 a súdnym poriadkom, ktorý sa uplatňuje na obvodných súdoch, je Súdny poriadok obvodných súdov (NI) z roku 1981.

Návrh sa zvyčajne podáva vo forme oznámenia o návrhu alebo predvolania tomu oddeleniu Vysokého súdu alebo obvodného súdu, ktoré koná vo veci samej.

V návrhu musí byť uvedené požadované opatrenie a ustanovenie súdneho poriadku, podľa ktorého sa návrh podáva, musí byť doložený prísažným prehlásením (často potvrdeným advokátom navrhovateľa) a mal by sa pripojiť aj návrh príkazu.

Návrh spolu s prísažným prehlásením a ďalšími súvisiacimi dokumentmi sa musí doručiť odporcovi najmenej dva kalendárne dni pred podaním návrhu, avšak v naliehavých prípadoch môže súd skrátiť lehotu na doručenie.

Na Vysokom súde zvyčajne prerokuje návrh súdny úradník (a master), aj keď v niektorých druhoch konaní (uvedených v Súdnom poriadku Najvyššieho súdneho dvora Severného Írska) musí predbežné opatrenie prerokovať sudca.

back

HoreHore

Obvodný súd má všetky predbežné právomoci vo veciach, na ktoré je príslušný. Na obvodnom súde musí návrhy na predbežný súdny príkaz prerokovať sudca obvodného súdu.

Návrh môže účastník jednostranne podať aj „ex parte“, t.j. bez toho, aby bol doručený osobe, proti ktorej sa požaduje opatrenie, a to v nasledovných prípadoch:

 1. ak je vec mimoriadne naliehavá,
 2. ak by sa oznámením odporcovi vopred zmaril účel príkazu,
 3. v obvyklých prípadoch, napríklad návrhy pred začatím konania sa zvyčajne podávajú „ex parte“,
 4. ak to umožňuje zákon alebo nariadi súd.

Návrh „ex parte“ sa podáva v osobitnej forme podania (tzv. ex parte docket) a navrhovateľ je povinný riadne a pravdivo uviesť všetky súvisiace skutočnosti. O návrhoch na príkazy „ex parte“ (s výnimkou návrhov na súdne príkazy „ex parte“) zvyčajne rozhoduje sudca alebo súdny úradník (master) bez pojednávania. Rozhodnutie o trovách pri návrhu „ex parte“ sa zvyčajne vyhradí na pojednávanie.

2.2. Hmotnoprávne podmienky

Predbežné opatrenie sa nariaďuje podľa úvahy súdu. Súd môže nariadiť súdny príkaz v každom štádiu konania, ak to považuje za vhodné. Súd uplatňuje svoju úvahu na nariadenie predbežného opatrenia v súlade s usmerneniami ustanovenými vo veci American Cyanamid / Ethicon, 1975, AC 396. Najprv navrhovateľ musí preukázať, že predmetom konania je závažná vec. Sudca potom uváži, či je možné nahradiť ujmu na právach navrhovateľa. Sudca môže ďalej porovnať vhodnosť z hľadiska postavenia účastníkov, a ak je rovnaká, tak uprednostní zachovanie alebo obnovenie stavu pred spôsobením ujmy. Naliehavejšia potreba sa musí preukázať v prípade návrhu na prikazujúci súdny príkaz a súdny príkaz sa nenariadi, ak sa navrhovateľ nezaviaže nahradiť škodu odporcovi v prípade, že v konaní nebude úspešný, alebo ak sa ukáže, že súdny príkaz nebol potrebný.

back

HoreHore

Pri návrhu na súdny príkaz Mareva musí navrhovateľ preukázať, že:

 1. má dostatočné presvedčivé dôkazy na odôvodnenie podanej žaloby, v ktorej sa domáha peňažného plnenia,
 2. existuje majetok, ktorý odporca môže premiestniť alebo zatajiť,
 3. existuje nebezpečenstvo, že odporca bude s majetkom nakladať pred výkonom rozsudku.

Návrh na ohliadku majetku sa môže týkať majetku, ktorý je predmetom konania alebo ktorý sa ním môže stať. Právo na ohliadku nezávisí od postavenia navrhovateľa v spore.

V návrhu na príkaz Anton Pillar musí navrhovateľ preukázať, že existuje skutočná možnosť, že odporca zničí dôkazné dokumenty alebo predmety alebo uverejní skutočnosti, ktoré má navrhovateľ chránené tajomstvom.

3. Aký je predmet a povaha týchto opatrení?

3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom týchto opatrení?

Návrh na súdny príkaz musí súvisieť a byť odvodený z právne vynútiteľného nároku alebo predmetu súdneho konania. Účelom súdneho príkazu však nie je vynútenie nárokov navrhovateľa, ale zachovanie alebo obnovenie stavu až do skončenia konania.

Súdny príkaz Mareva sa môže nariadiť vo vzťahu k súčasnému alebo budúcemu majetku v Severnom Írsku (bez ohľadu na to, či je predmetom alebo súvisí s konaním), bez ohľadu na to, či má odporca trvalý pobyt v Severnom Írsku alebo sa nachádza v Severnom Írsku.

Príkaz na ohliadku alebo zabezpečenie majetku sa môže nariadiť iba vo vzťahu k hmotnému majetku. Nie je vhodným prostriedkom na ohliadku obsahu dokumentu, ktorá je možná podľa ustanovení týkajúcich sa sprístupnenia dokumentov.

back

HoreHore

3.2. Aké sú účinky týchto opatrení?

Príkaz sa môže vykonať v predbežnom konaní. Príkaz sa pred vykonaním musí doručiť odporcovi. Záruka je vykonateľná rovnako ako súdny príkaz.

Tretie osoby, ako je manžel odporcu, advokát alebo banka, ktoré boli upovedomené o súdnom príkaze Mareva, sú povinné zabezpečiť majetok odporcu, ktorý je v ich držbe. Súdny príkaz Mareva je však účinný len voči odporcovi a neuprednostňuje navrhovateľa pred ostatnými veriteľmi.

Príkazu na ohliadku a zabezpečenie majetku sa môže nariadiť iba voči účastníkovi konania, takže jeho účinnosť závisí od súhlasu osoby, ktorá má majetok v držbe.

Príkaz Anton Pillar nie je príkazom na domovú prehliadku, takže sa nemôže vykonať násilím, ale ak z jeho znenia vyplýva, že sa odporcovi nariaďuje umožniť prehliadku, tak sa odmietnutie umožniť prehliadku považuje za neuposlúchnutie príkazu súdu a súd z toho môže dospieť k záveru, že odporca niečo skrýva.

3.3. Aká je platnosť týchto opatrení?

Príkaz môže byť:

 1. Predbežný – trvá do začiatku konania
 2. Dočasný – trvá počas stanovenej doby

4. Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

Každý z účastníkov môže podať odvolanie proti príkazu, ktorý nariadil súdny úradník (master), alebo proti rozhodnutiu sudcu. Odvolanie sa musí podať do piatich dní a musí sa doručiť druhému účastníkovi najmenej dva dni pred pojednávaním o odvolaní. Päťdňovú lehotu môže súd podľa svojej úvahy predĺžiť, pokiaľ sú na to dostatočné dôvody. Účastník sa však nemôže odvolať proti záruke. Proti zamietnutiu návrhu „ex parte“ sa môže navrhovateľ odvolať, avšak odporca asi uprednostní návrh na zrušenie príkazu pred odvolaním sa proti nemu.

Odvolanie je novým konaním, avšak dokazovanie začína odvolateľ. Aj keď je možné predkladať nové dôkazy, sudca ich prijíma neochotne, pokiaľ na to nie je dostatočný dôvod.

Proti predbežnému príkazu nariadenému obvodným súdom je možné podať odvolanie sudcovi Vysokého súdu na opätovné prerokovanie veci, alebo dohodou strán aj Odvolaciemu súdu (Court of Appeal).

Bližšie informácie

 • Northern Ireland Court Service English – služby severoírskeho súdu

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Spojené kráľovstvo - Všeobecné informácie »

back

HoreHore

Posledná úprava: 16-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo