Europeiska Kommissionen > ERN > Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder > Nederländerna

Senaste uppdatering: 22-05-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Nederländerna

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka olika typer av åtgärder förekommer? 1.
2. Villkor under vilka sådana åtgärder kan beslutas 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. Under vilka konkreta villkor kan beslut om sådana åtgärder fattas? Måste det påvisas att ärendet är särskilt angeläget för att besluta om en specifik åtgärd? 2.2.
3. Åtgärdernas särdrag 3.
3.1. Vilka typer av egendom kan bli föremål för de olika åtgärderna? 3.1.
3.2. Vilka effekter har åtgärderna? 3.2.
3.3. Är åtgärdernas giltighet tidsbegränsad? 3.3.
4. Rättsmedel mot dessa åtgärder 4.

 

1. Vilka olika typer av åtgärder förekommer?

Säkerhetsåtgärder är åtgärder som är utformade för att säkerställa att gäldenären fullföljer sina skyldigheter. Med hjälp av sådana åtgärder kan långivarna skydda sig mot risken att inte återfå sina fordringar.

Interimistiska åtgärder är åtgärder genom vilka man föregriper domstolens beslut i samband med prövningen av saken. Den domstol som prövar målet i sak kan tillämpa eller bortse ifrån interimistiska åtgärderna.

Domstolen kan besluta om interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder avseende gäldenärens egendom.

En jurist verksam vid domstol har de uppgifter som anges nedan. En jurist utan koppling till domstolen utför också dessa uppgifter, varför varje hänvisning till ”jurist verksam vid domstol” också kan läsas som ”jurist”.

1.1. Säkerhetsåtgärder
A. Kvarstad

Domstolen kan låta borgenären belägga gäldenärens egendom med kvarstad. Syftet är att hålla egendomen tillgänglig till dess att de rättigheter som åberopas av den kvarstadssökande parten har säkerställts.

B. Konfiskation

Denna åtgärd är särskilt utformad för fall där det föreligger en risk för undanskaffande eller överlåtelse av egendom för att undgå kvarstad. På begäran av den kvarstadssökande parten beslutar domstolen att den egendom som är belagd med eller kommer att beläggas med kvarstad ska placeras i depå utsedd av domstolen.

Domstolen kan också besluta om konfiskation utan föregående kvarstad.

C. Utnämning av förvaltare

Domstolen kan utnämna en förvaltare med ansvar för den konfiskerade egendomen. Exempel: Det föreligger en tvist om rätten till överlåtelse av ett företag. Kvarstad eller konfiskation av företagets tillgångar kan hindra företagets verksamhet. Förvaltaren kan fortsätta att bedriva verksamheten i företaget i väntan på en lösning av tvisten.

Till börjanTill början

D. Försegling och inventering

Med tillstånd av den lokala distriktsdomaren [Kantonrechter] kan behörig notarie [Notaris] försegla tillgångar som är en del av en egendom eller gemensamma tillgångar. Närvaro av en jurist registrerad vid distriktsdomstolen är inte nödvändig. En ansökan om denna åtgärd kan göras av arvingar, efterlevande maka eller make eller registrerad partner, testamentsexekutor och parter som har (begränsad) rätt till en del av den gemensamma egendomen.

En ansökan om brytande av försegling ska också lämnas till den lokala distriktsdomaren [Kantonrechter].

På begäran av, bl.a. andra, ovannämnda personer kan den lokala distriktsdomaren förordna att notarien ska upprätta en bouppteckning. Närvaro av en jurist registrerad vid distriktsdomstolen är inte nödvändig. Syftet med åtgärden är att avgöra boets storlek (och värde). Ansökan kan göras tillsammans med en begäran om försegling eller brytande av försegling. Åtgärden innebär en övergripande inventering av boets samlade tillgångar och skulder samt, på begäran av berörd part, en värdering av den lösa egendomen. Om parterna inte kan enas om att utnämna en certifierad värderingsman, kan detta beslut överlämnas åt notarien.

1.2. Interimistiska åtgärder

Interimistiska åtgärder tillämpas i mål om interimistiska åtgärder [Kort Geding] eller i domstolsförfarandet i saken.

Det finns särskilda regler om interimistiska åtgärder i mål om äktenskapsskillnad.

1.3. Omedelbar verkställighet

Domstolen kan förklara sin dom omedelbart verkställbar. Domen kan sedan omedelbart verkställas, även om invändningar, överklagande eller kassationsöverklaganden skulle göras mot beslutet. Domen kunde också ha verkställts utan att förklaras omedelbart verkställbar, men ett överklagande skulle upphäva denna verkställighet.

Till börjanTill början

2. Villkor under vilka sådana åtgärder kan beslutas

2.1. Förfarandet
A. Kvarstad

Beslut om tillstånd till kvarstad fattas av särskild domare [Voorzieningenrechter] vid distriktsdomstolen [Arrondissementsrechtbank]. Ansökan görs av en jurist registrerad vid domstol. I princip kan domstolen gå på den sökandes linje. Åtgärden är avsedd att ha en överraskningseffekt och gäldenären hörs i princip inte. Det rättsliga avgörandet lämnas samma dag. Om det gäller penningfordran, fastställer domstolen det belopp som tillståndet gäller. Domstolen kan besluta om att säkerhet ska ställas för eventuell skada till följd av kvarstaden.

Beslutet om kvarstad överlämnas i skriftlig form av en stämningsman.

Kvarstadssökande part som senare befinns ha begärt kvarstad på felaktig grund, kan beordras att betala skadestånd.

Kostnader: ansökningsavgift (reglerad i Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken [”lagen om avgifter i civilmål”]), juristarvode och stämningsmannaarvode (reglerat i Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders [”Beslut om avgifter för stämningsmans delgivande av offentliga handlingar”]).

B. Konfiskation

Ett beslut om konfiskation kan fattas på begäran av den part som lämnar in begäran om kvarstad till behörig enhet vid distriktsdomstolen. Den part som berörs av beslutet om kvarstad och andra berörda parter ska höras, såvida inte ärendet är brådskande. Beslutet kan inte överklagas. Domstolen kan besluta om att säkerhet ska ställas.

Till börjanTill början

I mål om interimistiska åtgärder kan behörig enhet vid distriktsdomstolen besluta om konfiskation utan föregående kvarstad.

Kostnader: registreringsavgift, juristarvode och arvode till den depåansvarige.

C. Utnämning av förvaltare

En förvaltare kan utnämnas efter ansökan från den berörda parten till den enhet vid distriktsdomstolen som ansvarar för mål om interimistiska åtgärder. Åtgärden är inte kopplad till något beslut om kvarstad. Inte alla beslut om kvarstad för egendom begränsar förvaltarens befogenheter.

Kostnader: registreringsavgift, juristarvode och arvode till förvaltaren.

D. Interimistiska åtgärder

Mål om interimistiska åtgärder är förfaranden som kan verkställas utan koppling till prövningen av saken och behöver inte följas av andra förfaranden i saken.

Den behöriga enheten inom distriktsdomstolen kan vidta interimistiska åtgärder i alla mål. Domstolen har också behörighet att pröva ärenden där ett avgörande i saken måste lämnas av den behöriga enheten inom distriktsdomstolen. Domstolen i det område där åtgärden ska vidtas har extra behörighet utöver den normal geografiska behörigheten.

Varje beslut eller förbud som kan begäras vid prövningen av saken kan begäras i mål om interimistiska åtgärder. Penningfordringar kan tillåtas i enlighet med särskilda bestämmelser (se 2.2).

I förfaranden vid enheten med ansvar för interimistiska åtgärder ska käranden företrädas av en jurist vid domstolen. Svaranden behöver inte biträdas av någon jurist vid domstolen. I prövningar i domstol behöver ingendera parten biträdas av någon jurist vid domstolen.

Till börjanTill början

Förhandlingen är muntlig och informell. Avgörandet lämnas vanligen efter några veckor. Domstolen kan officiellt förklara sin dom omedelbart verkställbar.

”Interimistisk” innebär att domen kan ändras i rättsligt hänseende; den kan dock vara oåterkallelig med avseende på sakförhållandena.

Kostnader: stämningsmannaarvode, registreringsavgift och stämningsmannaarvode i mål om interimistiska åtgärder samt arvode till jurist vid domstolen.

En interimistisk åtgärd kan också beviljas i saken och den gäller så länge förfarandet pågår. Kravet på omedelbar verkställighet måste vara kopplat till fordringen i huvudmålet. Denna möjlighet utnyttjas sällan.

I mål om äktenskapsskillnad kan en interimistisk åtgärd begäras så länge som förfarandet pågår och någon tid därefter när det gäller den gemensamma bostaden, egendom för dagligt bruk, barnen och de underhållsuppgörelser som gäller mellan makarna.

Begäran görs genom en separat ansökan före, under eller till och med efter målet om äktenskapsskillnad intill dess att åtgärden inte längre har någon verkan.

De muntliga förhandlingarna måste ha inletts senast tredje veckan efter inlämnandet och domstolen ska lämna sitt avgörande snarast möjligt.

Kostnader: registreringsavgift och arvode till jurist vid domstolen.

E. Omedelbar verkställighet

I stämningsförfaranden kan domstolen på kärandens begäran förklara hela eller delar av domen omedelbart verkställbar, såvida inte något annat framgår av lagen eller målets natur. Domstolen kan göra detta på villkor att säkerhet ställs. I mål om interimistiska åtgärder kan domstolen också ex officio förklara sin dom omedelbart verkställbar. Samma sak gäller i ansökningsförfaranden.

Till börjanTill början

Kostnader: ej tillämpligt

2.2. Under vilka konkreta villkor kan beslut om sådana åtgärder fattas? Måste det påvisas att ärendet är särskilt angeläget för att besluta om en specifik åtgärd?
A. Omedelbar verkställighet

Ansökan måste innehålla vissa uppgifter om t.ex. kvarstadens natur och den rättighet som åberopas av den kvarstadssökande samt det (maximala) beloppet i fall av penningfordringar. Beroende på kvarstaden måste dessutom en välgrundad risk för överlåtelse eller undanskaffande påvisas.

Ärendet behöver inte vara angeläget.

B. Konfiskation

När det gäller en begäran som gjorts av en kvarstadssökande part, krävs det inte att ärendet ska vara angeläget. I mål om interimistiska åtgärder måste ärendet vara särskilt angeläget för käranden.

Risk för överlåtelse eller undanskaffande av egendom behöver inte kunna styrkas.

C. Utnämning av förvaltare

Detta inbegriper mål om interimistiska åtgärder och käranden måste därför kunna påvisa att särskilda skäl föreligger.

Risk för överlåtelse eller undanskaffande av egendom behöver inte kunna styrkas.

D. Interimistiska åtgärder

I mål om interimistiska åtgärder ska käranden kunna påvisa särskilda skäl, parternas intressen ska vägas mot varandra och åtgärden ska vara interimistiskt. Kärandens särskilda skäl behöver inte vara knutna till omständigheter som rör svaranden.

Fordran kan ha bestridits eller vara omstridd.

Penningfordringar måste uppfylla striktare krav för att godkännas i mål om interimistiska åtgärder. I dessa mål granskas kärandens särskilda skäl dessutom extra noggrant, medan risken för omöjlig återbetalning – som kan leda till avslag eller skyddsåtgärd – också måste beaktas vid intresseavvägningen.

Till börjanTill början

Vid flera distriktsdomstolar kan interimistiska inkassoförfaranden inledas avseende obestridda eller rimliga obestridbara fordringar till följd av ett avtal om levererans varor eller utförande av tjänster.

Det finns inga krav i fråga om huruvida ärendet kan bestridas i domstol eller dess angelägenhetsgrad för interimistiska åtgärder i mål om äktenskapsskillnad och andra förfaranden i saken. Inte heller behöver det föreligga någon risk för överlåtelse eller undanskaffande av egendom.

E. Omedelbar verkställighet

Ej tillämplig

3. Åtgärdernas särdrag

3.1. Vilka typer av egendom kan bli föremål för de olika åtgärderna?
A. Kvarstad

Beslut om kvarstad kan i princip fattas i fråga om alla typer av egendom, bortsett från egendom avsedd för tjänster till allmänheten och de punkter som anges i paragraferna 447 och 448 i civilprocesslagen [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] (paragraf 712 i civilprocesslagen). Ersättningar och andra fordringar på periodiska utbetalningar undantas från kvarstad upp till en viss lagstadgad gräns.

B. Konfiskation

Lös egendom som inte är registrerad egendom.

C. Utnämning av förvaltare

All egendom som tas upp i målet.

D. Interimistiska åtgärder

Alla typer av egendom kan bli föremål för ett krav i mål om interimistiska åtgärder eller ett krav på omedelbar verkställighet i prövningen av saken.

E. Omedelbar verkställighet

Ej tillämplig

3.2. Vilka effekter har åtgärderna?
A. Omedelbar verkställighet

Effekt: frysning. Den part som omfattas av kvarstadsbeslutet får inte längre sälja, skänka bort, belåna, hyra ut osv. egendomen. Denna bristande rättsliga handlingsförmåga är relativ: den gäller ofta endast gentemot den kvarstadssökande parten. I fall av utmätning måste innehavaren av den utmätta egendomen också avstå från penningutbetalningar eller överlämnande av egendom. Under vissa omständigheter är emellertid tredje part som handlar i god tro skyddad. I fall av utmätning är innehavaren av den utmätta egendomen skyldig att deklarera de pengar eller den egendom som denne är skyldig den part som omfattas av kvarstad.

Till börjanTill början

Överlåtelse eller undanskaffande av egendom för att undgå kvarstad är straffbart.

B. Kvarstad

Överlåtelse eller undanskaffande av egendom för att undgå konfiskation är straffbart.

C. Utnämnande av en förvaltare

Förvaltningen överlåts på förvaltaren.

D. Interimistiska åtgärder

Efterlevnad framtvingas ofta med hjälp av straffavgifter.

E. Omedelbar verkställighet

Domen kan verkställas trots en rättslig åtgärd mot den.

3.3. Är åtgärdernas giltighet tidsbegränsad?
A. Omedelbar verkställighet

Om saken ännu inte behandlats i domstol, fastslår domstolen i samband med kvarstadsbeslutet att saken ska behandlas i domstol senast åtta dagar efter kvarstadsbeslutet.

Om denna frist överskrids, hävs kvarstaden.

Omedelbar verkställighet omvandlas till faktisk kvarstad så snart den kvarstadssökande parten har erhållit ett avgörande om verkställande av beslutet, dvs. en verkställelseorder, vilken har delgivits den part som omfattas av kvarstadsbeslutet (samt tredje part när det gäller utmätning).

Så snart bestridandet av saken har godkänts, hävs den omedelbara verkställigheten.

Den omedelbara verkställigheten kan hävas på begäran av den part som omfattas av kvarstadsbeslutet.

B. Konfiskation

I mål om interimistiska åtgärder kan beslut om konfiskation återkallas av domstolen om så begärs av de berörda parterna. Domstolen beslutar, om så krävs, till vilken av parterna som egendomen ska överlämnas.

Om den kvarstad som ligger till grund för depåförvaringen återkallas, leder detta till att depåförvaringen upphör. Den depåansvarige överlämnar egendomen till ägaren.

Till börjanTill början

Så snart det genom ett slutgiltigt avgörande eller ett avgörande som förklarats omedelbart verkställigt har avgjorts vem som har rätt till egendomen, kommer den depåansvarige att överlämna egendomen till denna person.

C. Utnämning av förvaltare

Om saken ännu inte behandlats i domstol, måste den tas upp inom en period som fastställs av domstolen. Om denna tidsfrist överskrids, hävs kvarstaden.

Så snart det genom ett slutgiltigt avgörande eller ett avgörande som förklarats omedelbart verkställigt har avgjorts vem som har rätt till egendomen, kommer förvaltaren att överlämna egendomen till denna person.

Förvaltningen avslutas genom ett gemensamt beslut av parterna eller av behörig enhet vid domstolen, om en av parterna så kräver.

D. Interimistiska åtgärder

En interimistisk åtgärd gäller till dess att domstolen har avgjort saken.

Domaren i mål om interimistiska åtgärder kan begränsa giltighetsperioden eller besluta att talan i saken ska väckas inom en viss period.

Giltigheten av ett beslut om en interimistisk åtgärd som fattats inom ramen för en prövning i saken upphör också om målet inte fullföljs.

Ett beslut om en interimistisk åtgärd som fattas i mål om äktenskapsskillnad fortsätter att gälla en tid efter äktenskapsskillnaden. Det kan ändras eller hävas. Ett beslut om en interimistisk åtgärd som fattats före äktenskapsskillnaden mister sin giltighet om ansökan om äktenskapsskillnad inte lämnas in inom fyra veckor efter beslutet om interimistiska åtgärder.

E. Omedelbar verkställighet

Förstainstansrätten kan häva verkställigheten. Detta kan också ske i en tvist om verkställigheten.

Till börjanTill början

4. Rättsmedel mot dessa åtgärder

Allmänna regler

Invändningar, överklaganden eller kassationsöverklaganden kan göras mot en dom.

Svaranden kan inom fyra veckor göra en invändning vid den domstol som avkunnat en tredskodom (datumet för inledandet av förfarandet kan variera).

Inom tre månader efter domen kan ett överklagande (i mål som rör ett värde som överstiger 1 750 euro) göras vid appellationsdomstolen.

Den svarande kan överklaga vid kassationsdomstolen [Hoge Raad] senast tre månader efter det att förstainstansrättens eller högsta appellationsinstansens dom avkunnats. Ett överklagande i högsta domstolen är också möjligt.

Ett kassationsöverklagande mot ett rättsligt avgörande kan också framställas vid appellationsdomstolen och högsta domstolen.

Överklagandet ska framställas av den sökande och berörda parter som omfattades av förfarandet senast tre månader efter domen och av övriga berörda parter senast tre månader efter det att det rättsliga avgörandet har meddelats dem.

Ett kassationsöverklagande kan framställas av de parter som inställt sig till förhandlingar i någon av de föregående domstolarna senast tre månader efter domen.

Effekten av dessa rättsmedel är att de tillfälligt upphäver verkställigheten, såvida inte domen förklarades omedelbart verkställbar.

A. Kvarstad

Tillstånd att verkställa kvarstad kan inte överklagas (artikel 700.2 i civilprocesslagen). Den kvarstadssökande parten kan överklaga avslag på tillståndsansökan och sedan framställa ett kassationsöverklagande.

B. Konfiskation

Om ett beslut om konfiskation har fattats på begäran av den kvarstadssökande parten, kan det inte överklagas.

Den sökande kan överklaga och därefter, vid avslag, framställa ett kassationsöverklagande.

Invändningar, överklaganden eller kassationsöverklaganden kan också framställas mot en dom som avkunnats i mål om interimistiska åtgärder.

C. Utnämning av förvaltare

Invändningar, överklaganden eller kassationsöverklaganden kan framställas.

D. Interimistiska åtgärder

Invändningar, överklaganden eller kassationsöverklaganden kan framställas mot omedelbara åtgärder som beviljats i mål om interimistiska åtgärder eller vid prövningen av saken.

Överklaganden eller kassationsöverklaganden mot interimistiska åtgärder som beviljats i mål om äktenskapsskillnad är inte tillåtna.

E. Omedelbar verkställighet

Om en dom inte har förklarats omedelbart verkställbar, kan den förklaras omedelbart verkställbar genom överklagande, kassationsöverklagande eller i en tvist om verkställigheten.

Om en dom har förklarats omedelbart verkställbar, kan appellationsdomstolen häva verkställigheten. Verkställigheten kan inte hävas i kassationsdomstol. Verkställigheten kan också hävas i en tvist om verkställigheten.

« Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Allmän information | Nederländerna - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-05-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket