Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Holandsko

Posledná úprava: 24-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Holandsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké druhy opatrení existujú? 1.
2. Podmienky na vydanie týchto opatrení 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Aké sú hmotnoprávne podmienky na vydanie týchto opatrení? Vyžaduje sa naliehavosť na vydanie daného opatrenia? 2.2.
3. Povaha týchto opatrení 3.
3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom týchto opatrení? 3.1.
3.2. Aké sú účinky týchto opatrení? 3.2.
3.3. Je platnosť týchto opatrení časovo obmedzená? 3.3.
4. Opravné prostriedky proti týmto opatreniam 4.

 

1. Aké druhy opatrení existujú?

Zabezpečovacie opatrenia sú opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby dlžník splnil svoje povinnosti. Tieto opatrenia umožňujú veriteľom chrániť sa proti nebezpečenstvu, že nedostanú to, na čo majú nárok.

Predbežné opatrenia sú opatrenia, ktoré predchádzajú rozsudku súdu vo veci samej. Súd, ktorý koná vo veci samej, môže predbežné opatrenie potvrdiť alebo zrušiť.

Súd môže nariaďovať predbežné alebo zabezpečovacie opatrenia týkajúce sa majetku dlžníka.

Úlohy advokátov sú uvedené ďalej. Tieto úlohy môže plniť aj iný právny zástupca, a preto odkaz na advokáta znamená aj odkaz na iného právneho zástupcu. 

1.1. Zabezpečovacie opatrenia
A. Dočasné zaistenie

Súd môže umožniť veriteľovi zaistiť majetok dlžníka. Účelom je zachovať majetok, kým sa rozhodne o právach strany, na návrh ktorej sa zaisťuje majetok.

B. Súdna úschova

Toto opatrenie je osobitne určené pre prípady, v ktorých je nebezpečenstvo ukrytia alebo prevodu majetku s cieľom vyhnúť sa zaisteniu. Na žiadosť strany uplatňujúcej dočasné zaistenie súd nariadi, aby sa majetok, ktorý bol zaistený alebo má byť zaistený, odovzdal uschovávateľovi ustanovenému súdom.

Súdna úschova sa môže nariadiť aj bez zaistenia majetku.

C. Ustanovenie správcu

Súd môže ustanoviť správcu sporného majetku, napríklad v prípade sporu o právo na prevod obchodnej spoločnosti. Zaistenie alebo súdna úschova majetku spoločnosti by mohli brániť pokračovaniu v podnikateľskej činnosti spoločnosti. Správca môže pokračovať v podnikateľskej činnosti spoločnosti až do rozhodnutia sporu.

HoreHore

D. Zapečatenie a súpis pozostalosti

Notár [Notaris] môže zapečatiť majetok, ktorý je súčasťou pozostalosti alebo časti spoločného majetku so súhlasom kantonálneho sudcu [Kantonrechter]. Nevyžaduje sa zastúpenie advokátom. Toto opatrenie je zriedkavé. Návrh na toto opatrenie môžu podať dediči, manželia alebo registrovaní partneri, exekútori a osoby, ktoré majú (obmedzené) práva k podielu na spoločnom majetku.

Návrh na zrušenie zapečatenia sa tiež podáva kantonálnemu sudcovi. 

Na žiadosť uvedených ako aj iných osôb môže kantonálny sudca nariadiť súpis pozostalosti notárom. Nevyžaduje sa zastúpenie advokátom. Účelom opatrenia je určiť veľkosť (a hodnotu) pozostalosti. Návrh sa môže podať spolu so žiadosťou o zapečatenie alebo zrušenie zapečatenia. Na základe tohto opatrenia sa zostaví krátky súpis všetkých aktív a pasív pozostalosti a na žiadosť niektorej strany sa aj ocení hnuteľný majetok. Ak sa strany nedohodnú na ustanovení súdneho znalca alebo znalcov, ustanoví ich notár.

1.2. Predbežné opatrenia

Predbežné opatrenia sa vydávajú v konaní o predbežnom súdnom príkaze [Kort Geding] alebo v súdnom konaní vo veci samej.

Pre predbežné opatrenia v konaní o rozvod manželstva platia osobitné pravidlá.

1.3. Predbežná vykonateľnosť

Súd môže vyhlásiť svoj rozsudok za predbežne vykonateľný. Rozsudok sa potom môže vykonať okamžite, napriek podaniu námietok, odvolania alebo dovolania proti rozhodnutiu. Rozsudok by sa mohol dať vykonať aj bez toho, aby bol vyhlásený za predbežne vykonateľný, ale podanie opravného prostriedku by tento výkon oddialilo.

HoreHore

2. Podmienky na vydanie týchto opatrení

2.1. Postup
A. Dočasné zaistenie

Dočasné zaistenie sa ukladá so súhlasom sudcu pre predbežné konanie [Voorzieningenrechter] na okresnom súde [Arrondissementsrechtbank]. Návrh na vydanie povolenia podáva advokát, ktorý je právnym zástupcom. V zásade môže sudca vychádzať z nárokov navrhovateľa. Opatrenie má byť prekvapujúcim zásahom, a preto sa odporca v zásade nevypočuje. Súdny príkaz sa zvyčajne vydá v ten istý deň. V prípade peňažných nárokov stanoví sudca sumu, na ktorú sa udeľuje povolenie. Sudca môže nariadiť poskytnutie zábezpeky za prípadnú škodu spôsobenú zaistením.

Zaistenie sa uloží súdnym príkazom doručeným súdnym vykonávateľom.

Strana požadujúca zaistenie, ktorej sa neskôr dokáže neodôvodnené požadovanie zaistenia, môže byť povinná nahradiť škodu.

Trovy: súdne poplatky (podľa zákona o poplatkoch v občianskom súdnom konaní [Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken]), odmena advokáta a poplatok za súdneho vykonávateľa (podľa nariadenia o súdnych vykonávateľoch (úradná činnosť a poplatky) [Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders])

B. Súdna úschova

Súdnu úschovu nariadi sudca okresného súdu príslušný pre rozhodovanie o predbežných opatreniach na žiadosť strany, ktorá podáva návrh na dočasné zaistenie. Vypočuje sa strana, ktorej majetok má byť zaistený, a všetky ostatné dotknuté osoby s výnimkou naliehavých prípadov. Proti uzneseniu súdu nie je prípustné odvolanie. Sudca môže nariadiť poskytnutie zábezpeky.

HoreHore

Sudca pre predbežné konanie na okresnom súde môže nariadiť súdnu úschovu aj bez zaistenia v konaní o predbežnom súdnom príkaze.

Trovy: súdne poplatky, odmena advokáta a odmena uschovávateľa. 

C. Ustanovenie správcu

Správcu ustanoví sudca okresného súdu príslušný pre rozhodovanie o predbežných opatreniach na návrh dotknutej osoby v konaní o predbežnom súdnom príkaze. Opatrenie sa nevzťahuje na žiadne nariadené zaistenie. Žiadne zaistenie uložené na majetok neobmedzuje právomoci správcu.

Trovy: súdne poplatky, odmena advokáta a odmena správcu. 

D. Predbežné opatrenia

Konanie o predbežnom súdnom príkaze je konanie, ktoré sa môže viesť oddelene od konania vo veci samej a konanie vo veci samej ho nemusí nasledovať.

Sudca okresného súdu príslušný pre rozhodovanie o predbežných opatreniach má právomoc nariadiť predbežné opatrenie vo všetkých veciach. Sudca okresného súdu príslušný pre rozhodovanie o predbežných opatreniach je príslušný aj na prejednanie vecí, v ktorých rozsudok vo veci samej musí vydať kantonálny sudca. Súd, v ktorého územnej pôsobnosti sa má opatrenie vydať, má okrem bežnej miestnej príslušnosti aj osobitnú príslušnosť.

Každé nariadenie alebo zákaz, o ktoré je možné žiadať v konaní vo veci samej, sa môže požadovať aj v konaní o predbežnom súdnom príkaze. Peňažné nároky sú prípustné za určitých podmienok (pozri bod 2.2).

V konaní pred sudcom okresného súdu príslušným pre rozhodovanie o predbežných opatreniach musí byť navrhovateľ zastúpený advokátom. Odporca nie je povinný nechať sa zastupovať advokátom. V konaní pred kantonálnym sudcom sa žiadna strana nemusí nechať zastupovať advokátom.

HoreHore

Pojednávanie je ústne a neformálne. Rozsudok sa zvyčajne vydá za niekoľko týždňov. Súd môže z vlastného podnetu vyhlásiť tento rozsudok za predbežne vykonateľný.

Označenie „predbežný“ znamená, že rozsudok je právne zvrátiteľný, pričom v skutočnosti môže byť tento rozsudok nezvrátiteľný.

Trovy: poplatok za súdneho vykonávateľa, súdne poplatky a pre navrhovateľa v konaní o predbežnom súdnom príkaze aj odmena advokáta. 

Predbežné opatrenie je prípustné aj v súdnom konaní vo veci samej, pričom je účinné počas trvania konania. Predbežný nárok sa musí týkať nároku vo veci samej. Toto opatrenie je zriedkavé.

V konaniach o rozvod manželstva sa môže požadovať predbežné opatrenie účinné počas trvania konania a určitý čas po jeho skončení vo vzťahu k spoločnému bydlisku manželov, predmetom dennej potreby, detí a vyživovacej povinnosti manželov.

Požaduje sa prostredníctvom osobitného návrhu podaného pred, počas alebo aj po skončení konania o rozvod manželstva na čas potrebný.

Ústne pojednávanie musí začať najneskôr do troch týždňov po podaní a sudca musí rozhodnúť bez zbytočného odkladu.

Trovy: súdne poplatky a odmena advokáta. 

E. Predbežná vykonateľnosť

Súd môže v riadnom konaní na návrh navrhovateľa vyhlásiť svoj rozsudok za čiastočne alebo v plnom rozsahu predbežne vykonateľný, ak z danej veci alebo právnych predpisov nevyplýva inak. Toto môže podmieniť poskytnutím zábezpeky. Súd môže aj z vlastného podnetu vyhlásiť rozsudok za predbežne vykonateľný v konaní o predbežnom súdnom príkaze. To isté sa vzťahuje aj na takéto konanie na návrh.

HoreHore

Trovy: nevzťahujú sa.

2.2. Aké sú hmotnoprávne podmienky na vydanie týchto opatrení? Vyžaduje sa naliehavosť na vydanie daného opatrenia?
A. Dočasné zaistenie

Návrh musí obsahovať určité informácie: povaha požadovaného zaistenia a práva, ktorých sa navrhovateľ domáha, a v prípade peňažného nároku aj jeho (maximálna) výška. Okrem toho je podľa povahy požadovaného zaistenia potrebné preukázať aj odôvodnenú obavu z prevodu alebo ukrytia majetku.

Naliehavý záujem sa nevyžaduje.

B. Súdna úschova

V prípade požiadavky podanej zaisťujúcou stranou sa naliehavosť nevyžaduje. Navrhovateľ v konaní o predbežnom súdnom príkaze musí mať naliehavý záujem.

Obavu z prevodu alebo ukrytia majetku nie je potrebné preukázať.

C. Ustanovenie správcu

V tomto prípade prebieha konanie o predbežnom súdnom príkaze, a preto musí navrhovateľ preukázať naliehavý záujem.

Obavu z prevodu alebo ukrytia majetku nie je potrebné preukázať. 

D. Predbežné opatrenia

V konaní o predbežnom súdnom príkaze musí mať navrhovateľ naliehavý záujem. Súd navzájom porovná záujmy strán a rozhodne o predbežnom opatrení. Naliehavý záujem nemusí spočívať v okolnostiach týkajúcich sa odporcu.

Nárok je napadnuteľný a môže sa poprieť.

Peňažné nároky musia spĺňať prísnejšie požiadavky na prípustnosť v konaní o predbežnom súdnom príkaze. Okrem toho sa v tomto konaní obzvlášť osobitne skúma naliehavý záujem navrhovateľa a pri hodnotení záujmov jednotlivých strán sa berie ohľad aj na nebezpečenstvo možného nesplatenia dlhu, ktoré môže viesť k zamietnutiu opatrenia.

HoreHore

Na niektorých okresných súdoch sa môže začať takzvané konanie o predbežnom vymáhaní pohľadávok týkajúce sa nepopretých alebo nesporných nárokov vyplývajúcich z dohôd na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb.

V konaní o rozvod manželstva a v ostatných konaniach vo veci samej nie sú stanovené žiadne požiadavky na spornosť alebo naliehavosť veci. To sa týka aj obavy z prevodu alebo ukrytia majetku.

E. Predbežná vykonateľnosť

Nevzťahuje sa.

3. Povaha týchto opatrení

3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom týchto opatrení?
A. Dočasné zaistenie

Môže sa uložiť v zásade na všetky druhy majetku okrem majetku slúžiaceho na verejné účely a predmetov uvedených v § 447 a 448 Občianskeho súdneho poriadku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) (§ 712 Občianskeho súdneho poriadku). Mzdy a ostatné pravidelné platby nepodliehajú zaisteniu do určitej výšky stanovenej právnymi predpismi.

B. Súdna úschova

Hnuteľný majetok, ktorý nie je registrovaný.

C. Ustanovenie správcu.

Celý sporný majetok. 

D. Predbežné opatrenia

Všetky druhy majetku môžu byť predmetom nároku v konaní o predbežnom súdnom príkaze alebo predbežnom nároku v konaní vo veci samej.

E. Predbežná vykonateľnosť

Nevzťahuje sa.

3.2. Aké sú účinky týchto opatrení?
A. Dočasné zaistenie

Účinok: zablokovanie majetku. Zaistená strana nemôže majetok predať, darovať, zaťažiť, prenajať a pod. Toto obmedzenie nakladania s majetkom je relatívne obmedzenie: je účinné iba vo vzťahu k zaisťujúcej strane. V prípade zaistenia pohľadávky nesmie poddlžník splácať pohľadávku alebo odovzdať majetok povinnému. Tretia osoba ako dobromyseľný nadobúdateľ je však v niektorých prípadoch chránená. V prípade zaistenia pohľadávky je poddlžník povinný vystaviť potvrdenie o peňažnej sume alebo majetku, ktorý dlhuje zaistenej strane.

HoreHore

Prevod alebo ukrytie majetku s úmyslom vyhnúť sa zaisteniu sú trestné. 

B. Súdna úschova

Prevod alebo ukrytie majetku s úmyslom vyhnúť sa súdnej úschove sú trestné. 

C. Ustanovenie správcu

Správa majetku sa prevedie na správcu.

D. Predbežné opatrenia

Dodržiavanie sa často vynucuje prostredníctvom pokút.

E. Predbežná vykonateľnosť

Rozsudok sa môže vykonať napriek opravnému prostriedku podanému proti nemu.

3.3. Je platnosť týchto opatrení časovo obmedzená?
A. Dočasné zaistenie

Ak sa ešte nepodal návrh vo veci samej, súd, ktorý povoľuje zaistenie, rozhodne, že návrh vo veci samej sa musí podať na súd v stanovenej lehote najmenej osem dní po zaistení.

Ak sa lehota nedodrží, zaistenie sa zruší.

Dočasné zaistenie sa zmení na výkon rozhodnutia zaistením, keď zaisťujúca strana získa rozhodnutie obsahujúce povolenie na výkon, t.j. vykonateľný titul, a tento doručí zaistenej strane (a v prípade zaistenia pohľadávky aj poddlžníkovi).

Po konečnom zamietnutí návrhu vo veci samej sa zruší aj dočasné zaistenie.

Dočasné zaistenie sa môže zrušiť aj na návrh zaistenej strany.

B. Súdna úschova

Súdnu úschovu môže sudca okresného súdu príslušný pre konanie o predbežných opatreniach zrušiť na žiadosť každej dotknutej strany v konaní o predbežnom súdnom príkaze. Tento sudca podľa potreby rozhodne, ktorej strane uschovávateľ odovzdá majetok.

HoreHore

Ak sa zruší zaistenie, ktorého sa súdna úschova týka, dôsledkom je aj zrušenie tejto úschovy. Uschovávateľ odovzdá majetok zaistenej strane.

Keď sa konečným rozsudkom alebo predbežne vykonateľným rozsudkom určí strana, ktorá má nárok na majetok, uschovávateľ odovzdá majetok tejto osobe. 

C. Ustanovenie správcu

Pokiaľ sa na súde ešte nepodal návrh vo veci samej, musí sa tak urobiť v lehote určenej súdom. Ak sa táto lehota nedodrží, správa skončí.

Keď sa konečným rozsudkom alebo predbežne vykonateľným rozsudkom určí strana, ktorá má nárok na majetok, správca odovzdá majetok tejto osobe.

Správa sa ukončí spoločnou dohodou strán alebo rozhodnutím sudcu pre predbežné konanie na okresnom súde na návrh jednej z nich.

D. Predbežné opatrenia

Predbežné opatrenie je účinné až do vydania rozsudku súdu vo veci samej.

Sudca v konaní o predbežnom súdnom príkaze môže časovo obmedziť účinnosť alebo ju podmieniť tak, že konanie vo veci samej sa musí začať v určitej lehote.

Účinnosť predbežného opatrenia vydaného v konaní vo veci samej skončí aj v prípade predčasného ukončenia hlavného konania.

Predbežné opatrenie vydané v konaní o rozvod manželstva zostáva účinné aj určitý čas po rozvode. Môže sa zmeniť alebo zrušiť. Predbežné opatrenie vydané pred rozvodom stráca účinnosť, ak sa návrh na rozvod nepodá v lehote štyroch týždňov od nariadenia predbežného opatrenia.

E. Predbežná vykonateľnosť

Odvolací súd môže pozastaviť vykonateľnosť. Pozastavenie sa dá dosiahnuť aj prostredníctvom sporu o vykonateľnosť.

HoreHore

4. Opravné prostriedky proti týmto opatreniam

Všeobecné pravidlá

Proti rozsudku sa môžu podať námietky, odvolanie alebo dovolanie.

Odporca, proti ktorému sa rozhodlo v neprítomnosti, môže podať námietky súdu, ktorý tento rozsudok vydal, do štyroch týždňov (rôzny začiatok tejto lehoty).

Odvolanie (veci nad 1 750 EUR) môže podať odvolaciemu súdu strana, proti ktorej sa rozhodlo, do troch mesiacov od vydania rozsudku.

Dovolanie môže podať Najvyššiemu súdu [Hoge Raad] strana, proti ktorej sa rozhodlo, do troch mesiacov od vydania rozsudku súdom prvého alebo vyššieho stupňa alebo odvolacím súdom. Je možné aj priame odvolanie na Najvyšší súd.

Odvolanie a dovolanie sa môže podať odvolaciemu súdu alebo Najvyššiemu súdu aj proti súdnemu nariadeniu.

Odvolanie podáva navrhovateľ a dotknuté osoby, ktoré boli účastníkmi konania, do troch mesiacov od vydania rozsudku a ostatné dotknuté osoby do troch mesiacov, odkedy im súd nariadenie oznámil.

Dovolanie môžu podať strany, ktoré boli účastníkmi konaní na predchádzajúcich súdoch, do troch mesiacov od vydania rozsudku. 

Tieto opravné prostriedky majú odkladné účinky na vykonateľnosť, pokiaľ rozsudok nie je predbežne vykonateľný. 

A. Dočasné zaistenie

Proti povoleniu na zaistenie majetku nie je prípustné žiadne odvolanie (§ 700 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku). Strana, na návrh ktorej sa má zaistiť majetok, môže proti zamietnutiu povolenia podať odvolanie a následne aj dovolanie. 

B. Súdna úschova

Ak sa nariadila súdna úschova na žiadosť strany požadujúcej zaistenie, potom nie je prípustné žiadne odvolanie.

Navrhovateľ môže proti zamietnutiu podať odvolanie a následne aj dovolanie.

Námietky, odvolanie a dovolanie sa môžu podať aj proti rozhodnutiu vydanému v konaní o predbežnom súdnom príkaze. 

C. Ustanovenie správcu

Prípustné sú námietky, odvolanie a dovolanie. 

D. Predbežné opatrenia

Proti predbežnému opatreniu vydanému v konaní o predbežnom súdnom príkaze alebo v konaní vo veci samej je možné podať námietky, odvolanie a dovolanie.

Odvolanie alebo dovolanie proti predbežnému opatreniu vydanému v konaní o rozvod manželstva nie je prípustné. 

E. Predbežná vykonateľnosť

Ak sa rozsudok nevyhlásil za predbežne vykonateľný, potom je možné získať vyhlásenie predbežnej vykonateľnosti prostredníctvom odvolania, dovolania alebo sporu o vykonateľnosť.

Ak sa rozsudok vyhlásil za predbežne vykonateľný, potom môže odvolací súd pozastaviť jeho vykonateľnosť. Vykonateľnosť sa nemôže pozastaviť pri dovolaní. Pozastavenie sa dá dosiahnuť aj prostredníctvom sporu o vykonateľnosť.

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 24-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo