Kummissjoni Ewropea > NGE > Miżuri temporanji u miżuri ta’ prekawzjonijiet > Olanda

L-aħħar aġġornament: 24-07-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Miżuri temporanji u miżuri ta’ prekawzjonijiet - Olanda

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. Il-verżjoni tal-lingwa oriġinali ġiet aġġornata u trasferita lejn il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

1. Liema huma t-tipi differenti ta’ miżuri? 1.
2. Il-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jinħarġu dawn il-miżuri. 2.
2.1. Il-proċedura 2.1.
2.2. X’inhuma l-kundizzjonijiet sostantivi li taħthom jistgħu jinħarġu miżuri bħal dawn? Hija meħtieġa l-urġenza sabiex tinħareġ miżura speċifika? 2.2.
3. Il-karatteristiċi tal-miżuri 3.
3.1. Liema tipi ta’ proprjetà jistgħu jkunu soġġetti għall-miżuri differenti? 3.1.
3.2. X’inhuma l-effetti tal-miżuri? 3.2.
3.3. Il-validità tal-miżuri hija għal żmien limitat? 3.3.
4. Ir-rimedji legali kontra l-miżuri 4.

 

1. Liema huma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Il-miżuri kawtelatorji huma miżuri maħsuba biex jassiguraw li d-debitur jaderixxi ma’ l-obbligi tiegħu. Dawn il-miżuri jippermettu lill-kredituri jkopru lilhom infushom kontra r-riskju li ma jirċevux dak li huwa dovut lilhom. 

Il-miżuri proviżorji huma miżuri li jippreċedu s-sentenzi tal-qorti fi proċeduri dwar il-mertu. Il-qorti li qed tisma’ il-każ fil-mertu tista’ tilqa’ jew tħassar il-miżura proviżorja. 

Il-qorti tista’ tordna miżuri proviżorji kif ukoll kawtelatorji fuq il-proprjetà tad-debitur. 

Il-kompiti ta’ l-avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti huma msemmija hawn taħt. Avukat jista’ wkoll jaqdi dawn il-kompiti; għaldaqstant referenza għal “avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti”, tista’ tinqara wkoll bħala “avukat”. 

1.1. Il-miżuri kawterlatorji
A. Il-qbid proviżorju

Il-qorti tista’ tawtorizza lill-kreditur biex jaqbad il-proprjetà tad-debitur. L-iskop huwa li tiġi ppreżervata l-proprjetà sakemm jiġi stabbilit d-dritt allegat minn min jottjeni l-qbid. 

B. Is-sekwestratarju ġudizzjarju

Din il-miżura hija ddisinjata partikolarment għal każijiet li fihom hemm riskju ta’ ħabi jew trasferiment tal-proprjetà biex jiġi evitat il-qbid. Fuq talba tal-parti li ottjeniet il-qbid proviżorju, il-qorti tordna li l-proprjetà maqbuda, jew li ser tiġi maqbuda, titpoġġa f’idejn sekwestratarju ġudizzjarju appuntat mill-qorti.

Sekwestratarju ġudizzjarju jista’ jinħatar b’ordni tal-qorti separatament minn qbid. 

C. Il-ħatra ta’ amministratur

Il-qorti tista’ taħtar amministratur fuq proprjetà kkontestata. Per eżempju: hemm tilwima dwar id-dritt ta’ trasferiment ta’ kumpanija. Il-qbid ta’ jew il-ħatra ta’ sekwestratarju ġudizzjarju għall-assi tal-kumpanija jista’ jwassal għal waqfien fin-negozju tal-kumpanija. L-amministratur jista’ jkompli n-negozju tal-kumpanija sakemm tinqata’ l-kawża. 

FuqFuq

D. L-issiġillar u l-inventarju tal-beni

In-nutar tal-liġi ċivili [Notaris] jista’ jissiġilla l-assi li jiffurmaw parti mill-beni jew komunitajiet speċifiċi ta’ proprjetà bil-permess ta’ l-Imħallef tal-Qorti tas-Sottodistrett [Kantonrechter]. Mhix meħtieġa r-rappreżentanza minn avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti. Din il-miżura rarament tintuża. Talba għal din il-miżura tista’ issir mill-eredi, mill-konjuġi superstiti jew minn soċju reġistrat, eżekutur u partijiet li għandhom dritt (ristrett) għal sehem fil-proprjeta’ fil-kommunjoni. 

Applikazzjoni għat-tneħħija ta’ l-issiġillar tiġi wkoll sottomessa quddiem l-Imħallef tal-Qorti tas-Sottodistrett. 

Fuq talba tal-persuni hawn qabel imsemmija, l-Imħallef tal-Qorti tas-Sottodistrett jista’ jordna inventarju tal-beni magħmul min-nutar tal-liġi ċivili. Mhix meħtieġa r-rappreżentanza minn avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti. L-iskop tal-miżura huwa li jiġi determinat x’beni hemm u l-valur tagħhom. L-applikazzjoni tista’ issir flimkien ma’ talba għall-issiġillar jew għat-tnehhija ta’ l-issiġillar. Il-miżura tinvolvi inventarju qasir ta’ l-attiv u l-passiv kompriżi fil-beni u, fuq talba ta’ parti, stima tal-valur tal-proprjetà mobbli. Jekk il-partijiet ma jaslux fi ftehim dwar il-ħatra ta’ stimatur(i) ċċertifikat(i), din il-ħatra jew dawn il-ħatriet isiru min-nutar tal-liġi ċivili. 

1.2. Il-miżuri proviżorji

Il-miżuri proviżorji jinħarġu fi proċeduri għal inġunzjoni proviżorja [Kort Geding] jew fi proċeduri ġudizzjarji fil-mertu.

Jeżistu regoli speċjali għal miżuri proviżorji fi proċeduri ta’ divorzju. 

FuqFuq

1.3. L-infurzar proviżorju

Il-qorti tista’ tiddikjara li s-sentenza tagħha għanda tkun infurzabbli proviżorjament. F’dan il-każ is-sentenza tista’ tiġi infurzata immedjatament anki jekk tiġi ppreżentata oġġezzjoni jew jiġi ppreżentat appell jew appell fil-kassazzjoni kontra s-sentenza. Is-sentenza setgħet ukoll kienet infurzata mingħajr ma tkun ddikjarata proviżorjament infurzabbli, iżda l-eżerċizzju ta’ rimedju legali jissospendi dan l-infurzar.

2. Il-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jinħarġu dawn il-miżuri.

2.1. Il-proċedura
A. Il-qbid proviżorju 

Il-qbid proviżorju jinħareġ bil-permess ta’ l-Imħallef tar-Rimedji Proviżorji [Voorzieningenrechter] tal-Qorti tad-Distrett [Arrondissementsrechtbank]. It-talba għall-awtorizzazzjoni issir minn avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti, li għalhekk fil-prattika huwa wkoll avukat. Fil-prinċipju l-imħallef jista’ jistrieħ fuq l-allegazzjonijiet tar-rikorrent. Il-miżura hija intenzjonata biex tkun attakk sorpriża u għalhekk fil-prinċipju ma jingħatax smiegħ lid-debitur. L-ordni tal-qorti s-soltu tingħata proprju fl-istess ġurnata. F’każ ta’ talba rappreżentanti flus, l-imħallef jistabbilixxi l-ammont kopert mill-awtorizzazzjoni. L-imħallef jista’ jordna li tingħata garanzija biex tkopri d-danni eventwali kaġunati mill-qbid.

Il-qbid jiġi eżegwit b’taħrika notifikata minn marixxall.

Il-parti li tottjeni l-qbid illi sussegwentement tinstab li aġixxiet ħażin tista’ tiġi ordnata li tħallas id-danni.

FuqFuq

L-ispejjeż: id-dritt tar-reġistru (regolat fl-Att dwar il-Kawżi Ċivili (Spejjeż) [Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken]) u d-dritt ta’ l-avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti kif ukoll id-dritt tal-marixxall (regolat fid-Diġriet dwar il-Marixxalli (Atti Uffiċjali u Drittijiet) [Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders])

B. Is-sekwestratarju ġudizzjarju

Il-ħatra ta’ sekwestratarju ġudizzjarju tiġi ordnata mill-Imħallef tar-Rimedji Proviżorji tal-Qorti tad-Distrett fuq talba tal-parti li tottjeni qbid proviżorju. Il-parti li kontriha jinħareġ il-qbid u partijiet oħra interessati jingħataw smiegħ, ħlief f’ċirkostanzi urġenti. M’hemmx appell mill-ordni. L-imħallef jista’ jordna li tingħata garanzija.

L-Imħallef tar-Rimedji Proviżorji tal-Qorti tad-Distrett jista’ jaħtar sekwestratarju ġudizzjarju separatament minn qbid fi proċeduri għal inġunzjoni proviżorja.

L-ispejjeż: id-dritt tar-reġistru tal-qorti, id-dritt ta’ l-avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti u d-dritt tas-sekwestratarju ġudizzjarju. 

C. Il-ħatra ta’ amministratur

Fq talba tal-parti interessata, il-ħatra ta’ amministratur tiġi ordnata mill-Imħallef tar-Rimedji Proviżorji tal-Qorti tad-Distrett fi proċeduri għal inġunzjoni proviżorja. Il-miżura mhix konnessa ma’ xi qbid li jiġi eżegwit. Kull qbid eżegwit fuq il-proprjetà ma jirrestrinġix il-poteri ta’ l-amministratur.

L-ispejjeż: id-dritt tar-reġistru tal-qorti, id-dritt ta’ l-avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti u d-dritt ta’ l-amministratur. 

D. Miżuri proviżorji

Il-proċeduri ta’ inġunzjoni proviżorja jistgħu jitmexxew separatament mill-proċeduri fil-mertu u m’għandhomx bżonn jiġu segwiti minn proċeduri fil-mertu.

FuqFuq

L-Imħallef tar-Rimedji Proviżorji tal-Qorti tad-Distrett għandu l-ġuriżdizzjoni biex jagħti rimedji proviżorji dwar kull materja. L-Imħallef tal-Qorti tas-Sottodistrett wkoll għandu ġuriżdizzjoni fuq materji li dwarhom irid jagħti sentenza fil-mertu. Il-qorti tat-territorju li fih il-miżura trid tinħareġ għandha ġuriżdizzjoni miżjuda mal-ġuriżdizzjoni territorjali li s-soltu jkollha.

Kull ordni jew inibizzjoni li tista’ tintalab fi proċeduri fil-mertu tista’ ukoll tintalab fi proċeduri għal inġunzjoni proviżorja. Talbiet dwar flus jistgħu jintlaqgħu jekk jiġu sodisfatti ċerti rekwiżiti (ara 2.2).

Fi proċeduri quddiem l-Imħallef tar-Rimedji Proviżorji, l-attur irid ikun rappreżentat minn avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti. Il-konvenut mhux obbligat ikollu avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti. Fi proċeduri quddiem l-Imħallef tal-Qorti tas-Sottodistrett l-ebda waħda mill-partijiet m’għandha bżonn ikollha avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti.

Is-smiegħ huwa orali u informali. Is-sentenza normalment tingħata wara ftit gimgħat. Il-qorti tista’ tiddikjara ex officio li din is-sentenza tkun proviżorjament infurzabbli.

“Proviżorju” ifisser li s-sentenza tista’ tiġi revokata b’mezzi legali; is-sentenza tista’, bħala kwistjoni ta’ fatt, tkun irrevokabbli.

L-ispejjeż: id-dritt tal-marixxall, id-dritt tar-reġistru tal-qorti u ta’ l-attur fi proċeduri ta’ inġunzjoni proviżorja,  id-dritt ta’ l-avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti. 

Miżura ta’ rimedju proviżorju tista’ ukoll tingħata waqt il-proċeduri fil-mertu, u li tkun effettiva matul il-proċeduri. It-talba proviżorja trid tkun relatata mat-talba fil-kawża prinċipali. Din il-miżuri rari tintuza.

FuqFuq

F’kawżi ta’ divorzju miżura ta’ rimedju proviżorju tista’ tintalab sakemm idumu l-proċeduri u għal xi ftit żmien wara fir-rigward tal-dar matrimonjali, il-proprjetà maħsuba għall-użu ta’ kuljum, it-tfal u l-manteniment li konjuġi jrid iħallas lill-konjuġi l-ieħor.

Hija tintalab b’petizzjoni separata qabel, waqt jew anki wara l-proċeduri ta’ divorzju sal-mument li ma jibqgħux aktar effettivi.

Is-smiegħ orali jrid ikun beda mhux aktar tard mit-tielet ġimgħa wara li tiġi ppreżentata u l-imħallef jiddeċiedi mill-aktar fis possibbli.

L-ispejjeż: id-dritt tar-reġistru tal-qorti u d-dritt ta’ l-avukat awtorizzat li jipprattika l-qorti. 

E. L-infurzar proviżorju

Fi proċeduri b’ċitazzjoni normali il-qorti tista’, fuq talba ta’ l-attur, tiddikjara s-sentenza tagħha proviżorjament infurzabbli fl-intjier jew f’parti tagħha, sakemm ma jkunx meħtieġ mod ieħor skond il-liġi jew minħabba n-natura tal-każ. Tista’ tordna hekk taħt il-kundizzjoni li tiġi pprovduta garanzija. Il-qorti tista’ ukoll tiddikjara ex officio li sentenza hija proviżorjament infurzabbli fi proċeduri ta’ inġunzjoni proviżorja. L-istess japplika fi proċeduri b’petizzjoni.

L-ispejjeż: mhux applikabbli.

2.2. X’inhuma l-kundizzjonijiet sostantivi li taħthom jistgħu jinħarġu miżuri bħal dawn? Hija meħtieġa l-urġenza sabiex tinħareġ miżura speċifika?
A. Il-qbid proviżorju

Il-petizzjoni jrid ikun fiha ċerta informazzjoni: in-natura tal-qbid li qed jintalab u d-dritt invokat minn min jagħmel il-petizzjoni u f’każ ta’ talba li tirrappreżenta flus l-ammont (massimu) mitlub. B’żieda ma’ dan, skond il-qbid li qed jintalab, trid tintwera l-biża’ motivata tajjeb ta’ trasferiment jew ħabi.

FuqFuq

Interess urġenti mhux meħtieġ. 

B. Is-sekwestratarju ġudizzjarju

F’każ ta’ talba magħmula mill-parti li talbet il-qbid, l-urġenza mhix meħtieġa. Fil-proċeduri għal inġunzjoni proviżorja l-attur jeħtieġ li jkollu interess urġenti.

Mhux meħtieġ li tintwera biża’ ta’ trasferiment jew ħabi. 

C. Il-ħatra ta’ amministratur

Din tinvolvi proċeduri għal inġunzjoni proviżorja u għaldaqstant l-attur irid ikollu interess urġenti.

Mhux meħtieġ li tintwera biża’ ta’ trasferiment jew ħabi. 

D. Miżuri proviżorji

Fi proċeduri għal inġunzjoni proviżorja l-attur irid ikollu interess urġenti, il-qorti tiżen bejn l-interessi kontropposti tal-partijiet u d-deċiżjoni tipprovdi rimedju proviżorju. Mhux meħtieġ li l-interess urġenti ta’ l-attur ikun bbażat fuq ċirkostanzi relatati mal-konvenut.

It-talba tista’ tiġi kkontestata jew tkun kontestabbli.

Talbiet li jirrappreżentaw flus iridu jissodisfaw kriterji aktar stretti biex ikunu ammissibbli taħt proċedura għal inġunzjoni proviżorja. F’dawn il-proċeduri l-interess urġenti ta’ l-attur jirċievi skrutinju addizzjonali, filwaqt li r-riskju ta’ l-impossibbiltà tal-ħlas lura – li jista’ jwassal biex ir-rimedju jiġi miċħud – irid ukoll jitqies meta jitwieżnu l-interessi kontropposti.

F’diversi Qrati Distrettwali dawk li jissejjħu proċeduri proviżorji għal ġbir ta’ dejn jistgħu jiġu istitwiti fuq talbiet mhux kontestati jew li mhumiex raġjonevolment kontestabbli li jirriżultaw minn ftehim dwar oġġetti konsenjati u/jew serviżżi reżi. 

M’hemmx rekwiżiti dwar kemm hu kontestabbli jew urġenti l-każ biex jingħata rimedju proviżorju fi proċeduri ta’ divorzju u proċeduri oħra fil-mertu. Lanqas m’hi meħtieġa l-biża’ ta’ trasferiment jew ħabi. 

FuqFuq

E. L-infurzar proviżorju

Mhux applikabbli.

3. Il-karatteristiċi tal-miżuri

3.1. Liema tipi ta’ proprjetà jistgħu jkunu soġġetti għall-miżuri differenti?
A. Il-qbid proviżorju

Jista’ fil-prinċipju jinħareġ fuq kull tip ta’ proprjetà, ħlief dik maħsuba għall-użu tas-servizz pubbliku u l-oġġetti msemmija fl-Artikoli 447 u 448 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) (l-Artikolu 712 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Huma eżenti mill-qbid is-salarji u d-drittijiet għal pagamenti perjodiċi sa ċertu limitu stabbilit fil-liġi. 

B. is-sekwestratarju ġudizzjarju

Il-proprjetà mobbli li mhix proprjetà reġistrata. 

C. Il-ħatra ta’ amministratur

Il-proprjetà kollha kontestata. 

D. Il-miżuri proviżorji

Kull tip ta’ proprjetà tista’ tkun is-suġġett ta’ talba fi proċeduri għal inġunzjoni proviżorja jew f’talba proviżorja waqt il-proċeduri fil-mertu. 

E. L-infurzar proviżorju

Mhux applikabbli.

3.2. X’inhuma l-effetti tal-miżuri?
A. Il-qbid proviżorju

L-effett: l-iffriżar. Il-parti li kontra tagħha jinħareġ il-qbid ma tistax iżjed tbiegħ il-proprjetà, tagħtiha b’donazzjoni, tagħti xi dritt fuqha, tikriha, eċċ. Din l-inkapaċità milli wieħed jiddisponi mill-proprjetà hija waħda relattiva: hija effettiva biss fil-konfront tal-parti li ottjeniet il-qbid. Fil-każ ta’ qbid permezz ta’ sekwestru, is-sekwestratarju jrid joqgħod lura milli jħallas xi flus jew jikkonsenja proprjetà. Madankollu t-terż akkwirent fi bwona fidi huwa protett f’ċerti ċirkustanzi. Fil-każ ta’ qbid permezz ta’ sekwestru, is-sekwestratarju huwa obbligat jippreżenta dikjarazzjoni dwar il-flus jew proprjetà f’idejh illi huma dovuti lill-parti li kontra tagħha jinħareġ il-qbid.

FuqFuq

Hemm pieni għal min jitrasferixxi jew jaħbi l-proprjetà sabiex jevadi l-qbid. 

B. Is-sekwestratarju ġudizzjarju

Hemm pieni għal min jitrasferixxi jew jaħbi l-proprjetà sabiex jevadi l-ħatra ta’ sekwestratarju ġudizzjarju. 

C. Il-ħatra ta’ amministratur

L-amministrazzjoni tal-proprjetà hija ttrasferita lill-amministratur. 

D. Il-miżuri proviżorji

Wieħed jistà jiġi mġiegħel jikkonforma ruħu permezz tal-ħlas ta’ penali. 

E. L-infurzar proviżorju

Is-sentenza tista’ tiġi infurzata minkejja li jiġi eżerċitat rimedju legali kontriha.

3.3. Il-validità tal-miżuri hija għal żmien limitat?
A. Il-qbid proviżorju

Jekk l-azzjoni prinċipali għadha ma ġietx ippreżentata l-qorti, meta l-qorti tapprova l-qbid hija tordna li l-azzjoni prinċipali trid tiġi ppreżentata fi żmien tmient ijiem wara l-qbid.

Jekk dan il-perjodu ma jiġix osservat, il-qbid jiġi kkanċellat.

Il-qbid proviżorju jinqaleb f’wieħed definittiv hekk kif il-parti li talbet il-qbid tottjeni att li fih permess biex jiġi eżegwit il-qbid, jew fi kliem ieħor titolu eżekuttiv, u nnotifikah lill-parti li kontriha nħareġ il-qbid (u fil-każ ta’ sekwestru, lit-terza parti).

Ladarba l-azzjoni prinipali tiġi definittivament miċħuda, il-qbid proviżorju jiġi kkanċellat.

Il-qbid proviżorju jista’ jiġi revokat fuq talba tal-parti li kontriha nħareġ il-qbid. 

B. Is-sekwestratarju ġudizzjarju

Il-ħatra ta’ sekwestratarju ġudizzjarju tista’ tiġi revokata mill-Imħallef tar-Rimedi Proviżorji fuq talba ta’ kull parti interessata fil-proċeduri għal inġunzjoni proviżorja. Dan l-imħallef jiddeċiedi wkoll, jekk meħtieġ, lil liema parti s-sekwestratarju għandu jikkonsenja l-proprjetà.

FuqFuq

Jekk jitneħħa l-qbid li fuqu kienet ibbażata l-ħatra tas-sekwestratarju ġudizzjarju, din il-ħatra tiġi tterminata. Is-sekwestratarju jgħaddi biex jikkonsenja l-proprjetà lill-parti li kontriha nħareġ il-qbid.

Ladarba jiġi ddeterminat liema parti hija intitolata għall-proprjetà permezz ta’ sentenza finali jew sentenza li tiġi ddikjarata proviżorjament infurzabbli, is-sekwestratarju jikkonsenja l-proprjetà lil din il-persuna. 

C. Il-ħatra ta’ amministratur

Jekk it-talba prinċipali għadha ma ġietx ippreżentata l-qorti, dan irid isir fi żmien li jiġi ordnat mill-qorti. Jekk dan il-perjodu ma jiġix osservat, l-amminstrazzjoni tiġi terminata.

Ladarba jiġi ddeterminat liema parti hija intitolata għall-proprjetà permezz ta’ sentenza finali jew sentenza li tiġi ddikjarata proviżorjament infurzabbli, l-amministratur jikkonsenja l-proprjetà lil din il-persuna.

L-amministrazzjoni tiġi terminata b’deċiżjoni konġunta tal-partijiet, jew, fuq talba ta’ waħda minnhom, mill-Imħallef tar-Rimedi Proviżorji. 

D. Il-miżuri proviżorji

Miżura ta’ rimedju proviżorju tibqa’ fis-seħħ sakemm il-qorti tagħti sentenza fil-mertu.

L-imħallef fi proċeduri għal inġunzjoni proviżorja jista’ jillimita l-perjodu tal-validità tagħha jew jagħmilha soġġetta għall-kondizzjoni li l-proċeduri fil-mertu jitressqu f’terminu speċifiku. 

Miżura ta’ rimedju proviżorju maħruġa waqt il-proċeduri fil-mertu ma tibqax fis-seħħ jekk l-azzjoni prinċipali tintemm b’mod prematur. 

Miżura ta’ rimedju proviżorju maħruġa fi proċeduri ta’ divorzju tibqa’ fis-seħħ sa ftit żmien wara d-divorzju. Tista’ tiġi emendata jew irtirata. Miżura ta’ rimedju proviżorju maħruġa qabel id-divorzju tiskadi jekk il-petizzjoni għad-divorzju ma tiġix ippreżentata fi żmien erba’ ġimgħat mill-ordni ta’ rimedju proviżorju. 

FuqFuq

E. L-infurzar proviżorju

Fl-appell il-qorti tista’ tissospendi l-infurzar. Is-sospensjoni tista’ tinkiseb ukoll permezz ta’ kawża dwar l-infurzar.

4. Ir-rimedji legali kontra l-miżuri

Ir-regoli ġenerali

Oġġezzjoni, appell u appell fil-kassazzjoni jistgħu jiġu ppreżentati kontra sentenza.

Oġġezzjoni tista’ tiġi ppreżentata fil-qorti li tat sentenza fil-kontumaċja tal-konvenut mill-istess konvenut kontumaċi fi żmien erba’ ġimgħat (il-bidu tal-perjodu jvarja).

Appell (f’materja ta’ aktar minn € 1,750) jista’ jiġi ppreżentat fil-Qorti ta’ l-Appell mill-parti telliefa fi żmien tlett xhur mis-sentenza.

Appell fil-kassazzjoni jista’ jiġi ppreżentat fil-Qorti Suprema [Hoge Raad] mill-parti telliefa fi żmien tlett xhur mis-sentenza ta’ qorti ta’ l-ewwel iżda l-ogħla istanza jew ta’ qorti ta’ l-appell. Appell dirett quddiem il-Qorti Suprema huwa wkoll possibbli. 

Appell u appell fil-kassazzjoni kontra ordni tal-qorti jista’ jiġi wkoll ippreżentat fil-Qorti ta’ l-Appell u l-Qorti Suprema rispettivament.

Appell jiġi ppreżentat mill-appellant u l-partijiet interessati li deheru fil-proċeduri fi żmien tlett xhur mis-sentenza u fil-każ ta’ persuni interessati oħra fi żmien tlett xhur minn meta jiġu nnotifikati bl-ordni tal-qorti.

Appell fil-kassazzjoni jista’ jiġi ppreżentat mill-partijiet li deheru f’waħda mill-qrati preċedenti fi żmien tlett xhur mis-sentenza. 

L-effett ta’ dawn ir-rimedji legali huwa li jiġi sospiż l-infurzar, sakemm is-sentenza ma tiġix iddikjarata proviżorjament infurzabbli. 

FuqFuq

A. Il-qbid proviżorju

M’hemmx appell quddiem qorti ogħla kontra l-permess mogħti biex jinkiseb il-qbid (l-Artikolu 700 (2) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Il-parti li titlob il-qbid tista’ tappella kontra rifjut tal-permess u wara tappella fil-kassazzjoni. 

B. Is-sekwestratarju ġudizzjarju

Jekk sekwestratarju ġudizzjarju jinħatar b’ordni mogħtija fuq talba tal-parti li titlob il-qbid, mhux permess appell quddiem qorti ogħla kontra s-sentenza.

L-applikant jista’ jappella u wara jappella fil-kassazzjoni kontra ordni ta’ rifjut.

Oġġezzjoni, appell u appell fil-kassazzjoni jistgħu wkoll jiġu ppreżentati kontra sentenza mogħtija fi proċeduri għal inġunzjoni proviżorja. 

C. Il-ħatra ta’ amministratur

Jistgħu jiġu ppreżentati oġġezzjoni, appell u appell fil-kassazzjoni. 

D. Il-miżuri proviżorji

Oġġezzjoni, appell u appell fil-kassazzjoni jistgħu jiġu ppreżentati kontra rimedju proviżorju mogħti fi proċeduri għal inġunzjoni proviżorja jew fi proċeduri fil-mertu.

Mhux permess appell jew appell fil-kassazzjoni kontra rimedju proviżorju mogħti fi proċeduri ta’ divorzju. 

E. L-infurzar proviżorju

Jekk sentenza ma ġietx dikjarata proviżorjament infurzabbli, xorta tkun għada tista’ tinkiseb dikjarazzjoni bħal dik permezz ta’ appell, appell fil-kassazzjoni jew kawża ta’ infurzar.

Jekk sentenza ġiet dikjarata proviżorjament infurzabbli, qorti fl-appell tista’ tissospendi l-infurzar. L-infurzar ma jistax jiġi sospiż b’appell fil-kassazzjoni. Is-sospensjoni tista’ ukoll tinkiseb permezz ta’ kawża ta’ infurzar.

« Miżuri temporanji u miżuri ta’ prekawzjonijiet - Informazzjoni Ġenerali | Olanda - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 24-07-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit