Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi > Nīderlande

Pēdējo reizi atjaunots: 20-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Nīderlande

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir pasākumu veidi? 1.
2. Ar kādiem nosacījumiem šādus pasākumus var noteikt 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Kādi ir pamatnosacījumi, saskaņā ar kuriem šādus pasākumus var noteikt? Vai ir vēlama steidzamība, lai noteiktu īpašu pasākumu? 2.2.
3. Pasākumu raksturojums 3.
3.1. Uz kādiem īpašuma veidiem var attiecināt šādus pasākumus? 3.1.
3.2. Kādas ir pasākumu sekas? 3.2.
3.3. Vai pasākumu spēkā esamībai ir laika ierobežojums? 3.3.
4. Juridiskas iespējas pret pasākumiem 4.

 

1. Kādi ir pasākumu veidi?

Piesardzības pasākumi ir pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt to, ka parādnieks izpilda savas saistības. Šie pasākumi dod iespēju kreditoriem pašiem nodrošināties pret risku, ka tie var nesaņemt to, kas viņiem pienākas. 

Pagaidu pasākumi ir pasākumi, kas paredz tiesas spriedumus tiesvedībā pēc būtības. Tiesa, kas lietu izskata pēc būtības, drīkst apstiprināt vai atlikt pagaidu pasākuma piemērošanu.

Tiesa drīkst noteikt pagaidu un piesardzības pasākumus pret parādnieka īpašumu.

Tālāk ir minēti tiesā reģistrēta advokāta uzdevumi. Šos uzdevumus advokāts arī pilda tādēļ, ja ir minēta atsauce uz „tiesā reģistrētu advokātu”, šo atsauci var saprast arī kā „advokāts”.

1.1. Piesardzības pasākumi
A. Pagaidu apķīlāšana

Tiesa drīkst izdot atļauju kreditoram apķīlāt parādnieka īpašumu. Mērķis ir paturēt īpašumu pieejamu, kamēr tiek noteiktas tiesības, uz ko atsaucas puse, kas pieprasa apķīlāšanu.

B. Tiesas uzraudzība

Šis pasākums ir īpaši domāts gadījumiem, kuros ir risks, ka īpašums tiks noslēpts vai nodots, lai izvairītos no apķīlāšanas. Pēc tās puses lūguma, kas pieprasa noteikt pagaidu apķīlāšanu, tiesa liek apķīlāto īpašumu vai to īpašumu, kas tiks apķīlāts, nodot tiesas noteiktajam depozitāram.

Tiesas uzraudzību var arī pieprasīt atsevišķi no apķīlāšanas. 

C. Administratora iecelšana

Tiesa drīkst iecelt administratoru apstrīdētajam īpašumam. Piemērs: pastāv strīds par tiesībām nodot uzņēmumu. Uzņēmuma aktīvu apķīlāšana vai tiesas uzraudzība varētu kavēt uzņēmuma darbības turpināšanu. Administrators var turpināt uzņēmuma darbību, gaidot strīda atrisinājumu. 

Lapas augšmalaLapas augšmala

D. Aizzīmogošana un īpašuma inventarizācija

Notārs [Notaris] ar rajona tiesas tiesneša [Kantonrechter] atļauju var aizzīmogot īpašuma aktīvus vai kopīpašumu. Pārstāvība ar tiesā reģistrētu advokātu nav vajadzīga. Šo pasākumu izmanto reti. Iesniegumu par šāda pasākuma piemērošanu drīkst rakstīt mantinieki, izdzīvojušais laulātais vai reģistrētais partneris, tiesu izpildītāji un puses, kurām ir (ierobežotas) tiesības uz kopīpašuma daļu. 

Iesniegums par zīmoga noņemšanu arī ir jāiesniedz rajona tiesas tiesnesim. 

Pēc iepriekšminēto personu pieprasījuma citu starpā rajona tiesas tiesnesis drīkst pieprasīt notāram veikt īpašuma inventarizāciju. Pārstāvība ar tiesā reģistrētu advokātu nav vajadzīga. Pasākuma mērķis ir noteikt īpašuma apmēru (un vērtību). Iesniegumu var iesniegt kopā ar pieprasījumu par īpašuma aizzīmogošanu vai zīmoga noņemšanu. Pasākums ietver visu īpašuma aktīvu un pasīvu sīku inventarizāciju un, pēc kādas puses pieprasījuma, kustamā īpašuma vērtības noteikšanu. Ja puses nespēj vienoties par sertificēta(-u) vērtētāja(-u) iecelšanu, šādu iecelšanu vai iecelšanas veiks notārs. 

1.2. Pagaidu pasākumi

Pagaidu pasākumi tiek noteikti pagaidu izpildraksta tiesvedībā [Kort Geding] vai tiesvedībā lietā pēc būtības.

Laulības šķiršanas tiesvedībā ir īpaši likumi par pagaidu atvieglojumiem.

1.3. Pagaidu sprieduma izpilde

Tiesa drīkst paziņot, ka tās spriedums ir izpildāms, bet tas ir pagaidu spriedums. Tad spriedumu var nekavējoties izpildīt, pat ja pret lēmumu tikuši iesniegti iebildumi, apelācijas sūdzība vai apelācijas sūdzība kasācijas kārtībā. Spriedumu arī varētu īstenot, nepaziņojot, ka tas ir izpildāms, bet tas ir pagaidu spriedums, bet tiesiskas iespējas izmantošana apturētu šādu izpildi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Ar kādiem nosacījumiem šādus pasākumus var noteikt

2.1. Procedūra
A. Pagaidu apķīlāšana 

Pagaidu apķīlāšanu nosaka apgabala tiesas [Arrondissementsrechtbank] pagaidu atvieglojumu piešķiršanas tiesnesis [Voorzieningenrechter]. Iesniegumu par atļauju iesniedz tiesā reģistrēts advokāts, kurš tādēļ ir praktizējošs advokāts. Principā tiesnesis drīkst ievērot iesniedzēja prasību. Pasākums ir domāts kā pārsteiguma uzbrukums, principā parādnieks netiek uzklausīts. Tiesas rīkojums parasti tiek izdots tajā pašā dienā. Ja ir naudas prasība, tiesnesis nosaka summu, par kuru atļauja tiek dota. Tiesnesis drīkst prasīt nodrošināt garantiju par iespējamajiem zaudējumiem, ko radītu apķīlāšana.

Apķīlāšanu nosaka ar rīkojumu, ko nodod tiesu izpildītājs.

Pusei, kas pieprasa apķīlāšanu, un ja vēlāk tiek noskaidrots, ka tā ir nepareizi piemērojusi apķīlāšanu, drīkst pieprasīt samaksāt zaudējumus.

Izdevumi: tiesas kancelejas nodeva (paredzēta civillietu (nodevu) likumā [Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken]) un tiesā reģistrētā advokāta alga un tiesu izpildītāja honorārs (paredzētas tiesu izpildītāju (oficiālu likumu un nodevu) rīkojumā [Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders])

B. Tiesas uzraudzība

Apgabala tiesas pagaidu atvieglojumu piešķiršanas tiesnesis nosaka tiesas uzraudzību pēc tās puses pieprasījuma, kas pieprasa pagaidu apķīlāšanu. Tā puse, kuras īpašums tiek apķīlāts, un citas ieinteresētās puses tiks uzklausītas, izņemot steidzamus gadījumus. Pret rīkojumu nav atļauta nekāda apelācijas sūdzība augstākā instancē. Tiesnesis drīkst pieprasīt nodrošināt garantiju.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Apgabala tiesas pagaidu atvieglojumu piešķiršanas tiesnesis drīkst prasīt noteikt tiesas uzraudzību atsevišķi no apķīlāšanas pagaidu izpildraksta tiesvedībā.

Izdevumi: tiesas kancelejas nodeva, tiesā reģistrēta advokāta alga un depozitāra alga.

C. Administratora iecelšana

Pagaidu izpildraksta tiesvedībā apgabala tiesas pagaidu atvieglojumu piešķiršanas tiesnesis paziņo par administratora iecelšanu pēc ieinteresētās puses iesnieguma. Pasākums nav saistīts ne ar kādu piemēroto apķīlāšanu. Jebkāda apķīlāšana, kas noteikta īpašumam, neierobežo administratora pilnvaras.

Izdevumi: tiesas kancelejas nodeva, tiesā reģistrēta advokāta alga un administratora alga.

D. Pagaidu pasākumi

Pagaidu izpildraksta tiesvedība ir tiesvedība, ko var veikt atsevišķi no tiesvedības pēc lietas būtības, un pēc tās nav jāseko tiesvedībai pēc lietas būtības.

Apgabala tiesas pagaidu atvieglojumu piešķiršanas tiesnesim ir jurisdikcija piešķirt pagaidu atvieglojumus visos jautājumos. Rajona tiesas tiesnesim arī ir jurisdikcija izskatīt jautājumus, kuros spriedums par lietas būtību ir jāpieņem rajona tiesas tiesnesim. Tiesai tajā teritorijā, kurā ir jānosaka pasākums, ir papildu jurisdikcija līdz ar parasto teritoriālo jurisdikciju.

Pagaidu izpildraksta tiesvedībā var pieprasīt katru rīkojumu vai aizliegumu, ko varētu pieprasīt tiesvedībā pēc lietas būtības. Naudas prasības ir atļautas, ievērojot noteiktas prasības (skatīt 2.2).

Tiesvedībā pie pagaidu atvieglojumu piešķiršanas tiesneša prasītāju pārstāv reģistrēts advokāts. Atbildētājam neprasa vērsties pie tiesā reģistrēta advokāta. Tiesvedībā pie rajona tiesas tiesneša nevienai pusei nav jāizmanto tiesā reģistrēta advokāta pakalpojumi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Izskatīšana ir mutiska, oficiāla noklausīšanās. Spriedumu parasti pieņem pēc dažām nedēļām. Tiesa drīkst paziņot ex officio, ka šis spriedums ir izpildāms, bet tas ir pagaidu spriedums.

„Pagaidu” nozīmē to, ka spriedumu var juridiski grozīt; patiesībā spriedums var būt negrozāms.

Izdevumi: tiesu izpildītāja alga, tiesas kancelejas nodeva un prasītājam pagaidu izpildraksta tiesvedībā tiesā reģistrēta advokāta nodeva.

Pagaidu atvieglojuma pasākumus arī var piešķirt tiesvedībā pēc lietas būtības, kas ir spēkā esoši visas tiesvedības gaitā. Pagaidu prasībai ir jābūt saistītai ar prasību pamatlietā. Šo pasākumu izmanto reti.

Laulības šķiršanas lietās pagaidu atvieglojuma pasākumu drīkst prasīt visas tiesvedības gaitā un kādu laiku pēc tās attiecībā uz laulāto māju, īpašumu, kas domāts ikdienas lietošanai, bērnu un uzturlīdzekļu maksāšanu, ko maksā viens laulātais otram.

Tas tiek prasīts ar atsevišķu prasību pirms laulības šķiršanas, līdz laulības šķiršanai un tās laikā, un pēc tās šķiršanas tiesvedības līdz brīdim, kad tas vairāk nav spēkā.

Mutiskai lietas izskatīšanai ir jāsākas ne vēlāk kā trešajā nedēļā pēc iesniegšanas, un tiesnesis pieņems lēmumu pēc iespējas drīzāk.

Izdevumi: tiesas kancelejas nodeva un tiesā reģistrēta advokāta alga.

E. Pagaidu sprieduma izpilde

Tiesa parasta uzaicinājuma tiesvedībā drīkst pēc prasītāja iesnieguma paziņot, ka tās spriedums ir izpildāms pilnībā vai daļēji,bet tas ir pagaidu spriedums, ja vien no tiesību akta vai lietas būtības neizriet citādi. Tā drīkst izlemt šo jautājumu, pieprasot nodrošināt garantiju. Tiesa arī drīkst paziņot ex officio, ka spriedums ir izpildāms, bet tas ir pagaidu spriedums, pagaidu izpildraksta tiesvedībā. Tas pats attiecas uz prasību tiesvedībām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Izdevumi: nav piemērojami.

2.2. Kādi ir pamatnosacījumi, saskaņā ar kuriem šādus pasākumus var noteikt? Vai ir vēlama steidzamība, lai noteiktu īpašu pasākumu?
A. Pagaidu apķīlāšana

Prasībā ir jāietver zināma informācija: piemērojamās apķīlāšanas būtība un prasītāja piesauktās tiesības, un naudas prasības gadījumā tās (maksimālā) summa. Līdz ar šo atkarībā no piemērojamās apķīlāšanas ir jāparāda, ka pastāv pamatots risks, ka īpašums tiks nodots vai noslēpts.

Steidzama interese nav vajadzīga. 

B. Tiesas uzraudzība

Pieprasījuma gadījumā, ko iesniegusi puse, kas prasa apķīlāšanu, steidzamība nav vajadzīga. Prasītājam pagaidu izpildraksta tiesvedībā ir jābūt steidzamai interesei.

Nav jāparāda risks, ka īpašumu var nodot vai noslēpt. 

C. Administratora iecelšana

Tas ietver pagaidu izpildraksta tiesvedību, un prasītājam tādēļ ir jābūt steidzamai interesei.

Nav jāparāda risks, ka īpašumu var nodot vai noslēpt. 

D. Pagaidu pasākumi

Pagaidu izpildraksta tiesvedībā prasītājam ir jābūt steidzamai interesei, tiesa izsver pušu intereses vienai pret otru, un lēmumā tiek piedāvāts pagaidu atvieglojums. Prasītāja steidzamās intereses pamatam nav jābūt tiem apstākļiem, kas attiecas uz atbildētāju.

Prasību drīkst apstrīdēt, un tā ir apstrīdama.

Naudas prasībām ir jāatbilst stingrām prasībām par atzīšanu pagaidu izpildraksta tiesvedībā. Pie tam šajā tiesvedībā prasītāja steidzamo interesi pārbauda papildus, kamēr atmaksāšanas neiespējamības risks, kas var novest pie atvieglojuma noraidījuma, arī būs jāņem vērā, izsverot intereses.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Vairākās rajona tiesās tā saukto pagaidu parādu iekasēšanas tiesvedību var uzsākt neapstrīdētās vai pamatoti neapstrīdamās prasībās, kas izriet no vienošanās attiecībā uz piegādātajām precēm un/vai sniegtajiem pakalpojumiem. 

Nav prasību, kas attiecas uz to, vai lietu var apstrīdēt, vai lietas steidzamību pagaidu atvieglojumu piešķiršanā laulības šķiršanas tiesvedībā un citās tiesvedībās pēc lietas būtības. Nav arī prasīts norādīt risku, ka īpašums tiks nodots vai noslēpts.

E. Pagaidu sprieduma izpilde

Netiek piemērota.

3. Pasākumu raksturojums

3.1. Uz kādiem īpašuma veidiem var attiecināt šādus pasākumus?
A. Pagaidu apķīlāšana

To var noteikt principā visiem īpašuma veidiem, izņemot īpašumam, kas domāts sabiedrisko pakalpojumu izmantošanai, un precēm, kas minētas Civilprocesa kodeksa 447. un 448. daļā (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) (Civilprocesa kodeksa 712. daļa). Algas un citas prasības par periodiskiem maksājumiem ir atbrīvotas no apķīlāšanas līdz zināmai robežai, kā aprakstīts tiesību aktos.

B. Tiesas uzraudzība

Kustamais īpašums, kas nav reģistrēts īpašums. 

C. Administratora iecelšana

Visu veidu apstrīdētie īpašumi

D. Pagaidu pasākumi

Visu veidu īpašums var būt prasības pamatā pagaidu izpildraksta tiesvedībā vai pagaidu prasības pamatā tiesvedībā pēc lietas būtības. 

E. Pagaidu sprieduma izpilde

Netiek piemērota.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.2. Kādas ir pasākumu sekas?
A. Pagaidu apķīlāšana

Sekas: iesaldēšana. Puse, kurai ir noteikta apķīlāšana, vairs nedrīkst īpašumu pārdot, atdot kā dāvanu, apgrūtināt, izīrēt, utt.. Šāda nespēja atbrīvoties no īpašuma ir relatīva nespēja: tā ir spēkā esoša tikai attiecībā uz pusi, kas pieprasa apķīlāšanu. Ja gadījumā tiek apķīlāta trešā puse, tai arī ir jāatturas no jebkādas naudas maksāšanas vai īpašuma nodošanas. Tomēr bona fide trešās puses ieguvējs ir aizsargāts pret zināmiem apstākļiem. Ja gadījumā tiek apķīlāta trešā puse, tai ir jāuzrāda naudas vai īpašuma paziņojums, kas tai ir jāmaksā apķīlātajai pusei.

Īpašuma nodošana vai noslēpšana, lai izvairītos no apķīlāšanas, ir sodāma. 

B. Tiesas uzraudzība

Īpašuma nodošana vai noslēpšana, lai izvairītos no tiesas uzraudzības, ir sodāma. 

C. Administratora iecelšana

Īpašuma pārvaldīšana tiek nodota administratoram.

D. Pagaidu pasākumi

Pasākumu ievērošanu bieži panāk, liekot samaksāt sodu.

E. Pagaidu sprieduma izpilde

Spriedumu var izpildīt neatkarīgi no tiesiskajām iespējām, kas pret to ir īstenotas.

3.3. Vai pasākumu spēkā esamībai ir laika ierobežojums?
A. Pagaidu apķīlāšana

Ja pamatlieta vēl nav nonākusi tiesā, tā, dodot apķīlāšanas atļauju, nosaka, ka pamatlieta ir jāiesniedz tiesā vismaz astoņu dienu laikā pēc apķīlāšanas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja šis periods ir pārsniegts, apķīlāšana tiek atcelta.

Pagaidu apķīlāšana tiek pārvērsta par izpildāmu apķīlāšanu, tiklīdz puse, kas pieprasa apķīlāšanu, ir ieguvusi dokumentu, kas atļauj noteikt sprieduma izpildi, t.i., izpildrakstu izpildei, un ir nodevusi to apķīlātajai pusei (un trešās puses apķīlāšanas gadījumā trešai pusei).

Kad pamatlietas noraidījums ir kļuvis galīgs, pagaidu apķīlāšana tiek atcelta.

Pagaidu apķīlāšanu var atcelt pēc apķīlātās puses iesnieguma. 

B. Tiesas uzraudzība

Tiesas uzraudzību pagaidu izpildraksta tiesvedībā var atcelt pagaidu atvieglojumu piešķiršanas tiesnesis pēc katras ieinteresētās puses iesnieguma. Ja nepieciešams, šis tiesnesis nosaka, kurai pusei uzglabātājam ir jānodod īpašums.

Ja apķīlāšana, uz ko balstās uzraudzība, tiek atcelta, tas uzraudzību izbeidz. Tad uzglabātājs nodod īpašumu apķīlātajai pusei.

Kad reiz puse, kurai ir tiesības saņemt īpašumu, ir nosaukta galīgajā spriedumā, vai ir paziņots, ka spriedums ir izpildāms, bet tas ir pagaidu spriedums, uzglabātājs īpašumu nodos šai personai.

C. Administratora iecelšana

Kamēr pamatlieta vēl nav iesniegta tiesā, tā ir jāuzsāk tiesas noteiktā periodā. Ja šis periods tiek pārsniegts, pārvaldīšana izbeidzas.

Kad reiz puse, kurai ir tiesības saņemt īpašumu, ir noteikta galīgajā spriedumā, vai ir paziņots, ka spriedums ir izpildāms, bet tas ir pagaidu spriedums, administratoram būs īpašums jānodod šai personai.

Pagaidu atvieglojumu piešķiršanas tiesnesis izbeidz pārvaldīšanu ar pušu kopīgu lēmumu vai pēc vienas puses pieprasījuma. 

Lapas augšmalaLapas augšmala

D. Pagaidu pasākumi

Pagaidu atvieglojuma pasākums ir spēkā esošs, kamēr tiesa nav pieņēmusi spriedumu pēc lietas būtības.

Tiesnesis pagaidu izpildraksta tiesvedībā drīkst ierobežot pasākuma ilguma periodu vai likt ievērot nosacījumu, ka tiesvedība pēc lietas būtības tiek uzsākta noteiktā laika periodā. 

Pagaidu atvieglojuma pasākums, kas noteikts laulības šķiršanas tiesvedībā, turpina būt spēkā kādu brīdī pēc laulības šķiršanas. To var grozīt vai atsaukt. Pagaidu atvieglojuma pasākums, kas noteikts pirms laulības šķiršanas, izbeidzas, ja laulības šķiršanas iesniegums netiek iesniegts četru nedēļu laikā pēc pagaidu atvieglojuma piešķiršanas rīkojuma.

E. Pagaidu sprieduma izpilde

Tiesa apelācijas sūdzībā var atlikt sprieduma izpildi. Atlikšanu var saņemt arī ar sprieduma izpildes strīda palīdzību.

4. Juridiskas iespējas pret pasākumiem

Vispārīgie likumi

Pret spriedumu var iesniegt iebildumu, apelācijas sūdzību un apelācijas sūdzību kasācijas kārtībā.

Iebildumu četru nedēļu laikā (sākums ir mainīgs) atbildētājs var iesniegt tajā tiesā, kas taisīja aizmugurisku spriedumu.

Apelācijas sūdzību (lielāku par EUR 1750) trīs mēnešu laikā pēc sprieduma drīkst iesniegt Apelācijas tiesā puse, pret kuru tika pieņemts lēmums.

Apelāciju kasācijas kārtībā Augstākajā tiesā [Hoge Raad] var iesniegt puse, pret kuru tika pieņemts lēmums, trīs mēnešu laikā pēc sprieduma, ko pieņēma vai nu pirmās vai augstākas instances vai apelācijas tiesa. Ir iespējama arī apelācijas sūdzība Augstākajā tiesā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Apelācijas sūdzības un apelācijas sūdzības kasācijas kārtībā pret tiesas rīkojumu arī drīkst iesniegt attiecīgi Apelācijas tiesā un Augstākajā tiesā.

Apelācijas sūdzību iesniedz iesniedzējs un skartās puses, kas piedalījās tiesvedībā, trīs mēnešu laikā pēc sprieduma un citas skartās puses trīs mēnešu laikā pēc tam, kad tām ir paziņots tiesas rīkojums.

Apelācijas sūdzību kasācijas kārtībā trīs mēnešu laikā pēc sprieduma drīkst iesniegt puses, kas piedalījās tiesvedībā vienā no augstākajām tiesām. 

Šo juridisko iespēju sekas ir tādas, ka tās atliek sprieduma izpildi, ja vien tika paziņots, ka spriedums ir izpildāms, bet tas ir pagaidu spriedums. 

A. Pagaidu apķīlāšana

Nav atļauta apelācijas sūdzība augstākā instancē pret atļauju, kas dota apķīlāšanas noteikšanai (Civilprocesa kodeksa 700. daļas 2. Punkts). Puse, kas pieprasa noteikt apķīlāšanu, drīkst iesniegt apelācijas sūdzību pret atļaujas noraidīšanu un tad iesniegt apelācijas sūdzību kasācijas kārtībā.

B. Tiesas uzraudzība

Ja tiesas uzraudzība ir pieprasīta pēc tās puses pieprasījuma, kas nosaka apķīlāšanu, tad augstākā instancē nav atļauta nekāda apelācijas sūdzība.

Iesniedzējs pret noraidījumu drīkst iesniegt apelācijas sūdzību un tad iesniegt apelācijas sūdzību kasācijas kārtībā.

Iebildumu, apelāciju un apelācijas sūdzību kasācijas kārtībā arī drīkst iesniegt pret spriedumu, kas izdots pagaidu izpildraksta tiesvedībā.

C. Administratora iecelšana

Drīkst iesniegt arī iebildumu, apelācijas sūdzību un apelācijas sūdzību kasācijas kārtībā.

D. Pagaidu pasākumi

Iebildumu, apelācijas sūdzību un apelācijas sūdzību kasācijas kārtībā arī drīkst iesniegt pret pagaidu atvieglojuma piešķiršanu pagaidu izpildraksta tiesvedībā vai tiesvedībā pēc lietas būtības.

Apelācijas sūdzība vai apelācijas sūdzība kasācijas kārtībā pret pagaidu atvieglojumu, kas piešķirts laulības šķiršanas tiesvedībā, nav atļauta.

E. Pagaidu apķīlāšana

Ja nav paziņots, ka spriedums ir izpildāms, bet tas ir pagaidu spriedums, tad vēl var saņemt paziņojumu par pagaidu izpildi ar apelācijas sūdzības, apelācijas sūdzības kasācijas kārtībā vai sprieduma izpildes strīda palīdzību.

Ja ir paziņots, ka spriedums ir izpildāms, bet tas ir pagaidu spriedums, tad tiesa apelācijas sūdzībā drīkst atlikt sprieduma izpildi. Sprieduma izpildi nevar atlikt ar apelācijas sūdzību kasācijas kārtībā. Atlikšanu var arī saņemt ar sprieduma izpildes strīda palīdzību.

« Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Vispārīgas ziņas | Nīderlande - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 20-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste