Europos Komisija > ETIT > Laikinosios ir apsaugos priemonės > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 20-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Laikinosios ir apsaugos priemonės - Nyderlandai

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra priemonių rūšys? 1.
2. Sąlygos, kurioms esant tokios priemonės gali būti skiriamos. 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Kokios yra esminės sąlygos, kurioms esant tokios priemonės gali būti skirtos? Ar, kad konkreti priemonė būtų nustatyta, būtinas interesas išspręsti klausimą skubiai? 2.2.
3. Priemonių apibūdinimas 3.
3.1. Kokios rūšies turtui šios priemonės gali būti taikomos? 3.1.
3.2. Koks yra šių priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Ar yra nustatytas priemonių galiojimo terminas? 3.3.
4. Priemonėms taikomi teisiniai teisių gynimo būdai 4.

 

1. Kokios yra priemonių rūšys?

Prevencinės priemonės – tai priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad skolininkas laikytųsi savo įsipareigojimų. Šios priemonės leidžia kreditoriams apsisaugoti nuo rizikos negauti to, kas jiems priklauso. 

Laikinosios priemonės yra tokios priemonės, kuriomis užbėgama už akių teismo sprendimui dėl bylos esmės. Bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į bylos esmę, gali patvirtinti arba panaikinti laikinąją priemonę. 

Teismas gali nustatyti laikinąsias ir prevencines priemones, nukreiptas į skolininko turtą. 

Į teismo sąrašą įrašyto advokato užduotys yra pateikiamos toliau. Advokatas taip pat atlieka šias užduotis; todėl jei yra nurodyta, kad tai yra „į teismo sąrašą įrašytas advokatas“, tai yra ir paprastas „advokatas“. 

1.1. Prevencinės priemonės
A. Laikinas skolininko turto areštas

Teismas gali suteikti kreditoriui leidimą areštuoti skolininko turtą. Tikslas – išlaikyti turtą prieinamą tol, kol areštą atliekančios šalies reikalaujama teisė bus patvirtinta. 

B. Teismo atliekamas turto saugojimas

Ši priemonė yra specialiai sukurta tiems atvejams, kai esama rizikos, kad turtas, siekiant išvengti jo arešto, bus nuslėptas arba perduotas. Laikino skolininko turto arešto prašančios šalies prašymu teismas įsako areštuotą arba areštuotiną turtą perduoti teismo paskirtam saugotojui.

Įsakymas dėl teismo atliekamo turto saugojimo gali būti priimtas atskirai nuo įsakymo dėl arešto. 

viršųviršų

C. Administratoriaus paskyrimas

Teismas gali paskirti administratorių, kuris administruotų ginčijamą turtą. Pavyzdžiui: vyksta ginčas dėl įmonės perdavimo. Įmonės turto areštas arba teismo atliekamas turto saugojimas gali trukdyti įmonės veiklos tęstinumui. Administratorius gali tęsti įmonės veiklą iki ginčas bus išspręstas. 

D. Antspaudavimas ir turto aprašymas

Civilinės teisės notaras [Notaris] gali antspaudu patvirtinti turtą, kuris sudaro paveldimo turto dalį arba yra sutuoktinių bendroji nuosavybė. Tai atliekama apylinkės teismo teisėjo leidimu [Kantonrechter]. Į teismo sąrašą įrašyto advokato atstovavimas nėra būtinas. Ši priemonė taikoma retai. Prašymą taikyti šią priemonę gali pateikti paveldėtojai, likęs gyvas sutuoktinis arba registruotas partneris, testamento vykdytojai ir šalys, turinčios (ribotą) teisę gauti sutuoktinių bendrosios nuosavybės dalį. 

Prašymas nuimti antspaudą taip pat pateikiamas apylinkės teismo teisėjui. 

Be kita ko, vieno iš pirmiau minėtų asmenų prašymu apylinkės teismo teisėjas gali priimti įsakymą dėl paveldimo turto aprašymo, kurį atlieka civilinės teisės notaras. Į teismo sąrašą įrašyto advokato atstovavimas nėra būtinas. Priemonės tikslas – nustatyti paveldimo turto dydį (ir vertę). Prašyme taip pat galima prašyti užantspauduoti turtą arba nuimti antspaudą. Priemonėje pateikiamas trumpas viso turto ir įsipareigojimų, susijusių su paveldimu turtu, aprašas ir šalies prašymu nustatoma kilnojamojo turto vertė. Jeigu šalys nesusitaria dėl atestuoto turto vertintojo (-ų) paskyrimo, tai jį (juos) paskiria civilinės teisės notaras. 

viršųviršų

1.2. Laikinosios priemonės

Laikinosios priemonės nustatomos byloje dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus [Kort Geding] arba bylą nagrinėjant iš esmės.

Yra konkrečios taisyklės dėl ieškovo teisių gynimo teisme laikinųjų priemonių santuokos nutraukimo bylose. 

1.3. Laikinas teismo sprendimo vykdymas

Teismas gali paskelbti, kad jo sprendimas yra laikinai vykdomas. Tuomet sprendimas gali būti nedelsiant įvykdomas net jeigu dėl jo buvo pateiktas prieštaravimas, apeliacinis arba kasacinis skundas. Teismo sprendimas taip pat gali būti vykdomas nepaskelbus, kad tai yra laikinai vykdomas teismo sprendimas, tačiau pasinaudojus teisine teisės gynimo priemone, tokio sprendimo vykdymas sustabdomas.

2. Sąlygos, kurioms esant tokios priemonės gali būti skiriamos.

2.1. Procedūra
A. Laikinas skolininko turto areštas 

Laikinas skolininko turto areštas skiriamas kartu su apygardos teismo [Arrondissementsrechtbank] laikinos pagalbos teisėjo [Voorzieningenrechter] leidimu. Prašymą suteikti leidimą pateikia į teismo sąrašą įrašytas praktikuojantis advokatas. Iš esmės teisėjas gali vadovautis pareiškėjo reikalavimais. Priemonę siekiama netikėtai pritaikyti skolininkui, nes jis iš esmės nėra išklausomas. Teismo įsakymas paprastai priimamas tą pačią dieną. Kalbant apie piniginius reikalavimus, teisėjas nustato dydį, kuriam suteikiamas arešto leidimas. Teisėjas taip pat gali priimti apsaugos nuostatą dėl žalos, kurią gali sukelti areštas.

viršųviršų

Areštas leidžiamas naudojant raštišką teismo įsakymą, kurį įteikia antstolis.

Arešto prašančiai šaliai, kuriai, kaip vėliau paaiškėja, atlikti areštą buvo leista neteisėtai, gali būti liepta sumokėti nuostolius.

Išlaidos: teismo sekretoriato mokestis (reglamentuoja Civilinių bylų (mokesčių) įstatymas [Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken]) ir atlyginimas į teismo sąrašą įrašytam advokatui bei antstolio mokestis (reglamentuoja Antstolių (oficialūs įstatymai ir mokesčiai) dekretas [Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders])

B. Teismo atliekamas turto saugojimas

Teismo atliekamas turto saugojimas yra taikomas šalies, kuriai apygardos teismo laikinos pagalbos teisėjas leidžia atlikti laikiną areštą, prašymu. Šalis, kurios turtas yra areštuotas, ir bet kurios kitos suinteresuotosios šalys bus išklausytos, išskyrus tuos atvejus, kai yra ypatingų aplinkybių. Įsakymo negalima apskųsti aukštesniajam teismui. Teisėjas gali priimti įsakymą dėl apsaugos nuostatos.

Apygardos teismo laikinos pagalbos teisėjas įsakymą dėl teismo atliekamo turto saugojimo gali priimti atskirai nuo įsakymo dėl arešto, kuris priimamas byloje dėl laikino teismo uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus.

Išlaidos: teismo sekretoriato mokestis, atlyginimas į teismo sąrašą įrašytam advokatui ir turto saugotojui. 

C. Administratoriaus paskyrimas

Suinteresuotosios šalies prašymu apie administratoriaus paskyrimą praneša apygardos teismo laikinos pagalbos teisėjas, nagrinėjantis bylą dėl laikino teismo uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus. Priemonė nėra susijusi su jokiu paskirtu areštu. Jokie įsakymai dėl turto arešto neapriboja administratoriaus galių.

viršųviršų

Išlaidos: teismo sekretoriato mokestis, atlyginimas į teismo sąrašą įrašytam advokatui ir administratoriui. 

D. Laikinosios priemonės

Byla dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus yra tokia byla, kuri gali vykti atskirai nuo bylos nagrinėjimo iš esmės, ir į šios bylos eigą nebūtina atsižvelgti.

Apygardos teismo laikinos pagalbos teisėjas yra kompetentingas visose bylose skirti ieškovo teisių gynimo teisme laikinąją priemonę. Apylinkės teismo teisėjas taip pat yra kompetentingas nagrinėti bylas, kuriose sprendimą dėl bylos esmės turi priimti apylinkės teismo teisėjas. Vietos, kurioje turi būti nustatyta priemonė, teismas turi papildomą kompetenciją nagrinėti ne tik tas bylas, kurios jam priklauso pagal įprastą teritorinę kompetenciją.

Kiekvieno įsakymo arba draudimo, kurio gali būti prašoma nagrinėjant bylą iš esmės, galima prašyti ir bylose dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus. Piniginiai reikalavimai gali būti pareiškiami laikantis tam tikrų reikalavimų (žr. 2.2).

Kai bylą nagrinėja laikinos pagalbos teisėjas, ieškovui turi atstovauti į teismo sąrašą įrašytas advokatas. Atsakovui nebūtina samdytis į teismo sąrašą įrašyto advokato. Kai bylą nagrinėja apylinkės teisėjas, nė vienai iš šalių nėra būtina samdytis į teismo sąrašą įrašyto advokato.

Nagrinėjimas vyksta laisva žodine forma. Sprendimas paprastai priimamas po kelių savaičių. Teismas ex officio gali paskelbti, kad šis sprendimas yra laikinai vykdomas.

Sąvoka „laikinas“ reiškia, kad teisiškai sprendimą galima panaikinti; tačiau sprendimas gali būti ir nepanaikinamas.

viršųviršų

Išlaidos: antstolio mokestis, teismo sekretoriato mokestis ir ieškovas byloje dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus moka mokestį į teismo sąrašą įrašytam advokatui. 

Ieškovo teisių gynimo teisme laikinoji priemonė taip pat gali būti skiriama nagrinėjant bylą iš esmės. Ši priemonė galioja bylos nagrinėjimo metu. Laikinas reikalavimas turi būti susijęs su pagrindinėje byloje pareikštu reikalavimu. Ši priemonė taikoma retai.

Bylose dėl santuokos nutraukimo gali būti prašoma, kad ieškovo teisių gynimo teisme laikinoji priemonė galiotų bylos nagrinėjimo metu ir kurį laiką po jo atsižvelgiant į sutuoktinių būstą, kasdieninio naudojimo turtą, vaikus ir išlaikymą, kurį vienas iš sutuoktinių moka kitam sutuoktiniui.

To prašoma pateikiant atskirą prašymą prieš bylos nagrinėjimą, bylos nagrinėjimo metu arba netgi bylą išnagrinėjus, iki to momento, kai tokia priemonė nebetenka poveikio.

Žodinis bylos nagrinėjimas turi prasidėti ne vėliau kaip trečią savaitę po ieškinio pateikimo, ir teisėjas priima sprendimą kaip galima greičiau.

Išlaidos: teismo sekretoriato mokestis ir atlyginimas į teismo sąrašą įrašytam advokatui.

E. Laikinas teismo sprendimo vykdymas

Teismas, įprasta tvarka nagrinėdamas bylą, ieškovo prašymu gali paskelbti, kad visas sprendimas arba jo dalis yra laikinai vykdoma, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis įstatymais arba dėl bylos pobūdžio to padaryti negalima. Šiuo atveju gali būti taikoma apsaugos nuostata. Teismas ex officio gali paskelbti, kad sprendimas yra laikinai vykdomas byloje dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus. Tos pačios taisyklės taikomos ir skundo nagrinėjimo procese.

viršųviršų

Išlaidos: netaikoma.

2.2. Kokios yra esminės sąlygos, kurioms esant tokios priemonės gali būti skirtos? Ar, kad konkreti priemonė būtų nustatyta, būtinas interesas išspręsti klausimą skubiai?
A. Laikinas skolininko turto areštas

Ieškinyje turi būti pateikiama tam tikra informacija: skiriamo arešto pobūdis ir teisė, kuria remiasi ieškovas, ir, jeigu ieškinyje pateikiamas piniginis reikalavimas, (maksimali) šio reikalavimo suma. Be to, priklausomai nuo skiriamo arešto, turi būti pagrįstai įrodoma abejonė dėl turto perleidimo arba nuslėpimo.

Suinteresuotumas skubiai išspręsti klausimą nėra būtinas. 

B. Teismo atliekamas turto saugojimas

Kai to reikalauja areštą atliekanti šalis, suinteresuotumas skubiai išspręsti klausimą nėra būtinas. Byloje dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus ieškovas privalo būti suinteresuotas skubiai išspręsti klausimą.

Abejonės dėl turto perleidimo arba nuslėpimo neturi būti įrodomos.

C. Administratoriaus paskyrimas

Tai apima bylą dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, ir dėl to ieškovas privalo būti suinteresuotas skubiai išspręsti klausimą.

Abejonės dėl turto perleidimo arba nuslėpimo neturi būti įrodomos.

D. Laikinosios priemonės

Byloje dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus ieškovas privalo būti suinteresuotas skubiai išspręsti klausimą, teismas įvertina kiekvienos iš šalių suinteresuotumą ir sprendimu paskiria ieškovo teisių gynimo teisme laikinąją priemonę. Ieškovo interesas skubiai išspręsti klausimą neturi priklausyti nuo su atsakovu susijusių aplinkybių.

viršųviršų

Ieškinį galima ginčyti.

Piniginiai reikalavimai bylose dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus turi atitikti griežtesnius priimtinumo reikalavimus. Be to, šiose bylose ieškovo interesas skubiai išspręsti klausimą yra griežtai tikrinamas, nes įvertinant šalių suinteresuotumą yra atsižvelgiama ir į pinigų negrąžinimo riziką, dėl kurios ieškovas gali atsisakyti savo teisių gynimo teisme priemonės.

Kai kuriuose apygardos teismuose dėl neginčytinų arba pagrįstai nenuginčijamų reikalavimų, kylančių iš sutarčių, susijusių su prekių tiekimu arba (ir) paslaugų teikimu, gali būti pradėtas vadinamasis laikino skolų surinkimo procesas. 

Reikalavimų, susijusių su ginčijamumu arba skubiu bylos nagrinėjimu dėl ieškovo teisių ar interesų gynimo teisme laikinųjų priemonių santuokos nutraukimo bylose ir kitose iš esmės nagrinėjamose bylose, nėra. 

E. Laikinas teismo sprendimo vykdymas

Netaikoma.

3. Priemonių apibūdinimas

3.1. Kokios rūšies turtui šios priemonės gali būti taikomos?
A. Laikinas skolininko turto areštas

Iš esmės gali būti taikomas visos rūšies turtui, išskyrus tą, kuris skirtas visuomeninių paslaugų naudojimui ir turtui, nurodytam Civilinio proceso kodekso 447 ir 448 straipsniuose (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) (Civilinio proceso kodekso 712 straipsnis). Atlyginimui ir kitiems reikalavimams dėl periodinių išmokų areštas netaikomas iki tam tikros ribos, kurią nustato įstatymas. 

viršųviršų

B. Teismo atliekamas turto saugojimas

Kilnojamajam turtui, kuriam teisinė registracija neprivaloma. 

C. Administratoriaus paskyrimas

Visam turtui, dėl kurio vyksta ginčas. 

D. Laikinosios priemonės

Siekiant patenkinti ieškinį byloje dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus arba laikiną ieškinį bylą nagrinėjant iš esmės, laikinosios priemonės gali būti taikomos visų rūšių turtui. 

E. Laikinas teismo sprendimo vykdymas

Netaikoma.

3.2. Koks yra šių priemonių poveikis?
A. Laikinas skolininko turto areštas

Poveikis: įšaldymas. Šalis, kurios turtas buvo areštuotas, negali jo parduoti, dovanoti, įkeisti, išnuomoti. Šis apribojimas disponuoti turtu yra santykinis apribojimas: jis galioja tik dėl areštą atliekančios šalies veiksmų. Kai areštuojamos pinigų sumos, asmuo, kuriam toks areštas taikomas, taip pat turi susilaikyti nuo pinigų mokėjimo arba turto perdavimo. Tačiau, bona fide trečiajai šaliai, kuri sąžiningai įgijo turtą, tam tikromis aplinkybėmis yra suteikiama apsauga. Areštuojant pinigų sumas, asmuo, kurio pinigai yra areštuojami, turi pareigą pateikti ataskaitą apie pinigus arba turtą, kurie priklauso areštą atliekančiai šaliai.

Už turto perleidimą arba nuslėpimą siekiant išvengti arešto yra baudžiama. 

B. Teismo atliekamas turto saugojimas

Už turto perleidimą arba nuslėpimą siekiant išvengti teismo atliekamo turto saugojimo yra baudžiama. 

C. Administratoriaus paskyrimas

Turtas yra perduodamas tvarkyti administratoriui. 

viršųviršų

D. Laikinosios priemonės

Jų priverčiama laikytis taikant piniginę baudą. 

E. Laikinas teismo sprendimo vykdymas

Teismo sprendimas gali būti įvykdomas nepaisant teisinių teisės gynybos būdų, taikomų sprendimo atžvilgiu.

3.3. Ar yra nustatytas priemonių galiojimo terminas?
A. Laikinas skolininko turto areštas

Jeigu pagrindinis ieškinys teismui dar nepateiktas, šis, suteikdamas arešto leidimą, nustato, kad pagrindinis ieškinys teismui turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per aštuonias dienas nuo arešto leidimo išdavimo.

Jeigu šio termino nesilaikoma, areštas yra atšaukiamas.

Laikinas areštas pradedamas vykdyti, kai arešto prašanti šalis gauną leidimą, suteikiantį teisę atlikti areštą, t. y. teisę į areštą, ir įteikia šį leidimą šaliai, kurios turtas areštuojamas (ir, jeigu areštuojamos pinigų sumos, trečiajai šaliai).

Kai galutinai atsisakoma priimti pagrindinį ieškinį, areštas atšaukiamas.

Laikinas areštas gali būti panaikinamas šalies, kurios turtas areštuotas, prašymu. 

B. Teismo atliekamas turto saugojimas

Teismo atliekamą turto saugojimą gali panaikinti laikinos pagalbos teisėjas, kiekvienos iš suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių byloje dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, prašymu. Šis teisėjas, jeigu tai yra būtina, nustato, kuriam saugotojui šalis turi perduoti turtą.

Jeigu areštas, kurio pagrindu nuspręsta saugoti turtą, panaikinamas, saugojimas pasibaigia. Šiuo atveju saugotojas turtą grąžina pradiniam jo savininkui.

viršųviršų

Kai galutiniu arba laikinai vykdomu teismo sprendimu nustatoma šalies teisė į turtą, saugotojas perduoda turtą šiam teismo sprendime nurodytam asmeniui. 

C. Administratoriaus paskyrimas

Administratorius gali būti paskiriamas iki pagrindinio ieškinio perdavimo teismui. Ieškinio pateikimo teismui terminą nustato teismas. Jeigu šis terminas praleidžiamas, turto administravimas pasibaigia.

Kai galutiniu arba laikinai vykdomu teismo sprendimu nustatoma šalies teisė į turtą, administratorius turi perduoti turtą šiam teismo sprendime nurodytam asmeniui.

Turto administravimas pasibaigia bendru šalių sprendimu arba vienos iš šalių prašymu. Šiuo atveju sprendimą dėl to priima laikinos pagalbos teisėjas. 

D. Laikinosios priemonės

Ieškovo teisių gynimo teisme laikinoji priemonė galioja tol, kol teismas priima sprendimą dėl bylos esmės.

Teisėjas, nagrinėjantis bylą dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, gali apriboti priemonės galiojimo terminą arba nustatyti sąlygą, kad bylos nagrinėjimas iš esmės prasidės per tam tikrą laikotarpį. 

Ieškovo teisių gynimo teisme laikinoji priemonė nagrinėjant bylą iš esmės nustoja galioti, jeigu pagrindinis ieškinys baigiamas nagrinėti pirma laiko. 

Byloje dėl santuokos nutraukimo nustatyta ieškovo teisių gynimo teisme laikinoji priemonė kurį laiką galioja ir po santuokos nutraukimo. Ji gali būti pakeista arba atmesta. Ieškovo teisių gynimo teisme laikinoji priemonė, kuri buvo nustatyta iki santuokos nutraukimo, nustoja galioti, jeigu ieškinys dėl santuokos nutraukimo nepateikiamas per keturias savaites po ieškovo teisių gynimo teisme laikinosios priemonės skyrimo. 

viršųviršų

E. Laikinas teismo sprendimo vykdymas

Apeliacinis teismas gali sustabdyti vykdymą. Sustabdyti laikiną sprendimo vykdymą taip pat galima ginčijant vykdymą.

4. Priemonėms taikomi teisiniai teisių gynimo būdai

Bendros taisyklės

Sprendimui galima prieštarauti, jį galima apskųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Prieštaravimas gali būti pareiškiamas teismui, kuris neatvykus atsakovui priima sprendimą ieškovo naudai. Prieštaravimą per keturias savaites (termino pradžia gali keistis) pareiškia atsakovas, kurio atžvilgiu priimtas teismo sprendimas.

Šalis, kurios nenaudai priimtas sprendimas, apeliacinį skundą (kai ieškinio suma viršija 1750 €) apeliaciniam teismui gali pateikti per tris mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.

Šalis, kurios nenaudai priimtas sprendimas, kasacine tvarka apskųsti jį aukščiausiajam teismui [Hoge Raad] gali per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią pirmosios instancijos teismas, aukštesniosios instancijos teismas arba apeliacinis teismas priėmė sprendimą. Skundą taip pat galima pateikti iš karto aukščiausiajam teismui aplenkiant apeliacinę instanciją. 

Taip pat galima apeliacine ir kasacine tvarka apskųsti teismo nutartis. Skundai pateikiami apeliaciniam ir aukščiausiajam teismui.

Apeliacinį skundą pateikia pareiškėjas ir suinteresuotosios šalys, kurios į teismą atvyko per tris mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos, ir kitos suinteresuotosios šalys – per tris mėnesius nuo pranešimo apie teismo nutartį gavimo.

viršųviršų

Kasacinį skundą gali pateikti šalys, kurios į vieną iš pirmiau minėtų teismų atvyko per tris mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos. 

Šių teisinių teisės gynimo priemonių poveikis yra tas, kad jos sustabdo sprendimo vykdymą, išskyrus atvejus, kai paskelbiama, kad sprendimas yra laikinai vykdomas. 

A. Laikinas skolininko turto areštas

Leidimo, suteikiančio teisę atlikti areštą, apskųsti negalima (Civilinio proceso kodekso 700 straipsnio 2 dalis). Arešto prašanti šalis gali pateikti apeliacinį skundą dėl atsisakymo išduoti arešto leidimą ir taip pat apskųsti jį kasacine tvarka. 

B. Teismo atliekamas turto saugojimas

Jeigu teismo atliekamas turto saugojimas paskiriamas areštą atliekančios šalies prašymu, tuomet šios teismo nutarties negalima apskųsti apeliacine tvarka.

Pareiškėjas gali apeliacine ir kasacine tvarka apskųsti teismo atsisakymą priimti tokią nutartį.

Prieštaravimas, apeliacinis skundas ir kasacinis skundas gali būti pateikiami dėl sprendimo, priimto byloje dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus. 

C. Administratoriaus paskyrimas

Galima pateikti prieštaravimą, apeliacinį ir kasacinį skundą.

D. Laikinosios priemonės

Galima pateikti prieštaravimą, apeliacinį ir kasacinį skundą dėl ieškovo teisių gynimo teisme laikinosios priemonės, kuri buvo skirta byloje dėl teismo laikino uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus arba bylą nagrinėjant iš esmės.

Neleidžiama pateikti apeliacinio arba kasacinio skundo dėl ieškovo teisių gynimo teisme laikinosios priemonės, kuri buvo skirta santuokos nutraukimo byloje. 

E. Laikinas teismo sprendimo vykdymas

Jeigu teismo sprendimas nepaskelbiamas laikinai vykdomu, tuomet apeliacine, kasacine tvarka arba naudojantis ginčo dėl vykdymo procedūra galima pateikti ieškinį dėl sprendimo pripažinimo laikinai vykdomu.

Jeigu teismo sprendimas buvo pripažintas laikinai vykdomu, tuomet teismas, kuriam yra pateiktas apeliacinis skundas, gali sustabdyti sprendimo vykdymą. Pateikus skundą kasacinei instancijai sprendimas negali būti sustabdytas. Teismo sprendimo vykdymą galima sustabdyti ir taikant ginčo dėl vykdymo procedūrą.

« Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 20-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė