Euroopan komissio > EOV > Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet > Alankomaat

Uusin päivitys: 23-05-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Alankomaat

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Minkälaisia turvaamistoimia on käytettävissä? 1.
2. Millä edellytyksillä turvaamistoimia voidaan määrätä? 2.
2.1. Menettely 2.1.
2.2. Mitä aineellisia edellytyksiä kyseisille toimenpiteille on asetettu? Vaaditaanko kiireellisyyttä erityisen toimenpiteen määräämiseksi? 2.2.
3. Turvaamistoimien tarkoitus ja luonne 3.
3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla turvaamistoimien kohteena? 3.1.
3.2. Mikä on näiden toimien vaikutus? 3.2.
3.3. Mikä on turvaamistoimien voimassaoloaika? 3.3.
4. Voiko turvaamistointa koskevasta päätöksestä valittaa? 4.

 

1. Minkälaisia turvaamistoimia on käytettävissä?

Turvaamistoimet ovat toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että velallinen suorittaa velvoitteensa. Velkojat voivat toimien avulla suojata itsensä uhalta, että eivät saisi mitä heille kuuluu.

Väliaikaiset toimenpiteet ovat toimia, joilla ennakoidaan tuomioistuimen tuomiota kun asian käsittely on vielä kesken. Pääasiaa käsittelevä tuomioistuin voi hyväksyä tai hylätä väliaikaisen toimenpiteen.

Tuomioistuin voi määrätä velallisen omaisuuteen kohdistuvan väliaikaisen toimenpiteen tai turvaamistoimen.

Tuomioistuimen rekisteröimän asianajajan tehtävät luetellaan jäljempänä. Myös tavallinen lakimies voi suorittaa nämä tehtävät. Sen vuoksi kun jäljempänä viitataan tuomioistuimen rekisteröimään asianajajaan, viittaus tarkoittaa myös muuta lakimiestä.

1.1 Turvaamistoimet
A. Väliaikainen takavarikko

Tuomioistuin voi antaa velkojalle luvan takavarikoida velallisen omaisuutta. Tarkoituksena on säilyttää omaisuus saatavilla, kunnes takavarikkoa hakevan osapuolen vaatima oikeus on vahvistettu.

B. Omaisuuden tallettaminen

Tämä toimi on suunniteltu erityisesti niitä tilanteita varten, joissa on olemassa riski omaisuuden piilottamisesta tai siirtämisestä takavarikoinnin välttämiseksi. Väliaikaista takavarikkoa hakevan osapuolen pyynnöstä tuomioistuin määrää, että takavarikoitu tai takavarikoitavaksi tarkoitettu omaisuus talletetaan tuomioistuimen määräämälle talletusten vastaanottajalle.

Omaisuuden tallettaminen voidaan myös määrätä takavarikosta erillisenä.

Sivun alkuunSivun alkuun

C. Toimitsijan nimittäminen

Tuomioistuin voi määrätä kiistanalaisen omaisuuden toimitsijan hallintoon. Näin voidaan menetellä esimerkiksi silloin, jos yrityksen omistuksen siirrosta on syntynyt riita. Tällöin yrityksen varojen takavarikointi tai omaisuuden tallettaminen estäisi yrityksen toiminnan jatkumisen. Toimitsija voi jatkaa yrityksen toimintaa, kunnes riitaan saadaan ratkaisu.

D. Sinetöinti ja pesän inventaario

Notaarit (Notaris) voivat alioikeudelta (Kantonrecht) saamansa luvan perusteella sinetöidä kuolinpesään tai puolisoiden yhteisomistukseen kuuluvaa omaisuutta. Tuomioistuimen rekisteröimän asianajajan käyttö ei ole välttämätöntä. Toimenpidettä käytetään harvoin. Hakemuksen voivat tehdä perillinen, eloonjäänyt puoliso tai rekisteröity kumppani, pesänjakajat ja osapuolet, joilla on (rajoitettu) oikeus osuuteen puolisoiden yhteisomistukseen kuuluvasta omaisuudesta.

Hakemus sinetöinnin purkamisesta tehdään myös alioikeudelle.

Alioikeus voi määrätä edellä mainittujen tai muiden henkilöiden pyynnöstä notaarin suorittamaan pesän inventaarion. Tuomioistuimen rekisteröimän asianajajan käyttö ei ole välttämätöntä. Toimenpiteen tarkoituksena on määritellä pesän koko (ja arvo). Hakemus voidaan tehdä samalla kun haetaan sinetöintiä tai sinetöinnin purkamista. Toimenpiteeseen kuuluu pesän kaikkien varojen ja velkojen lyhyt luettelointi ja, jos osapuoli sitä pyytää, arvio irtaimen omaisuuden arvosta. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen virallisten arviomiesten valinnasta, notaari nimittää hänet/heidät.

1.2 Väliaikaiset toimenpiteet

Tuomioistuin määrää väliaikaisesta toimenpiteestä erityisessä menettelyssä (Kort Geding) tai pääasian käsittelyn yhteydessä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Avioero-oikeudenkäyntien väliaikaisia toimenpiteitä varten on erityissääntöjä.

1.3 Väliaikainen täytäntöönpano

Tuomioistuin voi määrätä, että sen antama tuomio on väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoinen. Tuomio voidaan näin ollen panna täytäntöön, vaikka sitä vastaan olisi haettu takaisinsaantia taikka tehty valitus tai kassaatiovalitus. Tuomio voitaisiin panna täytäntöön ilman väliaikaista täytäntöönpanokelpoisuuden julistamistakin, mutta oikeuskeinon käyttö lykkäisi täytäntöönpanoa.

2. Millä edellytyksillä turvaamistoimia voidaan määrätä?

2.1. Menettely
A. Väliaikainen takavarikko 

Alueellisen tuomioistuimen (Arrondissementsrechtbank)väliaikaisista toimenpiteistä päättävä osasto (Voorzieningenrecht) antaa väliaikaista takavarikkoa koskevan määräyksen. Hakemuksen tekee tuomioistuimen rekisteröimä asianajaja, joka on siis lakimies. Periaatteessa tuomari voi määrätä hakijan vaatimusten mukaisesti. Toimenpiteen on tarkoitus olla yllätyksellinen hyökkäys, joten velallista ei periaatteessa kuulla. Tuomioistuimen määräys annetaan yleensä samana päivänä. Jos kyse on rahavaateesta, tuomari asettaa määräykselle enimmäismäärän. Tuomari voi määrätä asetettavaksi vakuuden mahdollisia takavarikon aiheuttamia vahinkoja varten.

Ulosottomies panee takavarikon täytäntöön antamalla määräyksen.

Jos hakijan todetaan myöhemmin hakeneen takavarikkoa vilpillisin perustein, hänet voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvauksia.

Kulut: tuomioistuimen rekisteröintimaksu (jota säädellään siviiliasioiden käsittelymaksuista annetussa laissa, Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken) sekä tuomioistuimen rekisteröimän asianajajan ja ulosottomiehen palkkio (joita säädellään ulosottomiesten virkatehtävistä ja ulosottomaksuista annetussa asetuksessa, Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders).

Sivun alkuunSivun alkuun

B. Omaisuuden tallettaminen

Alueellisen tuomioistuimen väliaikaisista toimenpiteistä päättävä osasto määrää omaisuuden tallettamisesta väliaikaista takavarikkoa hakevan osapuolen pyynnöstä. Omaisuuden haltijaosapuolta ja muita osapuolia, joita asia koskee, kuullaan, jolleivät olosuhteet ole kiireelliset. Määräykseen ei voi hakea muutosta. Tuomari voi määrätä vakuuden asetettavaksi.

Alueellisen tuomioistuimen väliaikaisista toimenpiteistä päättävä osasto voi määrätä omaisuuden tallettamisesta takavarikosta erillään väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa istunnossa.

Kulut: tuomioistuimen rekisteröintimaksu sekä tuomioistuimen rekisteröimän asianajajan ja talletusten vastaanottajan palkkio.

C. Toimitsijan nimittäminen

Alueellisen tuomioistuimen väliaikaisista toimenpiteistä päättävä osasto määrää toimitsijan nimittämisestä väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa istunnossa sen osapuolen hakemuksesta, jota asia koskee. Toimenpide ei liity takavarikointiin. Omaisuuden takavarikointi ei vaikuta toimitsijan toimivaltaan.

Kulut: tuomioistuimen rekisteröintimaksu sekä tuomioistuimen rekisteröimän asianajajan ja toimitsijan palkkio.

D. Väliaikaiset toimenpiteet

Väliaikaisia toimenpiteitä koskeva oikeudenkäynti voidaan käydä erillään pääasian oikeudenkäynnistä, eikä sitä tarvitse seurata oikeudenkäynti pääasiasta.

Alueellisen tuomioistuimen väliaikaisista toimenpiteistä päättävä osasto on toimivaltainen tekemään ratkaisun väliaikaisesta toimenpiteestä kaikissa asioissa. Alioikeus on myös toimivaltainen käsittelemään niitä asioita, joissa se antaa pääasian ratkaisun. Sillä oikeudella, joka on toimivaltainen sillä alueella, jolla toimenpide annetaan, on ylimääräinen toimivalta tavanomaisen alueellisen toimivallan lisäksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jokaista määräystä tai kieltoa, jota voitaisiin pyytää pääasian oikeudenkäynnissä, voidaan pyytää väliaikaista toimenpidettä koskevassa istunnossa. Rahavaateille voidaan asettaa tiettyjä edellytyksiä (katso 2.2).

Väliaikaisista toimenpiteistä päättävällä osastolla käytävässä oikeudenkäynnissä kantajalla on oltava tuomioistuimen rekisteröimä asianajaja edustamassa itseään. Vastaajalla ei ole velvoitetta käyttää tuomioistuimen rekisteröimää asianajajaa. Alioikeudessa kummallakaan osapuolella ei ole velvoitetta käyttää tuomioistuimen rekisteröimää asianajajaa.

Oikeudenkäynti on suullinen ja vapaamuotoinen. Tuomio annetaan yleensä muutaman viikon kuluttua. Tuomioistuin voi julistaa viran puolesta, että tuomio on väliaikaisesti täytäntöönpantavissa.

”Väliaikainen” tarkoittaa sitä, että tuomio on oikeudellisesti kumottavissa. Tuomiohan voisi muuten olla sellainen, ettei siihen voi hakea muutosta.

Kulut: ulosottomiehen maksu, tuomioistuimen rekisteröintimaksu ja tuomioistuimen rekisteröimän asianajajan palkkio, joka tulee kantajan maksettavaksi väliaikaista toimenpidettä koskevassa asiassa.

Pääasian käsittelyssä voidaan määrätä väliaikaisesta toimenpiteestä, joka on voimassa oikeuskäsittelyn ajan. Väliaikaisvaatimuksen on liityttävä pääasian vaatimukseen. Toimenpidettä käytetään harvoin.

Avioero-oikeudenkäynneissä voidaan pyytää väliaikaista toimenpidettä oikeudenkäynnin ajaksi ja hiukan sen jälkeen. Toimenpiteen kohteena voi olla puolisoiden yhteinen koti, päivittäiseen käyttöön tarkoitetut tavarat, lapset ja puolison elatus.

Kyseistä toimenpidettä pyydetään erillisellä hakemuksella ennen avioero-oikeudenkäyntiä, oikeudenkäyntiä varten, sen aikana tai jopa sen jälkeen, siihen saakka kunnes toimenpide ei ole enää voimassa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Suullinen istunto on aloitettava viimeistään kolmannella viikolla hakemuksen jättämisestä, ja päätös annetaan mahdollisimman pian.

Kulut: tuomioistuimen rekisteröintimaksu ja tuomioistuimen rekisteröimän asianajajan palkkio.

E. Väliaikainen täytäntöönpano

Tuomioistuin voi tavanomaisessa oikeudenkäynnissä määrätä kantajan hakemuksesta, että tuomioistuimen antama tuomio on väliaikaisesti täytäntöönpantavissa kokonaan tai osittain, jollei laista tai asian luonteesta muuta johdu. Tuomioistuin voi vaatia vakuuden asettamisen toimenpiteen edellytykseksi. Tuomioistuin voi myös viran puolesta määrätä, että väliaikaisista toimenpiteestä annettu ratkaisu on väliaikaisesti täytäntöönpantavissa. Samaa sääntöä sovelletaan myös hakemusasioihin.

Kulut: ei sovellu.

2.2. Mitä aineellisia edellytyksiä kyseisille toimenpiteille on asetettu? Vaaditaanko kiireellisyyttä erityisen toimenpiteen määräämiseksi?
A. Väliaikainen takavarikko

Hakemuksesta on käytävä ilmi tietyt tiedot: takavarikon luonne, se oikeus, johon hakija vetoaa, ja rahamääräisen vaatimuksen osalta sen (enimmäis) määrä. Sen lisäksi on näytettävä riippuen haettavasta takavarikosta, että todellinen omaisuuden siirron tai kätkemisen uhka on olemassa.

Kiireellisyyttä ei vaadita.

B. Omaisuuden tallettaminen

Jos kyse on takavarikkoa hakevan osapuolen pyynnöstä, kiireellisyyttä ei vaadita. Väliaikaista toimenpidettä koskevassa oikeudenkäynnissä kantajan on osoitettava, että asia on kiireellinen.

Omaisuuden siirron tai kätkemisen uhkaa ei tarvitse osoittaa.

Sivun alkuunSivun alkuun

C. Toimitsijan nimittäminen

Tässä on kyse väliaikaista toimenpidettä koskevasta oikeudenkäynnistä, joten kantajan on osoitettava, että asialla on kiire.

Omaisuuden siirron tai kätkemisen uhkaa ei tarvitse osoittaa.

D. Väliaikaiset toimenpiteet

Väliaikaista toimenpidettä koskevassa oikeudenkäynnissä kantajan on osoitettava, että asialla on kiire. Tuomioistuin vertailee osapuolten intressejä toisiinsa ja antaa päätöksen väliaikaisesta toimenpiteestä. Kantajan kiireellisyyden ei tarvitse johtua vastaajaan liittyvistä olosuhteista.

Vaatimusta voidaan vastustaa tai se voi olla vastustettavissa.

Väliaikaisia toimenpiteitä koskevissa oikeudenkäynneissä, joissa on kyse rahavaateista, vaatimuksen on oltava hyvin perusteltu. Lisäksi näissä oikeudenkäynneissä tarkastellaan hyvin huolellisesti sitä, onko kantajan vaatimuksella oikeasti kiire, mutta toisaalta maksukyvyttömyyden uhka, joka voi johtaa maksamisesta kieltäytymiseen tai vapautukseen, on otettava huomioon intressien vertailussa.

Monissa alueellisissa tuomioistuimissa voidaan käynnistää niin kutsuttu väliaikainen oikeudenkäynti saatavan perimiseksi sellaisille saataville, joita ei ole vastustettu tai jotka ovat suhteellisen kiistattomia ja jotka johtuvat luovutettuja tavaroita tai annettuja palveluja koskevista sopimuksista.

Avioeroasioissa ja muissa pääasiaa koskevissa oikeudenkäynneissä esitetyille väliaikaista toimenpidettä koskeville hakemuksille ei ole asetettu riidattomuutta tai kiireellisyyttä koskevia vaatimuksia. Omaisuuden siirron tai kätkemisen uhkaa ei myöskään tarvitse osoittaa.

E. Väliaikainen täytäntöönpano

Ei sovellu.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Turvaamistoimien tarkoitus ja luonne

3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla turvaamistoimien kohteena?
A. Väliaikainen takavarikko

Voidaan hakea periaatteessa kaiken tyyppiselle omaisuudelle, lukuun ottamatta julkishallinnon käyttöön tarkoitetut ja siviilioikeudenkäynnistä annetun lain (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 447 ja 448 §:ssä luetellut esineet (saman lain 712 §). Palkkoihin ja muihin määräajoin tapahtuviin suorituksiin määrättyihin takavarikkoihin sovelletaan laissa säädettyjä kattoja.

B. Omaisuuden tallettaminen

Irtain omaisuus, jota ei ole rekisteröity.

C. Toimitsijan nimittäminen

Kaikki riidanalainen omaisuus. 

D. Väliaikaiset toimenpiteet

Kaiken tyyppinen omaisuus voi olla väliaikaista toimenpidettä koskevan oikeudenkäynnin tai pääasian oikeudenkäynnissä esitetyn väliaikaisen vaatimuksen kohteena.

E. Väliaikainen täytäntöönpano

Ei sovellu.

3.2. Mikä on näiden toimien vaikutus?
A. Väliaikainen takavarikko

Vaikutus: jäädyttäminen. Omaisuuden haltija, jota vastaan takavarikkoa on haettu, ei voi enää myydä, lahjoittaa, antaa pantiksi, vuokrata jne. omaisuutta. Kyvyttömyys määrätä omaisuudesta on suhteellista kyvyttömyyttä: sitä sovelletaan vain suhteessa takavarikkoa hakeneeseen osapuoleen. Kun on kyse saatavan takavarikosta, maksukiellon saajan on pidättäydyttävä maksusta tai luovuttamasta omaisuutta. Kuitenkin hyvässä uskossa toiminutta omaisuuden luovutuksensaajaa suojellaan joissain olosuhteissa. Saatavan takavarikossa maksukiellon saajan on esitettävä todistus niistä rahamääristä tai omaisuudesta, joka hänen on luovutettava takavarikkoa hakeneelle osapuolelle.

Sivun alkuunSivun alkuun

Omaisuuden siirto tai kätkeminen takavarikon kiertämiseksi on rangaistavaa.

B. Omaisuuden tallettaminen

Omaisuuden siirto tai kätkeminen omaisuuden tallettamisen kiertämiseksi on rangaistavaa.

C. Toimitsijan nimittäminen

Omaisuuden hallinta siirretään toimitsijalle.

D. Väliaikaiset toimenpiteet

Täytäntöönpano varmistetaan usein uhkasakolla.

E. Väliaikainen täytäntöönpano

Tuomio voidaan panna täytäntöön riippumatta sitä vastaan nostetusta oikeuskeinosta.

3.3. Mikä on turvaamistoimien voimassaoloaika?
A. Väliaikainen takavarikko

Jos pääasiassa ei ole vielä nostettu kannetta, tuomioistuin määrää takavarikkomääräystä antaessaan, että pääasiassa on nostettava kanne määräajassa, joka on vähintään kahdeksan päivää takavarikosta.

Jos määräaika ylitetään, takavarikko kumotaan.

Väliaikainen takavarikko pannaan täytäntöön heti kun takavarikkoa hakenut osapuoli on saanut asiakirjan, jossa annetaan lupa täytäntöönpanon hakemiseksi, eli täytäntöönpanoperusteen, ja on antanut sen tiedoksi takavarikkoesineen haltijalle (ja saatavan takavarikoinnin osalta kolmannelle osapuolelle).

Jos pääasiaa koskevan vaateen hylkääminen vahvistetaan lopulliseksi ratkaisuksi, väliaikainen takavarikko kumotaan.

Väliaikainen takavarikko voidaan kumota takavarikkoesineen haltijan hakemuksesta.

B. Omaisuuden tallettaminen

Väliaikaisista toimenpiteistä päättävä osasto voi kumota omaisuuden tallettamisen kenen tahansa, jota asia koskee, tekemästä hakemuksesta väliaikaisia toimenpiteitä koskevassa oikeudenkäynnissä. Tuomari määrittelee tarvittaessa sen osapuolen, jolle talletuksen vastaanottajan on luovutettava omaisuus.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos se takavarikko, johon tallettaminen perustuu, kumotaan, talletus päättyy. Talletuksen vastaanottaja luovuttaa omaisuuden takaisin sen haltijalle.

Kun lainvoiman saaneella tuomiolla tai tuomiolla, joka on julistettu väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi, on määritelty millä osapuolella on parempi oikeus esineeseen, talletuksen vastaanottaja luovuttaa omaisuuden kyseiselle henkilölle.

C. Toimitsijan nimittäminen

Jos pääasiassa ei ole vielä nostettu kannetta, se on tehtävä tuomioistuimen määräämässä ajassa. Jos määräaika ylitetään, toimitsijan hallinto lakkaa.

Kun lainvoiman saaneella tuomiolla tai tuomiolla, joka on julistettu väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi, on määritelty millä osapuolella on parempi oikeus esineeseen, toimitsija luovuttaa omaisuuden kyseiselle henkilölle.

Toimitsijan hallinto päättyy, jos osapuolet siitä yhdessä päättävät, tai väliaikaisista toimenpiteistä päättävän tuomarin päätöksellä yhden osapuolen hakemuksesta.

D. Väliaikaiset toimenpiteet

Väliaikainen toimenpide on voimassa, kunnes tuomioistuin antaa tuomion pääasiassa.

Tuomari voi väliaikaista toimenpidettä koskevassa oikeudenkäynnissä rajoittaa toimenpiteen voimassaoloaikaa tai asettaa sen voimassaolon ehdoksi, että pääasiassa nostetaan kanne tietyssä määräajassa.

Pääasian oikeudenkäynnissä annettu väliaikaista toimenpidettä koskeva määräys raukeaa myös, jos pääasian käsittely päättyy ennenaikaisesti.

Avioero-oikeudenkäynnissä annettu väliaikaista toimenpidettä koskeva määräys säilyy voimassa jonkin aikaa avioeron jälkeen. Sitä voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa. Ennen avioero-oikeudenkäyntiä annettu väliaikaista toimenpidettä koskeva määräys raukeaa, jos avioerohakemusta ei jätetä neljän viikon kuluessa väliaikaista toimenpidettä koskevan määräyksen antamisesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

E. Väliaikainen täytäntöönpano

Muutoksenhakutuomioistuin voi lykätä täytäntöönpanoa. Lykkäyksen voi myös saada aikaiseksi riitauttamalla täytäntöönpano.

4. Voiko turvaamistointa koskevasta päätöksestä valittaa?

Yleisiä sääntöjä

Tuomiota vastaan voidaan hakea takaisinsaantia tai tehdä valitus tai kassaatiovalitus.

Vastaaja, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, voi hakea takaisinsaantia siltä tuomioistuimelta, joka antoi yksipuolisen tuomion, neljän viikon kuluessa (määräajan alkamishetki vaihtelee).

Osapuoli, jota vastaan määräys on annettu, voi tehdä valituksen (jos 1 750 euron raja ylittyy) muutoksenhakutuomioistuimeen kolmen kuukauden kuluessa tuomiosta.

Osapuoli, jota vastaan määräys on annettu, voi tehdä kassaatiovalituksen korkeimpaan oikeuteen (Hoge Raad) kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisen tai korkeimman oikeusasteen tai muutoksenhakuasteen tuomiosta. On myös mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen hyppäämällä alempien oikeusasteiden yli.

Tuomioistuimen antamaan määräykseen voidaan tehdä valitus tai kassaatiovalitus muutoksenhakutuomioistuimeen tai korkeimpaan oikeuteen.

Hakija ja ne asian käsittelyyn osallistuneet osapuolet, joita asia koskee, hakevat muutosta kolmen kuukauden kuluessa tuomiosta ja muut osapuolet, joita asia koskee, kolmen kuukauden kuluessa siitä kun tuomioistuimen antama määräys on annettu heille tiedoksi.

Osapuolet, jotka osallistuivat asian käsittelyyn yhdessä edeltävistä oikeusasteista, voivat tehdä kassaatiovalituksen kolmen kuukauden kuluessa tuomiosta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Näiden oikeuskeinojen vaikutus on, että ne lykkäävät täytäntöönpanoa, paitsi jos tuomio julistettiin väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi.

A. Väliaikainen takavarikko

Takavarikkohakemuksen perusteella annettuun määräykseen ei voi hakea muutosta (siviilioikeudenkäynnistä annetun lain 700 § 2 momentti). Takavarikkoa hakeva osapuoli voi tehdä ensin valituksen ja sitten kassaatiovalituksen, jos hänen hakemuksensa hylätään.

B. Omaisuuden tallettaminen

Jos omaisuuden tallettaminen määrättiin takavarikkoa hakeneen osapuolen pyynnöstä, määräykseen ei voi hakea muutosta.

Hakija voi tehdä ensin valituksen ja sitten kassaatiovalituksen, jos hakemus hylätään.

Väliaikaista toimenpidettä koskevassa oikeudenkäynnissä annettuun tuomioon voi myös hakea takaisinsaantia taikka tehdä valituksen tai kassaatiovalituksen.

C. Toimitsijan nimittäminen

Takaisinsaantia voi hakea taikka tehdä valituksen tai kassaatiovalituksen. 

D. Väliaikaiset toimenpiteet

Väliaikaista toimenpidettä tai pääasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä annettuun väliaikaista toimenpidettä koskevaan määräykseen voi hakea takaisinsaantia taikka tehdä valituksen tai kassaatiovalituksen.

Avioero-oikeudenkäynnissä annettuun väliaikaista toimenpidettä koskevaan määräykseen ei voi tehdä valitusta tai kassaatiovalitusta.

E. Väliaikainen täytäntöönpano

Jos tuomiota ei ole julistettu väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi, se voidaan vielä julistaa sellaiseksi valituksen, kassaatiovalituksen tai täytäntöönpanoriidan kautta.

Jos tuomio on julistettu väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi, muutoksenhakutuomioistuin voi lykätä täytäntöönpanoa. Kassaatiovalituksella ei voi lykätä täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoriita voi myös saada aikaan lykkäyksen.

« Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Yleistä | Alankomaat - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 23-05-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta