Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Nederlandene

Seneste opdatering : 22-05-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Nederlandene

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke typer retsmidler findes der? 1.
2. Betingelser for anvendelse af sådanne retsmidler 2.
2.1. Proceduren 2.1.
2.2. Hvilke konkrete betingelser skal være opfyldt, for at sådanne retsmidler kan tages i brug? Skal der foreligge hastende omstændigheder? 2.2.
3. Retsmidlernes kendetegn 3.
3.1. Hvilke typer aktiver kan omfattes af de forskellige retsmidler? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har retsmidlerne? 3.2.
3.3. Er retsmidlerne tidsbegrænset? 3.3.
4. Retsmidler mod disse foranstaltninger 4.

 

1. Hvilke typer retsmidler findes der?

Sikrende retsmidler skal sikre, at skyldner opfylder sine forpligtelser. Retsmidlerne giver kreditorer mulighed for at beskytte sig mod risikoen for, at fordringerne ikke kan inddrives.

Foreløbige retsmidler er retsmidler, der foregriber domstolens prøvning af sagen. Den domstol, der prøver sagen, kan opretholde eller se bort fra de foreløbige retsmidler.

Domstolen kan fastsætte foreløbige og sikrende retsmidler vedrørende skyldners aktiver.

En advokat registreret ved en domstol har de opgaver, der er nævnt nedenfor. Andre advokater løser også disse opgaver, og enhver henvisning til “advokat registreret ved en domstol” skal derfor også forstås som “advokat”.

1.1. Sikrende retsmidler
A. Arrest

Domstolen kan give kreditor tilladelse til at få foretaget arrest i skyldners aktiver. Formålet er at holde aktiverne til rådighed, indtil den ret, der påberåbes af den part, der begærer arrest, er fastslået.

B. Konfiskation

Denne foranstaltning er især relevant i de tilfælde, hvor der er risiko for at skyldneren skjuler eller afhænder aktiver for at undgå arrest. På foranledning af den part, der begærer arrest, beslutter domstolen, at de aktiver, der er eller bliver genstand for arrest, overgives til en depositar, der udpeges af domstolen.

Der kan også beordres konfiskation uafhængig af arrest.

C. Udpegning af en kurator

Domstolen kan udpege en kurator for de bestridte aktiver. Et eksempel er en tvist om retten til at overdrage en virksomhed. Arrest eller konfiskation kan forhindre virksomhedens fortsatte drift. Kuratoren kan fortsætte virksomhedens aktiviteter, mens man afventer udfaldet af tvisten.

TopTop

D. Forsegling og fortegnelse over aktiver og passiver

Med tilladelse fra en dommer [Kantonrechter] kan en notar [Notaris] forsegle aktiver, der indgår i et bo eller fælles aktiver. Tilstedeværelse af en advokat registreret ved domstolen er ikke påkrævet. Foranstaltningen anvendes sjældent. En anmodning om en sådan foranstaltning kan fremsættes af arvinger, en efterlevende ægtefælle eller en registreret partner, eksekutorer og parter, som har (begrænset) ret til en del af de fælles aktiver.

En anmodning om at bryde forseglingen skal også indgives til dommeren [Kantonrechter].

Efter anmodning fra bl.a. ovennævnte personer kan dommeren [Kantonrechter] beordre, at en notar [Notaris] skal gennemføre en boopgørelse. Tilstedeværelse af en advokat registreret ved domstolen er ikke påkrævet. Formålet med denne foranstaltning er at fastslå boets omfang (og værdi). Anmodningen kan indgives sammen med en anmodning om forsegling eller om at bryde en forsegling. Foranstaltningen indebærer en kort fortegnelse over alle boets aktiver og passiver og på en parts anmodning en vurdering af værdien af tilhørende løsøre. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om at udnævne en autoriseret vurderingsmand, kan notaren stå for udnævnelsen.

1.2. Foreløbige retsmidler

Foreløbige retsmidler udstedes i hastesager [Kort Geding] eller under selve realitetsbehandlingen af sagen.

Der findes særlige regler for kendelser om foreløbige retsmidler i skilsmissesager. 

1.3. Foreløbig fuldbyrdelse

Domstolen kan erklære sin dom for foreløbig eksigibel. Dommen kan så straks fuldbyrdes, selv om der gøres indsigelse, indgives appel eller kassationsappel. Dommen kunne også fuldbyrdes uden at blive erklæret for foreløbig eksigibel, men anvendelse af et retsmiddel ville ophæve denne fuldbyrdelse.

TopTop

2. Betingelser for anvendelse af sådanne retsmidler

2.1. Proceduren
A. Arrest

En kendelse om at foretage arrest afsiges af en særlig dommer [Voorzieningenrechter] ved distriktsdomstolen [Arrondissementsrechtbank]. Anmodning om en sådan kendelse fremsættes af en advokat ved domstolen, der derfor i praksis agerer som dommer. I princippet kan dommeren støtte sig på sagsøgerens krav. Foranstaltningen skal fungere som et overraskelsesangreb, og skyldneren høres i princippet ikke. Domstolen afsiger normalt kendelse samme dag. Hvis der er tale om pengekrav, fastsætter domstolen det beløb, som arresten vedrører. Domstolen kan kræve, at der stilles sikkerhed i tilfælde af krav om skadeserstatning som følge af arresten.

Kendelsen om at foretage arrest forkyndes af en stævningsmand.

Den part, der begærer arrest, som efterfølgende viser sig at være foretaget på et forkert grundlag, kan idømmes skadeserstatning.

Omkostninger: sagsregistrering (ifølge Tarieven in Burgerlijke Zaken], advokatsalær og salær til stævningsmand (ifølge Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders).

B. Konfiskation

En kendelse om konfiskation kan træffes på anmodning af den part, som begærer arrest, af den behørige dommer [Voorzieningenrechter] ved distriktsdomstolen. Den part, der omfattes af kendelsen om arrest, og andre interesserede parter vil blive hørt, medmindre der foreligger hastende omstændigheder. Kendelsen kan ikke appelleres. Dommeren kan beslutte, at der skal stilles sikkerhed.

TopTop

I sager om foreløbige retsmidler kan den behørige dommer beordre konfiskation uden forudgående arrest.

Omkostninger: sagsregistrering, advokatsalær og salær til depositar.

C. Udpegning af en kurator

I forbindelse med afsigelse af kendelser om foreløbige retsmidler kan den behørige dommer udpege en kurator efter anmodning fra den berørte part. En sådan foranstaltning er ikke knyttet til en kendelse om arrest. Kendelser om arrest vedrørende aktiver begrænser ikke kurators beføjelser.

Omkostninger: sagsregistrering, advokatsalær og salær til kurator. 

D. Foreløbige retsmidler

Foreløbige retsmidler er retsmidler, som kan gennemføres uafhængig af sagens domstolsbehandling, og de skal ikke nødvendigvis efterfølges af en realitetsbehandling.

Dommeren [Voorzieningenrechter] kan afsige kendelse om foreløbige retsmidler i alle sager. Domstolen har også beføjelser til at behandle sager, hvor der skal træffes en realitetsafgørelse. Domstolen i den retskreds, hvor foranstaltningen skal gennemføres, har videre beføjelser end den normale territoriale jurisdiktion.

Alle påbud eller forbud, der begæres under realitetsbehandlingen, kan begæres som foreløbige retsmidler. Pengekrav kan antages ifølge særlige bestemmelser (se 2.2).

I sager om foreløbige retsmidler skal sagsøger repræsenteres af en advokat. Sagsøgte skal ikke nødvendigvis repræsenteres af en advokat. I sager ved distriktsdomstolen [Kantonrechter] behøver ingen af parterne at være repræsenteret af en advokat.

Behandlingen er mundtlig og uformel. Dommen afsiges normalt efter et par uger. Domstolen kan ex officio erklære dommen for foreløbig eksigibel.

TopTop

“Foreløbig” betyder, at dommen kan underkendes ad retslig vej; dommen kan vise sig at være uomstødelig.

Omkostninger: salær til stævningsmand, sagsregistrering og advokatsalær, der betales af sagsøger.

En kendelse om foreløbige retsmidler kan også afsiges under realitetsbehandlingen, og den er gældende så længe, sagen behandles. Det foreløbige krav skal have tilknytning til kravet i hovedsagen. Denne foranstaltning bruges kun sjældent.

I skilsmissesager kan der kræves foreløbige retsmidler, så længe sagen behandles og nogen tid derefter, hvad angår familiens bolig, aktiver, der indgår i den daglige brug, børn og underholdsbidrag mellem parterne.

En sådan anmodning skal fremsættes i en separat ansøgning før, under eller endda efter skilsmisseforhandlingerne, indtil den ikke længere er gældende.

Den mundtlige høring skal være påbegyndt senest den tredje uge efter indgivelsen, og domstolen skal træffe afgørelse så hurtigt som muligt.

Omkostninger: sagsregistrering og advokatsalær. 

E. Foreløbig fuldbyrdelse

Domstolen kan i normale søgsmålsprocedurer efter anmodning fra sagsøger erklære en dom for helt eller delvis foreløbig eksigibel, medmindre andet fremgår af loven eller sagens art. Den kan gøre dette betinget af sikkerhedsstillelse. Domstolen kan også ex officio erklære en dom for foreløbig eksigibel i sager om foreløbige retsmidler [Kort Geding]. Det samme gælder i anmodninger.

Omkostninger: ingen.

2.2. Hvilke konkrete betingelser skal være opfyldt, for at sådanne retsmidler kan tages i brug? Skal der foreligge hastende omstændigheder?
A. Arrest

Anmodningen skal indeholde visse oplysninger: arrestens art og den ret, ansøgeren påberåber sig, samt i tilfælde af pengekrav det pågældende (maksimale) beløb. Endvidere skal det afhængig af arresten godtgøres, at der foreligger en velbegrundet frygt for afhændelse eller fjernelse.

TopTop

Der skal ikke nødvendigvis foreligge hastende omstændigheder.

B. Konfiskation

Hvis der er tale om en anmodning fremsat af den part, der kræver arrest, skal der ikke nødvendigvis foreligge hastende omstændigheder

Frygt for afhændelse eller fjernelse skal ikke påvises.

C. Udpegning af en kurator

Det forudsætter en kendelse om foreløbige retsmidler, og sagsøger skal derfor kunne påvise, at der foreligger hastende omstændigheder.

Frygt for afhændelse eller fjernelse skal ikke påvises.

D. Foreløbige retsmidler

I sager om foreløbige retsmidler [Kort Geding] skal sagsøger kunne påvise, at der foreligger hastende omstændigheder, og domstolen skal opveje parternes interesser mod hinanden og afsige kendelse om et foreløbigt retsmiddel. Sagsøgers særlige interesse skal ikke nødvendigvis have tilknytning til omstændigheder, der vedrører sagsøgte.

Kravet kan bestrides eller vil kunne bestrides.

Pengekrav skal opfylde strengere betingelser for at kunne omfattes af foreløbige retsmidler [Kort Geding]. Endvidere vil sagsøgers anmodning om hastebehandling blive undersøgt ekstra grundigt i disse sager, og risikoen for manglende efterbetaling – der kan føre til afslag på anvendelse af sikrende retsmidler – indgår også i interesseafvejningen.

Ved flere distriktsdomstole [Rechtbanken] kan der indledes såkaldte foreløbige inkassosager for ubestridte eller rimelig ubestridte krav som følge af en aftale om levering af varer eller tjenester.

Der gælder ingen betingelser vedrørende et kravs anfægtelighed eller hastende karakter i skilsmissesager og andre realitetsbehandlinger. Der behøver heller ikke foreligge en frygt for afhændelse eller fjernelse.

TopTop

E. Foreløbig fuldbyrdelse

Ikke gældende.

3. Retsmidlernes kendetegn

3.1. Hvilke typer aktiver kan omfattes af de forskellige retsmidler?
A. Arrest

I princippet mulig for alle typer aktiver, bortset fra aktiver, der anvendes til offentlige tjenester og de punkter, der er angivet i artikel 447 og 448 i retsplejeloven (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) (artikel 712). Lønninger og andre krav, der udbetales regelmæssigt, er undtaget fra arrest op til et vist lovbestemt beløb. 

B. Konfiskation

Løsøre, som ikke er registrerede aktiver.

C. Udpegning af en kurator

Alle bestridte aktiver. 

D. Foreløbige retsmidler

Alle typer aktiver kan gøres til genstand for et krav om en kendelse om et foreløbigt retsmiddel [Kort Geding], eller et krav om at der afsiges kendelse om et foreløbigt retsmiddel under sagens realitetsbehandling.

E. Foreløbig fuldbyrdelse

Ikke gældende.

3.2. Hvilke virkninger har retsmidlerne?
A. Arrest

Virkning: beslaglæggelse: Den part, der er omfattet af en kendelse om arrest, kan ikke længere sælge, afhænde, belåne eller udleje de pågældende aktiver. Denne manglende retslige handleevne er relativ, idet den kun gælder i forhold til den part, der begærer arrest. Hvis der er tale om udlæg, skal ejeren af de udlagte aktiver afstå fra enhver udbetaling af penge eller afhændelse af aktiver. Tredjemand, som handler i god tro, er imidlertid beskyttet under visse omstændigheder. Hvis der er tale om udlæg, skal ejeren af de udlagte aktiver fremlægge en opgørelse over de penge eller de aktiver, som han skylder den part, der begærer arrest.

TopTop

Afhændelse eller fjernelse af aktiver for at undgå arrest er strafbar.

B. Konfiskation

Afhændelse eller fjernelse af aktiver for at undgå konfiskation er strafbar.

C. Udpegning af en kurator

Forvaltningen af aktiverne overlades til en kurator.

D. Foreløbige retsmidler

Overholdelse gennemtvinges ofte ved hjælp af strafafgifter.

E. Foreløbig fuldbyrdelse

Dommen kan fuldbyrdes, selv om der er afsagt kendelse om et retsmiddel i sagen.

3.3. Er retsmidlerne tidsbegrænset?
A. Arrest

Hvis hovedsagen endnu ikke er blevet prøvet, fastslår domstolen, når den afsiger kendelse om arrest, at sagen skal behandles for en domstol senest otte dage efter arrestkendelsen.

Hvis denne frist overskrides, ophæves arresten.

Arresten kan fuldbyrdes, så snart den part, der begærer arrest, har fået en fuldbyrdelseskendelse, og denne er blevet forkyndt for den part, som er omfattet af arresten (og for tredjemand i tilfælde af udlæg).

Når hovedsagen er blevet endelig afvist, ophæves arresten.

Arresten kan ophæves på begæring af den part, der er omfattet af arresten.

B. Konfiskation

Konfiskation kan ophæves af dommeren [Voorzieningenrechter] på begæring af de interesserede parter. Dommeren beslutter om nødvendigt, til hvilken part depositaren skal udlevere aktiverne.

Hvis den arrest, som konfiskationen er baseret på, ophæves, ophører konfiskationen. Herefter udleverer depositaren aktiverne til den part, der var omfattet af arresten.

Når det ved en endelig dom eller en dom, som er erklæret for foreløbig eksigibel, er fastslået, hvem der har ret til aktiverne, udleverer depositaren dem til denne person.

TopTop

C. Udnævnelse af en kurator

Hvis sagen endnu ikke er blevet behandlet ved en domstol, skal den tages op inden for en frist, der fastsættes af domstolen. Hvis denne frist overskrides, ophæves arresten.

Når det ved en endelig dom eller en dom, som er erklæret for foreløbig eksigibel, er fastslået, hvem der har ret til aktiverne, sørger kuratoren for at de udleveres til denne person.

Administrationen afsluttes efter parternes fælles beslutning eller af dommeren [Voorzieningenrechter] på begæring af en af parterne.

D. Foreløbige retsmidler

Et foreløbigt retsmiddel gælder, indtil domstolen har realitetsbehandlet sagen.

Dommeren kan begrænse gyldighedsperioden for retsmidlet eller gøre det betinget af, at sagen bliver realitetsbehandlet inden for en given frist.

En kendelse om et foreløbigt retsmiddel, der afsiges under sagens realitetsbehandling, ophæves også, hvis hovedsagen afsluttes før tid.

En kendelse om et foreløbigt retsmiddel i en skilsmissesag vil være gældende i nogen tid efter skilsmissen. Det kan ændres eller ophæves. En kendelse om et foreløbigt retsmiddel, der udstedes før skilsmissen, ophæves, hvis skilsmissebegæringen ikke indgives senest fire uger efter det foreløbige retsmiddel.

E. Foreløbig fuldbyrdelse

Appeldomstolen kan udsætte fuldbyrdelsen. Det kan også ske, hvis der opstår en tvist om fuldbyrdelsen.

4. Retsmidler mod disse foranstaltninger

Generelle regler

Der kan gøres indsigelse, indgives appel eller kassationsappel mod en dom.

Sagsøgte kan inden for en frist på fire uger gøre indsigelse ved den domstol, som har afsagt udeblivelsesdommen (ikrafttrædelse kan variere).

TopTop

Inden for en frist på tre måneder efter dommen kan der indgives appel (for beløb over 1 750 EUR) til appeldomstolen [Gerechtshof].

Sagsøgte kan indgive kassationsappel til kassationsdomstolen [Hoge Raad] senest tre måneder efter afsigelse af dommen i første instans eller i appelinstansen. Det er også muligt at appellere direkte til kassationsdomstolen.

En retslig afgørelse kan også appelleres ved henholdsvis appeldomstolen og kassationsdomstolen.

Appellen indgives af den begærende part og de berørte parter, som indgår i sagen, senest tre måneder efter dommen, og af andre berørte parter senest tre måneder efter, at den retslige afgørelse er blevet forkyndt for dem.

En kassationsappel kan indgives af de parter, der indgik i sagen, senest tre måneder efter dommen.

Følgerne af disse retsmidler er, at de udsætter fuldbyrdelsen, medmindre dommen erklæres foreløbig eksigibel.

A. Arrest

Kendelser om arrest kan ikke appelleres (artikel 700 (2) i retsplejeloven). Den part, der begærer arrest, kan indgive appel i tilfælde af afslag på arrest og derefter indgive kassationsappel.

B. Konfiskation

Hvis der er afsagt kendelse om konfiskation efter anmodning af den part, der begærer arrest, er der ingen appelmuligheder.

Sagsøger kan appellere og efterfølgende indgive kassationsappel i tilfælde af afslag.

Der kan gøres indsigelse, indgives appel eller kassationsappel mod en kendelse om foreløbige retsmidler.

C. Udpegning af en kurator

Der kan gøres indsigelse, indgives appel eller kassationsappel.

D. Foreløbige retsmidler

Der kan gøres indsigelse, indgives appel eller kassationsappel mod en kendelse om foreløbige retsmidler afsagt i en hasteprocedure eller under sagens realitetsbehandling.

I skilsmissesager kan kendelser om foreløbige retsmidler ikke gøres til genstand for appel eller kassationsappel.

E. Foreløbig fuldbyrdelse

Hvis en dom ikke er blevet erklæret for foreløbig eksigibel, kan der gennem appel, kassationsappel eller en tvist om fuldbyrdelse opnås en erklæring om foreløbig eksigibilitet.

Hvis en dom er blevet erklæret for foreløbig eksigibel, kan appeldomstolen udsætte fuldbyrdelsen. Fuldbyrdelsen kan ikke udsættes ved kassationsappel. Der kan også opnås udsættelse som følge af en tvist om fuldbyrdelse.

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Nederlandene - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 22-05-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige