Evropská komise > ESS > Předběžná opatření a zajišťovací opatření > Nizozemí

Poslední aktualizace: 20-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Nizozemí

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké druhy opatření existují? 1.
2. Podmínky, za kterých mohou být taková opatření vydána.  2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Za jakých základních podmínek mohou být taková opatření vydávána? Je nařízení některého opatření podmíněno naléhavým zájmem? 2.2.
3. Charakteristika opatření 3.
3.1. Jaký majetek může být předmětem takových opatření? 3.1.
3.2. Jaké mohou mít taková opatření důsledky? 3.2.
3.3. Je platnost opatření časově omezená? 3.3.
4. Právní opravné prostředky proti opatřením 4.

 

1. Jaké druhy opatření existují?

Zajišťovací opatření jsou taková opatření, která mají zajistit splnění dlužníkových povinností. Tato opatření umožňují věřitelům chránit se před rizikem, že nedostanou to, co jim náleží.

Předběžná opatření jsou taková opatření, která předcházejí soudním rozhodnutím v řízení o věci samé. Soud, který danou věc projednává, může předběžné opatření potvrdit nebo zrušit.

Soud může nařídit předběžné nebo zajišťovací opatření na majetek dlužníka.

Úkoly právníka registrovaného u soudu jsou uvedeny níže. Tyto úkoly může plnit také jakýkoli jiný právník. Pojem „právník registrovaný u soudu“ lze tedy vykládat i jako „právník“. 

1.1. Zajišťovací opatření
A. Dočasné obstavení majetku

Soud může věřiteli povolit obstavení majetku dlužníka. Cílem je, aby zůstal majetek k dispozici, dokud nebude stanoveno právo strany, na jejíž návrh se majetek obstavuje.

B. Soudní úschova

Toto opatření je určeno pro případy, kdy existuje riziko zatajení nebo převodu majetku s cílem vyhnout se jeho obstavení. Na žádost strany, která podává návrh na vydání příkazu k dočasnému obstavení majetku, soud nařídí, aby byl majetek, který je, nebo který má být obstaven, předán uschovateli určenému soudem.

Soudní úschova může být nařízena nezávisle na obstavení majetku.

C. Jmenování správce

Soud může jmenovat správce sporného majetku. Například: existuje spor o právo na převod firmy. Obstavení nebo soudní úschova majetku firmy by mohly zabránit pokračování její podnikatelské činnosti. Správce může v podnikatelské činnosti firmy pokračovat, dokud nebude spor rozhodnut.

NahoruNahoru

D. Zaplombování a soupis pozůstalosti

Notář [Notaris] může zaplombovat majetek, který je součástí pozůstalosti nebo zvláštních společenství majetkových zájmů, se souhlasem soudce kantonálního soudu [Kantonrechter]. Zastoupení právníkem registrovaným u soudu není vyžadováno. Toto opatření se uplatňuje zřídka. Návrh na vydání tohoto opatření mohou podat dědicové, přežívající manželský partner nebo registrovaný partner, exekutoři nebo strany, které mají (omezené) právo na podíl ve společenství majetkových zájmů.

Žádost o odplombování se rovněž předkládá soudci kantonálního soudu.

Na žádost výše uvedených osob může soudce kantonálního soudu mimo jiné nařídit, aby notář provedl soupis pozůstalosti. Zastoupení právníkem registrovaným u soudu není vyžadováno. Účelem tohoto opatření je určit velikost (a hodnotu) majetku. Návrh je možné předložit společně s žádostí o zaplombování nebo odplombování. Opatření uloží provedení stručného soupisu veškerých aktiv a pasiv vztahujících se k pozůstalosti a na žádost jedné ze stran také ocenění movitého majetku. Pokud nejsou strany schopny se dohodnout na jmenování soudního znalce/soudních znalců, jmenuje znalce notář.

1.2. Předběžná opatření

Předběžná opatření se vydávají v rámci řízení o vydání předběžného příkazu [Kort Geding] nebo v rámci soudního řízení o věci samé.

Existují zvláštní pravidla pro předběžná opatření v rozvodovém řízení.

NahoruNahoru

1.3. Předběžný výkon rozhodnutí

Soud může vynést předběžně vykonatelné rozhodnutí. To pak může být vykonáno okamžitě, a to i v případě podání námitky, odvolání nebo kasační stížnosti proti takovému rozhodnutí. Rozhodnutí by mohlo být vykonáno i v případě, že není prohlášeno za předběžně vykonatelné, ale uplatnění právního opravného prostředku by tento výkon rozhodnutí pozastavilo.

2. Podmínky, za kterých mohou být taková opatření vydána. 

2.1. Postup
A. Dočasné obstavení majetku

Obstavení majetku se provádí se souhlasem soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních [Voorzieningenrechter] okresního soudu [Arrondissementsrechtbank]. Žádost o souhlas předkládá právník registrovaný u soudu; tedy prakticky jakýkoli právník. V zásadě může soudce postupovat na základě nároků žadatele. Toto opatření má být bezprostřední akcí, kdy dlužník v podstatě není vyslechnut. Soud obvykle příkaz vydá v tentýž den. V případě peněžitého nároku soudce stanoví částku, na kterou je souhlas udělován. Soudce může nařídit složení jistoty pro případ škody způsobené obstavením majetku.

Obstavení majetku se nařizuje v podobě soudního příkazu, který doručí soudní úředník.

Pokud bude později zjištěno, že strana podávající návrh na obstavení majetku tak učinila neoprávněně, může být takové straně nařízeno uhradit škodu.

NahoruNahoru

Náklady řízení: soudní poplatek (v souladu se zákonem o (poplatcích) v občanských sporech [Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken]) a odměna právníkovi registrovanému u soudu a soudnímu úředníkovi (v souladu s nařízením o soudních úřednících (Úřední úkony a poplatky) [Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders])

B. Soudní úschova

Soudní úschovu nařizuje na žádost strany, která podává návrh na dočasné obstavení majetku, soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních okresního soudu. Strana, jejíž majetek je obstavován, a jakákoli jiná zúčastněná strana budou s výjimkou naléhavých okolností vyslechnuty. Proti nařízení není možné podat odvolání k vyšší instanci. Soud může nařídit složení jistoty.

Soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních okresního soudu může soudní úschovu nařídit nezávisle na příkazu k obstavení majetku vydaného v rámci řízení o vydání předběžného opatření.

Náklady řízení: soudní poplatek, odměna právníkovi registrovanému u soudu a odměna uschovateli.

C. Jmenování správce

Správce jmenuje na základě návrhu zúčastněné strany soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních okresního soudu v rámci řízení o vydání předběžného opatření. Toto opatření se netýká žádného obstavení majetku. Žádné obstavení majetku neomezuje pravomoci správce.

Náklady řízení: soudní poplatek, odměna právníkovi registrovanému u soudu a odměna správci.

NahoruNahoru

D. Předběžná opatření

Řízení o vydání předběžného opatření jsou taková řízení, která lze vést nezávisle na řízení o věci samé a po nichž řízení o věci samé nemusí následovat.

Soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních okresního soudu má pravomoc nařídit předběžné opatření v jakékoli záležitosti. Soudce kantonálního soudu má také pravomoc projednávat záležitosti, o jejichž skutkové podstatě má rozhodovat. Soud oblasti, ve které má být opatření vydáno, má kromě běžné územní příslušnosti i zvláštní příslušnost.

V rámci řízení o vydání předběžného opatření lze podat návrh na vydání jakékoli příkazu nebo zákazu, který by bylo možné podat v řízení o věci samé. Peněžní nároky jsou přípustné při splnění určitých požadavků (viz 2.2).

V řízení před soudcem příslušným pro rozhodování o předběžných opatřeních musí být žalobce zastoupen právníkem registrovaným u soudu. Žalovaný právníkem registrovaným u soudu zastoupen být nemusí. V řízení před soudcem kantonálního soudu nemusí být právníkem registrovaným u soudu zastoupena žádná ze stran.

Případ je projednáván ústně, neformálně. Rozhodnutí je obvykle vydáno po několika týdnech. Soud může z moci úřední stanovit, že rozhodnutí je předběžně vykonatelné.

Pojmem „předběžný“ se rozumí, že rozhodnutí je právně zrušitelné; ve skutečnosti může být ovšem rozhodnutí nezrušitelné.

Náklady řízení: odměna soudnímu úředníkovi, soudní poplatek a v případě žalobce v řízení o vydání předběžného opatření odměna právníkovi registrovanému u soudu.

NahoruNahoru

V řízení o věci samé může soud nařídit předběžné opatření, které zůstává v platnosti po dobu trvání řízení. Dočasný nárok se musí vztahovat k nároku v hlavním případě. Toto opatření se uplatňuje zřídka.

V rozvodových řízeních může být podán návrh na vydání předběžného opatření po dobu trvání řízení a určitou dobu po jeho skončení v záležitostech týkajících se domácnosti, majetku určeného pro každodenní potřebu, dětí a výživného jednoho z manželů, které má být vypláceno druhým z manželů.

Návrh se podává samostatně před, v průběhu nebo po skončení rozvodového řízení až do okamžiku, kdy pozbývá platnosti.

Ústní projednávání musí být zahájeno nejpozději třetí týden po podání návrhu a soudce rozhodne co nejdříve.

Náklady řízení: soudní poplatek a odměna právníkovi registrovanému u soudu.

E. Předběžný výkon rozhodnutí

Soud může v řádném soudním řízení na návrh žalobce prohlásit své rozhodnutí za předběžně vykonatelné v plném rozsahu nebo částečně, pokud ze zákona nebo povahy případu nevyplývá jinak. Může však stanovit podmínku složení jistoty. V řízení o vydání předběžného opatření může soud stanovit, že rozhodnutí je předběžně vykonatelné, i z moci úřední. Totéž platí pro řízení zahájená na základě návrhu.

Náklady řízení: není relevantní.

2.2. Za jakých základních podmínek mohou být taková opatření vydávána? Je nařízení některého opatření podmíněno naléhavým zájmem?
A. Dočasné obstavení majetku

Návrh musí obsahovat určité informace: povahu obstavení majetku a právo, kterého se navrhovatel domáhá; v případě peněžního nároku jeho (maximální) výše. Navíc v závislosti na povaze obstavení majetku musí být prokázána oprávněná obava z převodu nebo zatajení majetku.

NahoruNahoru

Naléhavý zájem není zapotřebí.

B. Soudní úschova

Pokud o soudní úschovu žádá strana podávající návrh na obstavení majetku, není existence naléhavého zájmu vyžadována. V řízení o vydání předběžného opatření musí mít žalobce naléhavý zájem.

Obavu z převodu nebo zatajení majetku není třeba prokazovat.

C. Jmenování správce

Týká se řízení o vydání předběžného opatření, a proto musí mít žalobce naléhavý zájem.

Obavu z převodu nebo zatajení majetku není třeba prokazovat.

D. Předběžná opatření

V řízení o vydání předběžného opatření musí mít žalobce naléhavý zájem. Soud zváží zájmy obou stran a usnesením nařídí předběžné opatření. Naléhavý zájem žalobce nemusí spočívat v okolnostech týkajících se žalovaného.

Nárok může být napaden či napadnutelný.

Peněžní nároky musí splňovat přísnější požadavky na přípustnost řízení o vydání předběžného opatření. Navíc naléhavý zájem žalobce je v těchto řízeních podrobně zkoumán, protože při zvažování zájmů je nutné vzít v potaz také nemožnost splacení dluhu, což může vést k zamítnutí návrhu.

U několika okresních soudů mohou být zahájena tzv. předběžná řízení o inkaso pohledávky v případě nenapadených nebo přiměřeně nenapadnutelných nároků vyplývajících ze smlouvy týkající se dodaného zboží a/nebo poskytnutých služeb.

Nejsou stanoveny žádné požadavky na napadnutelnost nebo naléhavost případu pro předběžné opatření v rozvodovém řízení a jiném řízení o věci samé. Obava z převodu nebo zatajení majetku také nemusí být prokazována. 

NahoruNahoru

E. Předběžný výkon rozhodnutí

Není relevantní.

3. Charakteristika opatření

3.1. Jaký majetek může být předmětem takových opatření?
A. Dočasné obstavení majetku

Obstavit lze v zásadě jakýkoli majetek s výjimkou majetku, který slouží pro veřejné služby, a kromě položek uvedených v oddílech 447 a 448 občanského soudního řádu (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) (oddíl 712 občanského soudního řádu). Mzdy a jiné nárokované pravidelné platby jsou z obstavení vyloučeny až do určitého zákonem stanoveného limitu.

B. Soudní úschova

Movitý majetek, který není registrovaným majetkem.

C. Jmenování správce

Veškerý sporný majetek.

D. Předběžná opatření

Předmětem nároku v řízení o vydání předběžného opatření nebo dočasném nároku v řízení o věci samé může být jakýkoli majetek.

E. Předběžný výkon rozhodnutí

Není relevantní.

3.2. Jaké mohou mít taková opatření důsledky?
A. Dočasné obstavení majetku

Důsledky: zmrazení. Strana, jejíž majetek je obstaven, tento majetek nesmí prodat, darovat, zatížit, pronajmout apod. Tato nezpůsobilost nakládat s majetkem je nezpůsobilostí relativní: je účinná pouze ve vztahu ke straně podávající návrh na obstavení majetku. V případě soudního obstavení se musí i poddlužník zdržet výplaty jakýchkoli peněžních částek nebo předávání majetku. Nabyvatel v dobré víře (třetí strana) je však za určitých okolností chráněn. V případě soudního obstavení je poddlužník povinen předložit soupis finančních prostředků nebo majetku, který dluží straně, jejíž majetek je obstaven.

NahoruNahoru

Převod nebo zatajení majetku za účelem vyhnutí se jeho obstavení jsou trestné.

B. Soudní úschova

Převod nebo zatajení majetku za účelem vyhnutí se soudní úschově jsou trestné.

C. Jmenování správce

Správa majetku je převedena na správce. 

D. Předběžná opatření

Splnění požadavků je často vynuceno úhradou pokuty. 

E. Předběžný výkon rozhodnutí

Rozhodnutí může být vykonáno i v případě, že je proti němu uplatněn právní opravný prostředek.

3.3. Je platnost opatření časově omezená?
A. Dočasné obstavení majetku

Pokud k soudu nebyla dosud podána žaloba ve věci samé, soud v okamžiku, kdy povolí obstavení majetku, stanoví, aby návrh na zahájení řízení byl k soudu podán nejpozději do osmi dní ode dne obstavení majetku.

Pokud je tato lhůta překročena, obstavení majetku se ruší.

Dočasné obstavení majetku se stává vykonatelným, jakmile strana podávající návrh na obstavení majetku získá s obstavením souhlas, tzn. právo výkonu, a tento souhlas doručí straně, jejíž majetek je obstavován (v případě soudního obstavení třetí straně).

Je-li návrh na zahájení řízení ve věci samé pravomocným usnesením soudu zamítnut, dočasné obstavení majetku se ruší.

Dočasné obstavení majetku může být zrušeno na žádost strany, jejíž majetek je obstaven.

B. Soudní úschova

Soudní úschovu může zrušit soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních na žádost kterékoli zúčastněné strany řízení o vydání předběžného opatření. Soudce v případě potřeby stanoví, které straně uschovatel majetek předá.

NahoruNahoru

Pokud je zrušeno obstavení majetku, který je předmětem úschovy, znamená to zánik úschovy. Uschovatel pak předá majetek straně, jejíž majetek byl obstaven.

Jakmile je na základě pravomocného rozhodnutí nebo předběžně vykonatelného rozhodnutí určena strana, která má na majetek právo, uschovatel majetek takové straně předá.

C. Jmenování správce

Pokud nebyl k soudu dosud podán návrh na zahájení řízení ve věci samé, musí být podán ve lhůtě, kterou stanoví soud. V případě překročení této lhůty správa zaniká.

Jakmile je na základě pravomocného rozhodnutí nebo předběžně vykonatelného rozhodnutí určena strana, která má na majetek právo, správce majetek takové straně předá.

Správa zaniká společným rozhodnutím stran nebo může být zrušena na žádost jedné ze stran soudcem příslušným pro rozhodování o předběžných opatřeních.

D. Předběžná opatření

Předběžné opatření zůstává v platnosti, dokud soud nevydá rozhodnutí ve věci samé.

Soudce může v řízení o vydání předběžného opatření omezit platnost tohoto opatření nebo stanovit podmínku, aby bylo řízení ve věci samé zahájeno v určité lhůtě.

Předběžné opatření vydané v řízení o věci samé zaniká také v případě, že je toto řízení předčasně ukončeno.

Předběžné opatření vydané v rozvodovém řízení zůstává v platnosti také určitou dobu po rozvodu. Opatření může být pozměněno nebo staženo. Předběžné opatření vydané před rozvodem zaniká, pokud není žádost o rozvod podána do čtyř týdnů ode dne nařízení předběžného opatření.

NahoruNahoru

E. Předběžný výkon rozhodnutí

Odvolací soud může výkon rozhodnutí pozastavit. Pozastavení výkonu rozhodnutí je možné dosáhnout také vyvoláním sporu o výkon rozhodnutí.

4. Právní opravné prostředky proti opatřením

Obecná pravidla

Proti rozhodnutí je možné podat námitku, odvolání nebo kasační stížnost.

Námitku může do čtyř týdnů (počátek lhůty je variabilní) podat žalovaný, v jehož neprospěch bylo kontumačně rozhodnuto, k soudu, který kontumační rozhodnutí vynesl.

Odvolání (nad 1 750 euro) může podat strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto, k odvolacímu soudu do tří měsíců od vynesení soudního rozhodnutí.

Kasační stížnost může podat strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto, k Nejvyššímu soudu [Hoge Raad] do tří měsíců od vynesení rozhodnutí soudem prvního a nejvyššího stupně nebo odvolacím soudem. Odvolání je také možné podat rovnou k Nejvyššímu soudu.

Odvolání resp. kasační stížnost proti soudnímu nařízení lze podat k odvolacímu resp. Nejvyššímu soudu.

Odvolání podává navrhovatel nebo strany zúčastněné na řízení do tří měsíců od vynesení soudního rozhodnutí, popř. jiné zúčastněné strany do tří měsíců ode dne, kdy jim bylo soudní nařízení oznámeno.

Kasační stížnost mohou podat osoby zúčastněné na řízení u některého z předchozích soudů do tří měsíců od vynesení rozhodnutí.

Důsledkem těchto právních opravných prostředků je to, že pozastavují výkon rozhodnutí, pokud není prohlášeno za předběžně vykonatelné.

NahoruNahoru

A. Dočasné obstavení majetku

Proti souhlasu s obstavením majetku není přípustné žádné odvolání k vyšší instanci (oddíl 700 (2) občanského soudního řádu). Strana, na jejíž návrh je majetek obstavován, může podat odvolání proti zamítnutí návrhu a dále pak kasační stížnost.

B. Soudní úschova

Pokud je soudní úschova nařízena na žádost strany podávající návrh na obstavení majetku, není žádné odvolání proti takovému nařízení k vyšší instanci přípustné.

Navrhovatel může podat odvolání a dále pak kasační stížnost proti zamítnutí návrhu.

Proti rozhodnutí, které vzešlo z řízení o vydání předběžného opatření, je možné podat námitku, odvolání nebo kasační stížnost.

C. Jmenování správce

Je možné podat námitku, odvolání nebo kasační stížnost.

D. Předběžná opatření

Proti vydání předběžného opatření, které vzešlo z řízení o vydání předběžného opatření nebo z řízení o věci samé, je možné podat námitku, odvolání nebo kasační stížnost.

Odvolání nebo kasační stížnost proti vydání předběžného opatření v rozvodovém řízení jsou nepřípustné.

E. Předběžný výkon rozhodnutí

Pokud není rozhodnutí prohlášeno za předběžně vykonatelné, pak je možné prohlášení předběžné vykonatelnosti dosáhnout odvoláním, kasační stížností nebo vyvoláním sporu o výkon rozhodnutí.

Pokud bylo rozhodnutí prohlášeno za předběžně vykonatelné, pak může odvolací soud výkon rozhodnutí pozastavit. Výkon rozhodnutí nemůže být pozastaven kasační stížností. Pozastavení výkonu je možné dosáhnout také vyvoláním sporu o výkon rozhodnutí.

« Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 20-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království