Europeiska Kommissionen > ERN > Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder > Malta

Senaste uppdatering: 25-05-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Malta

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad finns det för olika former av åtgärder? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan sådana åtgärder beslutas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. Förutsättningarna 2.2.
3. Syfte och innebörd av åtgärderna? 3.
3.1. Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för sådana åtgärder? 3.1.
3.2. Vilka rättsverkningar har sådana åtgärder? 3.2.
3.3. Giltigheten av sådana åtgärder? 3.3.
4. Är det möjligt att överklaga beslutet om åtgärd? 4.

 

1. Vad finns det för olika former av åtgärder?

Maltesisk lag innehåller inte någon särskild bestämmelse om interimistiska åtgärder, men en interimistisk åtgärd kan bli följden av ett domstolsbeslut som avkunnats i början av eller under ett domstolsförfarande på begäran av den sökande i syfte att förhindra att den svarande agerar på ett sätt som skadar den sökandes rättigheter under det rättsliga förfarandet.

Det finns andra specifika säkerhetsåtgärder som en person kan vidta utan att det behövs en tidigare dom i syfte att säkra sina rättigheter och som vidtas och genomförs på den persons ansvar som begär dem. Det rör sig om följande handlingar:

 • Warrant of Description (utfärdas för att säkra en rättighet till lös egendom och anger i detalj antalet föremål och deras kvalitet).
 • Warrant of Seizure (utfärdas för att hos gäldenären beslagta egendom vars förmögenhetsvärde motsvarar det belopp som gäldenären gör gällande).
 • Garnishee Order (utfärdas för att hos tredje part beslagta pengar eller lös egendom för en påstådd fordran till fordringsägaren eller för egendom som påstås tillhöra fordringsägaren).
 • Warrant of Impediment of Departure (utfärdas för att hindra ett skepp eller fartyg från att lämna hamn i syfte att säkerställa en skuld eller fordran som inte skulle kunna indrivas om skeppet eller fartyget löpte ut).
 • Warrant of Prohibitory Injunction (utfärdas för att förhindra att en person påbörjar eller fortsätter uppförandet av en byggnad eller utförandet av ett arbete, river eller renoverar en byggnad eller annan konstruktion,  tar sig in i en lokal eller på en plats, eller gör något som skulle kunna skada den person som har ansökt om beslutet om vidtagande av åtgärden, eller för att förhindra att en minderårig förs ut ur Malta eller säkra en skuld eller fordran på minst 4 000 maltesiska lira.

(Ansökningar till domstol om utfärdandet av sådana beslut som anges ovan skall göras under ed).

Till börjanTill början

2. Under vilka förutsättningar kan sådana åtgärder beslutas?

2.1. Förfarandet

Både de interimistiska åtgärderna och säkerhetsåtgärderna beslutas av domstol på grundval av en ansökan av en part, och den berörda parten måste därför ansöka hos domstolen om att åtgärderna skall vidtas. Om de säkerhetsåtgärder som anges i punkt 1 ovan avser en fordran på ett belopp som överstiger 5 000 maltesiska lira måste ansökan inges till Civil Court First Hall. Om fordran avser ett belopp som är lägre än 5 000 maltesiska lira är det Court of Magistrates (domstol för civilrättsliga ärenden) som har befogenhet att besluta om åtgärden. Court of Magistrates har inte behörighet att utfärda Warrants of Description eller Warrants of Impediment of Departure i syfte att säkerställa verkställighet av en dom som inte avser betalning av ett godkänt belopp.

En ansökan om en säkerhetsåtgärd inges till den behöriga domstol som prövar saken. Även parter i ett skiljedomsavtal får ansöka om vidtagande av en säkerhetsåtgärd.

I ansökan, som måste göras på ett standardformulär som erhålls från domstolens registrator, skall den sökande redogöra för alla faktiska omständigheter som domstolen måste känna till. Det behövs inget särskilt standardformulär för övriga ansökningar om interimistiska åtgärder i samband med ett mål i en domstol.

Alla ansökningar måste undertecknas av en advokat. Ansökan delges därefter den andra parten som har rätt att göra invändningar mot den. Ansökningarna kan godkännas eller avslås utan att parterna infinner sig i rätten, men i så fall måste parterna företrädas av en advokat som föredrar ärendet på sina klienters vägnar.  

Till börjanTill början

Det tas ut särskilda domstolsavgifter för handläggningen av en ansökan om interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder. Dessa avgifter är även beroende av hur många personer som omfattas av åtgärden i fråga. Domstolsavgiften för registrering av en ansökan betalas i första hand av den sökande, men den svarande kan i sista hand beordras att betala kostnaderna.

2.2. Förutsättningarna

Domstolen har flera kriterier för att bevilja eller avslå en ansökan om vidtagande av en säkerhetsåtgärd eller en interimistisk åtgärd:  Den undersöker bl.a. om

 • ansökan saknar grund och är oskälig,
 • något av de villkor som föreskrivs enligt lag för vidtagande av en säkerhetsåtgärd faktiskt inte är uppfyllt,
 • det finns någon annan säkerhet som skulle kunna tillgodose den sökandes krav,
 • det framgår att ansökan inte är berättigad eller överdriven,
 • om den ställda säkerheten av domstolen bedöms som tillfredsställande.

3. Syfte och innebörd av åtgärderna?

3.1. Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för sådana åtgärder?

Vad de särskilda säkerhetsåtgärderna beträffar

 • är syftet med en Warrant of Description att beskriva all lös egendom för att säkra fordringsägarens rättigheter,
 • måste tillgångar som beslagtas inom ramen för en Warrant of Seizure vara lös egendom (bilar, juveler, varor, etc.),
 • får pengar eller annan lös egendom som anträffas hos tredje part i samband med en Garnishee Order (utmätning av egendom i tredje mans besittning) beslagtas; en Garnishee Order får emellertid inte utfärdas för någon form av lön eller ersättning (inbegripet bonusar, bidrag, övertidsersättning och dylikt), förmåner, pension, bidrag eller stöd som ges enligt socialförsäkringslagen (kapitel 318 i Laws of Malta) eller annan ersättning till en person som uppbär pension från staten, välgörenhetsbidrag från staten, testamenterad gåva som uttryckligen lämnats i underhållssyfte, om gäldenären inte har andra medel för sitt uppehälle och skulden inte är en underhållsskuld; utestående skuld avseende underhåll enligt beslut av domstol eller genom officiell handling, om skulden inte är en underhållsskuld, samt belopp som skall betalas av en civil eller militär avdelning inom den offentliga sektorn för utförande av arbete eller leveranser.

Om lönen, löneförmånen, pensionen eller bidraget enligt ovanstående stycke emellertid uppgår till ett högre belopp än 300 maltesiska lira i månaden, kan domstolen efter ansökan från fordringsägaren godkänna utfärdandet av en Garnishee Order för den del som överstiger det beloppet, om inte gäldenären med stöd av en ansökan till domstolen kan visa att han behöver det överstigande beloppet eller en del av detta för sitt uppehälle eller för sin familjs uppehälle.

Till börjanTill början

Om fordringsägaren är en make eller maka, en minderårig eller ett barn med funktionshinder, eller annan anhörig till gäldenären, får emellertid domstolen besluta att en närmare angiven del av lönen eller ersättningen betalas direkt till fordringsägaren.

 • Warrant of Impediment of Departure kan endast användas för att förhindra att ett skepp eller fartyg lämnar hamn.
 • En Warrant of Prohibitory Injunction har större räckvidd, eftersom den inte bara kan hindra en person från att påbörja eller fortsätta uppförandet av en byggnad eller utförandet av ett arbete, utan även kan hindra honom eller henne från att ta sig in i en lokal eller på en plats, eller från att göra något som kan skada den person som har ansökt om utfärdande av beslutet, inbegripet hindra honom eller henne från att föra ut en minderårig ut från Malta eller i samband med hemskillnad hindra den andra maken att sälja, avhända sig eller överföra en aktiepost i ett handelsbolag, etc. En Warrant of prohibitory injunction får även utfärdas i syfte att säkerställa en fordran eller skuld på minst 4 000 maltesiska lira.
3.2. Vilka rättsverkningar har sådana åtgärder?

Om gäldenären inte rättar sig efter dessa åtgärder får åtgärder vidtas mot honom för domstolstrots för vilket han kan dömas till fängelse eller böter, eller bådadera.

3.3. Giltigheten av sådana åtgärder?

Säkerhetsåtgärder förblir giltiga till dess att de upphävs av domstol.

4. Är det möjligt att överklaga beslutet om åtgärd?

Under den tid som en rättegång pågår vid domstol kan svarande som är direkt berörd av en interimistisk åtgärd eller en säkerhetsåtgärd när som helst ansöka hos den domstol som utfärdade beslutet om åtgärden om att få beslutet ändrat eller återkallat. Till de skäl som kan anföras för en sådan ansökan hör underlåtelse att uppfylla ett av villkoren för utfärdande av beslutet (såsom oriktig delgivning av ansökan), betydligt ändrade omständigheter som gör att beslutet inte längre är berättigat, eller det faktum att den sökande inte har lämnat in sin ansökan i tid.

Beslut om en säkerhetsåtgärd som utfärdats på begäran av en part i ett skiljedomsavtal får återkallas, om den part mot vilken beslutet utfärdats betalar en deposition eller lämnar en säkerhet för de rättigheter eller fordringar som anges i handlingen, om den sökande inte inger sin ansökan inom 20 dagar från utfärdandet av beslutet om säkerhetsåtgärden, när giltighetstiden för den berörda handlingen löper ut, eller för att domstolen bedömer att gäldenärens ansökan är välgrundad.

Ytterligare information

 • Justice and Local Government English

« Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 25-05-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket