Evropska komisija > EPM > Začasni ukrepi in varovalni ukrepi > Malta

Zadnja sprememba: 11-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Začasni ukrepi in varovalni ukrepi - Malta

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Katere so različne vrste ukrepov? 1.
2. Kakšni so pogoji za izdajo takšnih ukrepov? 2.
2.1. Postopek 2.1.
2.2. Vsebinski pogoji 2.2.
3. Kaj sta cilj in narava takšnih ukrepov? 3.
3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet takšnih ukrepov? 3.1.
3.2. Kakšni so učinki takšnih ukrepov? 3.2.
3.3. Kolikšna je veljavnost takšnih ukrepov? 3.3.
4. Ali obstaja možnost pritožbe zoper ukrep? 4.

 

1. Katere so različne vrste ukrepov?

Pravo Malte ne določa izrecno začasnega ukrepa, vendar je lahko določen na podlagi sodnega naloga, ki ga sodišče izda na začetku postopka ali med njim na zahtevo vlagatelja, zato da se tožencu prepreči, da bi ravnal na takšen način, ki bi vplival na pravice vlagatelja med sodnim postopkom.

Na voljo so drugi posebni previdnostni ukrepi, ki jih sprejme katera koli oseba in za katere ni potrebna predhodna sodna odločba, s takšnimi ukrepi pa oseba zavaruje svoje pravice z enim ali več previdnostimi akti, ki se izdajo in uveljavijo na odgovornost osebe, ki jih zahteva. Ti akti so:

 • nalog na podlagi opisa (izdan za zavarovanje pravice do premičnih predmetov, pri čemer so predmeti natančno opisani z navedbo števila in kakovosti predmetov);
 • nalog za rubež (izdan za rubež dela dolžnikovega premoženja, ki je po vrednosti enak znesku, ki ga zahteva upnik);
 • nalog za dolžnikovega dolžnika (izdan za rubež denarja ali premičnega premoženja, ki ga ima tretja stranka in za katerega se trdi, da se dolguje dolžniku ali da je njegova last);
 • nalog za preprečitev odhoda (izdan za preprečitev odhoda ladje ali plovila, da se zavaruje dolg ali terjatev, ki bi lahko bila ogrožena zaradi odhoda ladje ali plovila);
 • nalog za sodno prepoved (izdan, da se osebi prepreči začetek ali nadaljevanje postavitve kakršne koli zgradbe ali objekta, porušenje ali prenova kakršne koli zgradbe ali objekta; vstop v kakršne koli prostore ali na kraj; drugo dejanje, ki lahko vpliva na osebo, ki zahteva nalog; ali da bi oseba odpeljala mladoletnika z Malte; ali za zavarovanje dolga ali terjatve v znesku najmanj 4 000 MTL).

(Zahtevki, vloženi pri sodišču za izdajo takšnih nalogov, morajo biti zapriseženi.)

Na vrh straniNa vrh strani

2. Kakšni so pogoji za izdajo takšnih ukrepov?

2.1. Postopek

Začasni ukrepi in previdnostni ukrepi so nalogi sodišča, zato mora zainteresirana stranka za njihovo pridobitev vložiti zahtevek pri sodišču.

V primeru previdnostnih nalogov iz točke 1 zgoraj je treba zahtevek, če je ukrep povezan s terjatvijo v znesku, ki presega 5 000 MTL, vložiti pri prvem domu civilnega sodišča; če znaša terjatev manj kot 5 000 MTL, lahko ukrep odredijo mirovna sodišča v okviru svoje civilne pristojnosti. Če mirovno sodišče v okviru svoje civilne pristojnosti ne izda naloga na podlagi opisa ali naloga za preprečitev odhoda za zaščito izvršitve sodne odločbe, ki ne določa plačila priznanega zneska.

V primeru previdnostnega naloga je treba zahtevek vložiti pri pristojnem sodišču, ki obravnava zadevo. Izdajo previdnostnega akta lahko zahteva tudi stranka sporazuma o arbitraži.

V zahtevku, ki ga je treba vložiti na standardnem obrazcu, ki je na voljo v sodni pisarni sodišča, mora vlagatelj navesti vsa bistvena dejstva, s katerimi je treba seznaniti sodišče. V primeru kakršnega koli drugega zahtevka za sprejetje začasnega ukrepa, če še vedno poteka sodni postopek, ni treba uporabiti posebnega standardnega obrazca.

V vsaki zadevi mora zahtevek podpisati odvetnik. Zahtevek se potem vroči nasprotni stranki, ki lahko zahtevku ugovarja. Zahtevki so lahko odobreni ali zavrnjeni brez obravnave na sodišču, če pa poteka obravnava na sodišču, stranke zastopajo odvetniki, ki predstavijo stališča v imenu svojih strank.

Na vrh straniNa vrh strani

Določene so posebne sodne takse za izdajo zahtevka za nalog, ki so odvisne tudi od števila oseb, ki se jim vroči nalog. Sodne takse za vložitev zahtevka najprej krije vlagatelj, na koncu pa se plačilo stroškov lahko naloži tožencu.

2.2. Vsebinski pogoji

Preden sodišče odobri/zavrne zahtevek za izdajo previdnostnega/začasnega ukrepa, uporabi več meril. Med drugim preveri naslednje:

 • ali je zahtevek neutemeljen in neprijeten,
 • ali kateri koli od pogojev, ki jih zakon zahteva za izdajo previdnostnega akta, dejansko ne obstaja,
 • ali je za izpolnitev terjatve osebe, ki zahteva sprejetje previdnostnega/začasnega ukrepa, na voljo drug način za zaščito,
 • ali je dokazano, da terjatev ni prima facie utemeljena ali je pretirana,
 • ali če sodišče meni, da predvidena zaščita zadošča.

3. Kaj sta cilj in narava takšnih ukrepov?

3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet takšnih ukrepov?

Predmet posameznih previdnostnih ukrepov je naslednje premoženje:

 • v primeru naloga na podlagi opisa je to lahko kakršno koli premično premoženje, katerega opis se zahteva za zavarovanje pravic upnika;
 • v primeru naloga za rubež se sme rubiti premično premoženje (avtomobili, nakit, blago itd.);
 • v primeru naloga za dolžnikovega dolžnika se lahko zarubi denar ali kakršno koli drugo premično premoženje, ki ga imajo tretje stranke. V nasprotju z zakonom je izdaja naloga za dolžnikovega dolžnika, ki velja za kakršno koli plačo (vključno z bonusi, dodatki, nadurami in drugimi nagradami); kakršno koli ugodnost, pokojnino, dodatke ali pomoč, kot je določeno z Zakonom o socialni varnosti (Social Security Act) (izglasovani zakon Malte 318), ali drugi prejemek katere koli osebe, ki ji je vlada priznala pokojnino; kakršno koli dobrodelno dotacijo s strani vlade; kakršno koli zapuščino, ki je izrecno določena za preživnino, če dolžnik nima drugih sredstev za preživljanje in dolg ni povezan s preživnino; kakršen koli dolgovan znesek za preživnino, ki jo dodeli sodišče ali je dodeljena na podlagi javne listine, če sam dolg ni povezan s preživnino; kakršen koli znesek, ki ga dolguje civilni ali vojaški oddelek javne službe za delo ali dobavljeno blago.

Če plača, dodatek k plači, pokojnina ali dodatek iz prejšnjega odstavka presega 300 MTL na mesec, lahko sodišče na podlagi zahtevka katerega koli upnika dovoli izdajo naloga za dolžnikovega dolžnika za del, ki presega ta znesek, razen če dolžnik na podlagi zahtevka sodišču sprejemljivo dokaže, da ta presežek ali njegov del potrebuje za svoje preživljanje ali preživljanje svoje družine.

Na vrh straniNa vrh strani

Vendar lahko sodišče, če je upnik zakonec, mladoletnik ali otrok, ki je nesposoben za delo, ali potomec dolžnika, odloči, da se določen del plače ali dodatka plača neposredno upniku;

 • nalog za preprečitev odhoda se lahko uporablja le za ustavitev odhoda ladje ali plovila;
 • v primeru naloga za sodno prepoved je področje njegove uporabe širše, ker ne le da preprečuje osebi, da začne ali nadaljuje postavitev kakršne koli zgradbe ali objekta ali poruši ali prenovi kakršno koli zgradbo ali objekt, ampak lahko preprečuje osebi tudi vstop v kakršne koli prostore ali na kraj, ali preprečuje drugo dejanje, ki lahko vpliva na osebo, ki zahteva nalog, vključno s tem, da osebi preprečuje, da bi odpeljala mladoletnika z Malte, ali v primeru prenehanja življenjske skupnosti drugemu zakoncu preprečuje prodajo, odtujitev, prenos kakršnega koli lastniškega deleža v trgovinski družbi itd. Nalog za sodno prepoved se lahko izda tudi za zavarovanje terjatve ali dolga, ki ni nižji od 4 000 MTL.
3.2. Kakšni so učinki takšnih ukrepov?

Če dolžnik ne ravna v skladu z navedenimi ukrepi, se lahko zoper njega sproži sodni postopek zaradi nespoštovanja sodišča, ki se lahko zaključi z določitvijo zaporne kazni ali plačila globe ali obeh sankcij.

3.3. Kolikšna je veljavnost takšnih ukrepov?

Previdnostni nalogi veljajo, dokler jih ne prekliče sodišče.

4. Ali obstaja možnost pritožbe zoper ukrep?

Medtem ko poteka sodni postopek, lahko toženec, na katerega neposredno vpliva začasni/previdnostni ukrep, od sodišča, ki je takšen ukrep izdalo, kadar koli zahteva spremembo ali razveljavitev naloga. Razlogi za vložitev takšnega zahtevka vključujejo neizpolnjevanje enega od pogojev za odobritev naloga (kot je nepravilna vročitev zahtevka), bistveno spremembo okoliščin, ki odpravlja upravičenost naloga, ali zamudo vlagatelja pri uveljavljanju terjatve.

Previdnostni akt, izdan na zahtevo stranke sporazuma o arbitraži, se lahko prekliče, če stranka, zoper katero je akt izdan, vplača polog ali jamstvo za zavarovanje pravic ali terjatev, navedenih v aktu, če vlagatelj ne navede svoje terjatve v 20 dneh od izdaje previdnostnega akta, ob poteku veljavnosti posameznega akta, zaradi utemeljenega razloga na podlagi zahtevka dolžnika, za katerega meni, da je ustrezen glede na okoliščine.

Nadaljnje informacije

 • Sodstvo in institucionalne enote lokalne ravni države English

« Začasni ukrepi in varovalni ukrepi - Splošne informacije | Malta - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 11-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo