Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Malta

Posledná úprava: 11-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Malta

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú rôzne druhy opatrení? 1.
2. Za akých podmienok je možné vydať také opatrenia? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotné podmienky 2.2.
3. Predmet a charakter takých opatrení? 3.
3.1. Aké druhy aktív môžu podliehať takým opatreniam? 3.1.
3.2. Aké sú účinky takých opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takých opatrení? 3.3.
4. Je možnosť odvolať sa proti opatreniu? 4.

 

1. Aké sú rôzne druhy opatrení?

Maltské právo výslovne nestanovuje predbežné opatrenie, ale predbežné opatrenie môže vyplývať zo súdneho príkazu vydaného na začiatku alebo počas súdneho konania na žiadosť navrhovateľa s cieľom zabrániť odporcovi v takom konaní, ktoré by poškodilo práva navrhovateľa v priebehu súdneho konania.

Sú iné špecifické opatrenia, ktoré prijíma ktorákoľvek osoba, bez nutnosti predošlého rozsudku, s cieľom zabezpečiť svoje práva jedným aktom alebo viacerými zabezpečovacími aktmi, ktoré sa vydávajú a vykonávajú na zodpovednosť osoby, ktorá o akt požiadala. Tieto zabezpečovacie akty sú:

 • príkaz na opis (vydaný na zabezpečenie práva na hnuteľné veci, na základe ktorého sú tieto veci podrobne opísané, pričom sa uvedie ich počet a kvalita);
 • príkaz na zabavenie (vydaný na zabavenie majetku z vlastníctva dlžníka, ktorého hodnota sa rovná sume, ktorú si nárokuje veriteľ);
 • príkaz na súdne obstavenie (vydaný na zabavenie peňazí alebo hnuteľného majetku v rukách tretej strany, o ktorom sa tvrdí, že ho táto strana dlhuje dlžníkovi alebo že patrí dlžníkovi);
 • príkaz na zabránenie odchodu (vydaný na zabránenie odchodu lode alebo plavidla s cieľom zaistiť dlh alebo nárok, ktorý by mohol byť zmarený v dôsledku odchodu lode alebo plavidla);
 • zákaz spojený s príkazom na odstránenie chybného stavu (vydaný s cieľom zabrániť osobe v tom, aby začala so stavbou akejkoľvek budovy alebo diela alebo v tom pokračovala, zabrániť v demolácii alebo obnove akejkoľvek budovy alebo diela; vo vstupe do akýchkoľvek priestorov alebo na akékoľvek miesto; zabrániť vo vykonaní akejkoľvek veci, ktorá by mohla byť škodlivá pre osobu, ktorá požiadala o príkaz; zabrániť v odvezení maloletej osoby z Malty; alebo s cieľom zabezpečiť dlh alebo nárok v sume najmenej 4 000 MTL).

(Žiadosti o vydanie takých príkazov podané na súd musia byť podávané pod prísahou.)

HoreHore

2. Za akých podmienok je možné vydať také opatrenia?

2.1. Postup

Predbežné a zabezpečovacie opatrenia sú príkazmi súdu, preto musí zúčastnená strana požiadať o ich získanie súd.

V prípade zabezpečovacích príkazov uvedených v bode 1, ak sa opatrenie týka nároku na sumu vyššiu ako 5 000 MTL, žiadosť je potrebné podať na občiansky súd, Prvá sála; ak je nárok nižší ako 5 000 MTL, nižší súd má vo svojej občianskej súdnej právomoci kompetenciu nariadiť opatrenie. Ak nižší súd nevydá vo svojej občianskej právomoci žiadny príkaz na opis, zabránenie odchodu na účely zabezpečenia výkonu rozsudku nie je určené na zaplatenie priznanej sumy.

V prípade zabezpečovacieho príkazu sa žiadosť podáva na príslušnom súde, ktorý prejednáva príkaz. Strana arbitrážnej dohody tiež môže vyžadovať vydanie zabezpečovacieho aktu.

V žiadosti, ktorú je potrebné podať na predpísanom tlačive získanom v podateľní súdu, musí navrhovateľ uviesť opis všetkých podstatných skutočností, o ktorých by súd mal byť informovaný. V prípade akejkoľvek inej žiadosti, ktorá vyžaduje predbežné opatrenia, ak sa súdny prípad prejednáva, nie je potrebné použiť konkrétne predpísané tlačivo.

Vo všetkých prípadoch musí také žiadosti podpísať právnik. Žiadosť sa potom doručí druhej strane, ktorá ju môže zodpovedajúcim spôsobom napadnúť. Také žiadosti môžu byť potvrdené alebo zamietnuté bez toho, že by boli určené na vypočutie pred súdom, ak však sú, strany zastupujú právnici, ktorí podali návrhy v mene svojich klientov.

HoreHore

Za podanie žiadosti o príkaz sa platia presne stanovené súdne poplatky, ktoré tiež závisia od počtu osôb, ktorým sa doručí. Súdne poplatky za podanie žiadosti spočiatku znáša navrhovateľ, ale nakoniec môže byť úhrada trov nariadená odporcovi.

2.2. Hmotné podmienky

Súd, predtým ako vyhovie žiadosti o vydanie zabezpečovacieho alebo predbežného opatrenia alebo predtým, ako ju zamietne, použije rôzne kritériá. Okrem iného overí, či:

 • žiadosť nie je neopodstatnená alebo zlomyseľná
 • ktorákoľvek zo zákonom vyžadovaných podmienok na vydanie zabezpečovacieho aktu v skutočnosti existuje
 • či je k dispozícii iná primeraná zábezpeka na uspokojenie nároku osoby, na žiadosť ktorej sa vyžaduje získanie zabezpečovacieho/ predbežného opatrenia
 • či sa preukázalo, že nárok nie je prima facie odôvodnený alebo je prehnaný
 • poskytnutú zábezpeku považuje súd za postačujúcu.

3. Predmet a charakter takých opatrení?

3.1. Aké druhy aktív môžu podliehať takým opatreniam?

So zreteľom na konkrétne zabezpečovacie opatrenia:

 • v prípade príkazu na opis je predmetom akýkoľvek hnuteľný majetok, ktorého opis sa vyžaduje pri zabezpečení práv veriteľa.
 • v prípade príkazu na zabavenie musia byť zabavené aktíva hnuteľným majetkom (automobily, šperky, tovar atď.).
 • v prípade príkazu na obstavenie môžu byť zabavené peniaze alebo akýkoľvek hnuteľný majetok v rukách tretích strán. Nie je však právoplatné vydať príkaz na obstavenie akéhokoľvek platu alebo mzdy (vrátane odmien, príplatkov, nadčasov a iných príjmov); akejkoľvek dávky, dôchodku, podpory alebo pomoci, ako ju stanovuje zákon o sociálnom zabezpečení (kapitola 318 maltskej Zbierky zákonov) alebo inej dávky akejkoľvek osoby penzionovanej vládou; akejkoľvek dobročinnej finančnej podpory poskytnutej vládou; akéhokoľvek dedičstva výslovne určeného na účely vyživovacej povinnosti, ak dlžník nemá iné prostriedky na živobytie a dlh nie je splatný v súvislosti s prostriedkami na výživu; akejkoľvek sumy splatnej za výživné, či už priznanej súdom alebo verejnou listinou, ak dlh sám o sebe nie je splatný v súvislosti s výživným; akejkoľvek sumy, ktorú má zaplatiť občianske alebo vojenské oddelenie štátnej správy za cenu prác alebo dodávok.

Ak však plat, mzda, dôchodok alebo dávka uvedená v predošlom odseku presahuje 300 MTL za mesiac, súd môže na žiadosť veriteľa umožniť vydanie príkazu na obstavenie sumy, ktorá presahuje uvedenú sumu, pokiaľ dlžník na žiadosť nepreukáže k spokojnosti súdu, že potrebuje takú presahujúcu sumu alebo jej časť na svoju výživu alebo na výživu svojej rodiny.

HoreHore

Napriek tomu, ak je veriteľom manželka alebo neplnoletá osoba alebo postihnuté dieťa alebo predok dlžníka, súd môže nariadiť, aby sa stanovená časť mzdy alebo dávky vyplácala priamo veriteľovi.

 • V prípade príkazu na zabránenie odchodu sa dá uplatniť jedine zabránenie odchodu lode alebo plavidla.
 • V prípade zákazu spojeného s príkazom na odstránenie chybného stavu je tento rozsah širší, pretože môže nielen zabrániť osobe v začatí alebo pokračovaní stavby akejkoľvek budovy alebo diela alebo v demolácii akejkoľvek budovy alebo diela, ale môže tiež zabrániť osobe, aby vstúpila do akýchkoľvek priestorov alebo na akékoľvek miesto, aby vykonala akúkoľvek vec, ktorá by mohla byť škodlivá pre osobu, ktorá požiadala o príkaz vrátane toho, že môže zabrániť osobe, aby odviezla maloletú osobu z Malty alebo, v prípade osobnej odluky, zabrániť druhému manželskému partnerovi v predaji, odcudzení, prevode akéhokoľvek podielu v obchodnom partnerstve atď. Zákaz spojený s príkazom na odstránenie chybného stavu je tiež možné vydať na zabezpečenie nároku alebo dlhu dosahujúceho sumu najmenej 4 000 MTL.
3.2. Aké sú účinky takých opatrení?

Ak dlžník nedodrží také opatrenia, možno proti nemu urobiť kroky pre pohŕdanie súdom, výsledkom čoho môže byť trest odňatia slobody, zaplatenie pokuty alebo oboje.

3.3. Aká je platnosť takých opatrení?

Zabezpečovacie príkazy zostávajú v platnosti, až kým ich súd neodvolá.

4. Je možnosť odvolať sa proti opatreniu?

Počas trvania súdneho konania sa odporca, ktorý je priamo dotknutý predbežným/zabezpečovacím opatrením, môže kedykoľvek obrátiť na súd, ktorý vydal predbežné/zabezpečovacie opatrenie, aby príkaz zmenil alebo zrušil. Dôvody, na základe ktorých je možné žiadosť podať, zahrnujú nesplnenie jednej z podmienok na vydanie príkazu (ako napríklad, nesprávne doručenie žiadosti), závažnú zmenu okolností, ktorá, ktorá ruší dôvody príkazu alebo omeškanie navrhovateľa pri uplatňovaní nároku.

Zabezpečovací akt vydaný na žiadosť strany arbitrážnej dohody môže byť zrušený, ak strana, voči ktorej bol vydaný, zloží kauciu alebo poskytne zábezpeku na zabezpečenie práv alebo nárokov uvedených v akte, ak navrhovateľ nepredloží svoj nárok do 20 dní od vydania zabezpečovacieho aktu, po ukončení trvania konkrétneho aktu, v prípade zákonného dôvodu na žiadosť dlžníka, podľa toho, ako to súd môže pokladať za vhodné za daných okolností.

Bližšie informácie

 • Spravodlivosť a miestna samospráva English

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo