Europese Commissie > EJN > Voorlopige en bewarende maatregelen > Malta

Laatste aanpassing: 25-05-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Voorlopige en bewarende maatregelen - Malta

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Welke soorten maatregelen zijn er? 1.
2. Onder welke voorwaarden kunnen deze maatregelen worden genomen? 2.
2.1. De procedure 2.1.
2.2. De materiële voorwaarden 2.2.
3. Doel en aard van deze maatregelen 3.
3.1. Bij welke soorten activa kunnen deze maatregelen worden toegepast? 3.1.
3.2. Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen? 3.2.
3.3. Hoe lang zijn deze maatregelen geldig? 3.3.
4. Kan men tegen deze maatregelen in beroep gaan? 4.

 

1. Welke soorten maatregelen zijn er?

Het Maltese recht voorziet niet specifiek in een voorlopige maatregel, maar een dergelijke maatregel kan wel voortvloeien uit een gerechtelijk bevel dat op verzoek van de eiser bij aanvang of gedurende een gerechtelijke procedure wordt afgegeven om te voorkomen dat de verweerder in de loop van de procedure stappen onderneemt die inbreuk maken op de rechten van de eiser.

Er zijn specifieke bewarende maatregelen die ieder persoon, zonder noodzakelijkerwijs over een voorafgaande rechterlijke uitspraak te beschikken, kan nemen om zijn rechten veilig te stellen door middel van een of meer bevelen tot bewarende maatregelen, die worden afgegeven en ten uitvoer worden gelegd op verantwoordelijkheid van degene die de procedure inleidt. De bevelen zijn:

 • Warrant of Description (wordt afgegeven om een recht op roerende zaken veilig te stellen; hierbij worden de betreffende zaken gedetailleerd omschreven met vermelding van het aantal en de kwaliteit ervan – vgl. boedelbeschrijving);
 • Warrant of Seizure (wordt afgegeven om beslag te leggen op eigendommen van de schuldenaar die een waarde vertegenwoordigen die gelijk is aan het door de schuldeiser gevorderde bedrag – vgl. conservatoir beslag);
 • Garnishee Order (wordt afgegeven om beslag te leggen op gelden of roerende zaken die derden onder zich hebben en die een schuldenaar van hen tegoed zou hebben of die aan hem zouden toebehoren – vgl. derdenbeslag);
 • Warrant of Impediment of Departure (wordt afgegeven om het vertrek van een schip of vaartuig te beletten teneinde betaling van een schuld of vordering veilig te stellen die door het vertrek van het schip of vaartuig in gevaar zou kunnen komen);
 • Warrant of Prohibitory Injunction (wordt afgegeven om een persoon te beletten aan te vangen of door te gaan met de bouw van een gebouw of enige andere constructie; een gebouw of enige andere constructie te slopen of te renoveren; zich op te houden in een pand of gebied; iets te doen wat nadelig kan zijn voor de persoon die om het bevel verzoekt; een minderjarige buiten Malta mee te nemen; of om een schuld of vordering veilig te stellen die ten minste 4 000 MTL bedraagt – vgl. voorlopige voorziening).

(Verzoeken tot afgifte van dergelijke bevelen worden door de rechtbank onder ede behandeld).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Onder welke voorwaarden kunnen deze maatregelen worden genomen?

2.1. De procedure

De voorlopige en bewarende maatregelen zijn gerechtelijke bevelen, en belanghebbenden dienen hun verzoek derhalve te richten aan de rechtbank.

Voor de gerechtelijk bevelen die in punt 1 hierboven worden opgesomd, geldt dat als de maatregel betrekking heeft op een vordering die meer dan 5 000 MTL bedraagt, het verzoekschrift moet worden gericht aan de First Hall of the Civil Court. Als de vordering minder bedraagt dan 5 000 MTL, heeft de Court of Magistrates als burgerlijke rechtbank de bevoegdheid om bevel te geven tot de maatregel. Voorwaarde is wel dat de Court of Magistrates als burgerlijke rechtbank geen Warrants of Description of Impediment of Departure afgeeft die tot doel hebben de tenuitvoerlegging te waarborgen van een uitspraak die geen betrekking heeft op de betaling van een gespecificeerd bedrag.

Om een bevel tot een bewarende maatregel te verkrijgen, moet er een verzoekschrift worden gericht aan de rechtbank die bevoegd is om de zaak te behandelen. Ook een partij bij een arbitrageovereenkomst kan verzoeken om afgifte van een bevel tot een bewarende maatregel.

In het verzoekschrift, waarvoor gebruik moet worden gemaakt van een standaardformulier dat verkrijgbaar is bij de griffie van de rechtbank, moet de eiser een overzicht geven van alle relevante feiten waarvan de rechtbank op de hoogte dient te zijn. Indien er sprake is van enig ander verzoekschrift waarmee gedurende een zaak wordt verzocht om voorlopige maatregelen, is het niet verplicht gebruik te maken van een bepaald standaardformulier.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Dergelijke verzoekschriften moeten in alle gevallen worden ondertekend door een advocaat. Het verzoekschrift wordt dan betekend aan de andere partij die het vervolgens kan betwisten. Dergelijke verzoekschriften kunnen worden toegewezen of verworpen zonder ter terechtzitting te worden behandeld, maar als zij ter terechtzitting worden behandeld, moeten de partijen worden vertegenwoordigd door advocaten die namens hun cliënten het verzoek indienen.

Er gelden specifieke griffierechten voor de indiening van een verzoekschrift voor een gerechtelijk bevel die onder andere afhankelijk zijn van het aantal personen aan wie het verzoekschrift moet worden betekend. De griffierechten voor de indiening van het verzoekschrift komen in eerste instantie voor rekening van de eiser, maar de verweerder kan uiteindelijk verwezen worden in de kosten.

2.2. De materiële voorwaarden

De rechtbank hanteert diverse criteria voor de toewijzing/verwerping van een verzoekschrift met betrekking tot een voorlopige/bewarende maatregel. Zo wordt onder andere gecontroleerd of:

 • het verzoekschrift nietig of vexatoir is
 • feitelijk in voldoende mate is voldaan aan alle wettelijk verplichte voorwaarden voor de afgifte van een bevel tot een bewarende maatregel
 • er geen sprake is van een andere zekerheid die toereikend is om de vordering van degene die verzoekt om de voorlopige/bewarende maatregel te voldoen
 • kan worden aangetoond dat de vordering niet prima facie ongerechtvaardigd of excessief is
 • een eventueel gestelde zekerheid door de rechtbank toereikend wordt geacht

3. Doel en aard van deze maatregelen

3.1. Bij welke soorten activa kunnen deze maatregelen worden toegepast?

Met betrekking tot specifieke bewarende maatregelen:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • Een Warrant of Description heeft betrekking op een roerende zaak die op verzoek van de schuldeiser wordt beschreven teneinde zijn rechten veilig te stellen.
 • In het geval van een Warrant of Seizure moeten de activa waarop beslag wordt gelegd roerende zaken zijn (auto’s, sieraden, handelswaar enz.).
 • Met een Garnishee Order kan beslag worden gelegd op gelden of roerende zaken die derden onder zich hebben. Het is wettelijk echter niet toegestaan om een dergelijk bevel af te geven voor een salaris of loon (met inbegrip van bonussen, toelagen, loon voor overuren of andere emolumenten); voor een uitkering, pensioen, toelage of ondersteuning als bepaald in de Social Security Act (Hoofdstuk 318 van de Maltese wetgeving) of een andere toelage van een gepensioneerde overheidsfunctionaris; voor een overheidssubsidie; voor een legaat dat uitdrukkelijk is bedoeld om te voorzien in iemands levensonderhoud, indien de schuldenaar geen andere middelen van bestaan heeft en de schuld geen verband houdt met dat levensonderhoud; voor een bedrag dat is verschuldigd voor iemands levensonderhoud en is toegekend door de rechter of bij authentieke akte, indien de schuld zelf geen verband houdt met dat levensonderhoud; voor een bedrag dat een civiele of militaire overheidsinstantie verschuldigd is in verband met werkzaamheden of leveringen.

Indien een in de voorgaande alinea genoemd salaris, loon, uitkering, pensioen of toelage echter meer bedraagt dan 300 MTL per maand, kan de rechter op verzoek van een schuldeiser de afgifte toestaan van een Garnishee Order voor dat deel van het bedrag dat boven die grens ligt, tenzij de schuldenaar het verzoekschrift betwist en de rechtbank ervan overtuigt dat hij een dergelijk overschot geheel of gedeeltelijk nodig heeft voor zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Niettemin kan de rechtbank, wanneer de schuldeiser de echtgenoot, een minderjarige of gehandicapt kind, of een ascendent van de schuldenaar is, bevelen dat een gespecificeerd deel van het salaris of de toelage rechtstreeks aan de schuldeiser wordt betaald.

 • Een Warrant of Impediment of Departure heeft uitsluitend betrekking op het beletten van het vertrek van een schip of vaartuig.
 • Een Warrant of Prohibitory Injunction heeft een breder toepassingsgebied, aangezien een persoon hiermee niet alleen belet kan worden aan te vangen of door te gaan met de bouw van een gebouw of enige andere constructie, een gebouw of enige andere constructie te slopen of renoveren, maar een persoon ook verboden kan worden zich op te houden in een pand of een gebied, en iets te doen wat nadelig kan zijn voor de persoon die om het bevel verzoekt, waaronder een minderjarige buiten Malta meenemen. In het geval van een scheiding van tafel en bed kan de ene echtgenoot de ander hiermee bijvoorbeeld beletten een belang in een onderneming te verkopen, te ontnemen of over te dragen. Een Warrant of Prohibitory Injunction kan ook worden afgegeven om een schuld of vordering veilig te stellen die ten minste 4 000 MTL bedraagt.
3.2. Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen?

Als de schuldenaar verzuimt deze maatregelen na te leven, kan er een procedure tegen hem worden aangespannen vanwege minachting van het gerecht. Dat kan leiden tot een veroordeling tot een gevangenisstraf, een boete, of beide.

3.3. Hoe lang zijn deze maatregelen geldig?

Bevelen tot bewarende maatregelen blijven geldig totdat zij door de rechter worden ingetrokken.

4. Kan men tegen deze maatregelen in beroep gaan?

Gedurende de gerechtelijke procedure kan een verweerder die rechtstreeks wordt getroffen door een voorlopige/bewarende maatregel de rechtbank die de betreffende maatregel heeft uitgevaardigd te allen tijde verzoeken om het bevel te wijzigen of in te trekken. Enkele gronden waarop een dergelijk verzoek kan worden gedaan zijn dat er niet is voldaan aan een van de voorwaarden voor het afgeven van het bevel (zoals onjuiste betekening van het verzoekschrift), dat zich een feitelijke verandering heeft voorgedaan in de omstandigheden waardoor het bevel niet langer gerechtvaardigd is, of dat er sprake is van vertraging van de zijde van de eiser bij de uitvoering van de vordering.

Een bevel tot een bewarende maatregel dat wordt afgegeven op verzoek van een partij bij een arbitrageovereenkomst kan worden ingetrokken indien de partij tegen wie het is gericht een waarborgsom stort of een zekerheid stelt die dient om de rechten of vorderingen die in het bevel worden vermeld veilig te stellen; indien de eiser verzuimt om binnen 20 dagen na afgifte van het bevel een vordering in te stellen; als de termijn van een specifiek bevel verstreken is; of als de rechtbank van mening is dat het gezien de omstandigheden gepast is het verzoekschrift van de schuldenaar gegrond te verklaren.

Nadere inlichtingen

 • Justice and Local Government English

« Voorlopige en bewarende maatregelen - Algemene informatie | Malta - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 25-05-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk