Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 11-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Malta

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir pasākumi? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, lai īstenotu šādus pasākumus? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Spēkā esošie nosacījumi 2.2.
3. Pasākumi un to būtība 3.
3.1. Kāda veida īpašumam var piemērot šādus pasākumus? 3.1.
3.2. Kādas ir šādu pasākumu sekas? 3.2.
3.3. Kāda ir šādu pasākumu spēkā esamība? 3.3.
4. Vai ir apelācijas iespēja pret šādu pasākumu īstenošanu? 4.

 

1. Kādi ir pasākumi?

Maltas likumdošana pagaidu pasākumu īstenošanu īpaši neparedz, bet pagaidu pasākums var izrietēt no tiesas rīkojuma, kas izdots tiesvedības sākumā vai to gaidot pēc iesniedzēja iesnieguma, lai novērstu aizstāvības puses rīcību tādā veidā, kas kaitēs iesniedzēja tiesībām juridiskas tiesvedības gaitā.

Ir citi īpaši piesardzības pasākumi, ko veic jebkura persona bez iepriekšēja sprieduma, lai nodrošinātu savas tiesības ar vienu vai vairākiem piesardzības aktiem, kas ir jāizdod un stājas spēkā par tās personas atbildību, kas sāk tiesāties. Piesardzības pasākumi ir šādi:

 • aprakstīšanas rīkojums (izdots, lai nodrošinātu tiesības uz kustamām lietām, sakarā ar ko lietas tiek sīki aprakstītas, norādot to skaitu un kvalitāti);
 • apķīlāšanas rīkojums (izdots, lai apķīlātu parādnieka mantu, īpašumu, kura vērtība ir vienāda ar summu, ko pieprasa kreditors);
 • trešās puses apķīlāšanas rīkojums (izdots, lai apķīlātu naudu vai kustamo īpašumu, kas ir trešās puses rokās, bet kas pienākas vai pieder parādniekam);
 • aizbraukšanas aizkavēšanas rīkojums (izdots, lai apturētu kuģa vai laivas aizbraukšanu parāda vai sūdzības nodrošināšanai, kas varētu izjukt, ja kuģis vai laiva dotos prom);
 • rīkojums, kas aizliedz rīkoties (izdots, lai atturētu personu sākt vai turpināt celt jebkādu ēku vai būvi, nojaukt vai atjaunot jebkādu ēku vai būvi; ieiet jebkādās telpās vai vietā; rīkoties tādā veidā, kas varētu kaitēt personai, kas izdevusi rīkojumu; aizvest no Maltas nepilngadīgu personu vai lai garantētu parādu vai prasību, kas ir mazāka par 4000 Maltas liru).

(Par iesniegumiem, kas reģistrēti tiesā šādu rīkojumu izdošanai, ir jādod zvērests).

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kādi ir nosacījumi, lai īstenotu šādus pasākumus?

2.1. Procedūra

Pagaidu un piesardzības pasākumi ir tiesas rīkojumi, tādējādi ieinteresētajai pusei tiesai ir jāiesniedz iesniegums par to pieprasīšanu.

Piesardzības rīkojumu gadījumā, kas minēti iepriekš 1. punktā, ja pasākums attiecas uz sūdzību par summu, kas pārsniedz 5000 Maltas liru, iesniegums ir jāiesniedz Civiltiesas pirmajai palātai; ja sūdzība ir par summu, kas nepārsniedz 5000 Maltas liru, miertiesnešu tiesas savā civilajā jurisdikcijā ir kompetentas īstenot šādu pasākumu, ar noteikumu, ka miertiesnešu tiesa savā civilajā jurisdikcijā neizdod nevienu apraksta rīkojumu, aizbraukšanas aizkavēšanas rīkojumu, lai nodrošinātu sprieduma izpildi, kas nav samaksa par atzītu summu.

Piesardzības rīkojuma gadījumā iesniegums ir jāiesniedz izskatīšanai attiecīgajā tiesā. Arbitrāžas vienošanās puse arī var pieprasīt izdot piesardzības aktu..

Iesniegumā, kas ir jāraksta uz standarta veidlapas, kas saņemta tiesas kancelejā, iesniedzējam ir jāsniedz visu materiālo faktu pārskats, par kuriem ir jāziņo tiesai. Jebkāda cita iesnieguma gadījumā, kas pieprasa piesardzības pasākumus, gaidot lietas izskatīšanu tiesā, nav vajadzības izmantot atsevišķu standarta veidlapu.

Visos gadījumos šādus iesniegumus paraksta jurists. Tad iesniegumu nodod otrai pusei, kas to atbilstīgi var apstrīdēt. Šādus iesniegumus var pieņemt vai noraidīt bez nozīmētas noklausīšanās tiesā, bet ja tādi ir, puses pārstāv juristi, kas savu klientu vārdā iesniegs visus vajadzīgos dokumentus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lai iesniegtu iesniegumu par rīkojuma izdošanu, ir īpašas tiesu nodevas, kas ir atkarīgas arī no personu skaita, kurām tas tiek nogādāts. Tiesu nodevas par iesnieguma reģistrēšanu sākumā maksā iesniedzējs, bet aizstāvamajam arī drīkst pieprasīt segt izmaksas.

2.2. Spēkā esošie nosacījumi

Tiesa izmantos dažādus iesnieguma pieņemšanas vai noraidīšanas kritērijus, lai noteiktu piesardzības vai pagaidu pasākumu. Tā cita starpā pārbaudīs, vai:

 • iesniegums nav nenopietns un nepamatots; 
 • kāds no nosacījumiem, ko pieprasa likumdošana par piesardzības akta izdošanu, faktiski neeksistē; 
 • ir pieejama cits atbilstošs drošības pasākums, lai apmierinātu tādas personas prasību, pēc kuras pieprasījuma tiek pieprasīts īstenot piesardzības vai pagaidu pasākumu;
 • nav tā, ka sūdzība nav prima facie apstiprināta vai ir pārmērīga;
 • sniegto drošību tiesa uzskata par pietiekamu

3. Pasākumi un to būtība

3.1. Kāda veida īpašumam var piemērot šādus pasākumus?

Attiecībā uz īpašiem piesardzības pasākumiem:

 • aprakstīšanas rīkojuma priekšmets ir jebkāds kustamais īpašums, kas ir jāapraksta, lai nodrošinātu kreditora tiesības.
 • apķīlāšanas rīkojumā apķīlātajiem līdzekļiem ir jābūt kustamam īpašumam (vieglās automašīnas, dārglietas, preces, utt.).
 • trešo pušu apķīlāšanas rīkojuma gadījumā var apķīlāt naudu vai jebkādu citu kustamo īpašumu trešo pušu īpašumā. Tomēr nav likumīgi izdot apķīlāšanas rīkojumu par darba algām (ieskaitot prēmijas, pabalstus, virsstundu samaksu un citus ienākumus), jebkādiem pabalstiem, pensiju, pabalstu vai palīdzību, kā paredzēts Sociālās apdrošināšanas likumā (Maltas likumdošanas 318. nodaļa), vai citus pabalstus jebkādai personai, ko palaidusi pensijā valdība; jebkādiem valdības labdarības ziedojumiem; jebkādiem novēlējumiem, kas noteikti izdoti uzturēšanai, ja parādniekam nav citu iztikas līdzekļu un parāds nav jāmaksā attiecībā uz uzturēšanu, jebkādām maksājamām summām par uzturēšanu, vai ko noteikusi tiesa vai ar sabiedrisku aktu, ja pats parāds nav jāmaksā attiecībā uz uzturēšanu, par jebkādu summu, kas jāmaksā jebkādai civilajai vai militārajai valsts pakalpojumu firmas nodaļai par darbu vai piegādēm.

Tomēr, ja iepriekšējā rindkopā minētā darba alga, algas pabalsts, pensija vai pabalsts pārsniedz 300 Maltas liras mēnesī, tiesa drīkst pēc jebkura kreditora iesnieguma ļaut izdot apķīlāšanas rīkojumu par to daļu, kas pārsniedz šo summu, ja vien parādnieks pēc iesnieguma neparāda par apmierinājumu tiesai, ka viņam ir vajadzīgs šis liekais daudzums vai tā daļa savai vai savas ģimenes uzturēšanai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tomēr, ja kreditors ir laulātais draugs vai nepilngadīgais, vai tiesībnespējīgs bērns vai parādnieka priekštecis, tiesa var pavēlēt, lai īpašu algas vai pabalsta daļu samaksā tieši kreditoram.

 • aizbraukšanas aizkavēšanas rīkojums ir vienīgais piemērojamais pasākums, lai apturētu kuģa vai laivas aizbraukšanu.
 • rīkojuma, kas aizliedz rīkoties, apjoms ir plašāks, jo tas var ne tikai atturēt personu sākt vai turpināt celt jebkādu ēku vai būvi, lai kāda tā būtu, vai nojaukt vai atjaunot jebkādu ēku vai būvi, bet arī var atturēt personu ieiet jebkādās telpās vai vietā, rīkoties jebkādā veidā, kas varētu kaitēt personai, kas izdevusi rīkojumu, ieskaitot atturēt personu aizvest no Maltas nepilngadīgu personu vai personisku strīdu gadījumā atturēt laulāto draugu pārdot, atsavināt, nodot jebkādu akcionāra daļu jebkādā komerciālā kopuzņēmumā, utt. Rīkojumu, kas aizliedz rīkoties, arī var izdot, lai nodrošinātu prasību vai parādu, kas ir mazāks par 4000 Maltas lirām.
3.2. Kādas ir šādu pasākumu sekas?

Ja parādniekam neizdodas izpildīt šādus pasākumus, pret viņu var vērst rīcību par necienīgu izturēšanos pret tiesu, kuras rezultāts var būt ieslodzījums vai soda samaksa vai abi kopā.

3.3. Kāda ir šādu pasākumu spēkā esamība?

Piesardzības rīkojumi paliek spēkā, kamēr tiesa tos nav atcēlusi.

4. Vai ir apelācijas iespēja pret šādu pasākumu īstenošanu?

Gaidot tiesvedību tiesā, aizstāvamais, kuru tieši skar pagaidu vai piesardzības pasākums, drīkst tiesai, kura noteica pagaidu vai piesardzības pasākumu, iesniegt iesniegumu jebkurā laikā, lai varētu rīkojumu atcelt vai izmainīt. Šāda iesnieguma pamatojums varētu būt neizdošanās izpildīt vienu no nosacījumiem par rīkojuma paziņošanu (piemēram, iesnieguma nepareiza piegāde), materiālas pārmaiņas apstākļos, kas likvidē attaisnojumu rīkojumam, vai iesūdzētāja kavēšanās, iesniedzot prasību.

Piesardzības aktu, kas izdots pēc vienas no arbitrāžas vienošanās puses pieprasījuma, var atcelt, ja puse, pret kuru tas ir izdots, nogulda naudu vai dod garantiju, lai nodrošinātu aktā noteiktās tiesības vai sūdzības, ja iesniedzējam neizdodas izvirzīt savu prasību 20 dienās no piesardzības akta izdošanas, atsevišķa akta termiņa beigās par to parādnieka iesnieguma iemeslu, kā tiesa šādos apstākļos var uzskatīt par atbilstīgu.

Cita informācija

 • Tieslietas un vietējā valdība English

« Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 11-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste