Europos Komisija > ETIT > Laikinosios ir apsaugos priemonės > Malta

Naujausia redakcija: 11-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Laikinosios ir apsaugos priemonės - Malta

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra skirtingos priemonių rūšys? 1.
2. Kokiomis sąlygomis gali būti priimtas sprendimas taikyti tokias priemones? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Pagrindinės sąlygos 2.2.
3. Koks yra tokių priemonių dalykas ir pobūdis? 3.
3.1. Kokių rūšių turtui gali būti pritaikytos tokios priemonės? 3.1.
3.2. Koks yra tokių priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas? 3.3.
4. Ar įmanoma apskųsti priemonę? 4.

 

1. Kokios yra skirtingos priemonių rūšys?

Maltos teisėje nėra konkrečių nuostatų, kurios reglamentuotų laikinąsias priemones, tačiau laikinoji priemonė gali būti pritaikyta pagal teismo nutarimą, priimtą teisminio nagrinėjimo pradžioje arba jo metu prašymo įteikėjo prašymu, taip siekiant užkirsti kelią atsakovui elgtis pažeidžiant prašymo įteikėjo teises teismo proceso metu.

Numatytos kitos konkrečios apsaugos priemonės, kurių, nekeliant išankstinio sprendimo reikalavimo, bet koks asmuo imasi siekdamas užtikrinti savo teises vienu ar daugiau apsaugos veiksmų, sprendimas dėl kurių yra priimamas ir kurie yra įgyvendinami asmens, išsireikalaujančio tokio veiksmo per teismą, atsakomybe. Apsaugos dokumentai yra šie:

 • vykdomasis aprašo dokumentas (kuris išduodamas siekiant užtikrinti teisę į kilnojamuosius daiktus ir kuriame daiktai yra išsamiai aprašomi, nurodant jų skaičių ir kokybę);
 • vykdomasis dokumentas dėl konfiskavimo (kuris išduodamas siekiant konfiskuoti skolininko nuosavybe esantį turtą, kurio vertė yra lygi kreditoriaus reikalaujamai sumai);
 • vykdomasis dokumentas dėl trečiosios šalies turimų skolininkui priklausančių pinigų sumų ar turto arešto (kuris išduodamas siekiant areštuoti trečiosios šalies valdoje esančius pinigus ar kilnojamąjį turtą, kuris, kaip tvirtinama, yra mokėtinas arba priklauso skolininkui);
 • vykdomasis dokumentas dėl kliūčių išvykti (kuris išduodamas siekiant užkirsti kelią laivo ar lėktuvo išvykimui ir taip garantuoti skolą ar reikalavimą, kuris išvykus laivui ar lėktuvui gali būti neįgyvendintas);
 • vykdomasis dokumentas dėl teismo uždraudimo atlikti tam tikrus veiksmus (kuris išduodamas siekiant trukdyti asmeniui pradėti ar tęsti bet kokio pastato ar kito statinio statybas, griauti ar remontuoti bet kokį pastatą ar statinį; įeiti į bet kokias patalpas ar namus; atlikti bet kokį veiksmą, kuris gali būti žalingas vykdomojo dokumento per teismą reikalaujančiam asmeniui; išvežti nepilnametį už Maltos ribų; arba garantuoti skolą ar reikalavimą, kurio suma siekia ne mažiau kaip 4000 Maltos lirų).

(Teisme teikiami pareiškimai išduoti tokius vykdomuosius dokumentus turi būti patvirtinti priesaika.)

viršųviršų

2. Kokiomis sąlygomis gali būti priimtas sprendimas taikyti tokias priemones?

2.1. Procedūra

Laikinosios ir apsaugos priemonės yra teismo nutarimai, todėl suinteresuota šalis turi kreiptis į teismą, kad juos gautų.

Pirmiau 1 punkte nurodytų apsaugos vykdomųjų dokumentų atveju, jei priemonė yra susijusi su ieškiniu, kuriame reikalaujama 5000 Maltos lirų viršijanti suma, pareiškimas turi būti pateiktas pirmiesiems civilinio teismo rūmams; jei ieškinyje reikalaujama suma yra mažesnė nei 5000 Maltos lirų, kompetenciją priimti nutarimą taikyti priemonę turi Magistratų teismas pagal savo civilinę jurisdikciją. Tačiau Magistratų teismas pagal savo civilinę jurisdikciją neišduoda jokių vykdomųjų aprašo dokumentų, vykdomųjų dokumentų dėl kliūčių išvykti, taip siekdamas užtikrinti sprendimo, kuris nėra susijęs su pripažintos sumos mokėjimu, vykdymą.

Apsaugos vykdomojo dokumento atveju pareiškimas pateikiamas bylą nagrinėjančiam kompetentingam teismui. Apsaugos dokumento išdavimo taip pat gali reikalauti arbitražo susitarimo šalis.

Pareiškime, kuris turi būti pateiktas standartinėje formoje, kurią galima gauti teismo kanceliarijoje, prašymo įteikėjas turi nurodyti visus esminius faktus, apie kuriuos teismas turėtų būti informuotas. Bet kokio kito pareiškimo dėl laikinųjų priemonių taikymo atveju, kai byla yra nagrinėjama teisme, naudoti konkrečią standartinę formą nėra būtina.

Visais atvejais tokie pareiškimai turi būti pasirašyti advokato. Po to pareiškimas įteikiamas kitai šaliai, kuri gali atitinkamai jį užginčyti. Tokie pareiškimai gali būti patvirtinti ar atmesti nenumatant jų nagrinėjimo teisme, tačiau jei jie numatyti tokiam nagrinėjimui, šalims atstovauja advokatai, kurie savo klientų vardu pateikia argumentus.

viršųviršų

Pareiškimo priimti nutarimą įforminimui yra taikomi konkretūs teismo mokesčiai, kurių suma taip pat priklauso nuo asmenų, kuriems jis yra įteikiamas, skaičiaus. Teismo mokesčius pareiškimui pateikti iš pradžių prisiima prašymo įteikėjas, tačiau galiausiai sumokėti išlaidas gali būti nurodyta atsakovui.

2.2. Pagrindinės sąlygos

Prieš priimdamas ar atmesdamas pareiškimą taikyti apsaugos arba laikinąją priemonę teismas taikys įvairius kriterijus. Be kitų dalykų, teismas patikrins, ar:

 • pareiškimas yra paviršutiniškas ir pateiktas be reikiamų įrodymų;
 • kuri nors viena iš sąlygų, numatytų įstatymuose apsaugos dokumentui išduoti, iš esmės neegzistuoja; 
 • yra kita tinkama garantija asmens, kurio prašymu siekiama gauti teismo sprendimą taikyti apsaugos arba laikinąją priemonę, reikalavimui patenkinti;
 • įrodyta, kad ieškinys nėra prima facie pagrįstas arba yra pernelyg didelis;
 • suteikta garantija, teismo nuomone, yra pakankama.

3. Koks yra tokių priemonių dalykas ir pobūdis?

3.1. Kokių rūšių turtui gali būti pritaikytos tokios priemonės?

Konkrečių apsaugos priemonių atžvilgiu:

 • vykdomojo aprašo dokumento atveju dalykas yra bet koks kilnojamasis turtas, kurį  reikalaujama aprašyti, taip garantuojant kreditoriaus teises;
 • vykdomojo dokumento dėl konfiskavimo atveju konfiskuojamas turtas turi būti kilnojamasis turtas (automobiliai, juvelyriniai dirbiniai, prekės ir kt.);
 • vykdomojo dokumento dėl trečiosios šalies turimų skolininkui priklausančių pinigų sumų ar turto arešto atveju gali būti konfiskuoti trečiųjų šalių valdoje esantys pinigai ar bet koks kitas kilnojamasis turtas. Tačiau nėra teisėta išduoti vykdomąjį dokumentą dėl trečiosios šalies turimų skolininkui priklausančių pinigų sumų ar turto arešto kokiam nors atlyginimui ar darbo užmokesčiui (įskaitant premijas, išmokas, užmokestį už viršvalandžius ir kitą atsiteisimą); bet kokiai pašalpai, pensijai, išmokai ar pagalbai, kaip numatyta Socialinio draudimo įstatyme (Maltos įstatymų 318 skyrius), arba kitai bet kokio asmens, kuriam skiria pensiją vyriausybė, išmokai; bet kokiai labdaringai vyriausybės teikiamai išmokai; bet kokiam palikimui, kuris konkrečiai numatytas išlaikymo tikslams, jei skolininkas neturi kitų pragyvenimo lėšų ir skola nėra mokėtina išlaikymo atžvilgiu; bet kokia išlaikymui, sprendimą dėl kurio yra priėmęs teismas arba kuris yra nustatytas viešuoju aktu, mokėtina suma, jei pati skola nėra mokėtina išlaikymo atžvilgiu; bet kokiai sumai, kurią turi sumokėti bet kokia viešojo sektoriaus civilinė ar karinė žinyba, už darbus ar teikiamas prekes.

Jei ankstesnėje dalyje paminėtas atlyginimas, darbo užmokestis, pašalpa, pensija ar išmoka per mėnesį viršija 300 Maltos lirų sumą, teismas bet kurio kreditoriaus pareiškimo pagrindu gali leisti išduoti vykdomąjį dokumentą dėl trečiosios šalies turimų skolininkui priklausančių pinigų sumų ar turto arešto tą sumą viršijančiai sumai, nebent skolininkas, pateikus tokį pareiškimą, teismui įrodo, kad tokia minėtą sumą viršijanti suma ar jos dalis yra būtina jam ar jo šeimai išlaikyti.

viršųviršų

Tačiau jei kreditorius yra sutuoktinis, nepilnametis arba riboto veiksnumo vaikas, arba skolininko protėvis, teismas gali nurodyti tiesiogiai mokėti kreditoriui konkrečią atlyginimo ar išmokos dalį;

 • vykdomojo dokumento dėl kliūčių išvykti atveju toks dokumentas taikomas tik siekiant užkirsti kelią laivui ar lėktuvui išvykti;
 • vykdomojo dokumento dėl teismo uždraudimo atlikti tam tikrus veiksmus atveju tokio dokumento taikymo sritis yra didesnė, nes juo galima ne tik apriboti asmens galimybes pradėti ar tęsti bet kokio pastato ar bet kokio kito statinio statybas, arba griauti ar remontuoti bet kokį pastatą ar statinį, bet taip pat galima apriboti galimybes asmeniui įeiti į bet kokias patalpas ar namus, atlikti bet kokį veiksmą, kuris gali būti žalingas vykdomojo dokumento per teismą reikalaujančiam asmeniui, įskaitant asmens galimybių išvežti nepilnametį iš Maltos apribojimą arba asmenų gyvenimo skyrium atveju – galimybių kitam sutuoktiniui parduoti, perleisti, perduoti bet kokios komercinės bendrovės ar kitą turimą bet kokį akcijų paketą. Vykdomasis dokumentas dėl teismo uždraudimo atlikti tam tikrus veiksmus taip pat gali būti išduotas siekiant garantuoti reikalavimą ar skolą, kurios suma siekia ne mažiau kaip 4000 Maltos lirų.
3.2. Koks yra tokių priemonių poveikis?

Jei skolininkas nesilaiko tokių priemonių, jo atžvilgiu gali būti iškelta byla dėl teismo negerbimo, ir tokios bylos padarinys gali būti laisvės atėmimas arba bauda, arba abi šios priemonės.

3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas?

Apsaugos vykdomieji dokumentai išlieka galioti, kol jų nepanaikina teismas.

4. Ar įmanoma apskųsti priemonę?

Nagrinėjant bylą teisme atsakovas, kuriam tiesiogiai daro poveikį laikinoji ar apsaugos priemonė, gali bet kuriuo metu pateikti sprendimą taikyti laikinąją ar apsaugos priemonę priėmusiam teismui pareiškimą pakeisti ar panaikinti tokį sprendimą. Prie pagrindų, kuriais gali būti pateiktas toks pareiškimas, priskiriamas vienos iš sąlygų tokiam nutarimui priimti netenkinimas (pavyzdžiui, netinkamas pareiškimo įteikimas), esminis aplinkybių pasikeitimas, dėl kurio išnyksta pagrindas priimti tokį nutarimą, arba ieškovo delsimas pareikšti ieškinį.

Apsaugos priemonę numatantis dokumentas, kuris buvo išduotas arbitražo susitarimo šaliai pareikalavus, gali būti panaikintas, jei šalis, kurios atžvilgiu jis yra išduodamas, įneša indėlį ar pateikia garantiją tame dokumente nurodytoms teisėms ar reikalavimams garantuoti, jei prašymo įteikėjas nepareiškia savo reikalavimo per 20 dienų po apsaugos priemonę numatančio dokumento išdavimo, pasibaigus konkretaus dokumento galiojimo terminui, dėl pagrįstos priežasties skolininkui pateikus atitinkamą pareiškimą, kaip gali nuspręsti teismas, atsižvelgęs į aplinkybes.

Papildoma informacija

 • Teisingumo sistema ir vietos vyriausybė English

« Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 11-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė