Euroopan komissio > EOV > Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet > Malta

Uusin päivitys: 25-05-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Malta

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Minkälaisia toimia on käytettävissä? 1.
2. Millä edellytyksillä toimia voidaan määrätä? 2.
2.1. Menettely 2.1.
2.2. Aineelliset edellytykset 2.2.
3. Toimien tarkoitus ja luonne 3.
3.1. Minkätyyppinen varallisuus voi olla toimien kohteena? 3.1.
3.2. Mikä on näiden toimien vaikutus? 3.2.
3.3. Mikä on toimien voimassaoloaika? 3.3.
4. Voiko tointa koskevasta päätöksestä valittaa? 4.

 

1. Minkälaisia toimia on käytettävissä?

Maltan laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä väliaikaistoimista, mutta tuomioistuin voi hakijan pyynnöstä antaa määräyksen sellaisesta tuomioistuinkäsittelyn alussa tai kuluessa tarkoituksena estää vastaajaa toimimasta tuomioistuinkäsittelyn aikana tavalla, joka vaarantaa hakijan oikeudet.

Kuka tahansa voi saattaa voimaan oikeuksiensa turvaamiseksi erityisiä turvaamistoimia ilman, että asiasta on oltava olemassa aiempi tuomio. Tämä tapahtuu yhdellä tai useammalla turvaamistoimimääräyksellä, jonka antamisen ja täytäntöönpanon seurauksista vastaa asian vireille pannut henkilö. Tällaisia määräyksiä ovat:

 • Warrant of Description (jolla turvataan oikeus irtaimeen omaisuuteen, jonka määrästä ja laadusta on annettava yksityiskohtainen kuvaus);
 • Warrant of Seizure (jolla velalliselta takavarikoidaan omaisuutta, jonka arvo vastaa velkojan saamisen määrää);
 • Garnishee Order (jolla kolmansilta osapuolilta takavarikoidaan rahaa tai irtainta omaisuutta, jonka väitetään kuuluvan velalliselle);
 • Warrant of Impediment of Departure (jolla estetään aluksen lähtö tilanteessa, jossa velan tai saamisen periminen voisi aluksen lähdön myötä vaarantua);
 • Warrant of Prohibitory Injunction (jolla estetään henkilöä aloittamasta tai jatkamasta rakennuksen tai muun rakenteen pystyttämistä taikka purkamasta tai kunnostamasta rakennusta tai muuta rakennetta; estetään henkilön pääsy määrättyihin tiloihin tai määrättyyn paikkaan; estetään henkilöä tekemistä mitään sellaista, joka voisi vahingoittaa määräyksen hakijaa; estetään henkilöä viemästä alaikäistä Maltan ulkopuolelle; tai peritään vähintään 4 000 Maltan liiran suuruinen velka tai saatava).

(Tuomioistuimelle osoitetut hakemukset tällaisten määräysten antamiseksi ovat valaehtoisia.)

Sivun alkuunSivun alkuun

2. Millä edellytyksillä toimia voidaan määrätä?

2.1. Menettely

Väliaikais- ja turvaamistoimet ovat tuomioistuimen määräyksiä, joten asiaosaisen on tehtävä niitä koskeva hakemus tuomioistuimelle.

Jos edellä 1 kohdassa tarkoitetun turvaamistoimen kohteena oleva saatava on yli 5 000 Maltan liiraa, hakemus on tehtävä alioikeudelle (Civil Court First Hall); jos saatava on alle 5 000 Maltan liiraa, rauhantuomioistuin (Court of Magistrates) on siviilioikeudellisen lainkäyttövaltansa puitteissa toimivaltainen antamaan määräyksen. Ehtona on kuitenkin, että rauhantuomioistuin ei tällöin anna Warrant of Description eikä Warrant of Impediment of Departure -määräyksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa sellaisen tuomion täytäntöönpano, jossa ei ole kyse rahamääräisen saatavan maksamisesta.

Turvaamistoimimääräystä koskeva hakemus jätetään pääasiaa käsittelevään toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Myös välimiesmenettelyn osapuoli voi hakea turvaamistoimimääräystä.

Hakemus on tehtävä tuomioistuimen kirjaamosta saatavalla vakiolomakkeella ja siinä on ilmoitettava kaikki tosiseikat, jotka tuomioistuimen on aiheellista tietää. Tuomioistuinkäsittelyn kuluessa tehtäviin hakemuksiin, jotka koskevat muita väliaikaistoimia, ei tarvitse käyttää mitään määrämuotoista lomaketta.

Kaikissa tapauksissa hakemukseen vaaditaan asianajajan allekirjoitus. Tämän jälkeen hakemus annetaan tiedoksi toiselle osapuolelle, jolla on mahdollisuus riitauttaa se. Hakemukset voidaan hyväksyä tai hylätä ilman, että tuomioistuin kuulee asianosaisia; mikäli hakemus tulee tuomioistuimen käsiteltäväksi, osapuolia edustavat asianajajat, jotka esittävät vaateet asiakkaidensa puolesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomioistuin veloittaa maksun määräyksen antamiseksi tehtävästä hakemuksesta. Maksun määrään vaikuttaa muun muassa se, kuinka monelle henkilölle määräys pitää antaa tiedoksi. Hakemuksen maksaa alustavasti hakija, mutta tuomioistuin voi lopuksi määrätä vastaajan maksamaan aiheutuneet kulut.

2.2. Aineelliset edellytykset

Tuomistuin arvioi monin eri kriteerein turvaamis‑ tai väliaikaistoimia koskevia hakemuksia ennen niiden hyväksymistä tai hylkäämistä. Se tarkistaa muun muassa seuraavat:

 • ettei hakemusta ole tehty kevytmielisesti tai kiusantekomielessä;
 • täyttyvätkö kaikki turvaamistoimen määräämiselle laissa asetetut ehdot;
 • onko turvaamis‑ tai väliaikaistoimea hakevan henkilön esittämän vaateen turvaamiseksi olemassa muita asianmukaisia keinoja;
 • onko näyttöä siitä, että vaade on perusteeton tai kohtuuton;
 • ovatko käytettävissä olevat takeet tuomioistuimen mielestä riittävät.

3. Toimien tarkoitus ja luonne

3.1. Minkätyyppinen varallisuus voi olla toimien kohteena?

Erityisten turvaamistoimien osalta:

 • Warrant of Description: kohteena on mikä tahansa irtain omaisuus, jota velkoja vaatii oikeuksiensa vakuudeksi.
 • Warrant of Seizure: takavarikoidun omaisuuden on oltava irtainta (esim. auto, koru tai kauppatavara).
 • Garnishee Order: takavarikon kohteena on kolmansien osapuolten hallussa oleva raha tai muu irtain omaisuus. Lain mukaan toimen kohteena ei voi kuitenkaan olla palkka tai ansiotulo (mukaan lukien bonukset, päivärahat, ylityökorvaukset ja muut palkkaedut); sosiaaliturvalain (Maltan lakikokoelman 318 luku) mukainen etuus, eläke, korvaus tai avustus tai muu valtioneläkettä nauttivan henkilön saama korvaus; valtion myöntämät avustukset; nimenomaisesti elatustarkoituksessa tehty testamenttilahjoitus, jos velallisella ei ole muuta toimeentuloa ja velka ei liity elatukseen; asumuseroon liittyvä tuomioistuimen elatukseen määräämä tai eroa koskevassa virallisessa ilmoituksessa määrätty rahamääräinen saatava, jos turvattava velka ei liity elatukseen; työstä tai tavaratoimituksista johtuva rahamääräinen saatava miltä tahansa julkishallinnon siviili- tai sotilasyksiköltä.

Jos edellä mainittu palkka, ansiotulo, etu, eläke tai korvaus on suurempi kuin 300 Maltan liiraa kuukaudessa, tuomioistuin voi velkojan hakemuksesta antaa Garnishee Order –määräyksen, joka kohdistuu 300 liiran ylittävään osuuteen, ellei velallinen hakemuksessaan tuomioistuinta tyydyttävällä tavalla osoita tarvitsevansa kyseistä 300 liiran ylittävää osuutta tai osaa siitä itsensä tai perheensä elättämiseen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos velkojana on velallisen puoliso, alaikäinen tai muutoin vajaavaltainen lapsi tai takenevaa polvea oleva sukulainen, tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että osa palkasta tai muusta korvauksesta maksetaan suoraan velkojalle.

 • Warrant of Impediment of Departure: tämä kieltomääräys tulee kyseeseen vain, kun halutaan estää aluksen lähtö satamasta.
 • Warrant of Prohibitory Injunction: tämä on laaja-alainen kieltomääräys, koska sen lisäksi, että sillä voidaan estää henkilöä aloittamasta tai jatkamasta rakennuksen tai muun rakenteen pystyttämistä taikka purkamasta tai kunnostamasta rakennusta tai muuta rakennetta, sillä voidaan myös estää henkilön pääsy määrättyihin tiloihin tai määrättyyn paikkaan, estää henkilöä tekemästä mitään sellaista, joka voisi vahingoittaa määräyksen hakijaa, esimerkiksi viemästä alaikäistä Maltan ulkopuolelle tai asumuserotapauksessa myymästä, luovuttamasta tai siirtämästä yhteisen yrityksen osuuksia. Warrant of Prohibitory Injunction voidaan määrätä myös vähintään 4 000 Maltan liiran suuruisen saatavan tai velan perimiseksi.
3.2. Mikä on näiden toimien vaikutus?

Jos velallinen ei noudata häneen kohdistuvaa toimea, hän voi joutua syytteeseen oikeuden halveksinnasta, mistä voi olla seuraamuksena vankeustuomio ja/tai sakko.

3.3. Mikä on toimien voimassaoloaika?

Turvaamistoimimääräys on voimassa, kunnes tuomioistuin peruuttaa sen.

4. Voiko tointa koskevasta päätöksestä valittaa?

Vastaaja, jota väliaikais- tai turvaamistoimi suoraan koskee, voi missä tahansa tuomioistuinkäsittelyn vaiheessa pyytää toimen määrännyttä tuomioistuinta muuttamaan toimea tai kumoamaan sen. Tällaisen pyynnön voi esittää esimerkiksi sillä perusteella, että jokin määräyksen antamisehto ei täyty (esim. hakemusta ei ole annettu asianmukaisesti tiedoksi), että olosuhteissa on tapahtunut merkittävä muutos, joka poistaa määräyksen oikeutuksen, tai että kantaja on viivytellyt pääasiaa koskevan vaatimuksen toteuttamisessa.

Välimiesmenettelyssä osapuolena olevan henkilön hakemuksesta annettu turvaamistoimimääräys voidaan kumota, jos sen kohteena oleva osapuoli tekee talletuksen tai antaa vakuuden määräyksessä vahvistettujen oikeuksien tai saatavien turvaamiseksi, jos hakija ei vaadi saataviaan 20 päivän kuluessa turvaamistoimimääräyksen antamisesta, kun kyseisen määräyksen voimassaolo päättyy tai velallisen pyynnöstä, jos tuomioistuin pitää pyyntöä olosuhteet huomioon ottaen perusteltuna.

Lisätietoja

 • Justice and Local Government English

« Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Yleistä | Malta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 25-05-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta