Euroopa Komisjon > EGV > Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud > Malta

Viimati muudetud: 11-07-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Malta

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on abinõude eri liigid? 1.
2. Millistel tingimustel võib selliseid abinõusid rakendada? 2.
2.1. Menetlus 2.1.
2.2. Olulised tingimused 2.2.
3. Selliste abinõude ese ja laad? 3.
3.1. Millist liiki vara suhtes võib neid abinõusid kohaldada? 3.1.
3.2. Milline on selliste abinõude mõju? 3.2.
3.3. Kui kaua need abinõud kehtivad? 3.3.
4. Kas abinõu peale saab esitada kaebuse? 4.

 

1. Millised on abinõude eri liigid?

Esialgne õiguskaitse ei ole Malta õiguses eraldi sätestatud, kuid kohus võib seda hageja taotlusel menetluse alguses või kestel määrusega kohaldada,, et takistada kostjal tegutseda viisil, mis kahjustaks kohtumenetluse käigus taotluse esitaja õigusi.

Konkreetseid hagi tagamise abinõusid võivad oma õiguste tagamise eesmärgil taotleda kõik isikud, ilma, et selleks oleks vaja varasemat kohtuotsust, ning neid abinõusid võib kohaldada taotluse esitaja vastutusel. Hagi tagamise abinõud on:

 • kirjeldamiskorraldus (Warrant of Description, kohaldatakse asjaõiguste tagamiseks vallasvara suhtes, kirjeldades esemeid üksikasjalikult nii koguse kui kvaliteedi osas);
 • arestimiskorraldus (Warrant of Seizure, kohaldatakse võlgniku valduses oleva vara arestimiseks vastavalt võlausaldaja nõude suurusele);
 • kolmanda isiku valduses oleva võlgniku vara arestimise määrus (Garnishee Order, kohaldatakse väidetavalt võlgnikule võlgnetava või võlgnikule kuuluva kolmanda isiku käes oleva raha või vallasvara arestimiseks);
 • lahkumiskeeld (väljastatakse laeva või aluse lahkumise peatamiseks, et tagada võlg või nõue, mille täitmise laeva või aluse lahkumine võib võimatuks muuta);
 • keelav ettekirjutus (kohaldatakse, et takistada isikul hoone või mis tahes rajatise ehitamise alustamist või jätkamist, hoone või rajatise lammutust või ümberehitust; hoonesse või kohta sisenemist; ükskõik millist tegevust, mis võib olla abinõud taotlevale isikule kahjulik; alaealise Maltalt välja viimist või selleks, et tagada vähemalt 4000 Malta liiri suurust võlga või nõuet).

(Selliste abinõude kohaldamiseks kohtule esitatud avaldused peavad olema vande all kinnitatud).

ÜlesÜles

2. Millistel tingimustel võib selliseid abinõusid rakendada?

2.1. Menetlus

Esialgset õiguskaitset ja hagi tagamise abinõusid kohaldab kohus määrusega, seega peab huvitatud isik esitama määruse andmiseks  kohtule avalduse.

Kui nõue ületab 5000 Malta liiri, tuleb eespool punktis l loetletud hagi tagamise abinõude kohaldamise taotlus esitada tsiviilkohtu esimesele kojale; kui nõue on alla 5000 Malta liiri, on abinõu kohaldamine rahukohtu pädevuses tsiviilkohtualluvuse järgi. Sealjuures ei tohi rahukohus tsiviilkohtualluvuse raames väljastada kirjeldamiskorraldust ega lahkumise keeldu, et tagada sellise kohtuotsuse täitmine, mis ei käsitle tunnustatud summa tasumist.

Hagi tagamise abinõud kohaldava määruse taotlemiseks esitatakse avaldus seda asja arutavale pädevale kohtule. Määruse andmist võib taotleda ka vahekohtu kokkuleppe pool.

Taotluse esitaja peab kohtukantseleist saadud tüüpvormil esitatud avalduses nimetama kõik olulised faktid, mida kohus peaks teadma. Kui esialgset õiguskaitset taotletakse poolelioleva kohtumenetluse käigus, ei ole tüüpvormi kasutamine vajalik.

Avaldusele peab alati alla kirjutama advokaat. Seejärel toimetatakse avaldus teise poole kätte, kes võib selle ettenähtud korras vaidlustada. Avaldusega võib ilma suulise kohtuliku arutelu määramiseta nõustuda või sellele vastu vaielda. Kui kohus arutab avaldust suuliselt, esindavad pooli advokaadid.

Avalduse esitamisel määruse andmise taotlemiseks tuleb maksta kindel tasu (kohtulõiv), mille suurus sõltub muuhulgas isikute arvust, kellele tuleb määrus kätte toimetada. Kohtulõivu tasub esialgu taotluse esitaja, kuid hiljem võib kohus määrusega jätta kulud kostja kanda.

ÜlesÜles

2.2. Olulised tingimused

Kohus otsustab hagi tagamise abinõu/esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise/tagasilükkamise mitmesuguste asjaolude alusel. Kohus kontrollib muuhulgas:

 • ega taotlus ei ole kergemeelne ega pahatahtlik 
 • kas kõik seaduses sätestatud tingimused abinõu kohaldamiseks on tegelikult täidetud 
 • kas on olemas muu asjakohane tagatis selle isiku nõude rahuldamiseks, kes taotleb hagi tagamise abinõu/esialgse õiguskaitse kohaldamist.
 • kas on tõendatud, et nõue ei ole prima facie põhjendatud või on liialdatud
 • kas esitatud tagatis on kohtu arvates piisav

3. Selliste abinõude ese ja laad?

3.1. Millist liiki vara suhtes võib neid abinõusid kohaldada?

Konkreetsete abinõude kaupa:

 • Kirjeldamiskorralduse objektiks on igasugune vallasvara, mille kirjeldamine on vajalik võlausaldaja õiguste tagamisel.
 • Arestimiskorraldust võib kohaldada vallasvara (autod, ehted, kaup jne) suhtes.
 • Kolmanda isiku käes oleva võlgniku vara arestimise määrusega võib arestida kolmandate isikute käes olevat raha ja muud vallasvara. Seda ei tohi kohaldada aga töötasu (sealhulgas lisatasud, päevarahad, ületunnitöötasu ja muud rahalised tasud) suhtes ega sotsiaalkindlustusseaduses (Malta seaduste peatükis 318) sätestatud hüvitise, pensioni, abiraha või toetuse suhtes ega muu riigipensionil oleva isiku abiraha suhtes ega riigi eraldatud heategevusliku toetuse suhtes ega ülalpidamise eesmärgil tehtud annaku suhtes, kui võlgnikul puuduvad muud elatusvahendid ja kui võlg ei puuduta elatist, ega kohtu poolt või notariaalaktiga määratud elatise suhtes, kui võlg ise ei puuduta elatist, ega avaliku teenistuse tsiviil- või militaarosakonna poolt tööde või tarnete eest maksmata jäetud summade suhtes.

Kui eelmises lõikes nimetatud töötasu, hüvitis, pension või abiraha ületab kuus 300 Malta liiri, võib kohus mõne võlausaldaja taotluse alusel siiski anda määruse arestimiskorraldusega seda summat ületava osa suhtes, kui taotluses nimetatud võlgnik ei suuda kohtule tõendada, et ta vajab seda ületavat osa või osa sellest enda või oma pere ülal pidamiseks.

ÜlesÜles

Kui võlausaldaja on võlgniku abikaasa, alaealine või töövõimetu laps, võib kohus teha määruse töötasu või abiraha kindlaksmääratud osa maksmiseks otse võlausaldajale.

 • Lahkumiskeeld on kohaldatav üksnes laeva või aluse lahkumise peatamiseks.
 • Keelav ettekirjutus on oma ulatuselt laiem, kuna selle kohaldamisega võib kohus mitte üksnes takistada isikul hoone või mistahes rajatise ehitamise alustamist või jätkamist, hoone või rajatise lammutust või ümberehitust, vaid keelata ka isikul siseneda hoonesse või kohta, teha ükskõik mida, mis võib olla abinõud taotlevale isikule kahjulik, sealhulgas keelata isikul viia alaealine Maltalt välja või isikute lahuselu korral keelata abikaasal müüa, muul viisil võõrandada või loovutada mis tahes osalust mis tahes äriühingus jne. Keelavat ettekirjutust võib kohus kohaldada ka vähemalt 4000 Malta liiri suuruse võla või nõude tagamiseks.
3.2. Milline on selliste abinõude mõju?

Kui võlgnik ei täida kohaldatud abinõusid, võidakse seda käsitada lugupidamatuse väljendamisena kohtu suhtes, mille tagajärg võib olla vangistus või rahatrahv või mõlemad.

3.3. Kui kaua need abinõud kehtivad?

Kohaldatud abinõud kehtivad seni, kuni kohus need tühistab.

4. Kas abinõu peale saab esitada kaebuse?

Kohtumenetluse käigus võib kostja, keda esialgne õiguskaitse/hagi tagamise abinõu otseselt mõjutab, taotleda igal ajal esialgset õiguskaitset/hagi tagamise abinõud kohaldanud kohtult vastava määruse muutmist või tühistamist. Taotluse esitamise aluseks võib olla abinõu kohaldamise mõne tingimuse rikkumine (näiteks avalduse nõuetele mittevastav kättetoimetamine), asjaolude oluline muutumine, mistõttu abinõu ei ole enam põhjendatud, või nõude esitaja viivitamine nõude täitmisele pööramisel.

Vahekohtu menetluse poole nõudmisel kohaldatud abinõu võib tühistada, kui isik, kelle vastu see on suunatud, deponeerib teatud summa või annab tagatise, et kindlustada abinõuna kohaldatud õiguste või nõuete täitmine, kui taotluse esitaja ei pööra nõuet täitmisele 20 päeva jooksul pärast abinõu kohaldamist, vastava abinõu kehtivuse lõppemisel või võlgniku avalduse alusel, olenevalt sellest, mida kohus peab antud olukorras õigeks.

Täiendav informatsioon

 • Justice and Local Government English

« Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Üldteave | Malta - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 11-07-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik