Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Malta

Seneste opdatering : 29-05-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Malta

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. De forskellige typer retsmidler 1.
2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Materielle betingelser 2.2.
3. Retsmidlernes genstand og art 3.
3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for disse retsmidler? 3.1.
3.2. Hvilke følger har retsmidlerne? 3.2.
3.3. Er retsmidlernes gyldighed tidsmæssigt begrænset? 3.3.
4. Eventuelle muligheder for at anfægte retsmidlerne 4.

 

1. De forskellige typer retsmidler

Maltesisk lov indeholder ingen specielle bestemmelser om foreløbige retsmidler, men en domstolsafgørelse, der ved begyndelsen af eller under en retssag træffes på anmodning af sagsøger for at forhindre sagsøgte i at handle på en måde, der vil skade sagsøgers rettigheder under retssagen, kan udgøre et foreløbigt retsmiddel.

Der findes andre specifikke sikrende retsmidler, som en enkeltperson uden forudgående dom kan benytte for at sikre sine rettigheder, og som træffes og gennemføres på den pågældende persons ansvar. Det drejer sig om følgende sikrende retsmidler:

 • Warrant of Description: retsmiddel til at sikre retten over løsøre, og som indeholder en detaljeret beskrivelse af det pågældende løsøre med angivelse af antal og kvalitet.
 • Warrant of Seizure: retsmiddel med henblik på at beslaglægge ejendom hos debitor, hvis værdi svarer til det beløb, kreditor kræver.
 • Garnishee Order: retsmiddel til hos tredjemand at beslaglægge penge eller løsøre, som påstås at skulle betales til eller at tilhøre debitor.
 • Warrant of Impediment of Departure: retsmiddel til at forhindre et skibs eller fartøjs afgang for at sikre en gæld eller en fordring, der ellers eventuelt ikke vil kunne inddrives eller gøres gældende.
 • Warrant of Prohibitory Injunction: retsmiddel til at forhindre en person i at påbegynde eller fortsætte opførelsen af en bygning eller udførelsen af et arbejde, i at nedrive eller renovere en bygning eller en anden konstruktion, i at komme ind i lokaler eller områder, i at gøre noget, der kan være skadeligt for den person, der anmodede om retsmidlet, eller i at bringe en mindreårig ud af Malta eller til at sikre en gæld eller en fordring på mindst 4 000 MTL.

(Anmodninger vedrørende et af ovennævnte retsmidler indgives til retten under ed).

TopTop

2. Betingelser for at afsige kendelse om disse retsmidler

2.1. Procedure

De foreløbige og sikrende retsmidler godkendes i form af en domstolskendelse, og den berørte part skal derfor anmode retten om at afsige kendelse herom.

For så vidt angår de sikrende retsmidler, der er nævnt under punkt 1, skal anmodningen stiles til Civil Court First Hall, hvis der er tale om en fordring på over 5000 MTL, og til Court of Magistrates (den civile afdeling), hvis fordringen er på under 5000 MTL. Sidstnævnte ret kan imidlertid ikke træffe kendelse om en "warrant of description" eller en "impediment of departure" for at sikre fuldbyrdelsen af en dom, der ikke vedrører betalingen af et godkendt beløb.

For så vidt angår sikrende retsmidler indgives anmodningen til den kompetente ret, der behandler sagen. En part i en voldgiftsaftale kan også indgive anmodning om, at der træffes kendelse om et sikrende retsmiddel.

I ansøgningen, der skal udformes på en standardblanket, der fås hos retten, skal ansøgeren redegøre for alle faktuelle omstændigheder, som retten bør gøres opmærksom på. I forbindelse med alle andre anmodninger vedrørende foreløbige foranstaltninger, der indgives under en retssag, skal der ikke anvendes en særlig standardblanket.

Alle anmodninger skal underskrives af en advokat, inden de forkyndes for modparten, der kan fremsætte indvendinger herimod. Sådanne anmodninger kan godkendes eller afvises, uden at parterne nødvendigvis skal give møde for retten, men hvis de skal, repræsenteres de af advokater, der kommer med indlæg på deres klienters vegne.

TopTop

Der opkræves særlige retsgebyrer for anmodninger om kendelser, hvis størrelse bl.a. afhænger af antallet af personer, de skal forkyndes for. Retsgebyret for registrering af en anmodning betales i første omgang af sagsøger, men sagsøgte kan i sidste ende få pålagt at betale udgifterne.

2.2. Materielle betingelser

Retten anvender forskellige kriterier til at godkende/afvise anmodninger vedrørende sikrende/foreløbige retsmidler. Den kontrollerer bl.a., om

 • anmodningen er åbenbart ubegrundet eller har til formål at chikanere
 • en af de lovbestemte betingelser for at opnå en kendelse om sikrende retsmidler ikke er opfyldt
 • der findes andre passende sikkerhedsforanstaltninger, der gør det muligt at opfylde kravet fra den person, der anmoder om en kendelse om et foreløbigt/sikrende retsmiddel
 • det fremgår, at anmodningen måske er ubegrundet eller overdrevet
 • den stillede sikkerhed vurderes at være tilstrækkelig.

3. Retsmidlernes genstand og art

3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for disse retsmidler?

For så vidt angår de særlige sikrende retsmidler:

 • Warrant of Description: løsøre, der beskrives for at sikre kreditors rettigheder
 • Warrant of Seizure: de beslaglagte aktiver skal være løsøre (biler, smykker, varer osv.)
 • Garnishee Order: penge eller løsøre, der er i tredjemands besiddelse, kan beslaglægges. Det er imidlertid ikke lovligt at træffe kendelse om beslaglæggelse af løn (herunder bonusser, tilskud, overtidsbetaling o.l.), ydelser, pension, tilskud eller bistand som fastsat i Social Security Act (kapitel 318 i Laws of Malta) eller andre beløb til en person, der modtager en statslig pension, velgørenhedsbidrag fra staten, testamenteret arv, der udtrykkeligt skal anvendes til underhold, hvis debitor ikke råder over andre subsistensmidler, og gælden ikke vedrører underhold, alle skyldige beløb vedrørende underhold som fastslået af retten eller ved et offentligt dokument, hvis selve gælden ikke vedrører underholdsbidrag, og beløb som den civile eller militære del af den offentlige sektor skylder for arbejde eller leverancer.

Hvis førnævnte løn, pension eller tilskud overstiger 300 MTL pr. måned, kan retten på anmodning af kreditor træffe kendelse om beslaglæggelse af den del, der overstiger dette beløb, medmindre debitor på en for retten tilfredsstillende måde godtgør, at han har brug for det overskydende beløb til sit eget eller sin families underhold.

TopTop

Hvis kreditor er ægtefællen, en mindreårig, et umyndiggjort barn eller en slægtning i opstigende linje, kan retten dog træffe beslutning om, at en specificeret del af lønnen eller tilskuddet skal betales direkte til kreditor.

 • Warrant of Impediment of Departure: finder kun anvendelse med henblik på at forhindre et skibs eller fartøjs afgang.
 • Warrant of Prohibitory Injunction: har større rækkevidde, fordi den ikke blot kan forhindre en person i at påbegynde eller fortsætte opførelsen af en bygning eller udførelsen af et arbejde, i at nedrive eller renovere en bygning eller en anden konstruktion, i at komme ind i lokaler eller områder, i at gøre noget, der kan være skadeligt for den person, der anmodede om retsmidlet, i at bringe en mindreårig ud af Malta eller i tilfælde af separation ved retssag forhindre den anden ægtefælle i at sælge, fjerne eller overføre en aktiepost i et forretningsmæssigt partnerskab m.m. En "warrant of prohibitory injunction" kan også anvendes til at sikre en gæld eller en fordring på mindst 4 000 MTL.
3.2. Hvilke følger har retsmidlerne?

Hvis debitor ikke efterkommer sådanne foranstaltninger, kan der indledes en straffesag mod den pågældende for foragt for retten, hvilket kan medføre fængselsstraf og/eller bødepålæg.

3.3. Er retsmidlernes gyldighed tidsmæssigt begrænset?

Sikrende retsmidler forbliver gyldige, indtil retten har ophævet dem.

4. Eventuelle muligheder for at anfægte retsmidlerne

Under retssagen kan en sagsøgt, der er direkte påvirket af de foreløbige/sikrende retsmidler, anmode den ret, der traf kendelse om dem, om at ændre dem eller ophæve dem. En af begrundelserne herfor kan være, at en af betingelserne for at træffe den pågældende kendelse, f.eks. ukorrekt forkyndelse, ikke var opfyldt, en væsentlig ændring i den situation, som berettigede kendelsen, eller det forhold, at kravet ikke er blevet gjort gældende, inden fristen herfor udløb.

En kendelse vedrørende et sikrende retsmiddel, der træffes på anmodning af en part i forbindelse med en voldgiftsaftale, kan ophæves, hvis den part, den var rettet mod, deponerer et beløb eller giver sikkerhed for de rettigheder eller fordringer, kendelsen vedrører, hvis sagsøger ikke fremsætter sin fordring inden 20 dage fra datoen for kendelsen eller ved udløbet af den pågældende foranstaltnings varighed, eller på debitors behørigt begrundede anmodning, hvis retten finder denne berettiget i lyset af situationen.

Yderligere oplysninger

 • Justice and Local Government English

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-05-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige