Evropská komise > ESS > Předběžná opatření a zajišťovací opatření > Malta

Poslední aktualizace: 11-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Malta

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké druhy opatření se používají? 1.
2. Za jakých podmínek je možno opatření vydat? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotné podmínky 2.2.
3. Účel a povaha takových opatření? 3.
3.1. Jaké druhy majetku mohou být předmětem takových opatření? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky těchto opatření? 3.2.
3.3. Jaká je platnost takových opatření? 3.3.
4. Je možno se proti těmto opatřením odvolat? 4.

 

1. Jaké druhy opatření se používají?

Maltské právo prozatímní opatření zvlášť neupravuje, ale mohou být výsledkem soudního příkazu vydaného na počátku nebo během soudního řízení na žádost žadatele, aby se žalované straně zabránilo konat způsobem, který v průběhu soudního řízení poškodí zájmy žadatele.

K zajišťovacím opatřením může přistoupit kdokoli, aniž by k tomu potřeboval předchozí rozsudek, aby zabezpečil svá práva jedním či více zajišťovacími opatřeními, která se vydávají a provádějí na odpovědnost osoby, která opatření vymohla. Zajišťovací opatření jsou:

 • soudní příkaz k soupisu majetku (vydává se k zajištění práva nad movitým majetkem, předměty jsou podrobně sepsány s uvedením počtu a jakosti);
 • soudní příkaz k zabavení majetku (vydává se k zajištění majetku dlužníka, jde o majetek o hodnotě rovné částce pohledávky věřitele);
 • příkaz pro poddlužníka (vydává se k obstavení peněz a movitého majetku, který je splatný dlužníkovi nebo mu patří, v rukách třetí osoby);
 • soudní příkaz k zabránění v odjezdu (vydává se k zastavení odjezdu lodi nebo plavidla, aby se zajistil dluh nebo pohledávka, jejichž uhrazení by mohlo být odjezdem znemožněno);
 • soudní příkaz nepodnikat určitou věc (vydává se, aby se osobě zabránilo zahájit výstavbu budovy nebo jakékoli jiné stavby nebo ve výstavbě pokračovat, zbourat nebo renovovat jakoukoli budovu nebo stavbu; vstoupit do určitého areálu nebo na určité místo; konat jakoukoli věc, která by mohla poškodit osobu, která soudní příkaz vymohla; odvézt nezletilého z území Malty; nebo aby se zajistil dluh či pohledávka přesahující 4 000 maltských lir.

(Při podávání žádosti o tyto soudní příkazy soudu se musí přísahat.)

NahoruNahoru

2. Za jakých podmínek je možno opatření vydat?

2.1. Postup

Předběžná a zajišťovací opatření jsou příkazy soudu; aby je tedy zúčastněná strana získala, musí se obrátit na soud.

V případě zajišťovacích soudních příkazů uvedených výše v bodě 1 platí, že týká-li se toto opatření pohledávky přesahující 5 000 maltských lir, musí se žádost o opatření podat u Nejvyššího občanskoprávního soudu (Civil Court First Hall); pokud je částka nižší než 5 000 maltských lir, může opatření přikázat v rámci své občanskoprávní pravomoci nižší soud (Court of Magistrates). Za předpokladu, že nižší soud ve své občanskoprávní pravomoci nevydá soudní příkaz k soupisu majetku nebo k zabránění v odjezdu, aby se zajistil výkon soudního rozhodnutí, které nebylo pro uhrazení přiznané částky.

V případě zajišťovacího soudního příkazu se žádost podává příslušnému soudu, který věc řeší. Vydání zajišťovacího opatření může požadovat i strana smírčí dohody.

V žádosti, která se musí podat na standardním formuláři kanceláře soudu, musí žadatel uvést všechny podstatné skutečnosti, s nimiž by měl soud být obeznámen. V případě dalších žádostí o předběžná opatření během soudního řízení není určitý standardní formulář nutný.

Ve všech případech musí být žádost podepsaná právníkem. Žádost je pak doručena protistraně, která ji může napadnout. Takové žádosti mohou být podpořeny nebo zamítnuty, aniž by musely být projednávány před soudem; pokud však před soudem projednávány jsou, jsou strany zastoupeny právníky, kteří učiní podání v zastoupení svých klientů.

NahoruNahoru

Pro vydání žádosti o soudní příkaz jsou stanoveny určité poplatky, které závisejí také na počtu osob, kterým má být žádost doručena. Soudní poplatky za podání žádosti nese zpočátku žadatel, ale úhrada nákladů může být poté přikázána žalované straně.

2.2. Hmotné podmínky

Před přijetím či odmítnutím žádosti o vydání zajišťovacích či předběžných opatření soud vyhodnotí různá kritéria. Mimo jiné zkontroluje, zda:

 • žádost není neodůvodněná a neopodstatněná
 • jsou pro vydání zajišťovacího opatření splněny všechny zákonem stanovené podmínky
 • není k dispozici jiné přiměřené zabezpečení, které by uspokojilo pohledávku osoby, která o zajišťovací či předběžné opatření žádá
 • je prokázáno, že pohledávka není zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená
 • podle soudu není stávající zajištění dostatečné.

3. Účel a povaha takových opatření?

3.1. Jaké druhy majetku mohou být předmětem takových opatření?

Pokud jde o jednotlivá zajišťovací opatření:

 • V případě soudního příkazu k sepsání majetku má být sepsán pro zajištění práv věřitele jakýkoli movitý majetek.
 • V případě soudního příkazu k zabavení majetku musí být zabavený majetek pouze movitý (automobily, šperky, zboží atd.).
 • V případě příkazu pro poddlužníka mohou být zabaveny peníze nebo jiný movitý majetek v rukách třetích stran. Není však v souladu se zákonem vydat příkaz pro poddlužníka na: jakýkoli plat či mzdu (včetně bonusů, dávek, odměn za přesčasy a dalších příjmů ze služebních výhod); na jakýkoli příspěvek, důchod, dávku nebo podporu podle zákona o sociálním zabezpečení (Social Security Act, kapitola 318 maltských právních předpisů) nebo na jiné dávky osoby, které udělila podporu vláda, na jakýkoli dobročinný příspěvek vlády, jakýkoli odkaz určený výslovně na výživné, pokud dlužník nemá jiné prostředky obživy a dluh se nemá vztahovat na výživné; jakoukoli dlužnou částku výživného, ať už přikázaného soudem nebo veřejnou listinou, pokud se dluh sám nemá vztahovat na výživné; na jakoukoli dlužnou částku občanských nebo vojenských oddělení veřejných služeb za práce či dodávky.

Kde však plat, mzdové plnění, důchod nebo dávky uvedené výše v předchozím odstavci přesahují 300 maltských lir měsíčně, může soud na základě žádosti věřitele povolit vydání příkazu pro poddlužníka na částku přesahující tuto výši, pokud dlužník na žádost soudu dostatečně neprokáže, že tento přebytek potřebuje ke své výživě nebo k výživě své rodiny.

NahoruNahoru

Pokud je však věřitelem manžel či manželka nebo nezletilé nebo fyzicky či duševně nezpůsobilé dítě nebo předek dlužníka, může soud přikázat, aby byla určitá část platu nebo dávky uhrazena přímo věřiteli.

 • V případě soudního příkazu k zabránění v odjezdu jde pouze o zabránění odjezdu lodi nebo plavidla.
 • Soudní příkaz nepodnikat určitou věc má širší záběr, protože se vydává nejen proto, aby se osobě zabránilo zahájit výstavbu budovy nebo jakékoli jiné stavby nebo ve výstavbě pokračovat, zbourat nebo renovovat jakoukoli budovu nebo stavbu; může se jím také osobě zabránit vstoupit do určitého areálu nebo na určité místo, konat jakoukoli věc, která by mohla poškodit osobu, která soudní příkaz vymohla, i zabránit odvézt nezletilého z území Malty nebo v případě odluky zabránit druhému z manželů, aby prodal, zcizil nebo převedl podíl v obchodní společnosti atd. Soudní příkaz nepodnikat určitou věc se také může vydat, aby se zajistil dluh či pohledávka přesahující 4 000 maltézských lir.
3.2. Jaké jsou účinky těchto opatření?

Pokud dlužník nekoná v souladu s těmito opatřeními, může na něj být podána žaloba pro pohrdání soudem, která může vést k trestu odnětí svobody nebo k zaplacení pokuty nebo k obojímu.

3.3. Jaká je platnost takových opatření?

Zajišťovací soudní příkazy jsou platné, dokud je soud nezruší.

4. Je možno se proti těmto opatřením odvolat?

Během soudního řízení může žalovaná strana, která je předběžnými či zajišťovacími opatřeními přímo zasažena, kdykoli požádat soud, který tato opatření vydal, aby příkaz změnil nebo zrušil. Důvodem takové žádosti může být skutečnost, že nebyla splněna jedna z podmínek pro vydání příkazu (např. byla nesprávně doručena žádost), došlo k podstatné změně okolností, která odstranila opodstatnění příkazu, nebo věřitel vymáhá pohledávku opožděně.

Zajišťovací opatření vydané na žádost strany smírčí dohody může soud po zvážení okolností zrušit, jestliže strana, proti níž je opatření vydáno, složí zálohu nebo jistinu, kterou zajistí práva nebo pohledávky uvedené v opatření; jestliže žadatel nevznese svůj nárok do 20 dnů od vydání zajišťovacího opatření; jestliže uplyne doba trvání daného opatření; nebo jestliže dlužník uvede ve své žádosti dobré důvody.

Bližší informace

 • Spravedlnost a místní samospráva English

« Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království