Evropska komisija > EPM > Začasni ukrepi in varovalni ukrepi > Latvija

Zadnja sprememba: 06-05-2009
Natisni Dodaj med priljubljene

Začasni ukrepi in varovalni ukrepi - Latvija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Katere so različne vrste ukrepov? 1.
1.1. Preventivni ukrepi (zavarovanje zahtevka) 1.1.
1.2. Začasni ukrepi 1.2.
2. Kakšni so pogoji za izdajo takih ukrepov? 2.
2.1. Postopek 2.1.
3. Kaj sta cilj in narava takih ukrepov? 3.
4. Ali se je mogoče pritožiti zoper ukrep? 4.

 

1. Katere so različne vrste ukrepov?

V skladu z latvijsko zakonodajo se preventivni ukrepi v premoženjskih sporih nanašajo na zavarovanje dejanskega ali morebitnega zahtevka, v sporih o intelektualni lastnini pa vključujejo začasne zaščitne ukrepe. Mogoče je tudi zavarovanje dokazov. Začasni ukrepi se odredijo ob razveljavitvi ali prenehanju zakonske zveze in v sporih, ki izhajajo iz skrbniških pravic ali pravic do stikov z otrokom. Vse omenjene ukrepe lahko odredi samo sodišče na zahtevo zainteresirane stranke.

1.1. Preventivni ukrepi (zavarovanje zahtevka)

V premoženjskih sporih se lahko za zavarovanje zahtevka pred vložitvijo pri sodišču ali ob njej uporabijo naslednja sredstva:

 1. rubež premičnega premoženja in gotovine toženca;
 2. vpis zaznamka o prepovedi v ustrezen register premičnin ali drug javni register;
 3. vpis zaznamka o zavarovanju zahtevka v zemljiško knjigo ali ladijski register;
 4. pridržanje ladje;
 5. prepoved opravljanja določenih dejavnosti tožencu;
 6. rubež plačil (vključno z vlogami v kreditnih ustanovah) tretjih oseb;
 7. odložitev izvršbe (vključno s prepovedjo sodnim izvršiteljem, da izročijo denar ali premoženje izterjevalcu dolgov ali dolžniku, ali vključno z odlogom prodaje premoženja).

Če je predmet tožbe lastninska pravica na premičnem ali nepremičnem premoženju ali če se zahtevek nanaša na zavarovanje pravice, se zahtevek zavaruje z rubežem premičnega premoženja v sporu ali z vpisom zaznamka o prepovedi za zadevno nepremično premoženje v podrazdelek zemljiške knjige.

Na vrh straniNa vrh strani

Če je predmet tožbe denarna terjatev, se terjatev zavaruje z nepremičnim premoženjem tako, da se v podrazdelek zemljiške knjige za zadevno nepremično premoženje vpiše zaznamek o zastavni pravici.

Pomorski zahtevek se lahko zavaruje z zasegom plovila, če pa je denarna terjatev zavarovana z drugim premičnim premoženjem, je potreben rubež premoženja.

Če je predmet tožbe lastninska pravica na nepremičnem premoženju, se zahtevek zavaruje z vpisom zaznamka o obremenitvi zadevnega nepremičnega premoženja v podrazdelek zemljiške knjige.

V sporih o intelektualni lastnini se lahko uporabijo naslednji začasni zaščitni ukrepi:

 1. rubež premičnega premoženja, ki domnevno krši pravico intelektualne lastnine;
 2. obveznost odpoklica blaga, ki domnevno krši pravico intelektualne lastnine;
 3. izrek prepovedi opravljanja storitev tožencu in osebam, katerih storitve se uporabljajo za kršitev pravice intelektualne lastnine, ali osebam, ki tako kršitev omogočajo.

Zavarovanje dokazov

Če lahko oseba upravičeno domneva, da bo lahko predložitev dokazov, ki jih zahteva, v prihodnosti nemogoča ali ovirana, lahko zahteva zavarovanje teh dokazov.

Predlogi za zavarovanje dokazov se lahko vložijo v kateri koli fazi postopka in pred vložitvijo tožbe pri sodišču.

Dokler tožba ni vložena pri sodišču, zavarovanje dokazov izvaja okrožno ali mestno sodišče, na območju pristojnosti katerega je ogroženo dokazno gradivo. Po vložitvi tožbe pri sodišču zavarovanje dokazov izvaja sodišče, ki obravnava zadevo.

Na vrh straniNa vrh strani

1.2. Začasni ukrepi

Ob razveljavitvi ali prenehanju zakonske zveze in sporih, ki izhajajo iz skrbniških pravic ali pravic do stikov z otrokom, Zakon o civilnem postopku predvideva izdajo začasne odločbe, ki velja do izdaje sodne odločbe in določa:

 • kraj stalnega prebivališča otroka;
 • postopke za skrb za otroka;
 • postopke za izvrševanje pravic do stikov z otrokom;
 • sredstva za preživljanje otroka;
 • prepoved preselitve otroka iz države;
 • vire za ohranitev dotedanjega življenjskega standarda zakonca ali zagotavljanje plačila preživnine;
 • postopke za uporabo skupnega premoženja zakonskega para ali zahtevo, da ena od strank drugi zagotovi gospodinjske predmete in predmete za osebno rabo.

2. Kakšni so pogoji za izdajo takih ukrepov?

2.1. Postopek

Zavarovanje zahtevka

Če se lahko upravičeno domneva, da bi bilo izvajanje sodbe v premoženjskem sporu lahko ovirano ali nemogoče, lahko tožnik ali potencialni tožnik v utemeljenem predlogu zahteva, da sodišče izda odločbo o zavarovanju zahtevka. Tak predlog lahko vloži v kateri koli fazi postopka in preden je tožba vložena pri sodišču.

Predlog za zavarovanje zahtevka se vloži pri sodišču, pri katerem bo vložen zahtevek, katerega zavarovanje se zahteva. Če se stranki dogovorita, da bosta spor v reševanje predložili arbitražnemu sodišču, se predlog vloži pri sodišču, ki je pristojno za kraj stalnega prebivališča dolžnika ali kraj njegovega premoženja.

Na vrh straniNa vrh strani

V predlogu za zavarovanje zahtevka mora biti naveden želeni način za zavarovanje zahtevka.

Potencialni tožnik lahko vloži zahtevo za zavarovanje zahtevka pred njegovo vložitvijo pri sodišču in tudi pred zapadlostjo obveznosti, če dolžnik, da bi se izognil svojim obveznostim, preseli ali odtuji svoje premoženje, zapusti kraj stalnega prebivališča, ne da bi obvestil upnika, ali opravlja druga dejanja, ki kažejo, da ne ravna v dobri veri. Če potencialni tožnik vloži predlog za zavarovanje zahtevka pred njegovo vložitvijo pri sodišču, mora predložiti dokaze, ki potrjujejo njegove pravice na podlagi obveznosti in nujnost zavarovanja zahtevka.

Sodišče ali sodnik odločbo o predlogu za zavarovanje zahtevka izda najpozneje dan po prejemu, ne da bi o tem predhodno obvestil toženca in druge udeležence spora. Če sodišče ali sodnik ugodi predlogu za zavarovanje zahtevka, lahko od tožnika zahteva, da zavaruje izgubo, ki bi jo toženec lahko utrpel v zvezi z zavarovanjem zahtevka, tako da vplača določeno vsoto denarja na depozitni račun sodnega izvršitelja.

Na podlagi odločbe, s katero se zavaruje vložen zahtevek ali morebitni zahtevek, sodišče izda izvršilni nalog, ki se da v izvršitev zapriseženemu sodnemu izvršitelju.

Zavarovanje zahtevka velja, dokler sodna odločba ne postane pravnomočna. Če v postopku tožba ni bila vložena ali je postopek zaključen, sodišče z odločbo razveljavi zavarovanje zahtevka. Zahtevek je zavarovan, dokler sodna odločba ne postane pravnomočna. Če je zahtevek zavrnjen, se zavarovanje zahtevka razveljavi s sodno odločbo sodišča.

Na vrh straniNa vrh strani

Če je odločba o zavarovanju zahtevka izdana pred vložitvijo zahtevka pri sodišču in zahtevek ni vložen v roku, ki ga določi sodišče, sodnik po prejemu predloga od potencialnega tožnika ali toženca izda odločbo o razveljavitvi zavarovanja.

Začasni zaščitni ukrepi

Če se lahko upravičeno domneva, da so pravice imetnika pravic intelektualne lastnine kršene ali so lahko kršene, lahko sodišče na podlagi utemeljenega predloga tožnika izda odločbo o začasnih zaščitnih ukrepih. Začasni zaščitni ukrep se navede v predlogu za izdajo ukrepa.

Predlogi za izdajo začasnih zaščitnih ukrepov se lahko vložijo v kateri koli fazi postopka in pred vložitvijo zahtevka pri sodišču.

Sodišče ali sodnik o predlogu za izdajo začasnega zaščitnega ukrepa odloči v roku 10 dni po prejemu predloga ali vložitvi zahtevka, če je bil predlog vložen hkrati z zahtevkom.

Če bi imetniku pravic intelektualne lastnine zaradi zamude lahko nastala nepopravljiva škoda, sodišče ali sodnik o predlogu za izdajo začasnega zaščitnega ukrepa odloči najpozneje dan po prejemu predloga, ne da bi predhodno obvestilo toženca in druge udeležence spora. Toženec ali drugi udeleženci spora so o odločbi o začasnem zaščitnem ukrepu, če je bila izdana v njihovi odsotnosti, obveščeni najpozneje ob začetku izvajanja odločbe.

Če sodišče ali sodnik ugodi predlogu za izdajo začasnega zaščitnega ukrepa pred vložitvijo zahtevka, lahko od tožnika zahteva, da vplača določeno vsoto denarja na depozitni račun sodnega izvršitelja ali zagotovi enakovredno jamstvo in zavaruje izgubo v zvezi z izdajo začasnega zaščitnega ukrepa, ki bi jo lahko utrpel toženec ali druge osebe, katerih storitve se uporabljajo.

Na vrh straniNa vrh strani

Sodišče lahko na predlog tožnika veljavne začasne zaščitne ukrepe nadomesti z drugimi ukrepi.

Isto sodišče lahko na predlog udeleženca spora razveljavi začasne zaščitne ukrepe.

Če je zahtevek zavrnjen, se začasni zaščitni ukrep razveljavi s sodno odločbo sodišča. Začasni zaščitni ukrep velja, dokler sodna odločba ne postane pravnomočna.

Če v postopku tožba ni bila vložena ali je postopek zaključen, sodišče z odločbo razveljavi začasni zaščitni ukrep. Začasni zaščitni ukrep velja, dokler sodna odločba ne postane pravnomočna.

Če je odločba o začasnem zaščitnem ukrepu izdana pred vložitvijo zahtevka pri sodišču in zahtevek ni vložen v roku, ki ga določi sodišče, sodnik po prejemu predloga od potencialnega tožnika, drugega udeleženca spora ali toženca izda odločbo o razveljavitvi začasnega zaščitnega ukrepa.

Če je predlog vložen hkrati z zahtevkom, se odločba o začasnem zaščitnem ukrepu začne izvajati v roku 30 dni po izdaji. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvajanja odločbe.

Odločba o začasnem zaščitnem ukrepu, izdana zato, ker bi imetniku pravice intelektualne lastnine zaradi zamude lahko nastala nepopravljiva škoda, se začne izvajati, ko tožnik vplača znesek, ki ga določi sodišče ali sodnik, na depozitni račun sodnega izvršitelja ali zagotovi enakovredno jamstvo. Izvršilni nalog se izda po plačilu zneska, ki ga je določilo sodišče, ali prejemu enakovrednega jamstva.

Odločba o začasnem zaščitnem ukrepu – rubežu premičnega premoženja, s katerim se domnevno kršijo pravice intelektualne lastnine – se izvaja na podlagi postopka za izterjavo premičnega premoženja, določenega v Zakonu o civilnem postopku.

Na vrh straniNa vrh strani

Odločbo o začasnem zaščitnem ukrepu – prepovedi opravljanja določenih dejavnosti ali naložitvi obveznosti odpoklica blaga, s katerim se domnevno kršijo pravice intelektualne lastnine – izvaja sodni izvršitelj, ki po priporočeni pošti o odločbi sodišča obvesti toženca ali ustrezno tretjo osebo (ki mora s podpisom potrditi prejem).

Začasni zaščitni ukrep, ki se je uporabljal, se razveljavi z nalogom sodnega izvršitelja, ki je izvajal odločbo o ukrepu.

Odločbo o nadomestitvi začasnega zaščitnega ukrepa izvaja sodni izvršitelj tako, da najprej izvede nadomestni začasni zaščitni ukrep in nato razveljavi nadomeščeni začasni zaščitni ukrep.

Zavarovanje dokazov

Predlog za zavarovanje dokazov se obravnava na zasedanju sodišča, na katerega so povabljeni predlagatelj in drugi udeleženci spora. Vendar pa se predlog lahko obravnava tudi v njihovi odsotnosti.

Če je predlog za zavarovanje dokazov vložen pred vložitvijo zahtevka pri sodišču, sodišče ali sodnik odločbo glede predloga izda v roku 10 dni po njegovem prejemu.

Zavarovanje dokazov se lahko izvede brez poziva potencialnim udeležencem spora na podlagi odločbe sodnika in samo v nujnih primerih. Ti primeri so lahko kršitve ali možne kršitve avtorskih in podobnih pravic, varstva podatkovnih zbirk (sui generis), blagovnih znamk in oznak geografskega porekla, patentov, pravic, ki se nanašajo na zaščitene vzorce, rastlinske sorte in topografijo polprevodniških izdelkov (v nadaljnjem besedilu: pravice intelektualne lastnine), ali primeri, v katerih ni mogoče ugotoviti, kdo bodo udeleženci spora.

Na vrh straniNa vrh strani

Potencialni toženec ali drugi udeleženci spora so o odločbi o zavarovanju dokazov, če je bila izdana v njihovi odsotnosti, obveščeni najpozneje ob začetku izvajanja odločbe.

Če sodnik ugodi predlogu za zavarovanje dokazov pred vložitvijo zahtevka pri sodišču, določi rok za vložitev zahtevka, ki ni daljši od 30 dni.

Če sodnik ugodi predlogu za zavarovanje dokazov pred vložitvijo zahtevka pri sodišču, lahko od potencialnega tožnika zahteva, da vplača določeno vsoto denarja na depozitni račun sodnega izvršitelja ali zagotovi enakovredno jamstvo za kritje izgube, ki bi jo lahko utrpel toženec v zvezi z zavarovanjem dokazov.

Zapisnik sodne obravnave in gradivo, zbrano v postopku zavarovanja dokazov, se hranita, dokler tako zahteva sodišče, ki razsoja v zadevi.

Če sodišče, ki razsoja v zadevi, ne more zbrati dokazov, ki so v drugem mestu ali okrožju, sodišče ali sodnik določi posebne postopkovne ukrepe za ustrezno sodišče.

Če je odločba o zavarovanju dokazov izdana pred vložitvijo zahtevka pri sodišču in zahtevek ni vložen v roku, ki ga določi sodišče, sodnik po prejemu predloga od potencialnega tožnika ali toženca izda odločbo o razveljavitvi zavarovanja dokazov.

Začasni ukrepi

Sodišče lahko v sporih glede razveljavitve ali prenehanja zakonske zveze in sporih, ki izhajajo iz skrbniških pravic ali pravic do stika z otrokom, če je obravnavo zadeve treba odložiti in na zahtevo ene od strank, za razsojanje v zadevah, ki jih predvideva zakonodaja in jih je treba nujno rešiti, izda odločbo pred izdajo sodne odločbe.

Na vrh straniNa vrh strani

Taka odločba preneha veljati, ko je izdana nadaljnja odločba o zadevi.

3. Kaj sta cilj in narava takih ukrepov?

Zavarovanje zahtevka je odločilnega pomena, saj zagotavlja izvršitev sodne odločbe.

Rubež dolžnikovega premičnega premoženja pomeni, da se premoženje zaseže in odda v hrambo. Sodni izvršitelj odda dolžnikovo zarubljeno premoženje v hrambo fizični osebi, ki mora s podpisom potrditi prevzem. Dolžnik ali njegovi družinski člani lahko uporabljajo premoženje, ki je še vedno v njihovi hrambi, če ga zaradi načina uporabe ne uničijo ali bistveno ne zmanjšajo njegove vrednosti.

Dolžnik ali shranjevalec pri rubežu premičnega premoženja s podpisom potrdi, da ne bo odtujil, zastavil ali uporabljal premoženja za nobeno drugo funkcijo ali namen in da lahko kazensko odgovarja za njegovo zlorabo, odtujitev, prikrivanje ali nadomestitev.

Če se zarubi prevozno sredstvo ali drugo premično premoženje, ki ga je treba registrirati, sodni izvršitelj o rubežu obvesti ustrezni organ za registracijo.

Če je izdana sodna odločba v sporu o lastninskih pravicah ali ponovnem izvajanju takih pravic, zaznamek o izterjavi in zaznamek o prepovedi zadržita kakršno koli prostovoljno ponovno izvajanje pravic od lastnika.

Začasni zaščitni ukrepi avtorjem tudi omogočajo, da od sodišča zahtevajo, da zavaruje njihove zahtevke za državljanske pravice v nematerialnih sporih ter tako zmanjša število morebitnih kršitev pravic intelektualne lastnine in obseg izgube, ki jo utrpi avtor. Poleg tega ti ukrepi omogočajo hitro razsojanje pri kršitvah pravic intelektualne lastnine ter vrnitev avtorjevih kršenih zakonitih interesov in pravic.

Na vrh straniNa vrh strani

Z začasnimi ukrepi se rešujejo ali zavarujejo vprašanja, ki jih je treba hitro rešiti, na primer z izdajo začasnega ukrepa se lahko prepreči, da bi otroka prepeljali čez mejo nezakonito pred obravnavo predloga za prenehanje zakonske zveze.

4. Ali se je mogoče pritožiti zoper ukrep?

Ukrepi za zavarovanje zahtevka

Zoper odločbe o zavarovanju zahtevka se lahko vloži pritožba. Če je odločba o zavarovanju zahtevka izdana v odsotnosti katere od strank v postopku, začne 10-dnevni rok za pritožbo teči na dan, ko navedena stranka prejme odločbo.

Ukrepi za zavarovanje dokazov

Zoper odločbo, s katero se ugodi predlogu za zavarovanje dokazov, se ni mogoče pritožiti. Vendar pa toženec lahko zahteva odškodnino za izgubo, ki jo je utrpel v zvezi z zavarovanjem dokazov, če:

 • je bilo zavarovanje dokazov izvedeno pred vložitvijo zahtevka pri sodišču in zahtevek ni bil vložen v roku, ki ga je določilo sodišče;
 • je bil zahtevek, vložen proti tožencu, zavrnjen;
 • v postopku tožba ni bila vložena;
 • je bil postopek o zadevi zaključen, ker je zahtevek vložila oseba, ki do tega ni upravičena, ali je tožnik umaknil svoj zahtevek.

Vložiti je mogoče pritožbo zoper odločbo sodnika o zavrnitvi predloga za zavarovanje dokazov ali če je sodnik izdal odločbo, ne da bi povabil možne udeležence spora. Če je odločba o zavarovanju dokazov izdana v odsotnosti katerega od udeležencev spora, začne 10-dnevni rok za pritožbo teči na dan, ko je izdana ali poslana odločba.

Začasni zaščitni ukrepi

Zoper odločbo, s katero se zavrne predlog za izdajo začasnega zaščitnega ukrepa, če je odločba o začasnem zaščitnem ukrepu izdana v odsotnosti ene od strank v postopku, če se od tožnika zahteva, da zavaruje morebitno škodo, ki bi lahko nastala v zvezi z izdajo ukrepa, ali če se začasni zaščitni ukrep nadomesti z drugim sredstvom, se lahko vloži pritožba.

Če je odločba o začasnem zaščitnem ukrepu izdana v odsotnosti katere od strank v postopku, začne 10-dnevni rok za pritožbo teči na dan, ko je odločba vročena ali poslana.

Začasni ukrepi

Zoper odločbo sodišča, ki do izdaje sodne odločbe določa kraj stalnega prebivališča otroka, postopke za skrb za otroka, postopke za izvrševanje pravic do stikov z otrokom, sredstva za preživljanje otroka, prepoved preselitve otroka iz države, vire za ohranitev dotedanjega življenjskega standarda zakonca ali zagotavljanje plačila preživnine ali postopke za uporabo skupnega doma zakonskega para, ali zoper odločbo, na podlagi katere mora ena od strank drugi zagotoviti gospodinjske predmete in predmete za osebno rabo, se je mogoče pritožiti v desetih dneh od izdaje odločbe.

« Začasni ukrepi in varovalni ukrepi - Splošne informacije | Latvija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-05-2009

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo