Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Lotyšsko

Posledná úprava: 11-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú rôzne druhy opatrení? 1.
1.1. Zabezpečovacie opatrenia (zabezpečenie pohľadávky) 1.1.
1.2. Predbežné opatrenia 1.2.
2. Za akých podmienok možno vydať takéto opatrenia? 2.
2.1. Postup 2.1.
3. Aký je predmet a povaha týchto opatrení? 3.
4. Existuje možnosť odvolania proti takémuto opatreniu? 4.

 

1. Aké sú rôzne druhy opatrení?

Podľa lotyšských právnych predpisov sa zabezpečovacie opatrenia v prípade majetkových sporov týkajú zabezpečenia skutočnej alebo potenciálnej pohľadávky, zatiaľ čo pri sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva tieto opatrenia zahŕňajú predbežné ochranné opatrenia. Možné je aj zabezpečenie dôkazov. Predbežné opatrenia sa stanovujú v prípadoch vyhlásenia manželstva za neplatné alebo zrušenia manželstva a vo veciach, ktoré vyplývajú z opatrovníctva alebo styku rodičov s deťmi. Všetky uvedené opatrenia môže stanoviť iba súd na žiadosť zainteresovanej strany.

1.1. Zabezpečovacie opatrenia (zabezpečenie pohľadávky)

V majetkových sporoch sa môžu použiť tieto nástroje na zabezpečenie pohľadávky pred podaním žaloby na súde alebo v čase jej podania:

 1. zaistenie hnuteľného majetku a hotovosti, ktoré patria obžalovanému;
 2. zápis obmedzujúcej doložky do príslušného registra hnuteľného majetku alebo iného verejného registra;
 3. zápis doložky týkajúcej sa zabezpečenia pohľadávky do katastra nehnuteľností alebo registra plavidiel;
 4. zaistenie plavidla;
 5. zákaz, aby obžalovaný vykonával určité činnosti;
 6. zablokovanie platieb (vrátane vkladov v úverových inštitúciách), ktoré dlhujú tretie strany;
 7. odloženie výkonu rozhodnutí (vrátane zákazu, aby exekútori dali peniaze alebo majetok vymáhačovi dlhov alebo dlžníkovi, alebo pozastavenia predaja majetku).

V prípade, že predmetom žaloby je právo vlastniť hnuteľný alebo nehnuteľný majetok alebo pohľadávka sa týka zabezpečenia práva, pohľadávka sa zabezpečuje zaistením sporného hnuteľného majetku alebo zápisom obmedzujúcej doložky do príslušnej časti katastra nehnuteľností, ktorá sa týka príslušného nehnuteľného majetku.

HoreHore

V prípade, že predmetom žaloby je peňažná pohľadávka, pohľadávka sa zabezpečuje prostredníctvom nehnuteľného majetku zápisom záložnej doložky do príslušnej časti katastra nehnuteľností, ktorá sa týka daného nehnuteľného majetku.

Námorná pohľadávka sa môže zabezpečiť zaistením plavidla, ale ak je peňažná pohľadávka zabezpečená iným hnuteľným majetkom, tento majetok sa musí zaistiť.

Ak je predmetom žaloby právo vlastniť nehnuteľný majetok, pohľadávka sa zabezpečuje zápisom doložky o zaťažení nehnuteľnosti do príslušnej časti katastra nehnuteľností, ktorá sa týka daného nehnuteľného majetku.

V sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva sa môžu použiť tieto predbežné ochranné opatrenia:

 1. zaistenie hnuteľného majetku, ktorý pravdepodobne spôsobuje porušovanie práva duševného vlastníctva;
 2. povinnosť stiahnuť tovary z trhu, ktoré potenciálne spôsobujú porušovanie práva duševného vlastníctva;
 3. udelenie zákazu pre obžalovaného aj osoby, ktorých služby sa využívajú na porušovanie práva duševného vlastníctva, alebo pre osoby podporujúce takéto porušovanie.

Zabezpečenie dôkazov

V prípade, že osoba má dôvod domnievať sa, že predloženie dôkazov, ktoré vyžaduje, by mohlo byť v budúcnosti znemožnené alebo sťažené, môže požiadať, aby sa tieto dôkazy zabezpečili.

Žiadosti o zabezpečenie dôkazov sa môžu podať v akomkoľvek štádiu konania, ako aj pred predložením žaloby súdu.

HoreHore

Dôkazy do predloženia veci súdu zabezpečí okresný alebo mestský súd, na ktorého území pôsobnosti sa nachádza zdroj dôkazov, ktoré sa majú zabezpečiť. Dôkazy po predložení veci súdu zabezpečuje súd, ktorý vec prejednáva.

1.2. Predbežné opatrenia

V prípade prehlásenia manželstva za neplatné alebo zrušenia manželstva a v prípadoch, ktoré vyplývajú z opatrovníctva alebo styku rodičov s deťmi, je v zákone o občianskom súdnom konaní stanovené, že sa má prijať predbežné rozhodnutie platné až do vyhlásenia rozsudku, v ktorom je stanovené:

 • miesto bydliska dieťaťa;
 • postupy týkajúce sa starostlivosti o dieťa;
 • postupy týkajúce sa styku rodičov s deťmi;
 • prostriedky na podporu dieťaťa;
 • zákaz zobrať dieťa mimo krajiny;
 • prostriedky na udržanie predchádzajúcej životnej úrovne manžela/manželky alebo na zabezpečenie vyplácania podpory;
 • postupy pre nakladanie majetku spoločne vlastneného manželmi alebo postupy vyžadujúce, aby jedna zo strán umožnila druhej strane užívať domácnosť a veci osobnej potreby.

2. Za akých podmienok možno vydať takéto opatrenia?

2.1. Postup

Zabezpečenie pohľadávky

V prípade, že existuje dôvod domnievať sa, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo znemožneniu výkonu rozsudku, ktorý sa týka majetkového sporu, žalobca alebo potenciálny žalobca môže požiadať – vo forme zdôvodnenej žiadosti – aby súd prijal rozhodnutie týkajúce sa zabezpečenia pohľadávky. Takáto žiadosť sa povoľuje v akomkoľvek štádiu konania, ako aj pred predložením žaloby súdu.

HoreHore

Žiadosť o zabezpečenie pohľadávky pred jej uplatnením sa musí predložiť súdu, na ktorom sa má zabezpečiť pohľadávka, ktorá sa má uplatniť. V prípade, že sa strany dohodli na predložení sporu arbitrážnemu súdu, žiadosť sa podáva súdu, ktorý je príslušným súdom v mieste bydliska dlžníka alebo v mieste, na ktorom sa nachádza jeho majetok.

V žiadosti o zabezpečenie pohľadávky musia byť uvedené uprednostňované prostriedky na zabezpečenie pohľadávky.

Potenciálny žalobca môže požiadať, aby jeho pohľadávka bola zabezpečená pred jej uplatnením na súde, a dokonca predtým, ako sa záväzok stal splatným, v prípade, že dlžník v snahe vyhnúť sa svojim povinnostiam odstráni alebo prevedie svoj majetok, opustí svoje miesto bydliska bez toho, aby o tom informoval veriteľa, alebo prijíma ďalšie opatrenia, ktoré svedčia o tom, že dlžník nekoná v dobrej viere. V prípade, že potenciálny žalobca podáva žiadosť o zabezpečenie pohľadávky pred jej uplatnením na súde, musí predložiť dôkazy potvrdzujúce jeho práva na základe záväzkov a nutnosť zabezpečiť pohľadávku.

Rozhodnutie o žiadosti o zabezpečenie pohľadávky prijme súd alebo sudca najneskôr jeden deň po jej doručení, bez toho, aby predtým o tom informoval obžalovaného a ďalších účastníkov prípadu. Pri schvaľovaní žiadosti o zabezpečenie pohľadávky môže súd alebo sudca vyžadovať, aby žalobca zabezpečil straty, ktoré môže obžalovaný utrpieť v súvislosti s pohľadávkou, uložením určitej peňažnej sumy na vkladový účet exekútora.

HoreHore

Pokiaľ ide o rozhodnutie, na základe ktorého sa zabezpečuje pohľadávka, ktorá bola uplatnená alebo by sa mohla potenciálne uplatniť, súd vydá exekučný príkaz, ktorý sa odovzdá súdnemu exekútorovi, aby vykonal exekúciu.

Zabezpečenie pohľadávky zostáva platné dovtedy, kým rozsudok nenadobudne právoplatnosť. V prípade, že sa v rámci konania neprijalo žiadne opatrenie alebo konanie sa skončilo, súd zruší zabezpečenie pohľadávky v rámci svojho rozhodnutia. Zabezpečenie pohľadávky sa zachováva dovtedy, kým rozsudok nenadobudne právoplatnosť. Pri zamietnutí pohľadávky sa zabezpečenie pohľadávky zruší v rámci rozsudku súdu.

V prípade, že sa rozhodnutie týkajúce sa zabezpečenia pohľadávky prijme pred jej uplatnením na súde a pohľadávka sa neuplatní v lehote stanovenej súdom, sudca po doručení žiadosti potenciálneho žalobcu alebo obžalovaného prijme rozhodnutie o zrušení zabezpečenia.

Predbežné ochranné opatrenia

Ak existuje dôvod domnievať sa, že sa porušujú alebo by sa mohli porušiť práva držiteľa práv duševného vlastníctva, súd na základe odôvodnenej žiadosti žalobcu môže prijať rozhodnutie o uložení predbežných ochranných opatrení. Predbežné ochranné opatrenie sa uvádza v žiadosti o uložení opatrenia.

Žiadosti o stanovenie predbežného ochranného opatrenia sa môžu podať v akomkoľvek štádiu konania, ako aj pred uplatnením pohľadávky na súde.

O žiadosti o stanovenie predbežného ochranného opatrenia rozhodne súd alebo sudca do desiatich dní od doručenia žiadosti alebo začatia veci v prípade, že žiadosť bola podaná v tom istom čase, ako bola uplatnená pohľadávka.

HoreHore

V prípade, že zdržanie môže spôsobiť nenávratnú škodu držiteľovi práv duševného vlastníctva, súd alebo sudca rozhodne o žiadosti o uložení predbežného ochranného opatrenia najneskôr v nasledujúci deň po doručení žiadosti, bez toho, aby informoval obžalovaného a ďalších účastníkov veci. V prípade, že rozhodnutie o uložení predbežného ochranného opatrenia bolo prijaté v neprítomnosti obžalovaného alebo ďalších účastníkov vo veci, tieto strany sú informované o rozhodnutí najneskôr v čase výkonu rozhodnutia.

Pri schvaľovaní žiadosti o uložení predbežného ochranného opatrenia pred uplatnením pohľadávky môže súd alebo sudca vyžadovať, aby žalobca zložil stanovenú peňažnú sumu na vkladový účet exekútora alebo poskytol záruku v rovnakej výške a aby zabezpečil straty v súvislosti s uložením predbežného ochranného opatrenia, ktoré môžu vzniknúť obžalovanému alebo ďalším osobám, ktorých služby sa využívajú.

Na základe žiadosti žalobcu môže súd nahradiť existujúce predbežné ochranné opatrenia inými opatreniami.

Predbežné ochranné opatrenia môže súd zrušiť na základe žiadosti účastníka vo veci.

Pri zamietnutí pohľadávky sa predbežné ochranné opatrenie zrušuje v rozsudku súdu. Predbežné ochranné opatrenie je platné dovtedy, kým rozsudok nenadobudne právoplatnosť.

V prípade, že sa v rámci konania neprijme žiadne opatrenie alebo sa konanie skončí, súd zruší predbežné ochranné opatrenie v rámci svojho rozhodnutia. Predbežné ochranné opatrenie je platné dovtedy, kým rozsudok nenadobudne právoplatnosť.

HoreHore

V prípade, že sa rozhodnutie týkajúce sa uloženia predbežného ochranného opatrenia prijme pred uplatnením pohľadávky na súde a pohľadávka sa neuplatní v lehote stanovenej súdom, sudca po doručení žiadosti potenciálneho žalobcu alebo iného možného účastníka vo veci alebo obžalovaného prijme rozhodnutie o zrušení predbežného ochranného opatrenia.

V prípade, že žiadosť bola podaná v tom istom čase, ako sa uplatnila pohľadávka, rozhodnutie o uložení predbežného ochranného opatrenia sa vykoná do 30 dní od jeho vydania. Podanie dodatočnej sťažnosti týkajúcej sa rozhodnutia nebráni výkonu rozhodnutia.

Rozhodnutie o uložení predbežného ochranného opatrenia prijaté na základe toho, že omeškanie môže spôsobiť nenávratnú škodu držiteľovi práva duševného vlastníctva, sa vykonáva po tom, ako žalobca zaplatil sumu stanovenú súdom alebo sudcom na vkladový účet exekútora, alebo poskytol rovnocennú záruku. Exekučný príkaz sa vydáva po zaplatení sumy stanovenej súdom alebo po prijatí rovnocennej záruky.

Rozhodnutie o uložení predbežného ochranného opatrenia – o zaistení hnuteľného majetku, ktorým sa údajne porušujú práva duševného vlastníctva – sa vykonáva podľa postupov týkajúcich sa výkonu rozhodnutia voči hnuteľnému majetku, ako je stanovené v zákone o občianskom súdnom konaní.

Rozhodnutie o uložení predbežného ochranného opatrenia – ktorým sa zakazuje vykonávanie špecifických činností alebo nariaďuje povinnosť stiahnuť tovar z trhu, ktorým sa údajne porušujú práva duševného vlastníctva – vykonáva exekútor, ktorý oznámi súdne rozhodnutie obžalovanému alebo príslušnej tretej osobe (ktorá musí podpísať doklad potvrdzujúci doručenie) alebo doporučenou poštou.

HoreHore

Zrušenie predbežného ochranného opatrenia, ktoré sa uplatnilo, sa uskutočňuje na základe príkazu exekútora, ktorý vykonal rozhodnutie o uložení tohto opatrenia.

Rozhodnutie o nahradení predbežného ochranného opatrenia vykonáva exekútor tak, že najprv uplatní náhradné predbežné ochranné opatrenie a potom zruší nahradené predbežné ochranné opatrenie.

Zabezpečenie dôkazov

Žiadosť o zabezpečenie dôkazov sa posudzuje na zasadaní súdu, na ktoré sú pozvaní žiadateľ a ďalší účastníci vo veci. Neúčasť týchto osôb na zasadnutí však nepredstavuje prekážku, ktorá bráni posúdeniu žiadosti.

V prípade, že žiadosť o zabezpečenie dôkazov bola predložená pred uplatnením pohľadávky, súd alebo sudca prijme rozhodnutie týkajúce sa žiadosti do 10 dní od jej doručenia.

Dôkazy sa môžu zabezpečiť bez predvolania potenciálnych účastníkov vo veci na základe rozhodnutia sudcu a iba v naliehavých prípadoch. Takéto prípady sa môžu týkať porušenia alebo možného porušenia autorských práv a súvisiacich práv, ochrany databáz (sui generis), ochranných známok a označení zemepisného pôvodu, patentov, práv k priemyselným vzorom, odrôd rastlín a topografie polovodičových výrobkov (ďalej len práva duševného vlastníctva), alebo prípadov, keď nie je možné určiť účastníkov vo veci.

V prípade, že rozhodnutie o zabezpečení dôkazov bolo prijaté v neprítomnosti potenciálneho obžalovaného alebo ďalších účastníkov veci, títo budú informovaní o rozhodnutí najneskôr v čase výkonu rozhodnutia.

HoreHore

Pri schvaľovaní žiadosti o zabezpečenie dôkazov pred uplatnením pohľadávky sudca stanoví lehotu nepresahujúcu 30 dní na predloženie žiadosti týkajúcej sa pohľadávky.

Pri schvaľovaní žiadosti o zabezpečenie dôkazov pred uplatnením pohľadávky môže sudca požiadať, aby potenciálny žalobca zložil stanovenú peňažnú sumu na vkladový účet exekútora alebo poskytol rovnakú záruku s cieľom zabezpečiť pokrytie strát obžalovaného v súvislosti so zabezpečením dôkazov.

Zápisnica zo súdneho pojednávania a dokumenty získané počas zabezpečovania dôkazov sa uchovávajú dovtedy, kým to vyžaduje súd rozhodujúci o veci.

V prípade, že súd rozhodujúci o veci nie je schopný získať dôkazy nachádzajúce sa v inom meste alebo okrese, súd alebo sudca postúpi osobitné procesné úkony príslušnému súdu.

V prípade, že rozhodnutie o zabezpečení dôkazov sa prijalo pred uplatnením pohľadávky a pohľadávka nebola uplatnená v lehote stanovenej súdom, sudca po doručení žiadosti potenciálneho žalobcu alebo obžalovaného, prijme rozhodnutie o zrušení zabezpečenia dôkazov.

Predbežné opatrenia

Vo veciach vyhlásenia manželstva za neplatné alebo zrušenia manželstva a veciach vyplývajúcich z opatrovníctva alebo styku rodičov s deťmi môže súd v prípade, že sa preskúmanie veci musí odložiť, a na žiadosť jednej zo strán prijať pred vynesením rozsudku rozhodnutie, že rozhodne o zákonom stanovených veciach, o ktorých je potrebné bezodkladne rozhodnúť.

Platnosť takéhoto rozhodnutia sa končí po prijatí ďalšieho rozhodnutia o veci.

HoreHore

3. Aký je predmet a povaha týchto opatrení?

Zabezpečenie pohľadávky má rozhodujúci význam, pretože zabezpečuje vykonanie rozsudku.

Zaistenie hnuteľného majetku dlžníka zahŕňa majetok, ktorý sa zaisťuje a je pod ochranou. Exekútor uloží zaistený majetok dlžníka do úschovy fyzickej osobe, ktorá musí podpísať doklad potvrdzujúci prevzatie. Dlžník alebo jeho rodinní príslušníci môžu používať majetok ponechaný v ich úschove, ak v dôsledku jeho vlastností nebol zničený alebo sa jeho hodnota značne neznížila v dôsledku užívania.

Pri zaistení hnuteľného majetku dlžník alebo osoba zabezpečujúca úschovu podpisuje doklad, že neprevedie, nezaloží, ani nepoužije majetok na žiadnu inú činnosť alebo iný účel a že môže byť trestne zodpovedný za jeho spreneveru, prevod, zatajenie alebo nahradenie.

V prípade zaistenia dopravných prostriedkov alebo iného hnuteľného majetku, ktorý podlieha registrácii, exekútor informuje o jeho zaistení príslušný registračný orgán.

V prípade vynesenia rozhodnutia súdu vo veci týkajúcej sa majetkových práv alebo posilnenia takýchto práv sa doložkou o výkone rozhodnutia a obmedzujúcou doložkou odkladá akékoľvek dobrovoľný výkon vlastníkom.

Predbežné ochranné opatrenia umožňujú aj to, aby autori požiadali súd, aby zabezpečil ich nároky týkajúce sa občianskych práv v nemajetkových veciach, a tým obmedzil počet potenciálnych porušení práv duševného vlastníctva a rozsah straty, ktorá vznikla autorovi. Tieto opatrenia okrem toho umožňujú rýchle vyriešenie porušení práv duševného vlastníctva a obnovu porušených oprávnených záujmov a práv autora.

HoreHore

Predbežné opatrenia riešia alebo zabezpečujú záležitosti, ktoré si vyžadujú rýchle riešenie, napríklad, prijatie predbežného opatrenia môže zabrániť tomu, aby dieťa bolo nezákonne prevezené cez hranice skôr, ako sa preskúma žiadosť o zrušenie manželstva.

4. Existuje možnosť odvolania proti takémuto opatreniu?

Pokiaľ ide o zabezpečenie pohľadávky

Dodatočná sťažnosť sa môže predložiť v súvislosti s rozhodnutiami prijatými vo veci zabezpečenia pohľadávky. V prípade, že rozhodnutie o zabezpečení pohľadávky bolo prijaté v neprítomnosti strany konania, desaťdňová lehota na predloženie doplňujúceho podnetu začína plynúť odo dňa doručenia rozhodnutia uvedenej strane.

Pokiaľ ide o zabezpečenie dôkazov

Proti rozhodnutiu, ktorým sa schvaľuje žiadosť o zabezpečenie dôkazov, sa nemožno odvolať. Odporca sa však môže pokúsiť o náhradu strát, ktoré mu vznikli v súvislosti so zabezpečením dôkazov, v prípade, že:

 • dôkazy boli zabezpečené pred uplatnením pohľadávky na súde, ale pohľadávka sa neuplatnila v lehote stanovenej súdom;
 • pohľadávka uplatnená voči obžalovanému bola zamietnutá;
 • v konaní nebolo prijaté žiadne opatrenie;
 • konanie v tejto veci sa ukončilo, pretože pohľadávku si uplatnila osoba, ktorá nebola aktívne legitimovaná, alebo žalobca vzal svoj návrh späť.

Dodatočnú sťažnosť možno predložiť v súvislosti s rozhodnutím sudcu odmietnuť akceptovať žiadosť o zabezpečenie dôkazov alebo v prípade, že rozhodnutie bolo prijaté bez toho, aby boli predvolaní možní účastníci vo veci. V prípade, že rozhodnutie týkajúce sa zabezpečenia dôkazov bolo prijaté v neprítomnosti účastníka vo veci, desaťdňová lehota na predloženie dodatočnej sťažnosti začína plynúť odo dňa vydania alebo zaslania rozhodnutia.

Pokiaľ ide o predbežné ochranné opatrenia

Dodatočná sťažnosť sa môže podať proti rozhodnutiu, ktorým sa zamieta žiadosť o uloženie predbežného ochranného opatrenia, alebo v prípade, že rozhodnutie o uložení predbežného ochranného opatrenia sa prijalo v neprítomnosti jednej zo strán konania alebo v prípade, že od žalobcu sa vyžaduje, aby zabezpečil potenciálne straty, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s uložením opatrenia, alebo v prípade nahradenia predbežného ochranného opatrenia iným prostriedkom.

V prípade, že rozhodnutie o uložení predbežného ochranného opatrenia sa prijme v neprítomnosti strany konania, desaťdňová lehota na podanie dodatočnej sťažnosti začína plynúť odo dňa doručenia alebo zaslania rozhodnutia.

Predbežné opatrenia

Pokiaľ ide o rozhodnutie súdu, v ktorom sa až do vyhlásenia rozsudku stanovuje miesto pobytu dieťaťa, postupy týkajúce sa starostlivosti o dieťa, postupy týkajúce sa styku rodičov s deťmi, prostriedky na podporu dieťaťa, zákaz vziať dieťa mimo krajiny, prostriedky na podporu a udržanie predchádzajúcej životnej úrovne a manžela/manželky alebo postupy týkajúce sa užívania domácnosti spoločne vlastnenej manželmi, alebo v ktorom sa od jednej strany vyžaduje, aby druhej strane vydala veci tvoriace obvyklé vybavenie spoločnej domácnosti a veci, ktoré slúžia osobnej potrebe tohto manžela, je možné podať dodatočnú sťažnosť do desiatich dní od vydania rozhodnutia.

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo