Europos Komisija > ETIT > Laikinosios ir apsaugos priemonės > Latvija

Naujausia redakcija: 06-05-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Laikinosios ir apsaugos priemonės - Latvija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokių rūšių priemonių esama? 1.
1.1. Apsaugos priemonės (ieškinio užtikrinimas) 1.1.
1.2. Laikinosios priemonės 1.2.
2. Kokiomis sąlygomis šias priemones galima taikyti? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
3. Kokia tokių priemonių paskirtis ir pobūdis? 3.
4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę? 4.

 

1. Kokių rūšių priemonių esama?

Pagal Latvijos teisės aktus apsaugos priemonės nagrinėjant ginčus dėl turto susijusios su faktinio arba galimo ieškinio užtikrinimu, o nagrinėjant ginčus dėl intelektinės nuosavybės taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Taip pat galimas įrodymų užtikrinimas. Laikinosios priemonės taikomos santuokos pripažinimo negaliojančia arba santuokos nutraukimo bylose ir bylose, kylančiose dėl globos arba lankymo teisių. Visas šias nurodytas priemones suinteresuotosios šalies prašymu gali skirti tik teismas.

1.1. Apsaugos priemonės (ieškinio užtikrinimas)

Nagrinėjant ginčus dėl turto toliau nurodytos priemonės gali būti taikomos siekiant užtikrinti ieškinį prieš jį pareiškiant arba jo pareiškimo metu:

 1. atsakovui priklausančio kilnojamojo turto ir grynųjų pinigų areštas;
 2. įrašas atitinkamame kilnojamojo turto registre arba kitame viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo;
 3. įrašas dėl ieškinio užtikrinimo žemės arba laivų registre;
 4. laivo areštas;
 5. draudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus;
 6. trečiosioms šalims priklausančių mokėjimų areštas (įskaitant įmokas kredito įstaigoms);
 7. vykdymo veiksmų atidėjimas (įskaitant draudimą atiduoti antstoliams pinigus arba turtą skolų išieškotojui ar skolininkui, arba turto pardavimo sustabdymą).

Kai ieškinio dalykas yra teisė į kilnojamojo arba nekilnojamojo turto nuosavybę arba ieškinys susijęs su teisės užtikrinimu, ieškinys užtikrinamas areštuojant ginčijamą nekilnojamąjį turtą arba įrašant žemės registro poskyryje, susijusiame su atitinkamu nekilnojamuoju turtu, įrašą dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo.

viršųviršų

Kai ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas, ieškinys užtikrinamas nekilnojamuoju turtu, žemės registro poskyryje, susijusiame su atitinkamu nekilnojamuoju turtu, įrašant įrašą dėl tokio turto suvaržymo.

Jūrinis ieškinys gali būti užtikrinamas perduodant laivą sekvestracijai, tačiau kai piniginis reikalavimas užtikrinamas kitu kilnojamuoju turtu, turtas turi būti areštuojamas.

Kai ieškinio dalykas yra teisė į nekilnojamojo turto nuosavybę, ieškinys užtikrinamas žemės registro poskyryje, susijusiame su atitinkamu nekilnojamuoju turtu, įrašant įrašą dėl nuosavybės teisės suvaržymo.

Toliau nurodytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos sprendžiant ginčus dėl intelektinės nuosavybės:

 1. kilnojamojo turto, kuriuo galbūt pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė, areštas;
 2. pareiga išimti iš apyvartos prekes, kuriomis galbūt pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė;
 3. draudimas imtis tam tikrų veiksmų atsakovui ir asmenims, kurių paslaugomis naudojamasi pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisę, arba asmenims, palengvinantiems tokio pažeidimo darymą.

Įrodymų užtikrinimas

Kai asmuo pagrįstai mano, kad ateityje jo prašomų įrodymų nebus galima arba juos bus sunku pateikti, jis gali prašyti šiuos įrodymus užtikrinti.

Prašymai dėl įrodymų užtikrinimo gali būti pateikiami bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir prieš pareiškiant ieškinį teisme.

Prieš pareiškiant ieškinį teisme, įrodymus užtikrina apylinkės arba miesto teismas, kurio veiklos teritorijoje yra įrodymų, kurie turi būti užtikrinti. Pareiškus ieškinį teisme, įrodymus užtikrina bylą nagrinėjantis teismas.

viršųviršų

1.2. Laikinosios priemonės

Civilinio proceso kodekse numatyta galimybė, nagrinėjant santuokos pripažinimo negaliojančia ir santuokos nutraukimo bylas, priimti laikinąją nutartį iki bus priimtas teismo sprendimas, kurioje nurodoma:

 • vaiko gyvenamoji vieta;
 • vaiko globos tvarka;
 • lankymo teisių įgyvendinimo tvarka;
 • lėšos vaikui išlaikyti;
 • draudimas išvežti vaiką iš šalies;
 • lėšos, reikalingos sutuoktinio ankstesniam pragyvenimo lygiui išlaikyti arba išlaikymo išmokoms užtikrinti;
 • sutuoktinių bendros nuosavybės teise priklausančio turto naudojimo režimas arba vienos šalies įpareigojimas kitai šaliai suteikti namų apyvokos ir asmeninių daiktų.

2. Kokiomis sąlygomis šias priemones galima taikyti?

2.1. Procedūra

Ieškinio užtikrinimas

Kai yra pagrindo manyti, kad teismo sprendimą, priimtą ginče dėl turto, bus sunku arba neįmanoma vykdyti, ieškovas arba potencialus ieškovas gali prašyti – pateikdamas pagrįstą prašymą – kad teismas priimtų nutartį dėl ieškinio užtikrinimo. Toks prašymas gali būti pateikiamas bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir prieš pareiškiant ieškinį teisme.

Prašymas užtikrinti ieškinį prieš jį pareiškiant turi būti pateikiamas teismui, kuriam turi būti pareiškiamas prašomas užtikrinti ieškinys. Jeigu šalys susitarė perduoti ginčą arbitražo teismui, prašymas pateikiamas skolininko arba jų turto buvimo vietos teismui.

viršųviršų

Prašyme užtikrinti ieškinį turi būti nurodomos pageidaujamos ieškinio užtikrinimo priemonės.

Potencialus ieškovas gali prašyti užtikrinti jo ieškinį prieš jį pareikšdamas teisme ir netgi iki tol, kol reikalavimas tampa vykdytinas, kai skolininkas, vengdamas vykdyti savo pareigas, paslepia arba perleidžia savo turtą, išvyksta iš savo gyvenamosios vietos neinformavęs kreditoriaus arba atlieka kitus veiksmus, kurie rodo, kad skolininkas veikia nesąžiningai. Potencialus ieškovas prieš pateikdamas prašymą dėl ieškinio, kuris bus pareikštas teisme, užtikrinimo pateikia įrodymus, patvirtinančius jo teises, grindžiamas reikalavimais, ir būtinybę užtikrinti ieškinį.

Nutartį dėl prašymo užtikrinti ieškinį priima teismas arba teisėjas ne vėliau kaip kitą dieną po jo gavimo. Atsakovas ir kiti proceso dalyviai nėra apie tai iš anksto informuojami. Patenkindamas prašymą užtikrinti ieškinį, teismas arba teisėjas gali pareikalauti, kad ieškovas, įmokėdamas tam tikrą pinigų sumą į antstolio depozitinę sąskaitą, užtikrintų nuostolių, kuriuos atsakovas gali patirti dėl ieškinio užtikrinimo, atlyginimą.

Pagal nutartį, kuria užtikrinamas ieškinys, kuris buvo arba gali būti pareikštas, teismas priima vykdomąjį raštą, kuris turi būti perduodamas prisiekusiam antstoliui vykdyti.

Ieškinio užtikrinimas galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Jei ieškinys nebuvo pareikštas arba byla buvo nutraukta, teismas nutartimi panaikina ieškinio užtikrinimą. Ieškinio užtikrinimas paliekamas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Atmetus ieškinį, ieškinio užtikrinimas panaikinamas teismo sprendimu.

viršųviršų

Kai nutartis dėl ieškinio užtikrinimo priimama prieš ieškinį pareiškiant teisme ir ieškinys nepareiškiamas per teismo nustatytą terminą, teisėjas, gavęs prašymą iš potencialaus pareiškėjo arba atsakovo, priima nutartį panaikinti užtikrinimą.

Laikinosios apsaugos priemonės

Jeigu yra pagrindo manyti, kad intelektinės nuosavybės savininko teisės pažeidžiamos arba gali būti pažeistos, teismas, remdamasis motyvuotu ieškovo prašymu, gali priimti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Laikinoji apsaugos priemonė nurodoma prašyme taikyti priemonę.

Prašymai taikyti laikinąją apsaugos priemonę gali būti pateikti bet kurioje proceso stadijoje, taip pat prieš pareiškiant ieškinį teisme.

Nutartį dėl prašymo taikyti laikinąją apsaugos priemonę priima teismas arba teisėjas per 10 dienų nuo prašymo gavimo arba bylos pradžios, kai prašymas buvo pateiktas pareiškiant ieškinį.

Kai delsimas gali sukelti neatitaisomos žalos intelektinės nuosavybės teisių savininkui, teismas arba teisėjas priima nutartį dėl prašymo taikyti laikinąją apsaugos priemonę ne vėliau kaip kitą dieną po prašymo gavimo. Atsakovas ir kiti proceso dalyviai apie tai iš anksto neinformuojami. Kai nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės buvo priimta nedalyvaujant atsakovui arba kitiems proceso dalyviams, jie apie nutartį informuojami ne vėliau kaip iki nutarties vykdymo pradžios.

Patenkindamas prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę prieš pareiškiant ieškinį, teismas arba teisėjas gali pareikalauti, kad ieškovas sumokėtų konkrečią pinigų sumą į antstolio depozitinę sąskaitą arba pateiktų lygiavertę garantiją ir užtikrintų nuostolių, kuriuos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali patirti atsakovas arba kiti asmenys, kurių paslaugomis naudojamasi, atlyginimą.

viršųviršų

Remdamasis ieškovo prašymu, teismas gali esamas laikinąsias apsaugos priemones pakeisti kitomis priemonėmis.

Laikinąsias apsaugos priemones gali panaikinti tas pats teismas, remdamasis proceso dalyvio prašymu.

Atmetus ieškinį, laikinoji apsaugos priemonė panaikinama teismo sprendimu. Laikinoji apsaugos priemonė galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Jei ieškinys nepareiškiamas arba byla nutraukiama, teismas nutartimi panaikina laikinąją apsaugos priemonę. Laikinoji apsaugos priemonė galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

Kai nutartis dėl laikinosios priemonės taikymo priimama prieš pareiškiant ieškinį teisme ir per teismo nustatytą terminą ieškinys nepareiškiamas, teisėjas, gavęs prašymą iš potencialaus pareiškėjo arba kito proceso dalyvio arba atsakovo, priima sprendimą panaikinti laikinąją apsaugos priemonę.

Jei prašymas buvo pateiktas pareiškiant ieškinį, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma per 30 dienų nuo jos priėmimo. Padavus atskirąjį skundą, nutarties vykdymas nesustabdomas.

Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimta remiantis tuo, kad delsimas gali sukelti neatitaisomą žalą intelektinės nuosavybės teisės savininkui, vykdoma ieškovui į antstolio depozitinę sąskaitą sumokėjus teismo arba teisėjo konkrečiai nustatytą pinigų sumą arba pateikus lygiavertę garantiją. Vykdomasis raštas išduodamas po to, kai sumokama teismo konkrečiai nustatyta pinigų suma arba gaunama lygiavertė garantija.

Nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės – kilnojamojo turto, kuriuo tariamai pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, arešto – taikymo vykdoma pagal Civilinio proceso kodekse nustatytas išieškojimo nukreipimo į kilnojamąjį turtą procedūras.

viršųviršų

Nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės – draudimo atlikti konkrečius veiksmus arba įpareigojimo išimti iš apyvartos prekes, dėl kurių tariamai pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, – taikymo vykdo antstolis, kuris apie teismo nutartį informuoja atsakovą asmeniškai arba atitinkamą trečiąjį asmenį registruotu laišku (kuris turi parašu patvirtinti jo gavimą).

Taikytą laikinąją apsaugos priemonę patvarkymu panaikina antstolis, kuris vykdė nutartį dėl priemonės taikymo.

Nutartį dėl laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo vykdo antstolis, visų pirma taikydamas naują laikinąją apsaugos priemonę ir po to panaikindamas pakeičiamą laikinąją apsaugos priemonę.

Įrodymų užtikrinimas

Prašymas užtikrinti įrodymus nagrinėjamas teismo posėdyje, į kurį kviečiami pareiškėjas ir kiti proceso dalyviai. Tačiau šių asmenų neatvykimas nesudaro kliūčių nagrinėti prašymą.

Kai prašymas apsaugoti įrodymus pateikiamas prieš pareiškiant ieškinį, teismas arba teisėjas per 10 dienų nuo prašymo gavimo dėl jo priima nutartį.

Nekviečiant galimų proceso dalyvių, įrodymai gali būti užtikrinami tik pagal teisėjo nutartį ir tik neatidėliotinais atvejais. Tokie atvejai gali būti susiję su esamais arba galimais autorių ir gretutinių teisių pažeidimais, duomenų bazių apsauga (sui generis), prekės ženklais ir geografinės kilmės nuorodomis, patentais, su dizaino pavyzdžiais susijusiomis teisėmis, augalų rūšimis ir puslaidininkių gaminių topografijomis (toliau – intelektinės nuosavybės teisės) arba su atvejais, kai negalima nustatyti, kas dalyvaus byloje.

viršųviršų

Jei nutartis dėl įrodymų užtikrinimo priimta nedalyvaujant potencialiam atsakovui arba kitiems proceso dalyviams, jie apie nutartį informuojami ne vėliau kaip iki jos vykdymo pradžios.

Patenkindamas prašymą užtikrinti įrodymus prieš pareiškiant ieškinį, teisėjas nustato ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą ieškinio pareiškimui pateikti.

Patenkindamas prašymą užtikrinti įrodymus iki pareiškiant ieškinį, teisėjas gali pareikalauti, kad potencialus ieškovas sumokėtų į antstolio depozitinę sąskaitą konkrečiai nurodytą pinigų sumą arba pateiktų lygiavertę garantiją, nuostoliams, kuriuos dėl įrodymų užtikrinimo gali patirti atsakovas, atlyginti.

Teismo posėdžio protokolas ir užtikrinant įrodymus surinkta medžiaga saugomi tol, kol jų pareikalaus bylą nagrinėjantis teismas.

Jei bylą nagrinėjantis teismas negali surinkti kitame mieste arba apygardoje esančių įrodymų, teismas arba teisėjas paveda atitinkamam teismui atlikti konkrečius procesinius veiksmus.

Kai nutartis užtikrinti įrodymus priimama prieš pareiškiant ieškinį ir ieškinys nepareiškiamas per teismo nustatytą terminą, teisėjas, gavęs prašymą iš potencialaus ieškovo arba atsakovo, priima nutartį dėl įrodymų užtikrinimo panaikinimo.

Laikinosios priemonės

Bylose dėl santuokos pripažinimo negaliojančia arba santuokos nutraukimo ir bylose dėl globos arba lankymo teisių teismas, kai bylos nagrinėjimas turi būti atidėtas ir kai yra vienos iš šalių prašymas, gali, prieš priimdamas galutinį sprendimą, priimti nutartį, kuria išsprendžiami įstatyme nustatyti ir skubiai spręstini klausimai.

viršųviršų

Tokia nutartis nustoja galioti, kai dėl klausimo priimama kita nutartis.

3. Kokia tokių priemonių paskirtis ir pobūdis?

Ieškinio užtikrinimas ypač svarbus, nes tai užtikrina teismo sprendimo vykdymą.

Areštuojamas skolininko kilnojamasis turtas aprašomas ir perduodamas saugoti. Antstolis skolininko areštuotą turtą perduoda saugoti fiziniam asmeniui, kuris parašu patvirtina tokio turto gavimą. Skolininkas arba jo šeimos nariai gali naudotis jiems paliktu saugoti turtu, jeigu, atsižvelgiant į jo savybes, jį naudojant jis nesunaikinamas arba jo vertė iš esmės nesumažėja.

Areštuojant kilnojamąjį turtą skolininkas arba saugotojas turi parašu patvirtinti, kad jie neperleis, neįkeis arba nenaudos turto jokioms kitoms funkcijoms arba kitais tikslais ir kad žino, jog už turto išeikvojimą, perleidimą, slėpimą arba pakeitimą jiems gresia baudžiamoji atsakomybė.

Kai areštuojamos transporto priemonės arba kitas kilnojamasis turtas, kuris turi būti registruojamas, antstolis apie areštą informuoja atitinkamą registracijos instituciją.

Įrašas dėl mokėjimo arba dėl reikalavimų įgyvendinimo, esant teismo sprendimui byloje, susijusioje su nuosavybės teisėmis arba tokių teisių patvirtinimu, užkerta kelią bet kokiam teisių patvirtinimui savininko iniciatyva.

Laikinosios apsaugos priemonės taip pat leidžia autoriams prašyti, kad teismas apsaugotų jų civilinius reikalavimus neturtinėse bylose ir taip mažina galimų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų skaičių bei autoriaus patirtų nuostolių dydį. Be to, šios priemonės leidžia greitai išspręsti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus ir atkurti pažeistus teisėtus autoriaus interesus bei teises.

viršųviršų

Pasinaudojant laikinosiomis priemonėmis sprendžiami arba užtikrinami klausimai, kuriuos reikia išspręsti greitai, pvz., patvirtinus laikinąją priemonę užkertamas kelias galimybei neteisėtai išvežti vaiką iš šalies prieš nagrinėjant prašymą pripažinti santuoką negaliojančia.

4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę?

Ieškinio užtikrinimo atveju

Atskirasis skundas gali būti paduodamas dėl nutarties, kuria užtikrinamas ieškinys. Kai nutartis dėl ieškinio užtikrinimo buvo priimta šaliai nedalyvaujant byloje, 10 dienų terminas atskirajam skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią minėta šalis gauna nutartį.

Įrodymų užtikrinimo atveju

Nutartis, kuria patenkinamas prašymas užtikrinti įrodymus, negali būti skundžiama. Tačiau atsakovas gali prašyti kompensuoti nuostolius, patirtus dėl įrodymų užtikrinimo, jei:

 • įrodymai buvo užtikrinti prieš pareiškiant ieškinį, tačiau ieškinys per teismo nustatytą terminą nebuvo pareikštas;
 • atsakovui pareikštas ieškinys buvo atmestas;
 • ieškinys nebuvo pareikštas;
 • byla buvo nutraukta dėl to, kad ieškinį pareiškė neturintis tokios teisės asmuo arba ieškovas atsisakė ieškinio.

Atskirasis skundas gali būti paduodamas dėl teisėjo nutarties atsisakyti priimti prašymą dėl įrodymų užtikrinimo arba kai nutartis buvo priimta nepakvietus galimų proceso dalyvių. Jei nutartis dėl įrodymų užtikrinimo buvo priimta teismo posėdyje nedalyvaujant bylos dalyviui, 10 dienų terminas atskirajam skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo nutarties priėmimo arba išsiuntimo dienos.

Laikinųjų apsaugos priemonių atveju

Atskirąjį skundą galima paduoti dėl nutarties, kuria atmetamas prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, arba kai nutartis taikyti laikinąją apsaugos priemonę priimama teismo posėdyje nedalyvaujant vienai iš šalių, arba reikalaujama, kad ieškovas užtikrintų galimų nuostolių, kurie gali atsirasti dėl priemonės taikymo, atlyginimą, arba laikinoji apsaugos priemonė pakeičiama kita priemone.

Jei nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimama nedalyvaujant proceso šaliai, 10 dienų terminas atskirajam skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo nutarties priėmimo arba išsiuntimo dienos.

Laikinosios priemonės

Atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria tol, kol bus priimtas sprendimas, nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, lėšos vaikui išlaikyti, lankymo teisių įgyvendinimo tvarka, draudimas išvežti vaiką iš šalies, lėšos sutuoktinio ankstesnio pragyvenimo lygiui išlaikyti arba parama jam, arba sutuoktinių bendro būsto naudojimo režimas, arba kuria prašoma, kad viena šalis perduotų namų apyvokos ir asmeninius daiktus kitai šaliai, galima paduoti per dešimt dienų nuo nutarties priėmimo dienos.

« Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendro pobūdžio informacija | Latvija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-05-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė