Euroopan komissio > EOV > Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet > Latvia

Uusin päivitys: 15-01-2009
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Latvia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Minkälaisia turvaamistoimia on käytettävissä? 1.
1.1. Turvaamistoimet (vaatimuksen turvaaminen) 1.1.
1.2. Väliaikaistoimet 1.2.
2. Millä edellytyksillä turvaamistoimia voidaan määrätä? 2.
2.1. Menettely 2.1.
3. Mikä on näiden toimien tarkoitus ja luonne? 3.
4. Voiko turvaamistointa koskevasta päätöksestä valittaa? 4.

 

1. Minkälaisia turvaamistoimia on käytettävissä?

Latvian lainsäädännön mukaan omaisuutta koskevissa riita-asioissa turvaamistoimet liittyvät todellisen tai mahdollisen oikeuden turvaamiseen, kun taas immateriaalioikeuksia koskevissa riita-asioissa turvaamistoimet ovat väliaikaisia turvaamistoimia. Todisteiden turvaaminen on myös mahdollista. Väliaikaistoimia voidaan käyttää julistettaessa avioliittoa pätemättömäksi tai sitä purettaessa sekä lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Ainoastaan tuomioistuin on oikeutettu määräämään edellä mainittuja toimia asianosaisen pyynnöstä.

1.1. Turvaamistoimet (vaatimuksen turvaaminen)

Omaisuutta koskevissa riita-asioissa voidaan käyttää seuraavia oikeustoimia vaatimuksen turvaamiseksi ennen asiaa koskevan kanteen nostamista tai sitä nostettaessa:

 1. vastaajalle kuuluvan irtaimen omaisuuden ja käteisvarojen takavarikointi
 2. kieltomerkinnän tekeminen asianomaiseen irtaimen omaisuuden rekisteriin tai muuhun julkiseen rekisteriin
 3. vaatimuksen turvaamista koskevan merkinnän tekeminen maa- tai alusrekisteriin
 4. aluksen pidättäminen
 5. vastaajan kieltäminen ryhtymästä tiettyihin toimiin
 6. kolmansilta osapuolilta saatavien velkasaatavien takavarikointi (mukaan luettuina luottolaitoksiin tehdyt talletukset)
 7. täytäntöönpanon lykkääminen (mukaan luettuina kielto ulosottomiehille luovuttaa rahaa tai omaisuutta perintätoimistolle tai velalliselle ja omaisuuden myynnin keskeyttäminen).

Jos kanteen kohteena on irtaimen tai kiinteän omaisuuden omistusoikeus tai kanteeseen liittyy oikeuden turvaaminen, oikeus turvataan takavarikoimalla riita-asian kohteena oleva irtain omaisuus ja kirjaamalla kyseistä kiinteää omaisuutta koskeva kieltomerkintä maarekisteriin.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos kanteen kohteena on rahasaatava, saatava turvataan kiinteällä omaisuudella kirjaamalla kyseistä irtainta omaisuutta koskeva panttauskielto maarekisteriin.

Merenkulkuun liittyvä vaatimus voidaan turvata takavarikoimalla alus. Jos rahasaatava turvataan muulla irtaimella omaisuudella, omaisuus on takavarikoitava.

Jos kanteen kohteena on kiinteän omaisuuden omistusoikeus, oikeus turvataan merkitsemällä kyseistä kiinteää omaisuutta koskeva kiinnitys maarekisteriin.

Seuraavat väliaikaiset turvaamistoimet ovat käytettävissä immateriaalioikeuksia koskevissa riita-asioissa:

 1. teollis- tai tekijänoikeutta mahdollisesti loukkaavan irtaimen omaisuuden takavarikointi
 2. velvoite poistaa markkinoilta teollis- tai tekijänoikeutta mahdollisesti loukkaavat tuotteet
 3. kiellon asettaminen sekä vastaajalle että henkilöille, joiden palveluita käytetään teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseen, tai henkilöille, jotka myötävaikuttavat tällaiseen loukkaukseen.

Todisteiden turvaaminen

Jos henkilöllä on syytä olettaa, että hänen tarvitsemiensa todisteiden esittäminen voi tulevaisuudessa olla mahdotonta tai hankalaa, hän voi pyytää kyseisten todisteiden turvaamista.

Pyyntö todisteiden turvaamiseksi voidaan jättää oikeuskäsittelyn missä tahansa vaiheessa sekä ennen kanteen nostamista.

Käräjäoikeus, jonka tuomiopiirin alueelta turvattavat todisteet ovat peräisin, turvaa todisteet siihen asti, kunnes asia pannaan vireille. Kun asia on pantu vireille tuomioistuimessa, asiaa tutkiva tuomioistuin vastaa todisteiden turvaamisesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

1.2. Väliaikaistoimet

Avioliiton pätemättömäksi julistamista tai avioliiton purkamista koskevissa tapauksissa sekä lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa tapauksissa voidaan siviiliprosessilain nojalla ennen tuomion antamista saattaa voimaan välipäätös, jossa määrätään seuraavista asioista:

 • lapsen asuinpaikka
 • lapsen huolto
 • tapaamisoikeus
 • lapsen elatus
 • kielto viedä lapsi pois maasta
 • varat, joilla ylläpidetään puolison aiempaa elintasoa tai joilla turvataan elatusavun maksaminen
 • avioparin yhteisomistuksessa olevan omaisuuden käyttö tai toisen osapuolen velvoittaminen antamaan toiselle koti-irtaimistoa tai henkilökohtaista irtaimistoa.

2. Millä edellytyksillä turvaamistoimia voidaan määrätä?

2.1. Menettely

Vaatimuksen turvaaminen

Jos on syytä olettaa, että omaisuutta koskevan riita-asian tuomion täytäntöönpano hankaloituu tai tulee mahdottomaksi, kantaja tai mahdollinen kantaja voi pyytää tuomioistuinta ratkaisemaan vaatimuksen turvaamista koskevan asian jättämällä asiasta perustellun hakemuksen. Tällaisen pyynnön voi tehdä oikeuskäsittelyn missä tahansa vaiheessa sekä ennen kanteen nostamista.

Hakemus, joka tehdään vaatimuksen turvaamiseksi ennen asian vireillepanoa, on jätettävä siihen tuomioistuimeen, joka käsittelee pääasiaa koskevan kanteen. Jos osapuolet ovat sopineet riita-asian panemisesta vireille välitystuomioistuimessa, hakemus on jätettävä velallisen kotipaikan tai velallisen omaisuuden sijaintipaikan tuomioistuimeen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Vaatimuksen turvaamista koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava, millä tavoin vaatimus halutaan turvata.

Mahdollinen kantaja voi pyytää vaatimuksensa turvaamista ennen asian vireillepanoa tai ennen velvoitteen määräpäivää, jos velallinen velvollisuuksiensa välttämiseksi siirtää tai luovuttaa omaisuuttaan, pakoilee velkojaansa tai ryhtyy muihin toimiin, jotka osoittavat, ettei velallinen toimi hyvässä uskossa. Kun vaatimuksen turvaamista koskeva hakemus jätetään ennen asian vireillepanoa, mahdollisen kantajan on toimitettava todisteet, jotka vahvistavat, että kantajan oikeudet perustuvat velvoitteisiin ja että vaatimuksen turvaaminen on välttämätöntä.

Tuomioistuimen tai tuomarin on annettava päätös vaatimuksen turvaamista koskevasta hakemuksesta viimeistään hakemuksen vastaanottamista seuraavana päivänä antamatta ennakkoilmoitusta vastaajalle tai muille asianosaisille. Tehdessään päätöksen vaatimuksen turvaamisesta tuomioistuin tai tuomari voi tällöin vaatia kantajaa maksamaan tietyn rahasumman ulosottomiehen talletustilille, jotta voidaan kattaa vastaajalle vaatimuksen turvaamisesta mahdollisesti aiheutuvat menetykset.

Kun asia on pantu vireille tai saatetaan panna vireille tuomioistuimessa, tuomioistuimen on annettava täytäntöönpanomääräys, jolla turvataan oikeudenkäynnin kohde. Määräys annetaan valtuutetulle ulosottomiehelle täytäntöönpanoa varten.

Turvaamistoimi pysyy voimassa, kunnes tuomiosta tulee lainvoimainen. Jos kannetta ei ole nostettu tai oikeuskäsittely keskeytetään, tuomioistuin peruuttaa turvaamistoimen päätöksellään. Turvaamistoimea jatketaan, kunnes tuomiosta tulee lainvoimainen. Jos kanne hylätään, turvaamistoimi peruutetaan myös samalla tuomioistuimen tuomiolla.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos turvaamistoimesta tehdään päätös ennen vaatimusta koskevan asian vireillepanoa, mutta vaatimusta koskevaa asiaa ei kuitenkaan panna vireille tuomioistuimen asettamassa määräajassa, tuomari voi tehdä päätöksen vaatimuksen turvaamisen peruuttamisesta vastaanotettuaan asiaa koskevan hakemuksen mahdolliselta kantajalta tai vastaajalta.

Väliaikaiset turvaamistoimet

Jos on syytä olettaa, että teollis- tai tekijänoikeuksien haltijan oikeuksia loukataan tai saatetaan loukata, tuomioistuin voi kantajan tekemän perustellun hakemuksen perusteella päättää väliaikaisten turvaamistoimien määräämisestä. Turvaamistoimen määräämistä koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava, millaista turvaamistointa haetaan.

Hakemus väliaikaisen turvaamistoimen määräämiseksi voidaan jättää oikeuskäsittelyn missä tahansa vaiheessa tai ennen asian vireillepanoa.

Tuomioistuin tai tuomari antaa päätöksen väliaikaisen turvaamistoimen määräämistä koskevasta hakemuksesta 10 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos hakemus on toimitettu samalla kun asia on pantu vireille, päätös annetaan 10 päivän kuluessa asian vireillepanosta.

Jos viivytyksestä voi aiheutua peruuttamatonta haittaa teollis- tai tekijänoikeuksien haltijalle, tuomioistuin tai tuomari antaa päätöksen väliaikaisesta turvaamistoimesta viimeistään sitä koskevan hakemuksen vastaanottamista seuraavana päivänä ilmoittamatta asiasta etukäteen vastaajalle tai muille asianosaisille. Kun päätös väliaikaisen turvaamistoimen määräämisestä on tehty vastaajan tai muiden asianosaisten poissaollessa, näille ilmoitetaan päätöksestä viimeistään päätöstä täytäntöönpantaessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Myöntyessään väliaikaisen turvaamistoimen määräämistä koskevaan hakemukseen ennen asian vireillepanoa tuomioistuin tai tuomari voi vaatia kantajaa maksamaan tietyn rahasumman ulosottomiehen talletustilille tai asettamaan vastaavan vakuuden, jotta voidaan kattaa väliaikaisen turvaamistoimen määräämisestä vastaajalle tai muulle henkilölle, jonka palveluja käytetään, aiheutuvat menetykset.

Tuomioistuin voi kantajan hakemuksesta korvata voimassa olevat väliaikaiset turvaamistoimet muilla toimilla.

Sama tuomioistuin voi peruuttaa väliaikaiset turvaamistoimet asianosaisen hakemuksesta.

Jos kanne hylätään, väliaikainen turvaamistoimi peruutetaan myös samalla tuomioistuimen tuomiolla. Väliaikainen turvaamistoimi pysyy voimassa, kunnes tuomiosta tulee lainvoimainen.

Jos kannetta ei nosteta tai oikeuskäsittely keskeytetään, tuomioistuin peruuttaa väliaikaisen turvaamistoimen päätöksellään. Väliaikainen turvaamistoimi pysyy voimassa, kunnes tuomiosta tulee lainvoimainen.

Jos päätös väliaikaisen turvaamistoimen määräämisestä tehdään ennen asian vireillepanoa eikä asiaa panna vireille tuomioistuimen asettamassa määräajassa, tuomari tekee päätöksen väliaikaisen turvaamistoimen peruuttamisesta mahdollisen kantajan tai vastaajan pyynnöstä.

Jos hakemus on toimitettu samalla kun asia pannaan vireille, päätös väliaikaisen turvaamistoimen määräämisestä pannaan täytäntöön 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksestä tehty valitus ei estä päätöksen täytäntöönpanoa.

Jos päätös väliaikaisen turvaamistoimen määräämisestä on tehty sillä perusteella, että viivytyksestä voi koitua peruuttamatonta haittaa teollis- tai tekijänoikeuden haltijalle, päätös pannaan täytäntöön, kun kantaja on maksanut tuomioistuimen tai tuomarin määräämän summan ulosottomiehen talletustilille tai asettanut vastaavan vakuuden. Täytäntöönpanomääräys annetaan sen jälkeen, kun tuomioistuimen määräämä summa on maksettu tai vastaava vakuus vastaanotettu.

Sivun alkuunSivun alkuun

Päätös väliaikaisen turvaamistoimen määräämisestä eli sellaisen irtaimen omaisuuden takavarikoinnista, jolla teollis- tai tekijänoikeuksia väitetään loukattavan, pannaan täytäntöön irtaimen omaisuuden palauttamiseen sovellettavia menettelyjä noudattaen, kuten on säädetty siviiliprosessilaissa.

Ulosottomies panee täytäntöön päätöksen, jolla määrätään väliaikainen turvaamistoimi eli kielletään ryhtymästä tiettyihin toimiin tai velvoitetaan poistamaan markkinoilta tavarat, joilla teollis- tai tekijänoikeutta väitetään loukattavan. Ulosottomies antaa tuomioistuimen päätöksen tiedoksi vastaajalle tai asianomaiselle kolmannelle henkilölle (jonka on vahvistettava tiedoksisaanti allekirjoituksellaan), tai päätös annetaan tiedoksi kirjatulla kirjeellä.

Sama ulosottomies, joka pani täytäntöön väliaikaisen turvaamistoimen määräämisestä annetun päätöksen, peruuttaa sovelletun väliaikaisen turvaamistoimen tuomioistuimen määräyksestä.

Ulosottomies panee täytäntöön päätöksen väliaikaisen turvaamistoimen korvaamisesta toisella toimella. Tällöin sovelletaan ensin korvaavaa väliaikaista turvaamistoimea, minkä jälkeen korvattu väliaikainen turvaamistoimi peruutetaan.

Todisteiden turvaaminen

Hakemus todisteiden turvaamiseksi tutkitaan tuomioistuinkäsittelyssä, johon kutsutaan hakija ja muut asianosaiset. Näiden henkilöiden poissaolo ei kuitenkaan estä hakemuksen tutkimista.

Jos hakemus todisteiden turvaamiseksi on jätetty ennen asian panemista vireille, tuomioistuin tai tuomari tekee päätöksen hakemuksesta 10 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Todisteet voidaan turvata tuomarin päätöksellä kuulematta mahdollisia asianosaisia ainoastaan kiireellisissä tapauksissa. Tällaiset tapaukset voivat liittyä loukkauksiin tai mahdollisiin loukkauksiin, jotka koskevat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, tietokantojen (sui generis) suojaa, tavaramerkkejä ja maantieteellisiä alkuperämerkintöjä, patentteja, oikeuksia malleihin, kasvilajeihin ja puolijohteiden piirimalleihin, jäljempänä ’teollis- tai tekijänoikeudet’. Tällöin voi myös olla kyse tapauksista, joissa ei voida määrittää, ketkä tulevat olemaan jutun asianosaisia.

Jos päätös todisteiden turvaamisesta on tehty vastaajan tai muun asianosaisen poissaollessa, näille ilmoitetaan päätöksestä viimeistään päätöstä täytäntöönpantaessa.

Tehdessään päätöksen todisteiden turvaamiseksi hakemuksen perusteella ennen asian vireillepanoa tuomari asettaa enintään 30 päivän määräajan, jonka kuluessa asia on pantava vireille.

Tehdessään päätöksen todisteiden turvaamiseksi hakemuksen perusteella ennen asian vireillepanoa tuomari voi vaatia mahdollista kantajaa maksamaan tietyn rahasumman ulosottomiehen talletustilille tai asettamaan vastaavan vakuuden, jotta voidaan kattaa vastaajalle todisteiden turvaamisesta mahdollisesti aiheutuvat menetykset.

Tuomioistuinkäsittelyn pöytäkirjaa ja todisteiden turvaamisen aikana kerättyä aineistoa säilytetään niin kauan kuin asiaa käsittelevä tuomioistuin vaatii.

Jos asiaa käsittelevä tuomioistuin ei pysty keräämään toisella paikkakunnalla sijaitsevia todisteita, tuomioistuin tai tuomari pyytää toista tuomioistuinta suorittamaan yksilöityjä prosessitoimia.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos päätös todisteiden turvaamisesta tehdään ennen asian vireillepanoa, mutta asiaa ei kuitenkaan panna vireille tuomioistuimen asettamassa määräajassa, tuomari tekee päätöksen todisteiden turvaamisen peruuttamisesta mahdollisen kantajan tai vastaajan pyynnöstä.

Väliaikaistoimet

Joskus asian käsittelyä on lykättävä avioliiton pätemättömäksi julistamista tai avioliiton purkamista koskevissa asioissa ja lapsen huoltoon tai tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa. Tällöin tuomioistuin voi toisen osapuolen pyynnöstä ennen tuomion antamista tehdä päätöksen asioista, joista on säädetty laissa ja jotka on ratkaistava kiireellisesti.

Tällainen päätös raukeaa, kun asiasta annetaan tuomio.

3. Mikä on näiden toimien tarkoitus ja luonne?

Vaatimuksen turvaaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä kyseisellä toimella varmistetaan tuomion täytäntöönpano.

Kun velallisen irtainta omaisuutta takavarikoidaan, omaisuus ulosmitataan ja asetetaan valvontaan. Ulosottomies asettaa velallisen takavarikoidun omaisuuden luonnollisen henkilön säilytettäväksi, ja kyseisen henkilön on vahvistettava omaisuuden vastaanottaminen allekirjoituksellaan. Velallinen tai hänen perheenjäsenensä voi käyttää säilytettäväksi asetettua omaisuutta, jos omaisuus on luonteeltaan sellaista, ettei käyttö tuhoa sitä tai vähennä sen arvoa.

Irtainta omaisuutta takavarikoitaessa velallista tai omaisuuden hoitajaa pyydetään vahvistamaan allekirjoituksellaan, ettei hän luovuta, panttaa tai käytä omaisuutta mihinkään muuhun tarkoitukseen ja että häntä voidaan pitää rikosoikeudellisesti vastuussa omaisuuden kavaltamisesta, luovuttamisesta, kätkemisestä tai vaihtamisesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Kun takavarikoidaan kulkuväline tai muuta omaisuutta, joka on rekisteröitävä, ulosottomiehen on ilmoitettava asianomaiselle rekisteröintiviranomaiselle tällaisen omaisuuden takavarikoinnista.

Jos omistusoikeuteen liittyvien oikeuksien vahvistamista koskevassa asiassa annetaan tuomioistuimen päätös, palauttamis- tai kieltomerkintä estää omistajaa antamasta vapaaehtoista vahvistusta.

Väliaikaisten turvaamistoimien ansiosta tekijänoikeuksien haltijat voivat pyytää tuomioistuinta turvaamaan siviilioikeudellisia vaatimuksia immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa, jolloin voidaan vähentää teollis- tai tekijänoikeuksien mahdollisten loukkausten määrää ja tekijänoikeuksien haltijalle aiheutuvia menetyksiä. Lisäksi näiden toimien ansiosta teollis- tai tekijänoikeuksien loukkaukset voidaan ratkaista nopeasti ja palauttaa tekijänoikeuksien haltijan lailliset edut ja oikeudet, joita on loukattu.

Väliaikaistoimilla ratkaistaan tai turvataan asioita, jotka on ratkaistava nopeasti. Väliaikaistoimen määräämisellä voidaan esimerkiksi välttyä siltä, että lapsi viedään laittomasti maasta ennen kuin avioliiton purkamishakemus on käsitelty.

4. Voiko turvaamistointa koskevasta päätöksestä valittaa?

Valittaminen vaatimuksen turvaamisesta

Vaatimuksen turvaamisesta tehdyistä päätöksistä voidaan valittaa. Jos vaatimuksen turvaamista koskeva päätös on tehty ilman asianosaisen läsnäoloa käsittelyssä, 10 päivän määräaika valituksen jättämiselle alkaa siitä päivästä, jolloin edellä mainittu asianosainen sai tiedon päätöksestä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Valittaminen todisteiden turvaamisesta

Todisteiden turvaamista koskevasta hakemuksesta tehdystä myönteisestä päätöksestä ei voi valittaa. Vastaaja voi kuitenkin hakea korvausta todisteiden turvaamisen yhteydessä aiheutuneista menetyksistä, jos:

 • todisteet on turvattu ennen asian vireillepanoa eikä asiaa ole pantu vireille tuomioistuimen asettamassa määräajassa
 • vastaajaa vastaan nostettu kanne on hylätty
 • oikeuskäsittely on jätetty sillensä
 • asian käsittely on lopetettu, koska asian on pannut vireille henkilö, jolla ei ole ollut tähän oikeutta tai kantaja on peruuttanut kanteensa.

Valituksen tekeminen on mahdollista, jos tuomari on päättänyt olla hyväksymättä todisteiden turvaamiseksi tehtyä hakemusta tai jos päätös on tehty kuulematta mahdollisia asianosaisia. Jos todisteiden turvaamista koskeva päätös on tehty ilman asianosaisen läsnäoloa käsittelyssä, 10 päivän määräaika valituksen jättämiselle alkaa siitä päivästä, jolloin päätös on annettu tai lähetetty tiedoksi.

Valittaminen väliaikaisista turvaamistoimista

Seuraavista päätöksistä voidaan valittaa: päätös, jolla hylätään väliaikaisen turvaamistoimen määräämistä koskeva hakemus; päätös, jolla määrätään väliaikainen turvaamistoimi ilman, että jompikumpi asianosaisista on läsnä oikeuskäsittelyssä; päätös, jolla kantajaa vaaditaan turvaamaan toimen määräämisestä mahdolliset aiheutuvat menetykset; ja päätös, jolla väliaikainen turvaamistoimi korvataan muulla toimella.

Jos väliaikaisen turvaamistoimen määräämistä koskeva päätös on tehty ilman asianosaisen läsnäoloa käsittelyssä, 10 päivän määräaika valituksen jättämiselle alkaa siitä päivästä, jolloin päätös on annettu tai lähetetty tiedoksi.

Valittaminen väliaikaistoimista

Tuomioistuimen päätöksestä voidaan valittaa 10 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ennen lopullisen tuomion antamista, jos päätöksessä määrätään lapsen asuinpaikasta, lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta, lapsen elatuksesta, kiellosta viedä lapsi pois maasta, varoista, joilla ylläpidetään puolison aiempaa elintasoa tai varmistetaan toimeentulo, puolisoiden yhteisomistuksessa olevan kodin käytöstä tai toisen osapuolen velvoittamisesta antamaan toiselle koti-irtaimistoa tai henkilökohtaista irtaimistoa.

« Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Yleistä | Latvia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 15-01-2009

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta