Euroopa Komisjon > EGV > Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud > Läti

Viimati muudetud: 06-05-2009
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Läti

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on abinõude eri liigid? 1.
1.1. Hagi tagamise abinõud (hagi tagamine) 1.1.
1.2. Esialgne õiguskaitse 1.2.
2. Millistel tingimustel võib selliseid abinõusid rakendada? 2.
2.1. Menetlus 2.1.
3. Mis on kõnealuste abinõude eesmärk ja milline on nende iseloom? 3.
4. Kas kõnealuste abinõude kohaldamise peale saab esitada kaebuse? 4.

 

1. Millised on abinõude eri liigid?

Läti õiguse kohaselt on hagi tagamise abinõud vara käsitlevate vaidluste puhul seotud tegeliku või võimaliku nõude tagamisega, samas kui intellektuaalomandi alastes vaidlustes hõlmavad hagi tagamise abinõud ajutisi kaitseabinõusid. Võimalik on ka tõendite tagamine. Esialgne õiguskaitse on ette nähtud abielu kehtetuks tunnistamise või lahutamise asjades ning eestkoste- või juurdepääsuõigustest tulenevates asjades. Kõikide nimetatud abinõude kohaldamise saab otsustada üksnes kohus huvitatud poole taotlusel.

1.1. Hagi tagamise abinõud (hagi tagamine)

Varaga seotud vaidlustes võib kasutada enne hagi esitamist või selle esitamisel järgmisi hagi tagamise abinõusid:

 1. kostjale kuuluva vallasvara ja raha arestimine;
 2. vara käsutamise keelumärke tegemine vastavas vallasvara registris või muus avalikus registris;
 3. hagi tagamist käsitleva kande tegemine kinnistusraamatusse või laevakinnistusraamatusse;
 4. laeva arestimine;
 5. kostjal teatud toimingute tegemise keelamine;
 6. kostjale kolmandate isikute võlgnetavate ülekantud summade arestimine (sealhulgas hoiuarved krediidiasutustes);
 7. täitemenetluse peatamine (sealhulgas kohtutäituritel võlanõudjale või võlgnikule raha või vara üleandmise keelamine ning vara müügi peatamine).

Kui hagi esemeks on vallas- või kinnisasja omandiõigus või hagi on seotud kõnealuse õiguse tagamisega, tagatakse hagi vaidlusaluse vallasvara arestimisega või vastavasse kinnistusraamatu registriossa asjaomase kinnisasja kohta keelumärke tegemise kaudu.

ÜlesÜles

Kui hagi esemeks on rahaline nõue, tagatakse hagi kinnisvaraga asjaomasele kinnisasjale hüpoteegi seadmise kaudu, tehes sellekohase kande vastavasse kinnistusraamatu registriossa.

Merinõudega seotud hagi saab tagada laeva sekvesteerimise kaudu, kuid juhul, kui rahaline nõue tagatakse muu vallasvaraga, tuleb kõnealune vara arestida.

Kui hagi esemeks on kinnisasja omandiõigus, tagatakse hagi asjaomasele kinnisasjale kohtuliku hüpoteegi seadmise kaudu, tehes sellekohase kande vastavasse kinnistusraamatu registriossa.

Intellektuaalomandiga seotud vaidlustes võib kasutada järgmisi ajutisi kaitseabinõusid:

 1. vallasvara, millega potentsiaalselt rikutakse intellektuaalomandi õigust, arestimine;
 2. intellektuaalomandi õigust potentsiaalselt rikkuvate kaupade tagasivõtmise kohustuse seadmine;
 3. tegevuskeelu seadmine nii kostjale kui ka isikutele, kelle teenuseid kasutatakse intellektuaalomandi õiguse rikkumiseks, või isikutele, kes hõlbustavad kõnealust rikkumist.

Tõendite tagamine

Kui isikul on põhjust arvata, et talle vajalike tõendite esitamine tulevikus võib olla võimatu või takistatud, võib ta taotleda kõnealuste tõendite tagamist.

Tõendite tagamise taotluse võib esitada igal kohtumenetluse etapil ning enne hagi esitamist kohtule.

Kuni kohtule hagi esitamiseni tagab tõendid maa- või linnakohus, kelle tööpiirkonnas asub tagatavate tõendite allikas. Pärast hagi esitamist tagab tõendid asja arutav kohus.

1.2. Esialgne õiguskaitse

Tsiviilkohtumenetluse seaduses nähakse abielu kehtetuks tunnistamise või lahutamise ning eestkoste- või juurdepääsuõigustest tulenevate asjade puhul ette kohtuotsuse vastuvõtmiseni kehtiva esialgse määruse tegemine, milles sätestatakse:

ÜlesÜles

 • lapse elukoht;
 • lapse hooldamise kord;
 • juurdepääsuõiguste teostamise kord;
 • lapse toetamise viisid;
 • lapse riigist väljaviimise keeld;
 • vahendid abikaasa eelneva heaolutaseme säilitamiseks või elatise maksete tagamiseks;
 • abikaasade ühisomandis oleva vara kasutamise kord või nõue, mille kohaselt üks pool peab andma teisele majapidamis- ja isiklikud esemed.

2. Millistel tingimustel võib selliseid abinõusid rakendada?

2.1. Menetlus

Hagi tagamine

Kui on põhjust arvata, et varaga seotud vaidluses tehtud kohtuotsuse täitmine võib olla takistatud või osutuda võimatuks, võib hageja või võimalik hageja taotleda – põhistatud taotluse kujul – kohtult hagi tagamise määruse tegemist. Kõnealuse taotluse võib esitada ükskõik millisel kohtumenetluse etapil ning enne hagi esitamist kohtule.

Enne hagi esitamist esitatav hagi tagamise taotlus tuleb esitada kohtule, kuhu esitatakse tagatav hagi. Kui pooled on kokku leppinud vaidluse lahendamises vahekohtus, esitatakse taotlus võlgniku elukoha/asukohajärgsele või tema vara asukohajärgsele kohtule.

Hagi tagamise taotluses tuleb märkida eelistatavad hagi tagamise viisid.

Võimalik hageja võib esitada hagi tagamise taotluse enne hagi kohtule esitamist ning isegi enne kohustuse tekkimist, juhul kui võlgnik oma kohustusest hoidumiseks teisaldab või võõrandab oma vara, lahkub elukohast võlausaldajat teavitamata või paneb toime muid tegusid, mis näitavad, et võlgnik ei tegutse heas usus. Enne hagi esitamist hagi tagamise taotluse esitamisel kohtule esitab võimalik hageja tõendid, mis kinnitavad tema kohustusel põhinevaid õigusi ning hagi tagamise vajadust.

ÜlesÜles

Määruse hagi tagamise taotluse kohta teeb kohus või kohtunik hiljemalt taotluse laekumisele järgneval päeval, sellest kostjat ja teisi menetlusosalisi eelnevalt teavitamata. Hagi tagamise taotluse rahuldamisel võib kohus või kohtunik nõuda hagejalt kulude tagamist, mida kostja võib kanda hagi tagamise tõttu, teatud rahasumma tasumise kaudu kohtutäituri ametialasele arvelduskontole.

Kohtulahendi puhul, millega tagatakse esitatud või võimalik tulevikus esitatav hagi, teeb kohus täitmise määruse, mis tuleb edastada täitmiseks vannutatud kohtutäiturile.

Hagi tagamine kehtib kuni kohtuotsuse jõustumise päevani. Kui kohtumenetluse käigus ei ole teostatud mingeid toiminguid või kohtumenetlus lõpetatakse, tühistab kohus hagi tagamise. Hagi tagatakse kuni kohtuotsuse jõustumise päevani. Hagi rahuldamata jätmisel tühistatakse hagi tagamine kohtuotsusega.

Kui hagi tagamise määrus on tehtud enne hagi kohtule esitamist ja hagi ei esitata kohtu määratud tähtaja jooksul, tühistab kohtunik võimaliku hageja või kostja avalduse alusel hagi tagamise määruse.

Ajutised kaitseabinõud

Kui on alust arvata, et intellektuaalomandi õiguste omaniku õigusi on rikutud või võidakse rikkuda, võib kohus hageja põhjendatud taotluse alusel teha määruse ajutiste kaitseabinõude kohaldamise kohta. Taotletav ajutine kaitseabinõu märgitakse abinõu taotluses.

Ajutise kaitseabinõu kohaldamise taotlused võib esitada igal kohtumenetluse etapil ning enne hagi esitamist kohtule.

Ajutise kaitseabinõu kohaldamise taotluse vaatab kohus või kohtunik läbi kümne päeva jooksul alates taotluse laekumisest või hagi esitamisest, kui taotlus on esitatud koos hagiavaldusega.

ÜlesÜles

Kui viivitus võib põhjustada intellektuaalomandi õiguste omanikule pöördumatut kahju, vaatab kohus või kohtunik ajutise kaitseabinõu taotluse läbi hiljemalt järgmisel päeval pärast taotluse laekumist, sellest kostjat ja teisi menetlusosalisi eelnevalt teavitamata. Kui ajutise kaitseabinõu määrus on tehtud kostja või teiste menetlusosaliste kohalolekuta, teavitatakse neid kõnealusest määrusest hiljemalt määruse täitmisel.

Ajutise kaitseabinõu taotluse rahuldamisel enne hagiavalduse laekumist võib kohus või kohtunik nõuda hagejalt kindlaksmääratud rahasumma tasumist kohtutäituri ametialasele arvelduskontole või samaväärse tagatise andmist ning kulude kindlustamist, mida kostja või muud isikud, kelle teenuseid kasutatakse, võib kanda seoses ajutise kaitseabinõu kohaldamisega.

Kohus võib hageja taotlusel asendada kehtivad ajutised kaitseabinõud muude abinõudega.

Ajutisi kaitseabinõud võib tühistada neid kohaldanud kohus menetlusosalise taotlusel.

Hagi rahuldamata jätmisel tühistatakse kohtuotsusega ajutine kaitseabinõu. Ajutine kaitseabinõu kehtib kuni kohtuotsuse jõustumise päevani.

Kui kohtumenetluse käigus ei ole teostatud mingeid toiminguid või kohtumenetlus lõpetatakse, tühistab kohus oma määrusega ajutise kaitseabinõu kohaldamise. Ajutine kaitseabinõu kehtib kuni kohtuotsuse jõustumise päevani.

Kui ajutise kaitseabinõu kohaldamise määrus on tehtud enne hagi kohtule esitamist ja hagi ei esitata kohtu määratud tähtaja jooksul, teeb kohtunik võimaliku hageja või muu võimaliku kohtumenetluse osalise või kostja taotluse alusel määruse ajutise kaitseabinõu kohaldamise tühistamise kohta.

ÜlesÜles

Kui taotlus on esitatud koos hagiavaldusega, pööratakse ajutise kaitseabinõu määrus täitmisele 30 päeva jooksul alates määruse tegemisest. Kõnealuse määruse täiendav vaidlustamine ei takista määruse täitmist.

Ajutise kaitseabinõu kohaldamise määrus, mis on tehtud selle alusel, et viivitus võib põhjustada intellektuaalomandi õiguste omanikule pöördumatut kahju, täidetakse pärast seda, kui hageja on kandnud kohtutäituri ametialasele arvelduskontole kohtu või kohtuniku poolt määratud summa või andnud samaväärse tagatise. Täitmise määrus tehakse pärast kohtu määratud summa tasumist või samaväärse tagatise laekumist.

Ajutise kaitseabinõu kohaldamise määrus vallasvara arestimise kohta, millega väidetavalt rikutakse intellektuaalomandi õigusi, täidetakse tsiviilkohtumenetluse seaduses sätestatud vallasvara suhtes sissenõudmise teostamist käsitleva korra kohaselt.

Ajutise kaitseabinõu kohaldamise määruse teatud tegevuse keelamise või nende kaupade tagasivõtmise kohustuse seadmise kohta, millega väidetavalt rikutakse intellektuaalomandi õigusi, täidab kohtutäitur, kes teatab määrusest kas otse kostjale või asjaomasele kolmandale isikule (kes peab oma allkirjaga tõendama teate kättesaamist) või tähitud kirjaga.

Kohaldatud ajutise kaitseabinõu tühistab ajutise kaitseabinõu määruse täitnud kohtutäitur korraldusega.

Ajutise kaitseabinõu asendamise määruse täidab kohtutäitur, kes kõigepealt kohaldab asendusabinõu ning seejärel tühistab asendatud kaitseabinõu.

Tõendite tagamine

Tõendite tagamise taotlus vaadatakse läbi kohtuistungil, millele on kutsutud taotluse esitaja ja teised menetlusosalised. Kõnealuste isikute kohtuistungile ilmumata jäämine ei takista siiski taotluse läbivaatamist.

ÜlesÜles

Kui tõendite tagamise taotlus on esitatud enne hagi esitamist, teeb kohus või kohtunik taotluse kohta määruse kümne päeva jooksul alates selle laekumisest.

Tõendid võib tagada, kutsumata võimalikke menetlusosalisi kohtuistungile, kohtuniku otsusega ning ainult kiireloomulistel juhtudel. Sellised juhtumid võivad olla seotud autoriõiguste ja nendega seotud õiguste, ning andmebaaside kaitsega (sui generis), kaubamärkidega ja geograafilise päritolu tähistega, patentidega, disainilahendustega, taimesortidega ning pooljuhttoodete topoloogiaga seotud õiguste (edaspidi nimetatud „intellektuaalomandi õigused”) rikkumisega või võimaliku rikkumisega, või on tegemist juhtudega, kus tulevasi menetlusosalisi ei ole võimalik kindlaks määrata.

Kui tõendite tagamise määrus on tehtud võimaliku kostja või muude menetlusosaliste kohalolekuta, teavitatakse neid määrusest hiljemalt määruse täitmisel.

Tõendite tagamise taotluse rahuldamisel enne hagi kohtule esitamist määrab kohtunik hagi esitamiseks kuni 30-päevase tähtaja.

Tõendite tagamise taotluse rahuldamisel enne hagi kohtule esitamist võib kohtunik nõuda võimalikult hagejalt kindlaksmääratud rahasumma tasumist kohtutäituri ametialasele arvelduskontole või samaväärse tagatise andmist, et kindlustada kulude katmine, mida kostja võib kanda seoses tõendite tagamisega.

Kohtuistungi protokolli ja tõendite tagamise käigus kogutud materjale säilitatakse kuni seda nõuab asja lahendav kohus.

Kui asja lahendav kohus ei saa koguda tõendeid, mis asuvad teises linnas või piirkonnas, annab kohus või kohtunik konkreetsete menetlustoimingute teostamise ülesanded üle selleks pädevale kohtule.

ÜlesÜles

Kui tõendite tagamise määrus tehakse enne hagi kohtule esitamist ja hagi ei esitata kohtu määratud tähtaja jooksul, teeb kohtunik võimaliku hageja või kostja avalduse alusel määruse tõendite tagamise tühistamise kohta.

Esialgne õiguskaitse

Abielu kehtetuks tunnistamise või lahutuse asjades ning eestkoste- või juurdepääsuõigustest tulenevates asjades võib kohus juhul, kui asja läbivaatamine tuleb edasi lükata, ühe poole taotlusel teha enne kohtuotsuse vastuvõtmist määruse, et lahendada õigusaktides ettenähtud kiireloomulisi küsimusi.

Kõnealune määrus kaotab kehtivuse järgmise kohtulahendi vastuvõtmisel asjas.

3. Mis on kõnealuste abinõude eesmärk ja milline on nende iseloom?

Hagi tagamine on väga tähtis, kuna sellega tagatakse kohtuotsuse täitmine.

Võlgniku vallasvara arestimine hõlmab vara aresti ja valve alla panekut. Kohtutäitur annab võlgniku arestitud vara hoiule füüsilisele isikule, kes tõestab oma allkirjaga vara kättesaamist. Võlgnik või tema perekonnaliikmed võivad kasutada nende hoiule antud vara, kui tulenevalt vara omadustest ei too vara kasutamine kaasa selle hävinemist või märkimisväärset väärtuse vähenemist.

Vallasvara arestimisel tuleb võtta võlgniku või varahoidja allkiri selle kohta, et nad ei võõranda, pandi ega kasuta vara mis tahes muul viisil või otstarbel, ning et nad on teadlikud sellest, et kõnealuse vara omastamise, võõrandamise, peitmise või asendamise eest võidakse neid võtta kriminaalvastutusele.

Transpordivahendi või muu registreeritava vallasvara arestimisel teatab kohtutäitur arestimisest asjaomasele registriasutusele.

ÜlesÜles

Kui kohtulahend tehakse seoses omandiõigustega või kõnealuste õiguste kindlustamisega, lükatakse õiguste vabatahtlik kindlustamine omaniku poolt edasi kahju hüvitamist ja tegevuse keelamist käsitleva punktiga kohtulahendis.

Samuti võimaldavad ajutised kaitseabinõud autoritel taotleda kohtult nende eraõiguslike nõuete tagamist mittemateriaalse kahjuga seotud kohtuasjades ning selle kaudu vähendada võimalike intellektuaalomandi õiguste rikkumiste arvu ja autori kantavate kahjude ulatust. Lisaks võimaldavad kõnealused abinõud intellektuaalomandi õiguste rikkumiste kiiret lõpetamist ja autori kahjustatud seaduslike huvide kaitse ja õiguste taastamist.

Esialgse õiguskaitsega lahendatakse kiireloomulised küsimused, näiteks võib esialgse õiguskaitse kohaldamine hoida ära võimaluse toimetada laps illegaalselt üle piiri enne abielu lahutamise taotluse läbivaatamist.

4. Kas kõnealuste abinõude kohaldamise peale saab esitada kaebuse?

Hagi tagamise abinõu

Hagi tagamise määruse võib täiendavalt vaidlustada. Kui hagi tagamise määrus on tehtud kohtumenetluse poole kohalolekuta, saab eespool nimetatud pool määruse täiendavalt vaidlustada kümne päeva jooksul alates määruse kättesaamisest.

Tõendite tagamise abinõu

Määruse peale, millega rahuldati tõendite tagamise taotlus, ei saa kaebust esitada. Kostja võib siiski taotleda seoses tõendite tagamisega kantud kulude hüvitamist, kui:

 • tõendid tagati enne hagi kohtule esitamist, kui hagi ei esitatud kohtu määratud tähtaja jooksul;
 • kostja vastu esitatud hagi ei rahuldatud;
 • kohtumenetluse käigus ei teostatud mingeid toiminguid;
 • kohtumenetlus lõpetati, sest hagi on esitanud isik, kellel puudus selleks õigus, või hageja võttis oma hagi tagasi.

Kohtuniku määruse jätta tõendite tagamise taotlus rahuldamata või kui kohtulahend on tehtud võimalikke menetlusosalisi kohtuistungile kutsumata, võib täiendavalt vaidlustada. Kui tõendite tagamise määrus on tehtud menetlusosalise kohalolekuta, võib selle täiendavalt vaidlustada kümne päeva jooksul alates määruse teatavakstegemisest.

Ajutised kaitseabinõud

Täiendavalt võib vaidlustada ajutise kaitseabinõu taotluse rahuldamata jätmise määruse või ajutise kaitseabinõu määruse, mis on tehtud ühe menetluse poole kohalolekuta, või kui hagejalt nõutakse kahjude kindlustamist, mis võivad tekkida abinõu kohaldamise tõttu, või ajutise kaitseabinõu asendamise muu abinõuga.

Kui ajutise kaitseabinõu määrus on tehtud menetluse poole kohalolekuta, saab selle määruse täiendavalt vaidlustada kümne päeva jooksul alates määruse teatavakstegemisest.

Esialgne õiguskaitse

Määruse, milles enne kohtuotsuse tegemist sätestatakse lapse elukoht, lapse hooldamise kord, juurdepääsuõiguste teostamise kord, lapse toetamise viisid, lapse riigist väljaviimise keeld, vahendid abikaasa eelneva heaolutaseme säilitamiseks või elatise makseteks, abikaasade ühisomandis oleva kodu kasutamise kord või nõue, mille kohaselt üks pooltest peab andma teisele majapidamis- ja isiklikud esemed, saab täiendavalt vaidlustada kümne päeva jooksul alates kõnealuse määruse tegemisest.

« Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Üldteave | Läti - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 06-05-2009

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik