Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Letland

Seneste opdatering : 12-12-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Letland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. De forskellige former for retsmidler 1.
1.1. Sikrende retsmidler (sikring af et krav) 1.1.
1.2. Foreløbige retsmidler 1.2.
2. Forudsætningerne for at kunne træffe afgørelse om disse retsmidler 2.
2.1. Procedure 2.1.
3. Beskrivelse af retsmidlerne 3.
4. Er det muligt at kære kendelser om retsmidler? 4.

 

1. De forskellige former for retsmidler

Ifølge lettisk ret anvendes sikrende retsmidler i forbindelse med tvister vedrørende formuegoder for at sikre et faktisk eller potentielt krav, mens der i forbindelse med tvister vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder anvendes foreløbige retsmidler. Det er også muligt at sikre bevismateriale. Foreløbige retsmidler anvendes i forbindelse med omstødelse eller opløsning af et ægteskab og i sager vedrørende forældremyndighed og samværsret. Det er kun retten, der på anmodning af en berørt part, kan træffe kendelse om anvendelse af alle de nævnte retsmidler.

1.1. Sikrende retsmidler (sikring af et krav)

I tvister vedrørende ejendomsrettigheder kan følgende instrumenter anvendes til at sikre et krav, før eller på det tidspunkt det fremsættes:

 1. udlæg i løsøre eller kontanter, der tilhører sagsøgte
 2. indførelse af en prohibitiv påtegning i det relevante register over løsøre eller et andet offentligt register
 3. indførelse af en påtegning vedrørende sikring af et krav i tinglysningsbogen eller skibsregistret
 4. arrest i et skib
 5. forbud mod, at sagsøgte udøver bestemte aktiviteter
 6. udlæg i betalinger (herunder indeståender i pengeinstitutter), som tredjemand skylder
 7. udsættelse af fuldbyrdelse (herunder forbud mod, at fogeden giver penge eller formuegoder til en inkassovirksomhed eller skyldner, eller suspendering af salg af formuegoder).

Hvis sagens genstand er retten til at eje løsøre eller fast ejendom, eller kravet vedrører sikring af en ret, sikres kravet ved udlæg i løsøret eller indførelse af en prohibitiv påtegning i den del af tinglysningsbogen, der vedrører den pågældende faste ejendom.

TopTop

Hvis sagens genstand er et pengekrav, sikres kravet gennem fast ejendom ved indførelse af en påtegning vedrørende panteret i den del af tinglysningsbogen, der vedrører den pågældende faste ejendom.

Et krav på søretsområdet sikres ved beslaglæggelse af et skib, men hvis et pengekrav sikres gennem andet løsøre, skal der gøres udlæg heri.

Hvis sagens genstand er retten til egen fast ejendom, sikres kravet ved indførelse af en påtegning vedrørende behæftelse i den del af tinglysningsbogen, der vedrører den pågældende faste ejendom.

Følgende sikrende retsmidler kan anvendes i tvister vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder:

 1. udlæg i løsøre, der potentielt krænker en intellektuel ejendomsret
 2. pligt til at tilbagekalde varer, der potentielt krænker en intellektuel ejendomsret
 3. indførelse af forbud for både sagsøgte og personer, hvis tjenester anvendes til at krænke en intellektuel ejendomsret, eller personer, der er med til at lette en sådan krænkelse.

Sikring af bevismateriale

Hvis en person har grund til at tro, at det fremover vil være umuligt at fremlægge det bevismateriale, den pågældende har brug for, eller dette vil blive forhindret, kan vedkommende begære det sikret.

Begæringer om sikring af bevismateriale kan indgives i en hvilken som helst fase af sagen, og inden sagen indbringes for retten.

Indtil en sag indbringes for retten, sikres bevismateriale af den distrikts- eller byret, inden for hvis jurisdiktion det befinder sig. Efter indbringelsen af sagen for retten sikres bevismateriale af den ret, der behandler sagen.

TopTop

1.2. Foreløbige retsmidler

I forbindelse med sager om omstødelse eller opløsning af et ægteskab og forældremyndighed eller samværsret er der i retsplejeloven fastsat bestemmelser om de foreløbige retsmidler, der kan træffes kendelse om, indtil der afsiges dom. De vedrører:

 • barnets opholdssted
 • procedurer for pasning af barnet
 • procedurer for udøvelse af samværsretten
 • underholdsmidler til barnet
 • forbud mod at tage barnet med ud af landet
 • midler til, at ægtefællen kan opretholde sin tidligere levestandard eller sikres underholdsbidrag
 • procedurer for anvendelsen af ægteparrets fællesejede ejendom, eller krav om, at den ene af parterne giver den anden bohave og personlige genstande.

2. Forudsætningerne for at kunne træffe afgørelse om disse retsmidler

2.1. Procedure

Sikring af et krav

Hvis der er grund til at tro, at fuldbyrdelsen af en dom i en sag om formuegoder kan forhindres eller bliver umulig, kan sagsøger eller den potentielle sagsøger indgive begæring – i form af en begrundet anmodning – om, at retten træffer kendelse med henblik på sikring af kravet. En sådan begæring kan indgives i en hvilken som helst fase af sagen, og inden sagen indbringes for retten.

En begæring om sikring af et krav, inden sagen indbringes for retten, skal indgives til den ret, for hvilken sagen vedrørende dette krav skal indbringes. Hvis parterne er enedes om at indgive sagen for en voldgiftsret, skal begæringen indgives til retten det sted, hvor skyldner eller dennes ejendom befinder sig.

TopTop

I en begæring om sikring af et krav skal de foretrukne midler til sikring af kravet anføres.

En potentiel sagsøger kan indgive begæring om, at kravet sikres, inden sagen indbringes for retten, og selv inden fordringen forfalder, hvis skyldner for at undgå sine forpligtelser fjerner eller afhænder sit formuegode, forlader sin bopæl uden at informere kreditor herom eller udfører andre handlinger, der tyder på, at han ikke handler i god tro. Ved indgivelsen af en begæring om sikring af et krav, inden sagen indbringes for retten, skal den potentielle sagsøger indgive bevismateriale, der bekræfter dennes ret på grundlag af forpligtelser og behovet for at sikre kravet.

Retten træffer kendelse om begæringen om sikring af et krav senest dagen efter, at den har modtaget den, uden at give sagsøgte eller andre deltagere i sagen forudgående besked herom. Når retten efterkommer en begæring om sikring af et krav, kan den kræve, at sagsøger sikrer dækning af eventuelle tab, sagsøgte måtte lide i forbindelse med sikringen af kravet, ved at indbetale en bestemt sum penge på fogedens konto.

For så vidt angår en kendelse, hvorved et krav, der er blevet forelagt eller potentielt kunne forelægges retten, sikres, træffer retten kendelse om udlæg, der forelægges en edsvoren foged med henblik på fuldbyrdelse.

Sikringen af kravet gælder, indtil dommen får retskraft. Hvis der ikke under sagen er truffet foranstaltning hertil, eller sagen er afsluttet, ophæver retten sikringen af kravet i sin afgørelse. Sikringen af kravet opretholdes, indtil det tidspunkt, hvor dommen får retskraft. Hvis retten ikke giver medhold i kravet, ophæves sikringen af kravet i dommen.

TopTop

Hvis der træffes kendelse om sikring af et krav, inden sagen indbringes for retten, og dette ikke sker inden for den frist, retten har sat ved modtagelsen af begæringen fra den potentielle sagsøger eller sagsøgte, træffer den kendelse om ophævelse af sikringen.

Sikrende retsmidler

Hvis der er grund til at tro, at de rettigheder, en indehaver af intellektuel ejendom har, er blevet eller måske vil blive krænket, kan retten på grundlag af en begrundet begæring fra sagsøger træffe kendelse om sikrende retsmidler. Deres art skal angives i begæringen herom.

Der kan indgives begæring om sikrende retsmidler i en hvilken som helst fase af sagen, og inden sagen indbringes for retten.

Retten skal inden ti dage fra modtagelsen af begæringen om sikrende retsmidler eller indledningen af sagen, hvis begæringen blev indgivet på samme tidspunkt, som retssagen blev indledt, træffe kendelse herom.

Hvis en forsinkelse kan forårsage uoprettelig skade for en indehaver af intellektuelle ejendomsrettigheder, træffer retten eller dommeren kendelse om en begæring om sikrende retsmidler senest dagen efter modtagelsen af begæringen, uden at give sagsøgte eller andre deltagere i sagen forudgående besked herom. Hvis der er truffet kendelse om sikrende retsmidler, uden at sagsøgte eller andre deltagere i sagen var til stede, skal de informeres herom senest på det tidspunkt, hvor kendelsen fuldbyrdes.

Når retten efterkommer en begæring om sikrende retsmidler, inden sagen indbringes for retten, kan den kræve, at sagsøger indbetaler en bestemt sum penge på fogedens konto eller stiller en tilsvarende garanti og sikrer dækning af eventuelle tab i forbindelse med de sikrende retsmidler, som sagsøgte eller andre personer, hvis tjenester anvendes, måtte lide.

TopTop

På grundlag af sagsøgers begæring kan retten erstatte eksisterende sikrende retsmidler med andre.

Sikrende retsmidler kan ophæves af samme ret på grundlag af en begæring fra en af sagens parter.

Hvis retten ikke giver medhold i kravet, ophæves de sikrende retsmidler i dommen. Retsmidlerne er i kraft indtil det tidspunkt, hvor dommen får retskraft.

Hvis der ikke under sagen er truffet foranstaltning hertil, eller sagen er afsluttet, ophæver retten de sikrende retsmidler i sin afgørelse. De sikrende retsmidler opretholdes, indtil det tidspunkt, hvor dommen får retskraft.

Hvis der træffes kendelse om sikrende retsmidler, inden sagen indbringes for retten, og dette ikke sker inden for den frist, retten har sat ved modtagelsen af begæringen fra den potentielle sagsøger eller andre deltagere i retssagen eller sagsøgte, træffer den kendelse om ophævelse af de sikrende retsmidler.

Hvis begæringen indgives samtidig med, at sagen indbringes for retten, skal kendelsen om sikrende retsmidler fuldbyrdes inden 30 dage fra det tidspunkt, den blev truffet. Fremsættelse af indsigelser vedrørende denne kendelse forhindrer ikke, at den fuldbyrdes.

En kendelse om sikrende retsmidler, der træffes under henvisning til, at en forsinkelse kan forårsage uoprettelig skade for en indehaver af intellektuelle ejendomsrettigheder, fuldbyrdes, efter at sagsøger har indbetalt det af retten fastsatte beløb til fogedens konto eller stillet en tilsvarende garanti. Der træffes kendelse om fuldbyrdelse, efter at det fastsatte beløb er indbetalt, eller der er stillet en tilsvarende garanti.

TopTop

En kendelse om sikrende retsmidler – udlæg i løsøre, om hvilket det hævdes, at det krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder – fuldbyrdes i medfør af procedurerne for tilbagetagelsesforretninger i forbindelse med løsøre, jf. retsplejeloven.

En kendelse om sikrende retsmidler – forbud mod at udføre bestemte aktiviteter eller pligt til at tilbagekalde varer, som det hævdes krænker en intellektuel ejendomsret – fuldbyrdes enten af fogeden, der forkynder rettens kendelse for sagsøgte eller en relevant tredjemand (der ved sin underskrift skal kvittere for modtagelsen) eller ved tilstillelse af kendelsen med anbefalet post.

Sikrende retsmidler ophæves ved kendelse, der fuldbyrdes af den foged, der fuldbyrdede kendelsen om retsmidlerne.

En kendelse om at erstatte sikrende retsmidler fuldbyrdes af fogeden ved først at anvende det sikrende retsmiddel, der erstatter det første, og dernæst ophæve sidstnævnte.

Sikring af bevismateriale

En begæring om sikring af bevismateriale behandles på et retsmøde, som den begærende person og andre deltagere i sagen indkaldes til. Selv om de pågældende ikke giver fremmøde, er det ikke til hinder for, at begæringen behandles.

Hvis der indgives begæring om sikring af bevismateriale, inden sagen anlægges, træffer retten beslutning om begæringen inden 10 dage fra modtagelsen heraf.

Bevismaterialet kan ved kendelse truffet af retten og udelukkende i hastesager sikres uden at indstævne sagens potentielle parter. Det kan ske i sager vedrørende overtrædelser eller mulige overtrædelser af ophavsret og tilknyttede rettigheder, databasebeskyttelse, handelsmærker og indikatorer for geografisk oprindelse, patenter, rettigheder til designprøver, plantesorter og halvledertopografier (herefter benævnt "intellektuelle ejendomsrettigheder") eller sager, hvor det ikke kan fastslås, hvem sagens parter bliver.

TopTop

Hvis der træffes kendelse om sikring af bevismateriale, uden at den potentielle sagsøgte eller andre deltagere i sagen er til stede, informeres de herom senest på det tidspunkt, hvor kendelsen fuldbyrdes.

Når retten efterkommer en begæring om sikring af bevismateriale, inden sagen indbringes for retten, fastsætter den en frist på højst 30 dage for indgivelse af en stævning.

Når retten efterkommer en begæring om sikring af bevismateriale, inden sagen indbringes for retten, kan den kræve, at den potentielle sagsøger indbetaler et specificeret beløb på fogedens konto eller stiller en tilsvarende garanti for at sikre dækning af de tab, sagsøgte måtte lide i forbindelse med sikringen af bevismateriale.

Referatet af retsmødet og det bevismateriale, der indsamles i forbindelse med sikringen af bevismateriale, opbevares, indtil den ret, der påkender sagen, kræver det forelagt.

Hvis den ret, der påkender sagen, ikke kan indsamle bevismateriale, der befinder sig i en anden by eller et andet distrikt, anmoder den den relevante ret om at gøre det.

Hvis der træffes kendelse om sikring af bevismateriale, inden sagen indbringes for retten, og dette ikke sker inden den frist, retten har fastsat, træffer den, når den har modtaget en begæring fra den potentielle sagsøger eller sagsøgte, kendelse om at ophæve sikringen af bevismaterialet.

Foreløbige retsmidler

I sager vedrørende omstødelse eller opløsning af et ægteskab og om forældremyndighed eller samværsret kan retten, når det er nødvendigt at udsætte behandlingen af sagen, på anmodning af en af sagens parter træffe afgørelse om, inden den endelige retsafgørelse træffes, at påkende visse i loven opregnede spørgsmål, som det er nødvendigt hurtigt at løse.

TopTop

Sådanne afgørelser udløber, når der træffes endelig afgørelse i sagen.

3. Beskrivelse af retsmidlerne

Sikring af et krav er af stor betydning, da det sikrer, at en dom kan fuldbyrdes.

Udlæg i skyldners løsøre indebærer, at det fjernes og bevogtes. Fogeden sikrer, at det af skyldners løsøre, der gøres udlæg i, overdrages i en fysisk persons varetægt. Den pågældende skal skrive under på modtagelsen af løsøret. Skyldneren eller medlemmerne af dennes familie kan anvende det løsøre, der er i deres varetægt, hvis det på grund af dets karakteristika ikke ødelægges eller værdien heraf ikke reduceres væsentligt ved brug.

Ved udlæg i løsøre indhentes debitors eller forvalterens underskrift på, at de ikke vil afhænde, pantsætte eller anvende løsøret til andre funktioner eller formål, og at de kan blive holdt strafferetligt ansvarlige, hvis de tilegner sig det, fjerner det, skjuler det eller udskifter det.

Når der gøres udlæg i et transportmiddel eller andet løsøre, der registreres, giver fogeden de relevante myndigheder meddelelse om, at der er foretaget udlæg heri.

Når der træffes afgørelse i en sag om ejendomsrettigheder eller styrkelse af sådanne rettigheder, forsinker en påtegning om inddrivelse og en prohibitiv påtegning ejerens egen styrkelse heraf.

Sikrende retsmidler sætter desuden ophavsmænd i stand til at kræve, at retten sikrer deres civilretlige krav i sager om ikke-materielle rettigheder, og mindsker derved antallet af potentielle krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsmandens tab. Sådanne foranstaltninger gør det desuden muligt hurtigt at standse krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder og genoprette en ophavsmands krænkede legitime interesser og rettigheder.

TopTop

Foreløbige retsmidler er med til at afgøre eller sikre forhold i sager, der kræver en hurtig løsning. F.eks. kan foreløbige retsmidler forhindre, at et barn ulovligt føres over grænsen, inden en begæring om opløsning af et ægteskab er blevet behandlet.

4. Er det muligt at kære kendelser om retsmidler?

I forbindelse med sikring af et krav

Der kan fremsættes indsigelser i forbindelse med kendelser om sikring af et krav. Hvis der er truffet kendelse om sikring af et krav, uden at en af sagens parter var til stede, løber fristen på 10 dage for fremsættelse af indsigelser fra den dag, hvor førnævnte sagspart modtog kendelsen.

I forbindelse med sikring af bevismateriale

Det er ikke muligt at kære en kendelse om at efterkomme en begæring om sikring af bevismateriale. Sagsøgte kan dog kræve erstatning for eventuelle tab i forbindelse med sikringen af bevismateriale, hvis:

 • bevismaterialet er blevet sikret, inden sagen blev indbragt for retten, men der ikke er indgivet stævning inden for den frist, retten havde sat herfor
 • retten ikke har givet medhold i kravet mod sagsøgte
 • der ikke er taget retlige skridt i sagen
 • sagen er blevet annulleret, fordi kravet blev forelagt for retten af en person, der ikke har ret til det, eller sagsøger har trukket sit krav tilbage.

Der kan fremsættes indsigelser i forbindelse med rettens kendelse om at nægte at acceptere en begæring om sikring af bevismateriale, eller hvis der er truffet kendelse uden mulige deltagere i en sag, der er ved at blive indbragt for retten. Hvis der er truffet kendelse om sikring af bevismateriale, uden at en af sagens parter har været til stede, løber fristen på 10 dage for fremsættelse af indsigelser fra den dag, kendelsen blev truffet eller sendt.

I forbindelse med sikrende retsmidler

Der kan fremsættes indsigelser i forbindelse med en kendelse, hvorved en begæring om sikrende retsmidler blev afvist, eller en kendelse om sikrende retsmidler, der træffes, uden at en af sagens parter er til stede, eller hvis det kræves, at sagsøger skal sikre dækning af det potentielle tab, der kan opstå i forbindelse med sikrende retsmidler, eller de sikrende retsmidler erstattes af et andet instrument.

Når der træffes kendelse om sikrende retsmidler, uden at en af sagens parter er til stede, løber fristen på 10 dage for fremsættelse af indsigelser fra den dag, kendelsen blev truffet eller sendt

Foreløbige retsmidler

I forbindelse med en foreløbig retsafgørelse, der for perioden indtil den endelige retsafgørelse fastsætter barnets opholdssted, procedurer for pasning af barnet, procedurer for udøvelse af samværsretten, underholdsmidler til barnet, forbud mod at tage barnet med ud af landet, midler til, at ægtefællen kan opretholde sin tidligere levestandard eller sikres underholdsbidrag, procedurer for anvendelsen af ægteparrets fællesejede ejendom, eller krav om, at den ene af parterne giver den anden bohave og personlige genstande, kan der fremsættes indsigelser inden ti dage fra det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet.

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Letland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 12-12-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige