Evropská komise > ESS > Předběžná opatření a zajišťovací opatření > Lotyšsko

Poslední aktualizace: 06-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Lotyšsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké druhy opatření existují? 1.
1.1. Zajišťovací opatření (zajištění nároku) 1.1.
1.2. Předběžná opatření 1.2.
2. Za jakých podmínek mohou být předběžná a zajišťovací opatření vydávána? 2.
2.1. Řízení 2.1.
3. Jaký je předmět a povaha takových opatření? 3.
4. Je možné se proti takovému opatření odvolat? 4.

 

1. Jaké druhy opatření existují?

Podle lotyšských právních předpisů se zajišťovací opatření ve sporech o majetek vztahují na zajištění skutečného nebo možného nároku, zatímco ve sporech o duševní vlastnictví zahrnují předběžná ochranná opatření. Je možné rovněž zajištění důkazu. Předběžná opatření jsou přípustná v věcech prohlášení manželství za neplatné nebo jeho zrušení nebo ve věcech vyplývajících z opatrovnictví nebo styku rodičů s dětmi. Všechna uvedená opatření může uložit pouze soud na návrh účastníka řízení.

1.1. Zajišťovací opatření (zajištění nároku)

Ve sporech o majetek lze k zajištění nároku před podáním žaloby nebo současně s jejím podáním použít tyto nástroje:

 1. zajištění movitého majetku a hotovosti náležejících žalovanému;
 2. zápis omezující doložky do příslušného rejstříku movitého majetku nebo jiného veřejného rejstříku;
 3. zápis doložky týkající se zajištění nároku do pozemkové knihy nebo do plavebního rejstříku;
 4. zabavení lodi;
 5. uložení zákazu žalovanému s ohledem na výkon určitých činností;
 6. zadržení plateb (včetně vkladů u úvěrových institucí), jež dluží třetí strany;
 7. odložení výkonu rozhodnutí (včetně zákazu pro soudní exekutory vydat peníze nebo majetek subjektu vymáhajícímu dluhy nebo dlužníkovi nebo pozastavení prodeje majetku).

Je-li předmětem žaloby právo vlastnit movitý nebo nemovitý majetek, nebo pokud se nárok týká zajištění určitého práva, je nárok zajištěn zajištěním movitých věcí, jež jsou předmětem sporu, nebo zapsáním omezující doložky do příslušné části pozemkové knihy týkající se dotčených nemovitostí.

NahoruNahoru

Je-li předmětem žaloby peněžitý nárok, nárok je zajištěn nemovitostmi zapsáním doložky o zástavním právu do příslušné části pozemkové knihy týkající se příslušných nemovitostí.

Námořní nárok lze zajistit zajištěním plavidla, je-li však peněžitý nárok zajištěn jiným movitým majetkem, musí být zajištěn tento majetek.

Je-li předmětem žaloby právo vlastnit nemovitý majetek, nárok je zajištěn zapsáním doložky o zatížení nemovitosti do příslušné části pozemkové knihy týkající se dotyčného nemovitosti.

Ve sporech o duševní vlastnictví lze použít tato předběžná ochranná opatření:

 1. zajištění movitého majetku, který může porušovat určité právo k duševnímu vlastnictví;
 2. povinnost stáhnout z trhu zboží, které může porušovat určité právo k duševnímu vlastnictví;
 3. uložení zákazu žalovanému i osobám, jejichž služby jsou využívány k porušování určitého práva k duševnímu vlastnictví, nebo osobám, které takovéto porušení usnadňují.

Zajištění důkazu

Jestliže má určitá osoba důvod se domnívat, že předložení důkazu, který požaduje, nemusí být v budoucnu možné nebo může být ohroženo, může požádat o zajištění tohoto důkazu.

Návrh na zajištění důkazů lze podat v kterékoli fázi řízení, jakož i před podáním žaloby k soudu.

Není-li věc dosud předložena soudu, je důkaz zajištěn okresním nebo městským soudem, na jehož území se nachází důkazní prostředek, jenž má být zajištěn. Po podání žaloby soudu je důkaz zajištěn soudem, který danou věc projednává.

NahoruNahoru

1.2. Předběžná opatření

V věcech prohlášení manželství za neplatné nebo jeho zrušení a v věcech vyplývajících z opatrovnictví nebo styku rodičů s dětmi stanoví občanský soudní řád předběžná opatření, jež mohou být přijata a která jsou platná, dokud není vydán rozsudek, a která určují:

 • místo bydliště dítěte;
 • postupy pro péči o dítě;
 • postupy pro styk rodičů s dítětem;
 • prostředky k uhrazení životních potřeb dítěte;
 • zákaz odvézt dítě ze země;
 • prostředky k zachování předchozí životní úrovně manžela nebo zajištění vyplácení podpory;
 • postupy pro nakládání se společným jměním manželů nebo požadavek, aby jedna ze stran sporu umožnila druhé straně užívat domácnost a předala jí věci osobní potřeby.

2. Za jakých podmínek mohou být předběžná a zajišťovací opatření vydávána?

2.1. Řízení

Zajištění nároku

Existuje-li důvodná domněnka, že by výkonu rozhodnutí ve sporu o majetek mohlo být bráněno nebo by nebyl možný, žalobce nebo potenciální žalobce může požádat (formou odůvodněného návrhu), aby soud vydal rozhodnutí o zajištění nároku. Tento návrh je přípustný v jakékoli fázi řízení, jakož i před podáním žaloby soudu.

Návrh na zajištění nároku před podáním žaloby musí být podán soudu, jemuž bude podána žaloba týkající se nároku, jenž má být zajištěn. Pokud se strany sporu dohodly, že spor předloží rozhodčímu soudu, návrh je podán soudu příslušnému podle místa bydliště dlužníka nebo místa, v němž se nachází majetek.

NahoruNahoru

V návrhu na zajištění nároku musí být uveden upřednostňovaný způsob zajištění nároku.

Potenciální žalobce může požádat o zajištění svého nároku před podáním žaloby soudu, a dokonce dříve, než se závazek stane splatným, pokud dlužník s cílem vyhnout se svým závazkům svůj majetek odstraní nebo zcizí, opustí své místo bydliště, aniž by o tom věřitele informoval, nebo jinak jedná způsobem, jenž naznačuje, že dlužník nejedná v dobré víře. Při podávání návrhu na zajištění nároku před podáním žaloby soudu předloží potenciální žalobce důkazy, které dokládají její práva na základě závazků a nutnost zajistit nárok.

Rozhodnutí o návrhu na zajištění nároku přijme soud nebo soudce nejpozději následující den po jejím doručení, aniž by předem informoval žalovaného nebo jiné účastníky v této věci. Při schválení návrhu na zajištění nároku může soud nebo soudce požadovat, aby žalobce zajistila ztráty, které mohou žalovanému vzniknout v souvislosti se zajištěním nároku, a to uložením určité peněžní částky na vkladový účet exekutora.

Co se týče rozhodnutí, na jehož základě je zajištěn nárok, který byl nebo mohl být předložen soudu, soud vydá exekuční příkaz, který je předán soudnímu exekutorovi, aby jej vykonal.

Zajištění nároku je účinné až do dne, kdy rozsudek nabude právní moci. Pokud nebyla v řízení přijata žádná opatření nebo řízení je ukončeno, soud ve svém rozhodnutí zajištění nároku zruší. Zajištění nároku je zachováno až do dne, kdy rozsudek nabude právní moci. Při zamítnutí nároku je zajištění nároku zrušeno v rozhodnutí soudu.

NahoruNahoru

Je-li rozhodnutí o zajištění nároku vydáno před podáním žaloby soudu a žaloba není podána ve lhůtě stanovené soudem, vydá soudce po doručení návrhu potenciálního žalobce nebo žalovaného rozhodnutí o zrušení zajištění.

Předběžná ochranná opatření

Existuje-li důvodná domněnka, že práva držitele práv k duševnímu vlastnictví jsou porušována nebo mohou být porušena, může soud na základě odůvodněného návrhu žalobce vydat rozhodnutí o uložení předběžných ochranných opatření. Předběžné ochranné opatření musí být uvedeno v návrhu na vydání opatření.

Návrhy na vydání předběžného ochranného opatření mohou být podány v jakékoli fázi řízení, jakož i před podáním žaloby soudu.

O návrhu na vydání předběžného ochranného opatření soud nebo soudce rozhodne do 10 dnů od doručení návrhu nebo zahájení řízení v dané věci, byl-li návrh podán současně s podáním žaloby.

Jestliže případná prodleva může držiteli práv k duševnímu vlastnictví způsobit nenahraditelnou újmu, soud nebo soudce rozhodne o návrhu na vydání předběžného ochranného opatření nejpozději následující den po jejím doručení, aniž by předem informoval žalovaného nebo jiné účastníky v dané věci. Pokud bylo rozhodnutí o vydání předběžného ochranného opatření vydáno v nepřítomnosti žalovaného či jiných účastníků v dané věci, jsou tito o rozhodnutí informováni nejpozději v době jeho výkonu.

Při schválení návrhu na vydání předběžného ochranného opatření před podáním žaloby může soud nebo soudce požadovat, aby žalující uložila určitou peněžní částku na vkladový účet exekutora nebo aby poskytla rovnocennou jistotu a aby zajistila ztráty spojené s vydáním předběžného ochranného opatření, které mohou vzniknout žalovanému nebo jiným osobám, jejichž služby jsou využívány.

NahoruNahoru

Na návrh žalobce může soud nahradit stávající předběžná ochranná opatření jinými opatřeními.

Předběžná ochranná opatření může zrušit týž soud na návrh kteréhokoli účastníka v dané věci.

Při zamítnutí žaloby se předběžné ochranné opatření zrušuje rozhodnutím soudu. Předběžné ochranné opatření je v účinné až do dne, kdy rozsudek nabude právní moci.

Není-li v řízení přijato žádné opatření nebo je-li řízení ukončeno, soud ve svém rozhodnutí předběžné ochranné opatření zruší. Předběžné ochranné opatření je účinné až do dne, kdy rozsudek nabude právní moci.

Je-li rozhodnutí o uložení předběžného ochranného nařízení vydáno před podáním žaloby k soudu a žaloba není podána ve lhůtě stanovené soudem, soudce na návrh potenciálního žalobce nebo jiného možného účastníka v dané věci nebo žalovaného vydá rozhodnutí o zrušení předběžného ochranného opatření.

Byl-li návrh podán současně s podáním žaloby, rozhodnutí o uložení předběžného ochranného opatření je vykonáno do 30 dnů od jeho vydání. Jeho výkonu nebrání podání dodatečné stížnosti týkající se rozhodnutí.

Rozhodnutí o vydání předběžného ochranného opatření vydané na základě toho, že případná prodleva může držiteli práv k duševnímu vlastnictví způsobit nezvratnou újmu, je vykonáno poté, co žalobce vložil částku stanovenou soudem nebo soudcem na vkladový účet exekutora nebo poskytla rovnocennou záruku. Exekuční příkaz je vydán po zaplacení částky stanovené soudem nebo po přijetí rovnocenné záruky.

NahoruNahoru

Rozhodnutí o uložení předběžného ochranného opatření – zajištění movitého majetku údajně porušujícího práva k duševnímu vlastnictví – je provedeno podle postupů týkajících se nařízení výkonu rozhodnutí na movitém majetku, jak je stanoveno v občanském soudním řádu.

Rozhodnutí o uložení předběžného ochranného opatření – zakazujícího výkon určitých činností nebo ukládajícího povinnost stáhnout z trhu zboží, které údajně porušuje práva k duševnímu vlastnictví – vykonává soudní exekutor, který rozhodnutí soudu oznámí žalovanému nebo příslušné třetí osobě (která musí připojit podpis stvrzující přijetí) nebo doporučeným dopisem.

Zrušení předběžného ochranného opatření, které bylo uplatňováno, je provedeno na příkaz soudní exekutorem, který vykonal rozhodnutí o vydání tohoto opatření.

Rozhodnutí o nahrazení předběžného ochranného opatření vykonává soudní exekutor, a to nejprve uplatněním náhradního předběžného ochranného opatření a posléze zrušením nahrazeného předběžného ochranného opatření.

Zajištění důkazu

Návrh na zajištění důkazu je projednáván na zasedání soudu, k němuž je přizván navrhovatel a ostatní účastníci v dané věci. Pokud se však tyto osoby nedostaví, není to překážkou pro projednání návrhu.

Byl-li návrh na zajištění důkazu předložen před podáním žaloby, soud nebo soudce o návrhu rozhodne do 10 dnů od jejího doručení.

Důkazy mohou být podle rozhodnutí soudce zajištěny bez předvolání potenciálních účastníků v dané věci, a to pouze v naléhavých případech. Tyto případy se mohou týkat porušení autorského práva a práv s ním souvisejících, ochrany databází (sui generis), ochranných známek a označení zeměpisného původu, patentů, práv k (průmyslovým) vzorům, odrůdových práv a topografie polovodičů (dále jen „práva k duševnímu vlastnictví“), nebo případů, v nichž nelze určit, kdo bude účastníkem v dané věci.

NahoruNahoru

Bylo-li rozhodnutí o zajištění důkazu vydáno v nepřítomnosti potenciálního žalovaného či ostatních účastníků v dané věci, je jim rozhodnutí sděleno nejpozději v době jeho výkonu.

Při schválení návrhu na zajištění důkazu před podáním žaloby soudce stanoví lhůtu pro podání žaloby nepřekračující 30 dnů.

Při schválení návrhu na zajištění důkazu před podáním žaloby může soudce požadovat, aby potenciální žalobce uložil určitou peněžní částku na vkladový účet soudního exekutora nebo poskytla rovnocennou záruku k zajištění ztrát žalovaného, které mu mohou vzniknout v souvislosti se zajištěním důkazu.

Zápisy z jednání soudu a materiály získané během zajišťování důkazů jsou uchovávány po dobu požadovanou soudem zkoumajícím danou záležitost.

Nemůže-li soud rozhodující ve věci samé získat důkazy nacházející se v jiném městě či okrese, soud nebo soudce přidělí příslušné procesní úkony odpovídajícímu soudu.

Je-li rozhodnutí o zajištění důkazu vydáno před podáním žaloby a žaloba není podána ve lhůtě stanovené soudem, soudce po obdržení návrhu potenciálního žalobce nebo žalovaného vydá rozhodnutí o zrušení zajištění důkazu.

Předběžná opatření

V věcech prohlášení manželství za neplatné nebo jeho zrušení a ve věcech opatrovnických nebo styku rodičů s dětmi může soud v případě, že projednání věci musí být odloženo, a na návrh účastníka řízení přijmout před vydáním rozsudku rozhodnutí za účelem posouzení záležitostí, jež jsou stanoveny v právních předpisech a jež je nutno vyřešit rychle.

NahoruNahoru

Platnost tohoto rozhodnutí skončí, je-li v dané věci vydáno další rozhodnutí.

3. Jaký je předmět a povaha takových opatření?

Zajištění nároku má zásadní význam, jelikož zajišťuje výkon rozsudku.

Zajištění movitého majetku dlužníka má za následek, že majetek, je zajištěn a dán pod ochranu. Soudní exekutor uloží zabavený majetek dlužníka do úschovy fyzické osoby, která musí svým podpisem stvrdit jeho převzetí. Dlužník nebo jeho rodinní příslušníci mohou užívat majetek uložený do úschovy, pokud tento nemůže být vzhledem ke svým vlastnostem zničen nebo pokud se užíváním významně nesníží jeho hodnota.

Při zajištění movitého majetku musí dlužník nebo uschovatel podepsat prohlášení, že majetek nezcizí, nedá do zástavy nebo nepoužije k jiné funkci nebo účelu a že může být trestně odpovědný za jeho zpronevěru, zcizení, ukrývání nebo nahrazení.

Je-li zajištěn dopravní prostředek či jiný registrovaný movitý majetek, soudní exekutor informuje o jeho zajištění příslušný orgán, který vede dotyčný rejstřík.

Je-li vydáno soudní rozhodnutí ve věci týkající se majetkových práv nebo výkon těchto práv, je doložkou o výkonu a omezující doložkou odložen případný dobrovolný výkon vlastníkem.

Předběžná ochranná opatření rovněž umožňují autorům, aby požádali soud o zajištění svých nároků v oblasti občanských práv, jež se netýkají materiálních záležitostí, a tak snížit počet možných porušení práv k duševnímu vlastnictví a rozsah ztrát, které autorovi vzniknou. Tato opatření mimoto umožňují rychle vyřešit porušení práv k duševnímu vlastnictví a obnovit oprávněné zájmy a práva autora, jež byly porušeny.

NahoruNahoru

Předběžná opatření řeší nebo zajišťují záležitosti, jež je nutno vyřešit rychle, přijetí předběžného opatření může například zabránit tomu, aby bylo dítě protiprávně odvezeno ze země před projednáním návrhu na zrušení manželství.

4. Je možné se proti takovému opatření odvolat?

S ohledem na zajištění nároku

S ohledem na rozhodnutí o zajištění nároku je možno podat dodatečnou stížnost. Pokud bylo rozhodnutí o zajištění nároku vydáno v nepřítomnosti dotčené strany řízení, běží ode dne, kdy výše uvedená strana obdrží rozhodnutí, 10denní lhůta pro podání dodatečné stížnosti.

S ohledem na zajištění důkazu

Proti rozhodnutí o schválení žádosti o zajištění důkazu se nelze odvolat. Žalovaný však může požádat o náhradu škody za újmy, které jí vznikly v souvislosti se zajištěním důkazu, pokud:

 • důkaz byl zajištěn před podáním žaloby, žaloba však nebyla podána ve lhůtě stanovené soudem;
 • nárok proti žalovanému byla zamítnut;
 • ve věci nebyla podána žádná žaloba;
 • řízení v dané věci bylo ukončeno, jelikož nárok byl uplatněn osobou, která nebyla aktivně legitimovaná, nebo žalobce svůj nárok vzal zpět.

Dodatečnou stížnost lze podat s ohledem na rozhodnutí soudce o zamítnutí návrhu na zajištění důkazu, nebo v případě, bylo-li rozhodnutí přijato, aniž by byli předvoláni možní účastníci v dané věci. Bylo-li rozhodnutí o zajištění důkazu vydáno v nepřítomnosti účastníka v dané věci, začíná ode dne, kdy bylo rozhodnutí vydáno nebo zasláno, běžet 10denní lhůta pro podání dodatečné stížnosti.

S ohledem na předběžná ochranná opatření

Dodatečnou stížnost lze podat s ohledem na rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh na uložení předběžného ochranného opatření, nebo pokud bylo rozhodnutí o uložení předběžného ochranného opatření vydáno v nepřítomnosti jedné ze stran řízení, nebo pokud žalobce musí zajistit možné ztráty, které mohou vzniknout v souvislosti s uložením opatření, nebo je-li předběžné ochranné opatření nahrazeno jiným prostředkem.

Je-li rozhodnutí o uložení předběžného ochranného opatření vydáno v nepřítomnosti jedné ze stran řízení, začíná ode dne, kdy bylo rozhodnutí vydáno nebo odesláno, běžet 10denní lhůta pro podání dodatečné stížnosti.

Předběžná opatření

S ohledem na soudní rozhodnutí, které až do doby vydání rozsudku stanoví místo pobytu dítěte, postupy pro péči o dítě, postupy pro výkon styku rodičů s dětmi, prostředky k uhrazení životních potřeb dítěte, zákaz odvezení dítěte ze země, prostředky k zachování předchozí životní úrovně manžela nebo vyplácení podpory nebo postupy pro nakládání s domem nebo bytem ve společném vlastnictví manželů, nebo které vyžaduje, aby jedna ze stran vydala druhé straně věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti a věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě tohoto manžela, je možno podat dodatečnou stížnost do deseti dnů od vydání rozhodnutí.

« Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Obecné informace | Lotyšsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království