Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Taliansko

Posledná úprava: 18-09-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Taliansko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké rôzne typy opatrení existujú? 1.
2. Zoznam preventívnych opatrení. 2.
2.1. Netypické opatrenia 2.1.
2.2. Typické opatrenia (ktorých obsah je stanovený zákonom) 2.2.
3. Aké sú podmienky, na základe ktorých môžu byť také opatrenia vydané? 3.
4. Charakteristika opatrení 4.
4.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom takých opatrení? 4.1.
4.2. Aké sú účinky takých opatrení? 4.2.
4.3. Akú platnosť majú také opatrenia? 4.3.
5. Možno sa proti tomuto opatreniu odvolať? 5.

 

1. Aké rôzne typy opatrení existujú?

Taliansky súdny systém disponuje celým súborom nástrojov, ktoré sa spravujú rôznymi súbormi pravidiel a ktoré sa môžu považovať za predbežné alebo preventívne opatrenia. Tieto opatrenia možno definovať z hľadiska ich cieľa, ktorým je (a) anticipovať, ako predbežné alebo naliehavé opatrenie, možný obsah alebo účinky rozhodnutia, ktoré sa prijme na konci hlavného konania (predbežné opatrenia), alebo (b) zachovať určitý stav do uzavretia hlavného konania s cieľom zabezpečiť, aby toto konanie mohlo mať praktické účinky, ktoré by sa inak v dôsledku akejkoľvek zmeny v spornej veci stali bezúčelnými (preventívne opatrenia), alebo dokonca (c) zabezpečiť okamžitú nápravu existujúcej nebezpečnej situácie, alebo vtedy, keď dochádza k spôsobovaniu škody (predbežné alebo preventívne opatrenia v závislosti od druhu prijatého opatrenia).

Predbežné a preventívne opatrenia sa vyznačujú niektorými spoločnými faktormi. Zjednodušujú a urýchľujú konania, zvyčajne sú dočasné a napomáhajú danej veci. Tento účelný vzťah však nie je ich podstatnou vlastnosťou; reformou v roku 1990, ktorá bola následne preskúmaná v roku 2005, bol do občianskeho súdneho poriadku začlenený súbor štandardných pravidiel pre predbežné opatrenia. Podľa tohto procesného modelu, ktorý je základom každého predbežného opatrenia (či už je stanoveného v samotnom občianskom súdnom poriadku, alebo ho upravujú osobitné právne predpisy), v určitých osobitných prípadoch nemusí po predbežnom opatrení nasledovať rozsudok ani následné opatrenie; v týchto prípadoch sa predbežné opatrenie v skutočnosti stáva len bežným ochranným opatrením (napríklad, ak subjekt povinný opatrenie splniť, tak spraví dobrovoľne; právne predpisy prijaté v roku 2003 výslovne uplatňujú tie isté ustanovenia na konania, ktoré sa týkajú obchodných spoločností, finančných sprostredkovateľov či úverových spoločností).

HoreHore

Keďže toto jednotné predbežné konanie má slúžiť ako referenčný rámec na všetky opatrenia, nasledujúca analýza sa v zásade zameria na tento model.

Predbežné a preventívne opatrenia nariaďuje sudca (porovnaj odpoveď na 3. otázku). Prijať ich možno kedykoľvek, keď je to potrebné, či už pred hlavným konaním, alebo počas neho. Rozlišuje sa medzi „typickými opatreniami“, ktorých obsah stanovuje zákon, a „netypickými“ opatreniami, keď zákon umožňuje sudcovi rozhodnúť podľa vlastného uváženia o najvhodnejšom spôsobe, ako ochrániť práva osoby, ktorá podáva žalobu (porovnaj odpoveď na otázku 2).

Na formálnej úrovni je konanie zjednodušené a rýchle, pretože musí prekonať „všetky zbytočné formality“ podľa článku 669e občianskeho súdneho poriadku). Súčasne je však zaručené zachovanie zásady kontradiktórneho konania (ktorá je zdôraznená v novom znení článku 111 ústavy). Sudca musí účastníkov konania vypočuť a porovnať ich stanoviská a pred vydaním rozhodnutia v prospech alebo neprospech navrhovateľa môže nariadiť akékoľvek overovanie, ktoré pokladá za vhodné. Iba v prípade výnimočných okolností, ak ide o naliehavú záležitosť, je možné prijať opatrenie bez predchádzajúceho vypočutia.  

2. Zoznam preventívnych opatrení.

2.1. Netypické opatrenia
 • Naliehavé opatrenia:

Tieto opatrenia sa môžu prijať v prípadoch, kde neexistuje iný vhodný „typický“) nástroj. Presný charakter opatrenia nie je vopred stanovený; jeho obsah je ponechaný na voľné uváženie sudcu (i keď, samozrejme, nie je možné prijímať opatrenia, ktoré zákon zakazuje alebo ktoré sú v rozpore so zásadami ústavy). Cieľ opatrenia je však vopred stanovený, pretože zákon vyžaduje, aby sudca nariaďoval opatrenia, u ktorých sa javí ako pravdepodobné, že „odvrátia bezprostredne hroziacu a nenapraviteľnú škodu“ (článok 700 občianskeho súdneho poriadku) v konkrétnom prípade a súčasne „dočasne zabezpečia účinky rozhodnutia v danej veci“. Osoba, ktorá žiada o opatrenie, musí uviesť skutkové okolnosti a uplatniteľné právne predpisy, pretože príkaz sudcu má byť nápomocný vo vzťahu k hlavnému konaniu, ktoré bude nasledovať. Z toho dôvodu sa uvádza, že konečné rozhodnutie „absorbuje“ predbežné opatrenie.

HoreHore

2.2. Typické opatrenia (ktorých obsah je stanovený zákonom)
 1. Príkaz na predbežné zabavenie

Predbežný príkaz na zabavenie majetku (hnuteľné veci, nehnuteľné veci a podniky), ktorých vlastníctvo alebo držba je predmetom konania. Opatrením sa zabezpečí úschova daného majetku.

 1. Príkaz na zmrazenie majetku (Mareva injunction)

Tento príkaz zakazuje účastníkovi konania nakladať s majetkom (hnuteľným alebo nehnuteľným) alebo s peňažnými sumami. Príkaz sa vydáva s cieľom ochraňovať veriteľov, ktorí majú oprávnené obavy, že im nebude zaručené splatenie pôžičiek, ktoré poskytli. Nedávno sa zaviedla možnosť vydať príkaz na zmrazenie majetku voči každej osobe, ktorá si neplní vyživovaciu povinnosť voči odlúčenému manželskému partnerovi.

 1. Opatrenia na ochranu vlastníctva

Tieto opatrenia sa uplatňujú, ak chce osoba ochrániť majetok pred ohrozením alebo neprípustným zasahovaním, alebo ak navrhovateľ žiada o obnovu vlastníckych práv.

 1. Príkaz na odvrátenie hrozby (Quia timet) 

Takisto ako v prípade predchádzajúceho opatrenia, príkaz quia timet má zabrániť hroziacemu konaniu (zo strany iných osôb) s cieľom zachovať doterajší stav.

 1. Preventívne vyšetrovacie opatrenia

Preventívne vyšetrovacie opatrenia majú prísne procesný charakter a týkajú sa dôkazov. Ak kedykoľvek počas konania nastane potreba neodkladne získať dôkazy a pritom sú dôvody obávať sa, že by to z nejakého dôvodu nebolo možné urobiť neskôr, sudca môže vydať odôvodnený príkaz na vypočutie svedkov alebo na vykonanie technických vyšetrovaní alebo kontrol.

HoreHore

 1. Pozastavenie účinkov napadnutého rozsudku, ktorý je predbežne vykonateľný

Toto je preventívne opatrenie v širokom zmysle slova. Keď je rozsudok prvostupňového súdu podľa zákona vykonateľný, sudca odvolacieho súdu môže pozastaviť jeho účinnosť, pokiaľ sa domnieva, že sú pre to závažné dôvody.

 1. Predbežné opatrenia v priebehu konania o rozluke manželstva

Tieto opatrenia sú určené na zabezpečenie okamžitej nápravy vo vzťahu k zúčastneným osobám aj majetku v situáciách, kedy došlo k sporu medzi rodičmi a zabrániť prípadnej ujme ich detí, ktoré môžu zostať bez patričného dohľadu a dostatočných prostriedkov.

 1. Príkaz na platenie výživného

Príkaz na platenie výživného sa vydáva voči osobe, ktorá je povinná platiť počas konania výživné.

 1. Umiestnenie alebo odstránenie pečatí

Tieto opatrenia sa prijímajú v sporoch týkajúcich sa majetku, ktorý patril zosnulým osobám.

 1. Príkaz na zabránenie koncentrácie tlačových titulov

Tieto príkazy sa vydávajú na žiadosť tlačového ombudsmana pred prijatím rozhodnutia v protimonopolnom konaní.

 1. Príkazy na zabránenie nekalej hospodárskej súťaže

Tieto príkazy sa vydávajú s cieľom zabrániť porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže (pravidlá o názvoch značiek, preberanie zákazníkov atď.)

 1. Príkazy, ktorými sa zakazuje uplatňovanie nečestných alebo nerovnoprávnych ustanovení v zmluvách uzatváraných podnikmi

Tieto príkazy sa vydávajú na žiadosť skupín spotrebiteľov alebo obchodných komôr, ktoré požiadali o to, aby boli určité zmluvné ustanovenia vyhlásené za nezákonné.

HoreHore

 1. Príkazy zamestnávateľom na vyplatenie predbežnej sumy zamestnancom

Tieto príkazy sa vydávajú, ak sumy nie sú predmetom sporu, alebo ak boli s konečnou platnosťou stanovené v pracovnoprávnom konaní.

 1. Dočasné opatrenia týkajúce sa opustených maloletých detí:

Tieto opatrenia sa prijímajú pred vynesením rozsudku o opatrovníctve.

 1. Príkaz na uverejnenie opravy článkov publikovaných v novinách alebo časopisoch alebo príspevkov vysielaných v rozhlase či televízii

Tento príkaz sa vydáva v súvislosti s rozsudkom týkajúcim sa uverejnenia nesprávnych informácií, ktorý musí nasledovať po príkaze.

 1. Priznanie náhrady škody

Náhrada škody sa priznáva obeti dopravnej nehody, ktorá sa ocitne v núdzi, ak súhrnné preskúmanie skutočností preukáže zavinenie druhej osoby.

 1. Pozastavenie účinnosti rozhodnutia, ktoré prijalo valné zhromaždenie spoločnosti

Toto preventívne opatrenie sa prijíma v prípade, ak má rozhodnutie spoločnosti s ručením obmedzeným za následok porušenie zákona alebo stanov danej spoločnosti.

 1. Príkaz na kontrolu dokumentov spoločnosti s ručením obmedzeným

O taký príkaz musí požiadať najmenej jedna desatina akcionárov spoločnosti a vydáva sa v súvislosti so súdnym rozhodnutím týkajúcim sa zodpovednosti riadiacich pracovníkov spoločnosti.

 1. Príkaz na opätovné prijatie zástupcov odborov

Príkaz sa vydáva, keď boli zástupcovia odborov prepustení bez patričného dôvodu.

HoreHore

 1. Preventívne opatrenia, ktoré nariadi konkurzný súd

Existujú rôzne opatrenia zamerané na zabezpečenie záujmov veriteľov v konkurznom konaní.

3. Aké sú podmienky, na základe ktorých môžu byť také opatrenia vydané?

Musia použitie opatrení vždy povoliť súdne orgány?

Predbežné opatrenia sú vo svojej podstate zvyčajne dočasné, avšak menia alebo nejakým spôsobom ovplyvňujú práva alebo pomery jednotlivcov zúčastnených v spore a preto ich podľa ústavy môžu vydávať len súdne orgány (tým sa vylučuje akékoľvek autoritatívne konanie súkromných osôb, ktoré nesmú brať zákon do vlastných rúk).

Ktoré súdne orgány môžu nariadiť predbežné opatrenia? Ak sa o opatrenie žiada samostatne pred hlavným konaním, návrh posudzuje sudca, ktorému bola vec podľa všeobecných procesných pravidiel pridelená (okrem zmierovacích sudcov, ktorí nemajú právomoc prijímať takéto rozhodnutia; v tomto prípade sa vec postúpi okresnému súdu). Ak sa opatrenie navrhuje v priebehu hlavného konania, postupuje sa predsedajúcemu sudcovi. Návrhy týkajúce sa rozsudkov zahraničných sudcov upravujú osobitné pravidlá. Okrem toho, existujú pravidlá, ktoré stanovujú právomoci konkrétnych súdnych orgánov (napríklad opatrenia týkajúce sa nekalej hospodárskej súťaže opísané v oddiele 2.2.11 sa postupujú odvolaciemu súdu, zatiaľ čo opatrenia týkajúce sa manželov a detí (oddiel 2.2.7) sa postupujú predsedovi okresného súdu).

HoreHore

Aká je úloha sprostredkovateľov, napríklad súdnych vykonávateľov? Ustanovením súdu vzniká priamy vzťah medzi sudcom a účastníkmi konania. Sú však príležitosti, kedy sa pomocní súdni úradníci (súdni vykonávatelia) zúčastňujú na výkone predbežných opatrení, napríklad príkazov na dočasné zabavenie majetku alebo príkazov na zmrazenie majetku, pretože tieto opatrenia sa vykonávajú veľmi podobným spôsobom ako opatrenia na výkon rozhodnutí týkajúcich sa majetku, a preto je stanovená účasť ďalších pomocných orgánov verejnej moci.

Uveďte náklady spojené s jednotlivými druhmi opatrení. Tak, ako v prípade každého súdneho opatrenia, navrhovateľ pri zaradení hlavného alebo predbežného opatrenia na zoznam zaplatí poplatok daňovému úradu. Čiastka sa stanovuje vopred a líši sa v závislosti od charakteru a trov konania. Vzťah medzi účastníkmi konania a ich právnymi zástupcami je zvyčajne záležitosťou dotknutých strán, i keď existujú orientačné sadzobníky, ktoré pravidelne zostavuje advokátska komora a schvaľujú sa nariadením ministerstva spravodlivosti. V sadzobníku sa uvádzajú minimálne a maximálne poplatky a taxy a sú záväzné, keď treba stanoviť výdavky vynaložené neúspešnou stranou v určitých prípadoch, keď sudca prijme opatrenie (napríklad, keď sudca zamietne návrh na netypické naliehavé opatrenie a tým uzavrie predbežné konanie).

Opíšte faktické požiadavky. Na základe akých kritérií okresný súd rozhoduje o vydaní predbežného opatrenia alebo súdneho príkazu?

Ak sa uplatňuje nárok na vrátenie pôžičky, musí ísť o spornú vec?

HoreHore

Musí ísť o naliehavú situáciu?

Treba preukázať, že nebude možné prijať konečné rozhodnutie, pretože došlo k presunu alebo zmiznutiu majetku dlžníka? Každý, kto žiada o súdny príkaz, musí spravidla dokázať, že nastáva alebo nastane zmena okolností alebo práv a že tento stav môže pravdepodobne poškodiť záujmy navrhovateľa, to znamená, situácia vyžaduje odstránenie hrozby alebo prijatie opatrení na zabránenie ďalším škodám až do uzavretia hlavnej veci. Treba vziať do úvahy nebezpečenstvo omeškania (pri prijímaní opatrenia). V každom opatrení sa v súlade s právnym predpisom, ktorý ho upravuje, stanovuje oblasť jeho uplatnenia vo vzťahu k druhu práv, ktoré je potrebné ochrániť (napríklad ďalšie práce na nehnuteľnosti; potreba systému vo vzťahoch s deťmi pri predbežných opatreniach; škody na podnikaní, zabránenie nekalej hospodárskej súťaži atď.).

Zásada požiadavky nebezpečenstva sa uplatňuje tiež vtedy, keď sa situácia navrhovateľa zhoršila alebo sa naďalej zhoršuje, ak napríklad dlžník pokračuje v presúvaní a tým aj v zmenšovaní svojho majetku. Jednako, samotné náznaky nie sú postačujúce; musia existovať dosť konkrétne dôkazy o tom, že je potrebné prijať naliehavé opatrenia.

4. Charakteristika opatrení

4.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom takých opatrení?

Bankové účty? – Hnuteľný majetok? – Registrované dopravné prostriedky? – Nehnuteľný majetok? – Iné druhy majetku? -

Predbežné opatrenia sa môžu vzťahovať na akýkoľvek druh majetku. Zákon stanovuje obmedzenia, v rámci ktorých sa dané opatrenie môže uplatňovať. V tomto rámci sudca rozhoduje, či majetok môže byť predmetom súdneho príkazu, podľa toho, či poskytuje záruky pre veriteľa alebo – obzvlášť v súvislosti s „netypickými opatreniami“ – čo je potrebné na zabezpečenie dočasnej ochrany.

HoreHore

V prípade zabavení, ktoré sa v prevažnej miere riadia tými istými postupmi, aké sa vzťahujú na výkon rozhodnutia, sa uplatňujú objektívne kritériá povinnosti exekúcie, to znamená možnosti zabaviť majetok v osobnom alebo bežnom používaní, ktorý patrí osobe, voči ktorej smeruje opatrenie. Možno zmraziť hlavne bežné účty alebo stanoviť limit, pokiaľ ide o prístup k nim. Vozidlo možno zabaviť len na základe určitých podmienok.

Základným kritériom v každom prípade je, aby stav, ktorý sa má zabezpečiť – teda cieľ opatrenia- nebol ohrozený. Predaj nehnuteľného majetku a vozidiel preto nepomôže veriteľovi a môže mať za následok uloženie povinnosti dlžníkovi ako aj kupujúcemu, ak kupujúci nevynaložil úsilie a nezistil si existenciu súdneho príkazu alebo sa rozhodol nebrať ho do úvahy, vždy za predpokladu, že údaje o príslušných veciach možno vyhľadať vo verejných registroch. Ak dlžník predá nejakú vec (napríklad cenné predmety), veriteľ ju môže vymáhať prostredníctvom vecnej žaloby.

4.2. Aké sú účinky takých opatrení?

Pre dlžníka, ktorý nesplní príkaz? Môže ešte disponovať svojím majetkom? Môže byť potrestaný? Aké povinnosti má banka v súvislosti s uverejnením informácií a zmrazením bežných účtov? Aké sú sankcie za nedodržanie príkazu?

V súvislosti s tým, čo sa uvádza v oddiele 4, nesplnením opatrení na ochranu záruky veriteľa v prvom rade vzniká previnilej strane povinnosť odškodniť druhú stranu. Pri overovaní toho, či nebol splnený príkaz o nakladaní s vecou, je jednoznačne nevyhnutné odvolať sa na obsah daného príkazu.

HoreHore

Ak možno preukázať, že osoba, proti ktorej bol vydaný príkaz, konala v zlej viere alebo sa inak previnila, sudca môže na základe návrhu druhej strany vyžadovať, aby previnilá strana uhradila trovy a náhradu škody a táto požiadavka sa stane oficiálnou súčasťou rozsudku.

Ak povinná osoba nesplní súdny príkaz, sudca môže pred ukončením súdneho konania prijať ďalšie preventívne alebo donucovacie opatrenia. Pokiaľ nesplnenie príkazu zahrňuje podvodné konanie, vinník sa stáva zodpovedným podľa trestného práva.

Banka, ktorá vedie účet, môže informovať tretie strany len o tom, že s prostriedkami na účte nie je možné disponovať, ale dôvody na zmrazenie účtu musí pokladať za dôverné.

4.3. Akú platnosť majú také opatrenia?

Je bežné, že lehota je stanovená zákonom alebo ju musí sudca stanoviť v príkaze?

Platí príkaz až do vynesenia rozsudku alebo do vydania nového príkazu?

Pokiaľ bol príkaz vydaný bez predchádzajúceho kontradiktórneho konania, je stanovená lehota na predvolanie a vypočutie účastníkov konania?

Keďže predbežné opatrenie má zvyčajne inštrumentálny charakter vo vzťahu k následnému súdnemu konaniu, ako sa uvádza v oddiele 1, príkaz zvyčajne platí až do vynesenia rozsudku.

V závislosti od skutkovej podstaty však sudca môže lehoty zmeniť, vydať iný príkaz alebo zrušiť pôvodné opatrenie, a to dokonca aj počas súdneho konania. Môže tiež vyžadovať, aby navrhovateľ zložil záruku, ktorá zaručí rovnaké zaobchádzanie účastníkom konania, ak následne vyjde najavo, že neboli dôvody na uloženie opatrenia. Podobne, počiatočné zamietnutie návrhu nebráni v tom, aby boli predbežné opatrenia prijaté neskôr, pokiaľ sa podá nový návrh a zistí sa, že prijatie opatrenia je zdôvodnené zmenenými okolnosťami.

HoreHore

Ak bolo predbežné opatrenie prijaté bez predchádzajúceho vypočutia (výnimočný prípad, pozri oddiel 1) a zdôvodnené len naliehavosťou situácie, sudca musí v opatrení (ktoré má za týchto okolností skôr formu rozhodnutia ako príkazu) požiadať o vypočutie účastníkov konania najneskôr do 15 dní, pričom navrhovateľovi stanoví pevnú lehotu najviac osem dní na oznámenie opatrenia. Počas konania sú účastníci vypočutí pomocou zjednodušeného a neformálneho postupu (pozri oddiel 1), po ktorého ukončení sudca pôvodné opatrenie potvrdí, zmení a doplní alebo zruší.

5. Možno sa proti tomuto opatreniu odvolať?

Kto môže príkaz napadnúť?

Ktorý súdny orgán prerokuje odvolanie?

Aké sú lehoty na odvolanie?

Aký je účinok odvolania?

Odvolanie proti uzneseniu, ktorým sa návrh na predbežné opatrenie schvaľuje alebo zamieta, môže podať na okresný súd jeden z účastníkov konania (v závislosti od dotknutých záujmov a od druhu prijatého opatrenia) do 10 dní od oznámenia opatrenia. Súd vynesie rozhodnutie na verejnom zasadaní. Ak opatrenie nariadil odvolací súd, odvolanie sa podáva na iné oddelenie odvolacieho súdu alebo, ak to nie je možné, na najbližšom odvolacom súde. Rozhodnutie potvrdiť, zmeniť a doplniť alebo zrušiť pôvodné opatrenie sa v každom prípade prijíma na neverejnom zasadnutí.

Odvolanie nemá odkladný účinok na výkon opatrenia a rozhodnutie o odvolaní je nenapadnuteľné. Ak sa však neskôr objavia ďalšie dôkazy, že opatrenie spôsobuje osobe, ktorej je uložené, závažnú ujmu, súdne orgány, ktoré prejednávajú odvolanie, môžu jeho účinnosť pozastaviť alebo nariadiť, aby bola namiesto opatrenia zložená záruka vo vhodnej výške.

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 18-09-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo