Europese Commissie > EJN > Voorlopige en bewarende maatregelen > Italië

Laatste aanpassing: 13-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Voorlopige en bewarende maatregelen - Italië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. De verschillende soorten maatregelen 1.
2. Overzicht van bewarende maatregelen 2.
2.1. Bijzondere maatregelen 2.1.
2.2. Standaardmaatregelen (indien de inhoud wordt bepaald door de wet) 2.2.
3. Wat zijn de basisvereisten om maatregelen te mogen treffen? 3.
4. De kenmerken van de maatregelen 4.
4.1. Welke goederen kunnen het voorwerp uitmaken van de onderscheiden maatregelen? 4.1.
4.2. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen? 4.2.
4.3. Is de geldigheid van de maatregelen beperkt in de tijd? 4.3.
5. Eventuele rechtsmiddelen tegen de maatregelen 5.

 

1. De verschillende soorten maatregelen

Het Italiaanse rechtssysteem kent in verschillende wetten een aantal instrumenten die als voorlopige of conservatoire maatregelen kunnen worden beschouwd. Deze maatregelen kunnen worden gedefinieerd naar gelang van hun doelstelling, te weten: (a) anticipatie, in de vorm van een voorlopige of noodmaatregel, op de mogelijke inhoud of gevolgen van een beslissing die aan het eind van de hoofdprocedure zal worden genomen (voorlopige maatregelen), of (b) zekerstelling van een bepaalde toestand totdat de bodemprocedure is afgerond om ervoor te zorgen dat de procedure de praktische gevolgen kan hebben die anders hun nut zouden verliezen door enige verandering in de zaak in kwestie (conservatoire maatregelen), of (c) het bieden van een onmiddellijke oplossing voor bestaande situaties waarin gevaar of schade optreedt (tijdelijke of conservatoire maatregelen, afhankelijk van het gekozen type).

Voorlopige en conservatoire maatregelen hebben een aantal zaken gemeen. Ze vereenvoudigen en bespoedigen procedures. Ze zijn doorgaans voorlopig van aard en dienen de zaak. Deze ondersteunende relatie is echter geen wezenlijk kenmerk. Een wetsherziening in 1990, die vervolgens werd aangepast in 2005, voorzag in een reeks basisregels voor voorlopige maatregelen in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Volgens dit procedurele model, dat de basis vormt voor iedere voorlopige maatregel (ongeacht of daarin is voorzien in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zelf of bij bijzondere wetten), behoeft in bepaalde specifieke gevallen de maatregel niet te worden gevolgd door een procedure op tegenspraak of een daaruit voortvloeiende maatregel. In die gevallen mondt de voorlopige maatregel feitelijk uit in een zuivere, gevestigde beschermende maatregel (bijvoorbeeld in gevallen waarin van de betrokkene wordt geëist dat hij gevolg geeft aan de maatregel, en dat ook vrijwillig doet. In 2003 aangenomen wetgeving past expliciet dezelfde bepalingen toe op procedures met betrekking tot ondernemingen op het gebied van handel, financiële bemiddeling en kredietverlening).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Aangezien deze uniforme voorlopige procedure doorgaans dient als referentiepunt voor alle maatregelen, zal onderstaande uiteenzetting zich hoofdzakelijk op dit model richten.

Voorlopige en conservatoire maatregelen worden gelast door de rechter (zie antwoord op vraag 3). Ze kunnen worden vastgesteld zodra ze noodzakelijk worden, voor of tijdens de behandeling van de hoofdzaak. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen 'standaardmaatregelen' in gevallen waarin de inhoud van de maatregel wordt bepaald door de wet, en 'bijzondere maatregelen' in gevallen waarin de wet het aan de rechter overlaat om op de meest geschikte wijze de rechten zeker te stellen van de indiener van het verzoek (conform het antwoord op vraag 2).

Formeel gezien is de procedure vereenvoudigd en snel, aangezien hij 'onnodige formaliteiten in welke vorm dan ook' dient te vermijden (artikel 669 sexies van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De procedure verzekert echter ook dat het beginsel van procedure op tegenspraak wordt gehandhaafd (hetgeen wordt onderstreept in de nieuwe formulering van artikel 111 van de grondwet). De rechter dient de partijen te horen en hun standpunten te vergelijken. Hij kan elke controle die hij passend acht gelasten voordat hij ten gunste of ten nadele van de eiser uitspraak doet. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden waarbij het om een spoedeisende kwestie gaat, is het mogelijk een maatregel te gelasten zonder eerst een hoorzitting te houden.

2. Overzicht van bewarende maatregelen

2.1. Bijzondere maatregelen
 • Noodmaatregelen:

Deze maatregelen kunnen worden vastgesteld in gevallen waarin er geen ander geschikt 'standaardinstrument' is. De precieze aard van de maatregel staat niet van tevoren vast; de inhoud ervan staat ter beoordeling van de rechter (al spreekt het voor zich dat maatregelen die bij wet zijn verboden of die in strijd zijn met de constitutionele beginselen, niet kunnen worden vastgesteld). Het doel van de maatregel staat echter van tevoren vast, aangezien de wet vereist dat de rechter maatregelen gelast waarvan het aannemelijk is dat deze 'op handen zijnde en onherstelbare schade' in het specifieke geval voorkomen (artikel 700 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering), terwijl 'ze voorlopig de gevolgen van de beslissing over de zaak zeker stellen'. De persoon die om de maatregel verzoekt, dient de feiten van de zaak en de van toepassing zijnde regelgeving aan te geven, aangezien het gerechtelijk bevel ten dienste staat van de hoofdprocedure die zal volgen. Om deze reden wordt gezegd dat de eindbeslissing de preventieve maatregel 'absorbeert'.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.2. Standaardmaatregelen (indien de inhoud wordt bepaald door de wet)
 1. Gerechtelijk bevel tot voorlopig beslag

Een gerechtelijk bevel voor het voorlopig beslag op activa (roerende en onroerende zaken en ondernemingen) waarvan de eigendom of het bezit wordt betwist. De maatregel verzekert de bewaring van de activa.

 1. Gerechtelijk verbod

Een gerechtelijk verbod verhindert dat een partij (roerende of onroerende) zaken of geldsommen vervreemdt. Deze maatregel wordt gelast ter bescherming van schuldeisers met gerechtvaardigde vrees dat hun lening niet langer is gegarandeerd. Onlangs is het mogelijk geworden om een gerechtelijk verbod te gelasten tegen eenieder die nalaat de verschuldigde onderhoudsgelden aan de ex-partner te doen toekomen.

 1. Maatregelen om bezit zeker te stellen

Deze maatregelen worden ingeroepen in gevallen waarin een persoon een goed wenst te beschermen tegen een dreiging of hinder, of in gevallen waarin een eiser verzoekt om herstel van zijn eigendomsrecht.

 1. Quia timet-maatregel

Op vergelijkbare manier is de quia timet-maatregel bedoeld om de bestaande toestand te handhaven door een dreigende handeling (door anderen) te voorkomen.

 1. Conservatoire onderzoeksmaatregelen

Conservatoire onderzoeksmaatregelen zijn zuiver procedureel en hebben betrekking op bewijs. Tijdens de gehele procedure kan de rechter, wanneer het noodzakelijk is om onmiddellijk bewijs te verkrijgen en er alle reden bestaat om te vrezen dat dit later om welke reden dan ook misschien onmogelijk is, een met redenen omkleed bevel uitvaardigen om getuigen te ondervragen of handelingen van technisch onderzoek of inspectie te verrichten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. Opschorting van de gevolgen van een bestreden gerechtelijke uitspraak die uitvoerbaar is bij voorraad

Dit is een preventieve maatregel in de ruimste zin van het woord. Een uitspraak van een rechtbank van eerste aanleg mag volgens de wet dan uitvoerbaar zijn, een rechtbank van tweede aanleg kan de gevolgen daarvan opschorten wanneer zwaarwegende gronden daarvoor bestaan.

 1. Voorlopige maatregelen tijdens echtscheidingsprocedures

Deze maatregelen zijn bedoeld om te voorzien in een onmiddellijke oplossing met betrekking tot zowel de personen als de boedel, tot conflictsituaties tussen de ouders en tot het voorkomen van mogelijk nadeel voor hun kinderen, die passend toezicht mogelijk moeten ontberen en wellicht over onvoldoende middelen beschikken.

 1. Gerechtelijk bevel tot betaling van onderhoudsgelden

Een gerechtelijk bevel tot het betalen van onderhoudsgelden wordt gelast aan de persoon die tijdens de procedure de onderhoudsgelden moet betalen.

 1. Aanbrengen of verwijderen van zegels

Deze maatregelen worden vastgesteld in geschillen inzake goederen die toebehoorden aan overleden personen.

 1. Maatregel ter voorkoming van een concentratie van persuitgaven

Deze maatregelen worden uitgevaardigd op verzoek van de ombudsman voor de pers in afwachting van uitspraken in antitrustprocedures.

 1. Maatregel ter voorkoming van oneerlijke concurrentie

Deze maatregelen worden getroffen ter voorkoming van inbreuk op de concurrentieregels (regels over merknamen, weglokken van klanten, etc.).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. Bevelschriften om zich te onthouden van oneerlijke of onredelijk bezwarende bepalingen in overeenkomsten die door ondernemingen worden gesloten

Deze gerechtelijke bevelen worden gelast op verzoek van consumentengroeperingen of kamers van koophandel die hebben verzocht om de contractuele bepalingen onwettig te verklaren.

 1. Bevelschriften aan werkgevers om werknemers een voorschot uit te keren

Rechterlijke bevelen worden gelast in gevallen waarin de bedragen niet worden betwist of definitief zijn vastgesteld in een procedure over arbeidsconflicten.

 1. Voorlopige maatregelen ten aanzien van afgestane minderjarigen

Deze maatregelen worden genomen hangende voogdijprocedures.

 1. Rechterlijke bevelen tot het publiceren van een rectificatie van artikelen in kranten of tijdschriften, of rectificatie met betrekking tot radio- of tv-uitzendingen

Het gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd in relatie tot een rechterlijke uitspraak die nog moet worden gedaan met betrekking tot de publicatie in kranten of tijdschriften, of uitzending op radio of televisie, van onjuiste informatie.

 1. Toekenning van schadevergoeding

Schadevergoeding wordt toegekend aan een behoeftig slachtoffer van een verkeersongeval indien uit een summier onderzoek van de feiten blijkt dat de tegenpartij aansprakelijk was.

 1. Opschorting van de gevolgen van een beslissing genomen door een algemene vergadering van een onderneming

Deze preventieve maatregel wordt vastgesteld in gevallen waarin een door een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genomen beslissing leidt tot schending van het recht of van de statuten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 1. Gerechtelijk bevel voor de inzage van de stukken van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ten minste een tiende van de aandeelhouders van een onderneming dient een verzoekschrift in te dienen tot een dergelijk bevel, dat wordt gelast in verband met een rechterlijke uitspraak inzake de aansprakelijkheid van het management van de onderneming.

 1. Gerechtelijk bevelschrift om het ontslag van vakbondsvertegenwoordigers ongedaan te maken

Dit gerechtelijk bevel wordt gelast in gevallen waarin vakbondsvertegenwoordigers zonder geldige reden zijn ontslagen.

 1. Preventieve maatregelen gelast door een faillissementsrechtbank

Er zijn verschillende maatregelen om de belangen van schuldeisers in faillissementsprocedures zeker te stellen.

3. Wat zijn de basisvereisten om maatregelen te mogen treffen?

Dienen justitiële autoriteiten altijd de toepassing van de maatregel goed te keuren?

Doorgaans zijn voorlopige maatregelen uit de aard der zaak tijdelijk, maar ze wijzigen of zijn in bepaald opzicht van invloed op de rechten of omstandigheden van natuurlijke personen in een geschil en kunnen daarom volgens de grondwet uitsluitend worden gelast door rechterlijke instanties (met uitsluiting van een officiële handeling door natuurlijke personen, die het recht niet in eigen hand mogen nemen).

Welke gerechtelijke instanties kunnen voorlopige maatregelen gelasten? In gevallen waarin afzonderlijk en voorafgaande aan de bodemprocedure om de maatregel wordt verzocht, wordt het verzoekschrift beoordeeld door de rechter aan wie de zaak is toegewezen conform het algemene reglement van orde (met uitsluiting van de vrederechters, die niet bevoegd zijn tot het nemen van dergelijke beslissingen. In dit geval wordt de zaak verwezen naar de arrondissementsrechtbank). In gevallen waarin om de maatregel wordt verzocht tijdens de bodemprocedure, vindt verwijzing plaats naar de voorzitter van de betreffende kamer van de rechtbank. Er zijn specifieke bepalingen voor verzoekschriften met betrekking tot uitspraken van buitenlandse rechters. Bovendien gelden er bepalingen ten aanzien van de bevoegdheden van specifieke gerechtelijke instanties (bijvoorbeeld maatregelen met betrekking tot oneerlijke concurrentie, zoals hierboven beschreven in punt 2.2.11, worden verwezen naar het hof van beroep, terwijl maatregelen ten aanzien van echtgenoten en kinderen (punt 2.2.7) worden verwezen naar de voorzitter van de arrondissementsrechtbank).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wat is de rol van tussenpersonen zoals gerechtsdeurwaarders? De uitspraak door de rechtbank doet een directe betrekking ontstaan tussen de rechter en de partijen. Er zijn echter omstandigheden waarin gerechtelijke ondersteunende functionarissen (deurwaarders) worden betrokken bij de uitvoering van de voorlopige maatregelen, zoals gerechtelijke bevelen tot beslag of gerechtelijke verboden, aangezien ze grotendeels op dezelfde wijze als tenuitvoerleggingsprocedures met betrekking tot activa worden uitgevoerd. Daarom is er een voorziening getroffen voor de betrokkenheid van andere ondersteunende instanties van het openbaar gezag.

Geef een indicatie van de kosten van elke soort maatregel. Evenals bij andere gerechtelijke maatregelen betaalt de eiser of de belastingdienst een bijdrage wanneer de bodemprocedure of procedure tot voorlopige voorziening op de rol wordt gezet. Het bedrag wordt vooraf bepaald en hangt af van de aard en de kosten van de procedure. De betrekking tussen de partijen en hun vertegenwoordiging is doorgaans een kwestie voor deze partijen zelf, hoewel er referentietabellen bestaan die regelmatig door de beroepsgroep worden opgesteld en die bij beschikking van het ministerie van justitie worden goedgekeurd. De tabellen geven minimum- en maximumtarieven aan en zijn bindend voor de bepaling van de kosten veroorzaakt door de verliezende partij in bepaalde zaken waarin de rechter een maatregel vaststelt (bijvoorbeeld indien de rechter het verzoek om een bijzondere noodmaatregel afwijst en daarmee de aan het proces voorafgaande procedure afsluit).

Omschrijf de feitelijke vereisten. Welke criteria hanteert de arrondissementsrechtbank bij zijn beslissing om een maatregel of gerechtelijk bevel te gelasten?

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Moet het vorderen van een tegoed aanvechtbaar zijn?

Moet er sprake zijn van urgentie?

Moet worden aangetoond dat het onmogelijk is om tot een eindbeslissing te komen, omdat de goederen van de schuldenaar zijn verplaatst of verdwenen? Doorgaans moet een eiser die een verzoekschrift om een maatregel indient, bewijzen dat een verandering in de omstandigheden of rechten gaande is of op het punt staat om plaats te vinden en dat de situatie nadelig kan zijn voor de belangen van de eiser, dat wil zeggen dat de situatie vraagt om de opheffing van de dreiging of om maatregelen om verder nadeel te voorkomen totdat een uitspraak in de bodemprocedure is gedaan. Er dient rekening te worden gehouden met het risico van vertraging (bij de vaststelling van de maatregel). Elke maatregel dient in overeenstemming met het geldende recht ter zake het toepassingsgebied aan te geven met betrekking tot het soort rechten dat dient te worden zekergesteld (bijvoorbeeld nieuwe bouwwerken op grond; de behoefte aan een regeling voor de omgang met kinderen, voorlopige maatregelen; schade aan het bedrijf, preventie van oneerlijke concurrentie enzovoort).

Het beginsel van het vereiste van gevaar is ook van toepassing wanneer de toestand van de eiser verergert of verder verslechtert, bijvoorbeeld indien de schuldenaar doorgaat met het vervreemden en daardoor met het verminderen van zijn activa. Aanwijzingen daartoe zijn op zich echter niet voldoende; er moet betrekkelijk concreet bewijs zijn dat er noodmaatregelen zijn vereist.

4. De kenmerken van de maatregelen

4.1. Welke goederen kunnen het voorwerp uitmaken van de onderscheiden maatregelen?

Bankrekeningen? - Roerende zaken? - Geregistreerde transportmiddelen? - Onroerende zaken? - Andere goederen?

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voorlopige maatregelen kunnen op elk type goed betrekking hebben. De wet bepaalt welke beperkingen van toepassing kunnen zijn op de maatregel. Binnen dit kader bepaalt de rechter of goederen het voorwerp kunnen vormen van een maatregel op basis waarvan ze zekerheid bieden aan de schuldeiser of - vooral met betrekking tot 'bijzondere maatregelen' - wat er nodig is voor een voorlopige zekerstelling.

In het geval van beslagen, die grotendeels worden geregeld door procedures die ook gelden voor tenuitvoerlegging, zijn de objectieve criteria van vatbaarheid voor beslaglegging van toepassing, dat wil zeggen de mogelijkheid tot beslag op goederen die behoren aan de persoon tegen wie de maatregel is gericht en bij wie de goederen persoonlijk of actueel in gebruik zijn. In het bijzonder kunnen lopende rekeningen worden bevroren of kan een plafond worden bepaald voor de toegang daartoe. Op een voertuig kan slechts onder bepaalde omstandigheden beslag worden gelegd.

In elk geval is het essentiële criterium dat de zeker te stellen situatie - het doel van de maatregel - niet wordt ondergraven. Daarom helpt de verkoop van onroerende zaken en voertuigen de schuldeiser niet en kan dit aansprakelijkheid leggen op de schuldenaar, evenals op de koper indien deze niet de moeite heeft genomen om kennis te nemen van het gerechtelijk bevel of ervoor heeft gekozen om het te negeren, waarbij de vooronderstelling altijd is dat details met betrekking tot de zaken in kwestie te vinden zijn in de openbare registers. Indien de schuldenaar enige andere zaak (bijvoorbeeld zaken van waarde) verkoopt, kan de schuldeiser de zaken verkrijgen door middel van een zakelijke rechtsvordering tot herstel.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4.2. Wat zijn de gevolgen van de maatregelen?

Voor de schuldenaar die geen gevolg geeft aan het gerechtelijk bevel? Kan hij nog steeds zijn goederen vervreemden? Is hij strafbaar? Welke verplichtingen heeft de bank met betrekking tot de informatieverstrekking en de bevriezing van lopende rekeningen? Welke sancties staan er op het negeren van het gerechtelijk bevel?

In aansluiting op bovenstaande paragraaf 4 verplicht een verzuim om gevolg geven aan de maatregelen ter waarborging van zekerheid van de schuldeiser, bovenal de in verzuim blijvende partij tot schadeloosstelling van de andere partij. Daarbij zal gekeken moeten worden naar de inhoud van het bevelschrift om na te gaan of hieraan geen gevolg is gegeven waar het de vervreemding van de betrokken zaak betreft.

Indien aangetoond kan worden dat de persoon tegen wie het bevelschrift werd gelast, te kwader trouw of anderszins verwijtbaar handelde, kan de rechter, op verzoek van de andere partij, de partij die in verzuim is, opdragen de kosten en een schadevergoeding te betalen. Deze eis zal formeel in de rechterlijke uitspraak worden opgenomen.

Indien de veroordeelde partij geen gevolg geeft aan het gerechtelijk bevel, kan de rechter voordat de procedure wordt beëindigd andere preventieve of tenuitvoerleggingsmaatregelen gelasten. In gevallen waarin het verzuim om gevolg te geven aan de uitspraak bedrog inhoudt, wordt de overtreder strafrechtelijk aansprakelijk.

De bank waar de rekening is ondergebracht kan derde partijen uitsluitend melden dat de gelden niet beschikbaar zijn, maar zij dient de redenen voor het bevriezen van de rekening als vertrouwelijk te behandelen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4.3. Is de geldigheid van de maatregelen beperkt in de tijd?

Stelt de wet doorgaans een termijn of dient de rechter deze bij zijn bevelschrift te bepalen?

Is het bevelschrift van toepassing tot aan de rechterlijke uitspraak of totdat een nieuw bevelschrift is uitgevaardigd?

Geldt in gevallen waarin een bevelschrift is uitgevaardigd zonder dat er sprake is geweest van een procedure op tegenspraak, een termijn voor het dagvaarden en horen van de partijen?

Zoals aangegeven in paragraaf 1 hierboven staat een voorlopige maatregel doorgaans ten dienste van de daaropvolgende behandeling van de zaak. Het bevelschrift is doorgaans van toepassing tot aan de uitspraak in de hoofdzaak.

De rechter kan echter de termijnen aanpassen, een ander bevel uitvaardigen of de oorspronkelijke maatregel intrekken, zelfs tijdens de behandeling van de zaak, afhankelijk van de feiten van de zaak. Hij kan ook eisen dat de eiser een zekerheid stelt om te garanderen dat de partijen een gelijkwaardige behandeling krijgen indien vervolgens zou blijken dat er geen gronden waren om de maatregel op te leggen. Volgens dezelfde norm verhindert een aanvankelijke afwijzing van een verzoek niet dat er op latere datum voorlopige maatregelen worden vastgesteld indien een nieuw verzoekschrift wordt ingediend en vastgesteld is dat gewijzigde omstandigheden de uitvaardiging van de maatregel in kwestie rechtvaardigen.

Indien de voorlopige maatregel is vastgesteld zonder dat een hoorzitting is gehouden (een bijzonder geval, zie paragraaf 1 hierboven) en zulks uitsluitend op gronden van urgentie is gerechtvaardigd, dient de rechter bij deze maatregel (die in deze omstandigheden eerder een besluit is dan een bevel), te eisen dat de partijen worden gehoord binnen maximaal vijftien dagen, waarbij de eiser een vaste periode krijgt van maximaal acht dagen om van de maatregel kennis te geven. Tijdens de behandeling ter zitting worden de partijen gehoord volgens een vereenvoudigde en informele procedure (zie paragraaf 1 hierboven), waarna de rechter de oorspronkelijke maatregel bekrachtigt, wijzigt of intrekt.

5. Eventuele rechtsmiddelen tegen de maatregelen

Wie kunnen de maatregelen aanvechten?

Welke gerechtelijke instantie behandelt het beroep?

Wat zijn de termijnen voor een beroep?

Wat is het gevolg van het beroep?

Een beroep tegen een toegewezen of afgewezen verzoekschrift kan worden ingesteld voor de arrondissementsrechtbank door een van de partijen (afhankelijk van de betreffende belangen en de aard van de getroffen maatregel) binnen tien dagen vanaf de kennisgeving van de maatregel. De rechtbank geeft haar oordeel als meervoudige kamer. Indien de maatregel is gelast door het hof van beroep, wordt het beroep ingediend bij een andere kamer van het hof van beroep, of indien dit niet mogelijk is, bij het dichtstbijzijnde hof van beroep. In elk geval wordt de beslissing tot bekrachtiging, wijziging of intrekking van de oorspronkelijke maatregel in de raadkamer genomen.

Een beroep heeft geen opschortende werking voor de tenuitvoerlegging van de maatregel en de uitspraak over het beroep is niet aanvechtbaar. Indien echter uit nader bewijs blijkt dat de maatregel ernstig nadeel toebrengt aan de partij aan wie die maatregel is opgelegd, kan de gerechtelijke instantie die het beroep behandelt, de maatregel opschorten of gelasten dat bij wijze van alternatief een passende zekerheid wordt gesteld.

« Voorlopige en bewarende maatregelen - Algemene informatie | Italië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 13-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk