Kummissjoni Ewropea > NGE > Miżuri temporanji u miżuri ta’ prekawzjonijiet > Italja

L-aħħar aġġornament: 02-04-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Miżuri temporanji u miżuri ta’ prekawzjonijiet - Italja

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. Il-verżjoni tal-lingwa oriġinali ġiet aġġornata u trasferita lejn il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

1. X’inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri? 1.
2. Lista ta’ miżuri kawtelatorji. 2.
2.1. Miżuri atipiċi 2.1.
2.2. Miżuri tipiċi (meta l-kontenut ikun stabbilit mil-liġi) 2.2.
3. X’inhuma l-kondizzjonijiet li taħthom jistgħu jinħarġu tali miżuri? 3.
4. Il-karatteristiċi tal-miżuri 4.
4.1. X’tipi ta’ assi jistgħu ikunu soġġetti għal tali miżuri? 4.1.
4.2. X’inhuma l-effetti ta’ tali miżuri? 4.2.
4.3. X’inhi l-validità ta’ tali miżuri? 4.3.
5. Hemm possibbiltà ta’ appell kontra l-miżura? 5.

 

1. X’inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Is-sistema proċesswali Taljana għandha numru ta’ strumenti regolati minn settijiet differenti ta’ regoli li jistgħu jitqiesu bħala miżuri temporanji jew kawtelatorji. Dawn il-miżuri jistgħu jkunu definiti skond l-għan tagħhom, li hu (a) li jippreveni, bħala miżura proviżorja jew ta’ emerġenza, il-kontenut jew effetti possibbli ta’ deċiżjoni li tkun se tittieħed f’għeluq il-proċedimenti prinċipali (miżuri temporanji), jew (b) li jippreserva ċirkustanzi partikolari sakemm il-proċedimenti prinċipali jkunu konklużi biex ikun żgurat li l-proċedimenti jistgħu ikollhom l-effetti prattiċi li altrimenti jkunu reżi inutili minn kwalunkwe tibdil fil-kwistjoni (miżuri kawtelatorji), jew anki (c) li jipprovdi rimedju immedjat għal sitwazzjonijiet eżistenti ta’ periklu jew fejn qed tiġi kkawżata ħsara (miżuri temporanji jew kawtelatorji, skond it-tip ta’ miżura adottata).

Hemm fatturi komuni għall-miżuri kemm temporanji u kemm kawtelatorji. Jissimplifikaw u jħaffu l-proċeduri, x’aktarx ikunu temporanji u jkunu strumentali għall-kawża. Madankollu, din ir-relazzjoni strumentali m’hijiex karatteristika essenzjali; ir-riforma ta’ l-1990, li sussegwentement kienet riveduta fl-2005, inkorporat sett regoli bażiċi standard għal miżuri temporanji fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Skond dan il-mudell proċedurali, li jipprovdi l-bażi għal kull miżura temporanja (sew jekk hemm provdut dwarhom fl-istess Kodiċi ta’ Proċedura jew jekk regolati minn liġijiet speċifiċi), f’ċerti każijiet speċifiċi l-miżura ma tistax tkun segwita minn sentenza f'kawża jew miżura konsegwenti; f’dawn il-każijiet il-miżura temporanja fil-fatt tispiċċa purament bħala miżura protettiva stabbilita (per eżempju, meta s-suġġett li jkun meħtieġ li jikkonforma ruħu ma’ miżura jagħmel hekk minn jeddu; il-leġiżlazzjoni adottata fl-2003 tapplika b’mod ċar l-istess dispożizzjonijiet għal proċedimenti li jinvolvu kumpaniji kummerċjali, u ta’ kreditu u intermedjarji finanzjarji).

FuqFuq

Billi din il-proċedura uniformi temporanja x’aktarx isservi bħala l-punt ta’ referenza għall-miżuri kollha, l-analiżi sussegwenti bażikament se tiffoka fuq dan il-mudell.

Il-miżuri temporanji u kawtelatorji jkunu ordnati minn imħallef (ara r-risposta għal mistoqsija 3). Jistgħu jiġu adottati kull meta jkunu meħtieġa, kemm qabel u kemm waqt il-proċedimenti prinċipali. Tista’ ssir distinzjoni bejn miżuri “tipiċi”, fejn il-kontenut tal-miżura jkun stabbilit mill-liġi, u miżuri “atipiċi”, fejn il-liġi tagħti lill-imħallef id-diskrezzjoni li jiddeċiedi l-aktar mod xieraq biex jissalvagwarda d-drittijiet tal-persuna li tipproponi l-azzjoni (ara r-risposta għal mistoqsija 2).

Fuq livell formali il-proċedura hija semplifikata u bla telf ta’ żmien, billi tinħtieġ li tegħleb “kwalunkwe formalità mhux neċessarja” (taħt sezzjoni 669-sexies tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Madankollu, tiggarantixxi wkoll li l-prinċipju ta’ proċedimenti kontenzjużi jinżamm (li hu enfasizzat fid-diċitura l-ġdida ta’ l-Artiklu 111 tal-Kostituzzjoni). L-imħallef għandu jisma’ lill-partijiet u jipparaguna l-pożizzjonijiet tagħhom u jista’ jordna kwalunkwe verifika li jidhirlu xierqa qabel jiddeċiedi favur jew kontra l-applikant. F’ċirkostanzi eċċezzjonali biss, meta tkun kwistjoni ta’ urġenza, jkun possibbli li tiġi adottata miżura mingħajr ma l-ewwel jinżamm smigħ.

2. Lista ta’ miżuri kawtelatorji.

2.1. Miżuri atipiċi
 • Miżuri ta’ emerġenza:

Dawn il-miżuri jistgħu jiġu adottati f’każijiet meta ma jkun hemm ebda strument ieħor (“tipiku”) adattat. In-natura eżatta tal-miżura mhijiex predeterminata; il-kontenut tagħha hu fid-diskrezzjoni ta’ l-imħallef (għalkemm, ovvjament, ma jistgħux ikunu adottati miżuri li huma projbiti mil-liġi jew li jiksru l-prinċipji kostituzzjonali). L-għan tal-miżura huwa predeterminat, madankollu, billi l-liġi teżiġi li l-imħallef jordna miżuri li jidhru li probabbilment “jevitaw ħsara imminenti u irreparabbli” (l-Artikolu 700 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili) fil-kawża speċifika, waqt li “provviżorjament jissalvagwardaw l-effetti tad-deċiżjoni fuq il-kawża”. Il-persuna li tapplika għall-miżura għandha tidentifika l-fatti tal-kawża u l-liġi applikabbli, billi l-ordni ta’ l-imħallef hija strumentali għall-proċedimenti prinċipali li jiġu wara. Għal din ir-raġuni, id-deċiżjoni finali jingħad li “tassorbixxi” l-miżura preventiva.

FuqFuq

2.2. Miżuri tipiċi (meta l-kontenut ikun stabbilit mil-liġi)
 1. Ordni ta’ qbid temporanja:

Ordni temporanja għall-qbid ta’ assi (oġġetti mobbli, oġġetti immobbli u kumpaniji), meta l-kwistjoni tikkonċerna s-sjieda jew il-pussess tagħhom. Il-miżura tiżgura l-kustodja ta’ l-assi.

 1. L-inġunzjoni Mareva (mandat ta’ inibizzjoni):

Inġunzjoni Mareva żżomm parti milli tiddisponi minn assi (mobbli jew immobbli) jew somom ta’ flus. L-inġunzjoni tinħareġ biex tipproteġi l-kredituri li jkollhom biża’ ġustifikabbli li s-self tagħhom mhux ser jibqa’ garantit. Dan l-aħħar sar possibbli li tinħareġ inġunzjoni Mareva kontra kull min jonqos li jipprovdi l-manteniment dovut lill-konjuġi separati tagħhom.

 1. Miżuri biex jissalvagwardaw il-pussess:

Dawn il-miżuri jkunu invokati meta persuna tixtieq li tipproteġi assi kontra theddida jew tfixkil jew meta applikant jitlob reintegrazzjoni fil-pussess.

 1. Inġunzjoni Quia timet:

Bl-istess mod bħall-miżura ta’ qabel, l-inġunzjoni quia timet hija intiża biex tipproteġi l-istatus quo billi tevita azzjoni mhedda (minn oħrajn).

 1. Miżuri investigattivi kawtelatorji:

Miżuri investigattivi kawtelatorji huma strettament proċedurali u huma relatati ma’ l-evidenza. Fi kwalunkwe punt fil-proċedimenti, meta jkun hemm il-ħtieġa li tinkiseb evidenza immedjatament u jkun hemm raġuni għall-biża’ li, għal kwalunkwe raġuni, jista’ jkun impossibbli li dan isir fi stadju aktar tard, l-imħallef jista’ joħroġ ordni motivata biex xhieda jiġu eżaminati jew biex jitmexxew operazzjonijiet jew spezzjonijiet tekniċi ta’ investigazzjoni.

FuqFuq

 1. Is-sospensjoni ta’ l-effetti ta’ sentenza kontestata li tkun infurzabbli provviżorjament:

Din hija miżura preventiva fis-sens wiesa' tat-terminu. Waqt li sentenza tal-qorti ta’ l-ewwel istanza hija infurzabbli skond il-liġi, imħallef tal-qorti ta’ l-appell jista’ jissospendi l-effetti tagħha meta jinħass li hemm raġunijiet serji biex jagħmel hekk.

 1. Miżuri provviżorji waqt proċeduri ta’ separazzjoni taż-żwieġ:

Dawn il-miżuri huma mfassla biex jipprovdu rimedju immedjat, f’konnessjoni kemm mal-persuni u kemm mal-proprjetà involuta, għal sitwazzjonijiet ta’ kunflitt bejn il-ġenituri u biex jevitaw ħsara possibbli lil uliedhom, li jistgħu ikunu mingħajr kontroll adegwat u mezzi suffiċjenti.

 1. Ordni għall-ħlas ta’ alimenti:

Ordni għall-ħlas ta’ alimenti tinħareġ lill-persuna li tkun meħtieġa tħallas l-alimenti waqt il-proċedimenti.

 1. It-twaħħil jew it-tneħħija ta’ siġilli:

Dawn il-miżuri jkunu adottati f’tilwim rigward assi li kienu ta’ persuni mejta.

 1. Inġunzjoni li tevita konċentrazzjoni ta’ titli ta’ l-istampa:

L-inġunzjonijiet jinħarġu fuq talba ta’ l-Ombudsman ta’ l-Istampa sakemm jingħataw deċiżjonijiet fi proċeduri kontra l-monopolju.

 1. Inġunzjoni li tevita l-kompetizzjoni inġusta:

Dawn l-inġunzjonijiet jinħarġu biex jevitaw ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni (regoli dwar ismijiet ta’ prodotti, it-teħid ta’ klijenti, eċċ.).

  start="12"
 1. Ordnijiet li jżommu lura l-applikazzjoni ta’ klawżoli inġusti jew oppressivi f’kuntratti ffirmati minn kumpaniji:

Dawn l-ordnijiet jinħarġu fuq talba ta’ gruppi tal-konsumaturi jew Kmamar tal-Kummerċ li jkunu applikaw biex klawżoli kuntrattwali jkunu ddikjarati illegali.

FuqFuq

 1. Ordnijiet lil min iħaddem biex iħallas somma provviżorja lill-impjegati:

L-ordnijiet jinħarġu meta l-ammonti ma jkunux kontestati jew ikunu ġew stabbiliti definittivament fi proċeduri dwar l-impjiegi.

 1. Miżuri temporanji li jirrigwardaw minorenni abbandunati:

Dawn il-miżuri jkunu adottati sakemm jingħataw deċiżjonijiet dwar il-kustodja.

 1. Ordni għall-pubblikazzjoni ta’ korrezzjoni f’artikli ppubblikati f’gazzetti jew perjodiċi jew imxandra fuq ir-radju jew it-televiżjoni:

L-ordni tinħareġ in konnessjoni ma’ deċiżjoni li għandha ssegwi li tikkonċerna l-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni mhux korretta.

 1. L-assenjazzjoni ta’ danni:

Id-danni jkunu assenjati lil vittma ta’ inċident stradali li tkun fil-bżonn meta eżami sommarju tal-fatti juri li l-persuna l-oħra kienet responsabbli.

 1. Is-sospensjoni ta’ l-effetti ta’ deċiżjoni meħuda mil-laqgħa ġenerali ta’ kumpanija:

Din il-miżura preventiva tkun adottata meta deċiżjoni meħuda minn kumpanija kummerċjali tirriżulta fi ksur tal-liġi jew ta’ l-istatut tal-kumpanija.

 1. Ordni għall-ispezzjoni tal-fajls ta’ kumpanija kummerċjali:

Mill-inqas wieħed minn għaxra ta’ l-azzjonisti tal-kumpanija għandhom japplikaw għal tali ordni, li tinħareġ in konnessjoni ma’ deċiżjoni rigward ir-responsabbiltà tal-maniġment tal-kumpanija.

 1. Ordni biex jiġu mpjegati mill-ġdid rappreżentanti ta’ l-unjin:

Din l-ordni tinħareġ meta rappreżentanti ta’ l-unjin ikunu tkeċċew mingħajr raġuni valida.

FuqFuq

 1. Miżuri preventivi ordnati minn qorti tal-falliment:

Hemm diversi miżuri mmirati biex jissalvagwardaw l-interessi tal-kredituri fi proċeduri ta’ falliment.

3. X’inhuma l-kondizzjonijiet li taħthom jistgħu jinħarġu tali miżuri?

L-awtoritajiet ġudizzjarji dejjem għandhom jawtorizzaw l-użu tal-miżura?

Normalment minħabba n-natura tagħhom miżuri ‘interim’ huma temporanji, iżda jbiddlu jew b’xi mod ikollhom effett fuq id-drittijiet jew is-sitwazzjonijiet ta’ individwi involuti f’tilwima u għalhekk, skond il-Kostituzzjoni, jistgħu jinħarġu biss mill-awtoritajiet ġudizzjarji (b’hekk ikun eskluż kwalunkwe att awtorevoli ta’ individwi privati, li ma jistgħux jieħdu l-liġi f’idejhom).

Liema awtoritajiet ġudizzjarji jistgħu jordnaw miżuri temporanji? Meta l-miżura tintalab indipendentement qabel il-proċedimenti prinċipali, l-applikazzjoni tkun evalwata mill-imħallef li lilu tkun assenjata l-kawża skond ir-regoli ġenerali tal-proċedura (apparti mill-maġistrati, li m’għandhomx il-poter li jieħdu tali deċiżjonijiet; f’dan il-każ il-kwistjoni tkun riferuta lill-Qorti Distrettwali). Meta l-miżura tintalab waqt il-proċeduri prinċipali, tkun riferuta lill-imħallef li jippresjedi. Hemm regoli speċifiċi li jirregolaw l-applikazzjonijiet li jinvolvu sentenzi ta’ imħallfin minn pajjiżi barranin. Barra minn hekk, hemm regoli li jistabbilixxu l-poteri ta’ awtoritajiet ġudizzjarji speċifiċi (eż. miżuri relatati mal-kompetizzjoni inġusta deskritti fit-taqsima 2.2.11 jkunu riferuti lill-Qorti ta’ l-Appell, filwaqt li miżuri rigward il-konjuġi u l-ulied (taqsima 2.2.7) jkunu riferuti lill-President tal-Qorti Distrettwali).

FuqFuq

X’inhu r-rwol ta’ l-intermedjarji, per eżempju, il-marixxalli? Il-kostituzzjoni tal-qorti tagħti bidu għal relazzjoni diretta bejn l-imħallef u l-partijiet. Madanakollu, hemm okkażjonijiet meta l-impjegati ġudizzjarji anċillari (il-marixxalli) jkunu involuti fl-implimentazzjoni ta’ miżuri temporanji, bħal mandati ta’ qbid temporanji jew inġunzjonijiet Mareva, billi jkunu implimentati kważi bl-istess mod bħal miżuri ta’ infurzar relatati ma’ assi, u għalhekk isir provvediment għall-involviment ta’ awtoritajiet pubbliċi anċillari oħra.

Agħti indikazzjoni ta’ l-ispejjeż involuti f’kull tip ta’ miżura. Bħal f’kull miżura ġudizzjarja, meta l-proċedura prinċipali jew temporanja tiddaħħal fil-lista, l-applikant iħallas kontribuzzjoni lill-Uffiċċju tat-Taxxi Interni. L-ammont huwa stabbilit minn qabel u jvarja skond in-natura u l-ispiża tal-proċedura. Ir-relazzjoni bejn il-partijiet u l-avukati difensuri tagħhom is-soltu tkun f’idejn il-partijiet ikkonċernati, għalkemm jeżistu tabelli ta’ referenza li jsiru f’intervalli regolari mill-professjoni u jkunu approvati b’ordni tal-Ministeru tal-Ġustizzja. It-tabelli jindikaw id-drittijiet u spejjeż minimi u massimi, u jorbtu meta jridu jiġu stabbiliti l-ispejjeż tal-parti telliefa f’ċerti kawżi fejn l-imħallfin ikunu adottaw miżura (per eżempju, jekk l-imħallef jiċħad l-applikazzjoni għal miżura ta’ emerġenza atipika u b’hekk jagħlaq il-proċedimenti ta’ qabel il-kawża).

Iddeskrivi r-rekwiżiti effettivi. Fuq liema kriterji l-Qorti Distrettwali tibbaża d-deċiżjoni tagħha li toħroġ inġunzjoni jew ordni?

FuqFuq

Jekk intalab kreditu, il-kawża trid tkun kwestjonabbli?

Irid ikun hemm emerġenza?

Irid jintwera illi jkun impossibbli li tittieħed id-deċiżjoni finali għaliex l-assi tad-debitur ġew imċaqalqa jew sparixxew? Bħala regola, kull min japplika għal inġunzjoni jrid jipprova li qed isseħħ jew ser isseħħ bidla fiċ-ċirkostanzi jew fid-drittijiet, u li s-sitwazzjoni tista’ verament tagħmel ħsara lill-interessi ta’ l-applikant, jiġifieri s-sitwazzjoni titlob it-tneħħija tat-theddida jew miżuri li jevitaw aktar ħsara sakemm il-kawża prinċipali tkun ġiet deċiża. Għandu jitqies ir-riskju tad-dewmien (fl-adozzjoni tal-miżura). Kull miżura, skond il-liġi li tirregolaha, tistabbilixxi l-qasam ta’ l-applikazzjoni tagħha f’relazzjoni mat-tip ta’ drittijiet li għandhom jiġu salvagwardati (eż. xogħlijiet ġodda fuq proprjetà reali; il-ħtieġa ta’ struttura għar-relazzjonijiet mat-tfal, miżuri provviżorji; ħsara lin-negozju, il-prevenzjoni ta’ kompetizzjoni inġusta, u ħwejjeġ oħra bħal dawn).

Il-prinċipju tar-rekwiżit tal-periklu japplika wkoll fejn is-sitwazzjoni ta’ l-applikant tkun aggravata jew tkompli tiddeterjora, per eżempju, jekk id-debitur ikompli jneħħi u b’hekk inaqqas l-assi tiegħu. Madanakollu, l-indikazzjonijiet waħedhom m’humiex biżżejjed; għandu jkun hemm evidenza tassew konkreta li miżuri ta’ emerġenza jkunu meħtieġa.

4. Il-karatteristiċi tal-miżuri

4.1. X’tipi ta’ assi jistgħu ikunu soġġetti għal tali miżuri?

Kontijiet bankarji? – Assi mobbli? – Mezzi reġistrati ta’ trasport? – Assi immobbli? – Assi oħra?

FuqFuq

Il-miżuri temporanji jistgħu ikopru kwalunkwe tip ta’ assi. Il-liġi tistabbilixxi l-limiti li fihom il-miżura tista’ tkun applikata. F’dan il-kuntest l-imħallef jiddeċiedi jekk l-assi jistgħux ikunu s-suġġett ta’ inġunzjoni abbażi ta’ jekk jipprovdux garanziji għall-kreditur jew - partikolarment in konnessjoni ma’ miżuri “atipiċi” - xi jkun meħtieġ biex jipprovdu salvagward temporanju.

Fil-każ ta’ qbid, li ġeneralment ikun regolat mill-istess proċeduri li jkopru l-infurzar, il-kriterji oġġettivi tar-responsabbiltà għall-qbid japplikaw, jiġifieri l-possibbiltà tal-qbid ta’ assi fl-użu personali jew kurrenti ta’ proprjetà tal-persuna li kontriha tkun diretta l-miżura. B’mod partikolari, kontijiet kurrenti jistgħu jkunu ffriżati jew jiġi stabbilit limitu għall-aċċessibbiltà. Vettura tista’ tinqabad biss taħt ċerti kondizzjonijiet.

Fi kwalunkwe każ, il-kriterju essenzjali huwa li s-sitwazzjoni li ser tiġi garantita - l-oġġettiv tal-miżura - ma tiddgħajjifx. Għalhekk il-bejgħ ta’ proprjetà immobbli u vetturi ma jgħinx lill-kreditur u jista’ jimponi responsabbiltà fuq id-debitur, kif ukoll fuq ix-xerrej jekk ma jkunx ħa ħsieb li jsir jaf dwar l-inġunzjoni jew għażel li jinjoraha, dejjem bl-assunzjoni li dettalji relatati ma’ l-oġġetti kkonċernati jistgħu jinstabu fir-reġistri pubbliċi. Jekk id-debitur ibiegħ kwalunkwe oġġett ieħor (eż. oġġetti ta’ valur), il-kreditur jista’ jirkupra l-oġġetti permezz ta’ azzjoni ta’ rkupru in rem.

4.2. X’inhuma l-effetti ta’ tali miżuri?

Fuq id-debitur li jonqos milli jikkonforma ruħu ma’ l-ordni? Xorta jista’ jiddisponi mill-assi tiegħu? Jista’ jiġi kkastigat? X’inhuma l-obbligi tal-bank fir-rigward ta’ l-iżvelar ta’ informazzjoni u l-iffriżar ta’ kontijiet kurrenti? X’inhuma l-penalitajiet għan-nuqqas ta’ konformità ma’ l-ordni?

FuqFuq

B’żieda ma’ taqsima 4 hawn fuq, in-nuqqas ta’ konformità ma’ miżuri biex jissalvagwardaw il-garanzija tal-kreditur l-ewwelnett iqiegħed lill-parti li tonqos taħt obbligazzjoni li tikkumpensa lill-parti l-oħra. Ovvjament ikun neċessarju li ssir referenza għall-kontenut ta’ l-ordni biex jiġi vverifikat kwalunkwe nuqqas ta’ konformità rigward d-disponibblità ta’ l-oġġett.

Meta jkun jista’ jiġi ppruvat li l-persuna li kontriha nħarġet l-ordni tkun aġixxiet b’malafede jew b’xi mod ieħor kienet kolpevoli, wara applikazzjoni mill-parti l-oħra l-imħallef jista’ jordna lill-parti li tikkommetti l-offiża biex tħallas l-ispejjeż u kumpens għad-danni, u dan ir-rekwiżit ikun formalizzat fis-sentenza.

Jekk il-persuna ordnata tonqos milli tikkonforma ruħha ma’ l-inġunzjoni, l-imħallef jista’ jadotta miżuri oħra preventivi jew ta’ l-infurzar qabel tintemm il-kawża. Meta n-nuqqas ta’ konformità jinvolvi l-ingann, min jikkommetti l-offiża jsir responsabbli skond il-liġi kriminali.

Il-bank fejn jinżamm il-kont jista’ jinforma lil terzi biss li l-fondi m’humiex disponibbli, iżda għandu jittratta r-raġunijiet għall-iffriżar tal-kont bħala kunfidenzjali.

4.3. X’inhi l-validità ta’ tali miżuri?

Il-liġi normalment tistabbilixxi terminu ta’ żmien jew huwa l-imħallef li għandu jistabbilixxi t-terminu fl-ordni?

L-ordni tapplika sakemm tingħata s-sentenza jew tinħareġ ordni ġdida?

Meta tkun inħarġet ordni mingħajr ma jkunu saru proċeduri kontenzjużi, hemm terminu ta’ żmien biex jitħarrku u jinstemgħu il-partijiet?

FuqFuq

Kif ingħad f’taqsima 1 hawn fuq, billi miżura temporanja s-soltu tkun strumentali għall-proċedimenti tal-kawża sussegwenti, l-ordni normalment tapplika sakemm tingħata s-sentenza.

Madankollu, l-imħallef jista’ jibdel it-termini taż-żmien, jimponi ordni oħra jew jirrevoka l-miżura inizjali, anke waqt il-kawża, skond il-fatti tal-każ. Jista’ wkoll jordna li l-applikant jiddepożita garanzija biex jiggarantixxi li l-partijiet ikun trattati ugwalment jekk sussegwentement jirriżulta li ma kienx hemm raġunijiet għall-impożizzjoni tal-miżura. Bl-istess standard, ċaħda inizjali ta’ applikazzjoni ma żżommx milli jiġu adottati miżuri temporanji f’data aktar tard, jekk tkun ippreżentata applikazzjoni ġdida u jkun stabbilit li ċ-ċirkostanzi li nbidlu jimmeritaw li l-miżura tkun adottata.

Jekk il-miżura temporanja tkun ġiet adottata mingħajr ma jkun inżamm smigħ (każ eċċezzjonali, ara taqsima 1 hawn fuq) u tkun ġiet ġustifikata biss għar-raġunijiet ta’ urġenza, fil-miżura (li, f’dawn iċ-ċirkostanzi, tkun digriet aktar milli ordni) l-imħallef għandu jordna li l-partijiet jinstemgħu fi żmien mhux aktar minn 15-il ġurnata, jagħti lill-applikant perjodu fiss ta’ mhux aktar minn tmint ijiem biex jinnotifika l-miżura. Fl-udjenza, il-partijiet jinstemgħu bi proċedura simplifikata u informali (ara taqsima 1 hawn fuq), li warajha l-imħallef jikkonferma, jemenda jew jaqleb il-miżura inizjali.

5. Hemm possibbiltà ta’ appell kontra l-miżura?

Min jista’ jisfida l-ordni?

Liema awtorità ġudizzjarja tisma’ l-appell?

Kemm hemm żmien biex isir appell?

X’inhu l-effett ta’ l-appell?

Appell kontra applikazzjoni milqugħa jew miċħuda jista’ jinġieb quddiem il-Qorti Distrettwali minn wieħed mill-partijiet (skond l-interessi kkonċernati u t-tip ta’ miżura meħuda) fi żmien 10 tijiem min-notifika tal-miżura. Il-Qorti tagħti d-deċiżjoni tagħha kollettivament. Jekk il-miżura tkun ġiet ordnata mill-Qorti ta’ l-Appell, l-appell jiġi preżentat f’taqsima oħra tal-Qorti ta’ l-Appell jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fl-eqreb Qorti ta’ l-Appell. Fi kwalunkwe każ, id-deċiżjoni li tikkonferma, li temenda jew li treġġa' lura l-miżura inizjali tittieħed in camera.

Appell ma jissospendix l-implimentazzjoni tal-miżura u d-deċiżjoni dwar l-appell ma tistax tiġi kkontestata. Madankollu, jekk titfaċċa evidenza oħra li l-miżura tkun qed tagħmel ħsara serjament lill-persuna li fuqha tkun imposta, l-awtoritajiet ġudizzjarji li jkunu qed jisimgħu l-appell jistgħu jissospenduha jew jordnaw li tiġi depożitata garanzija xierqa, bħala alternattiva.

« Miżuri temporanji u miżuri ta’ prekawzjonijiet - Informazzjoni Ġenerali | Italja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 02-04-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit