Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Italien

Seneste opdatering : 23-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Italien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke typer retsmidler findes der? 1.
2. Liste over foreløbige og sikrende retsmidler 2.
2.1. Atypiske foranstaltninger 2.1.
2.2. Typiske foranstaltninger (hvor indholdet er fastsat ved lov) 2.2.
3. Betingelserne for at anvende sådanne retsmidler 3.
4. Beskrivelse af retsmidlerne 4.
4.1. Hvilke aktiver kan omfattes af sådanne retsmidler? 4.1.
4.2. Hvad er foranstaltningernes virkning? 4.2.
4.3. Kendelsens gyldighed 4.3.
5. Kan kendelsen appelleres? 5.

 

1. Hvilke typer retsmidler findes der?

Den italienske retsorden omfatter forskellige retsmidler, som kan henføres under kategorien foreløbige og sikrende retsmidler, og som er baseret på forskellige regelsæt. Retsmidlerne kan defineres på grundlag af deres formål, som er a) at foregribe - gennem en foreløbig eller hastende foranstaltning - det mulige indhold eller virkningen af en dom, som vil blive afsagt ved afslutningen af hovedsagen (foreløbigt retsmiddel), eller b) at bevare en bestemt faktisk situation, indtil der er afsagt dom i hovedsagen, således at man sikrer dennes praktiske virkninger, som ville være umulige at opnå, hvis den faktiske situation i mellemtiden var blevet ændret (sikrende retsmiddel), eller c) at sikre en øjeblikkelig afhjælpning af faktiske omstændigheder, som forårsager en skade eller indebærer en fare herfor (foreløbige eller sikrende retsmidler, alt efter art).

Foreløbige og sikrende retsmidler har flere ting til fælles. Der er tale om forenklede og hurtige procedurer, som ofte er midlertidige, og som indgår som et led i den egentlige retssag. Det skal dog bemærkes, at der ikke er noget absolut krav om, at de skal indgå som led i en hovedsag; ved en reform af retsplejeloven i 1990 - senere revideret i 2005 - blev der heri indført fælles generelle rammebestemmer for de foreløbige retsmidler. Ifølge disse bestemmelser, der fastlægger en standardprocedure for samtlige foreløbige retsmidler (dvs. både dem der har hjemmel i retsplejeloven og dem der følger af særlovgivningen), er der i visse specifikke tilfælde mulighed for, at visse foreløbige retsmidler ikke opfølges af en dom eller en anden afgørelse i forbindelse med en hovedsag. I sådanne tilfælde fungerer det foreløbige retsmiddel derfor reelt som et selvstændigt sikrende retsmiddel (f.eks. i tilfælde, hvor en person, som har fået pålagt at overholde en foranstaltning, uden videre retter sig herefter; ifølge en i 2003 vedtaget lov gælder der udtrykkeligt samme bestemmelser i retssager, der involverer erhvervsvirksomheder samt finans- og kreditinstitutter).

TopTop

Tendensen er, at denne ensartede procedure for foreløbige og sikrende retsmidler lægges til grund for samtlige foranstaltninger, og i det følgende gøres der derfor fortrinsvis rede for denne model.

Foreløbige og retssikrende foranstaltninger fastsættes af dommere (se svaret på pkt. 3). De kan vedtages både før og under en retssag, når der er behov herfor. Man skelner mellem 'typiske' og 'atypiske' foranstaltninger, hvor indholdet af førstnævnte er fastsat ved lov, medens sidstnævnte giver dommeren mulighed for selv at beslutte, hvordan rettighederne for den person, der indgiver begæring om et retsmiddel, bedst kan beskyttes (se svaret på pkt. 2).

På det formelle plan er der generelt tale om en procedure, som indebærer en vis forenkling og en hurtig behandling - da formålet er at eliminere enhver 'ikke-væsentlig formalitet' (jf. artikel 669, litra e), i retsplejeloven) - og som samtidig sikrer, at det kontradiktoriske princip - dvs. princippet om at begge parter skal høres - overholdes (der lægges særlig vægt på dette punkt i den nye affattelse af forfatningens artikel 111). Dommeren skal, inden han træffer afgørelse, høre begge parter og sammenholde deres standpunkter; han kan også beordre en efterprøvelse, hvor han finder dette nødvendigt, inden han afsiger sin kendelse om godkendelse eller afvisning af begæringen. Kun i særligt hastende tilfælde kan der fastsættes foranstaltninger, uden at begge parter høres først.

2. Liste over foreløbige og sikrende retsmidler

2.1. Atypiske foranstaltninger
 • Foreløbige foranstaltninger

Sådanne foranstaltninger vedtages i tilfælde, hvor der ikke findes andre passende retsmidler (typiske foranstaltninger). Foranstaltningens indhold er ikke fastlagt på forhånd, men er overladt til dommerens skøn (dog således, at han naturligvis ikke kan vedtage foranstaltninger, som er ulovlige eller i modstrid med forfatningen). Foranstaltningens sigte er imidlertid forhåndsfastlagt, idet loven kræver, at dommeren fastsætter foranstaltninger, der tjener til både at 'imødegå en truende eller uoprettelig fare' (artikel 700 i retsplejeloven) og 'sikre en foreløbig beskyttelse af virkningerne af dommen i sagen'. Den, der indgiver begæring om en sådan foranstaltning, skal i alle tilfælde gøre rede for sagens omstændigheder og anføre de bestemmelser, der påberåbes, eftersom dommerens kendelse (ordinanza) indgår som et led i den efterfølgende behandling af hovedsagen. Dette er grunden til, at den foreløbige foranstaltning siges at 'blive absorberet' i den endelige dom.

TopTop

2.2. Typiske foranstaltninger (hvor indholdet er fastsat ved lov)
 1. Beslaglæggelse (sequestro giudiziario)

Retlig beslaglæggelse af ejendom (løsøre, fast ejendom og virksomheder), hvor ejendomsretten hertil eller besiddelsen heraf er omtvistet. Foranstaltningen sikrer aktivets fortsatte tilstedeværelse.

 1. Arrest (sequestro conservativo)

Der kan gøres arrest i løsøre, fast ejendom eller pengebeløb. Foranstaltningen træffes til fordel for kreditoren, når denne har begrundet formodning om, at han risikerer at miste sikkerheden for sin fordring. Foranstaltningen er på det seneste også bragt i anvendelse over for personer, som undlader at betale underholdsbidrag til en separeret ægtefælle.

 1. Foranstaltning til sikring af besiddelse (provvedimenti a difesa del possesso)

Denne foranstaltning finder anvendelse, når en person ønsker at beskytte et aktiv mod en trussel eller ødelæggelse, eller han anmoder om retablering af ejendomsret.

 1. Indsigelse vedrørende nybyggeri eller truende skade (denuncia di nuova opera o di danno temuto)

Denne foranstaltning tager ligesom den foregående sigte på at bevare en konkret situation, som er bragt i fare på grund af andres nybyggeri eller på grund af en truende skade på ens ejendom.

 1. Forebyggende sagsoplysning (provvedimenti di istruzione preventiva)

Forebyggende sagsoplysning tager udelukkende sigte på en hurtigere procedure og vedrører bevismaterialet. Dommeren kan på ethvert tidspunkt ved en begrundet kendelse beordre forhør af vidner, tekniske undersøgelser og retsinspektion, hvor der er behov for øjeblikkelig beslaglæggelse af bevismateriale, bl.a. i tilfælde hvor der begrundet mistanke om, at dette af den ene eller den anden grund ikke vil være muligt på et senere tidspunkt i sagen.

TopTop

 1. Suspension af virkningerne af en anfægtet foreløbig eksigibel dom (sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata provvisoriamente esecutiva)

Dette er en retssikrende foranstaltning i ordets bredeste betydning. En afgørelse i første instans er foreløbig eksigibel ifølge loven, men appeldommeren kan suspendere virkningerne af afgørelsen, hvis der foreligger tilstrækkelig grund hertil.

 1. Foreløbige foranstaltninger i separationssager (provvedimenti provvisori nel corso di un giudizio per separazione personale tra coniugi)

Sådanne foranstaltninger fungerer som et øjeblikkeligt retsmiddel, der åbner mulighed for at iværksætte øjeblikkelige indgreb af både person- og formueretlig art i konflikter mellem forældre og i tilfælde, hvor børn kan lide skade, f.eks. fordi de er uden passende opsyn eller midler.

 1. Påbud om betaling af underholdsbidrag (ordine di corrispondere un assegno alimentare)

Dette foranstaltning finder anvendelse på underholdspligtige personer, også under en verserende sag.

 1. Forsegling

Denne foranstaltning kan iværksættes i tvister mellem personer, som ønsker at gøre deres ret til en afdød persons ejendom gældende.

 1. Forbud mod virksomhedskoncentration inden for pressesektoren (inibitoria di concentrazione di testate giornalistiche)

Denne foranstaltning finder anvendelse, når presseombudsmanden anmoder herom i afventning af en dom i en monopolsag.

 1. Forbud mod illoyal konkurrence (inibitoria di atti di concorrenza sleale)

Denne foranstaltning iværksættes over for personer, hvis aktiviteter krænker konkurrencebestemmelserne (varemærker, ulovlige forsøg på at overtage andres kunder)

TopTop

 1. Forbud mod at anvende omtvistede bestemmelser i virksomhedskontrakter (ordine di non applicare clausole scorrette o vessatorie nei contratti conclusi da imprese)

Denne foranstaltning sættes i værk, når forbrugersammenslutninger og handelskamre anmoder herom forud for en afgørelse af, om de pågældende kontraktbestemmelser er ulovlige.

 1. Påbud til arbejdsgiver om udbetaling af et foreløbigt beløb til arbejdstager (ordine rivolto al datore di lavoro di corrispondere al dipendente il pagamento di una somma a titolo provvisorio)

Denne foranstaltning gælder kun beløb, som er uomtvistede, eller som er endeligt fastsat under en arbejdssag.

 1. Foreløbig foranstaltning vedrørende forladte mindreårige børn

Denne foranstaltning iværksættes i afventning af en afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden.

 1. Påbud om offentliggørelse af berigtigelse til oplysninger, som er blevet offentliggjort i aviser, blade, radio eller fjernsyn (ingiunzione di pubblicare una rettifica di quanto gia pubblicato su quotidiani o periodici, o trasmesso per radio e televisione)

Denne foranstaltning træffes i forbindelse med domme om udbredelse af urigtige oplysninger.

 1. Forskud på skadeserstatning (assegnazione di una somma in conto liquidazione del danno)

Denne foranstaltning iværksættes, hvis personer, som har lidt skade ved en trafikulykke, har behov for hjælp, og det af en summarisk undersøgelse fremgår, at modparten bærer skylden

 1. Suspension af generalforsamlings beslutninger (sospensione degli effetti della delibera dell’assemblea dei soci)

Denne sikrende foranstaltning finder anvendelse, når en beslutning, der er truffet af et selskabs generalforsamling, er i strid med loven eller virksomhedens vedtægter.

TopTop

 1. Inspektion af et aktieselskabs regnskaber (ordine di ispezione degli atti di una società di capitale)

En kendelse om iværksættelse af denne foranstaltning forudsætter, at mindst en tiendedel af aktionærerne anmoder herom, og afsiges i forbindelse med afgørelser vedrørende virksomhedsadministratorernes ansvar.

 1. Påbud om genansættelse af fagforeningsrepræsentant (Ordine di reintegrazione nel posto di lavoro di dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali)

Denne foranstaltning finder anvendelse, når en fagforeningsrepræsentant er blevet afskediget uden gyldig grund.

 1. Foreløbige foranstaltninger iværksat af konkursretten (misure cautelari adottate dal giudice delegato della procedura fallimentare)

Disse foranstaltninger, som har forskelligt indhold, har til formål at beskytte kreditorernes interesser under konkursproceduren.

3. Betingelserne for at anvende sådanne retsmidler

Skal foranstaltningen altid godkendes af en retsinstans?

Foreløbige foranstaltninger er i kraft af deres natur normalt af midlertidig art, men de ændrer - eller influerer på - personers rettigheder og forhold i retstvister, og ifølge forfatningen kan de derfor kun vedtages af en retsinstans (hvilket udelukker ethvert indgreb fra privat side, da privatpersoner jo ikke må tage retten i egen hånd).

Hvilke retsinstanser har beføjelse til at iværksætte en foreløbig foranstaltning? Hvis en person selv begærer iværksættelse af en foreløbig foranstaltning, inden hovedsagen er indledt, tages der stilling hertil af den dommer, der i henhold til de almindelige retsplejebestemmelser skal behandle sagen (dette gælder ikke for fredsdommere, som ikke har beføjelse til at træffe sådanne afgørelser; i så fald overgår sagen til byretten). Indgives der begæring om iværksættelse af en foreløbig foranstaltning under retssagen, behandles begæringen af den dommer, der behandler sagen. Der gælder særlige regler for begæringer om foranstaltninger i forbindelse med retsafgørelser, der involverer udenlandske domstole. Der findes endvidere specifikke bestemmelser om bestemte retsinstansers kompetence (f.eks. er det appelretten, som har kompetence med hensyn til foranstaltninger vedrørende illoyal konkurrence, jf. pkt. 2.2.11; hvad angår foreløbige foranstaltninger vedrørende ægtefæller og børn, jf. pkt. 2.2.7, ligger kompetencen hos byretspræsidenten).

TopTop

Hvilken rolle spiller fogeden og andet retspersonale? Når der anlægges sag, etableres der er direkte forhold mellem dommeren og parterne. Det øvrige retspersonale har dog også en rolle (en hjælpefunktion) at spille ifølge loven. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med sikrende retsmidler såsom beslaglæggelse og arrest, som i vid udstrækning gennemføres på samme måde som tvangsfuldbyrdelse ved en foged, hvor der netop er fastsat bestemmelser om sådanne offentlige hjælpeinstansers medvirken.

Oplysninger om omkostningerne i forbindelse med de enkelte retsmidler. Som i forbindelse med andre retlige tiltag betaler den part, der anlægger sag eller indgiver begæring om et retsmiddel, en afgift til finansministeriet, når sagen eller begæringen registreres. Beløbsstørrelsen, som er forhåndsfastsat, afhænger af sagens art og værdi. En parts udgifter til advokat er sædvanligvis et forhold, der aftales direkte med denne, omend branchen med regelmæssige mellemrum opstiller referencetabeller med justitsministeriets godkendelse. De heri fastsatte minimums- og maksimumhonorartakster er bindende i de tilfælde, hvor dommeren i sin afgørelse fastsætter, hvor meget den tabende part skal betale (f.eks. hvis dommeren afviser en begæring om en atypisk hasteforanstaltning og dermed afslutter den indledende behandling af retssagen).

Oplysninger om faktuelle krav. Hvilke kriterier lægger domstolen til grund ved vedtagelse af kendelser?

Hvis der er tale om inddrivelse af en fordring, skal sagen så være anfægtelig?

Skal der foreligge en nødsituation?

Skal det godtgøres, at den endelige dom ikke vil kunne efterkommes, fordi skyldnerens aktiver er overdraget til andre eller forsvundet? Det gælder generelt, at personer, som ønsker at gøre brug af et sikrende retsmiddel, skal bevise, at en ændring i forholdene eller i rettighederne har fundet sted eller er ved at finde sted, og at denne omstændighed indebærer risiko for skade, dvs. at situationen er en sådan, at faren for en skade eller senere skade må fjernes, indtil der er truffet afgørelse i hovedsagen. Der skal i den forbindelse også tages hensyn til faren for en eventuel forsinkelse af sagen. De enkelte retsmidler har hver for sig deres eget anvendelsesområde i overensstemmelse med de herom gældende bestemmelser, og valget afhænger af, hvilke rettigheder der skal beskyttes (f.eks. anvendes bestemmelserne om fast ejendom i forbindelse med nybyggeri, bestemmelserne om foreløbige foranstaltninger i forbindelse med fa fastlæggelse af forældrerettigheder, bestemmelserne om illoyal konkurrence i forbindelse med kommerciel skade, osv.)

TopTop

Princippet om, at der skal foreligge fare, gælder også, hvor situationen for den part, der ønsker at gøre brug af et retsmiddel, er blevet forværret eller fortsætter med at forværres, f.eks. hvis skyldneren fortsætter med at fjerne sine aktiver og dermed mindsker disse. Formodninger alene er imidlertid ikke nok til at få retten til at godkende en begæring om et foreløbigt eller sikrende retsmiddel, tværtimod kræves der ret konkrete beviser for, at den pågældende foranstaltning er nødvendig.

4. Beskrivelse af retsmidlerne

4.1. Hvilke aktiver kan omfattes af sådanne retsmidler?

Bankkonti - løsøre - indregistrerede transportmidler - fast ejendom - andre aktiver?

De foreløbige og sikrende retsmidler kan omfatte alle former for aktiver med de i loven fastsatte begrænsninger. Inden for disse rammer er det op til dommeren at vurdere, hvor godt et givet aktiv vil beskytte kreditorens interesser, eller - bl.a. i forbindelse med foranstaltninger med atypisk indhold - at fastslå, hvad der er nødvendigt for at opnå en midlertidig sikkerhed.

Specifikt hvad angår arrest - der som nævnt i stort omfang omfattes af de samme rammebestemmelser som tvangsfuldbyrdelse - gælder de samme objektive grænser med hensyn til, hvilke aktiver der kan omfattes, dvs. med hensyn til muligheden for at beslaglægge visse ejendele til personlig brug. Således gælder det, at en konto kan blokeres helt eller således, at der kun kan trækkes op til et bestemt beløb. Køretøjer kan kun beslaglægges på visse betingelser.

TopTop

Det afgørende kriterium er under alle omstændigheder, at den sikkerhed, som er formålet med foranstaltningen, til fulde kan opnås. Salg af fast ejendom og køretøjer som led i foranstaltningen er ikke til særlig gavn for en kreditor og kan medføre et ansvar for debitor og for en eventuel køber, som ikke har kontrolleret, om aktivet er behæftet, eller som bevidst har ignoreret dette, forudsat at det fremgår af de offentlige registre. Hvis debitor sælger andre ejendele (såsom malerier eller værdigenstande), kan kreditor kræve aktivet tilbageleveret ved en retssag.

4.2. Hvad er foranstaltningernes virkning?

Hvad angår en debitor, som ikke retter sig efter kendelsen? Kan han stadig råde over sine aktiver? Kan han straffes? Hvilke forpligtelser har banken med hensyn til videregivelse af oplysninger og blokering af konti? Hvad er straffen for tilsidesættelse af kendelsen?

Ud over det allerede under pkt. 4 anførte gælder det, at den overtrædende part ved at tilsidesætte de foranstaltninger, der iværksættes med henblik på at sikre kreditors garanti, pådrager sig et erstatningsansvar. Det er klart, at man må henholde sig til kendelsens ordlyd ved vurderingen af, hvorvidt grænserne for aktivets disponibilitet er overskredet.

Hvis det bevises, at den person, der omfattes af kendelsen, har handlet i ond tro eller gjort sig skyldig i en lovovertrædelse, kan han efter klage fra modparten dømmes til at betale sagens omkostninger og erstatte skaden, idet dette nøje vil fremgå af dommen.

Hvis personen ikke retter sig efter kendelsen, kan dommeren træffe andre retssikrende foranstaltninger, herunder eventuelt også tvangsfuldbyrdelse inden hovedsagen afgøres. Hvis foranstaltningens tilsidesættelse indebærer svig, kan den pågældende drages til strafferetligt ansvar.

TopTop

Pengeinstituttet, hvor kontoen er oprettet, må meddele tredjepart, at der ikke står midler til rådighed, men skal behandle årsagen til midlernes blokering fortroligt.

4.3. Kendelsens gyldighed

Er der fastsat en frist i loven, eller fastsættes denne af dommeren i kendelsen?

Er kendelsen gyldig til der afsiges dom eller der udstedes en ny kendelse?

Gælder der en frist for indkaldelse og høring af parterne i de tilfælde, hvor kendelsen er afsagt uden at begge parter er hørt?

Som allerede nævnt under pkt. 1 er kendelsen normalt gyldig frem til domsafsigelsen, idet kendelser om foreløbige foranstaltninger indgår som et led i den efterfølgende retssag.

Dommeren kan imidlertid alt efter omstændighederne ændre fristerne i den retssikrende kendelse, afsige en anden kendelse eller ophæve den oprindelige kendelse, også medens sagen løber. Han kan eventuelt også pålægge den part, der indgiver begæringen, at stille en tilsvarende sikkerhed, således at parterne er stillet ens i det tilfælde, hvor det viser sig at der ikke var grund til at iværksætte foranstaltningen. Omvendt forhindrer den omstændighed, at en begæring først afvises, ikke, at der senere vedtages midlertidige foranstaltninger, hvis der indgives en ny begæring, og det godtgøres, at de ændrede faktiske eller retlige forhold gør det berettiget at iværksætte foranstaltningen.

Hvis en retssikrende foranstaltning er blevet iværksat uden høring af begge parter (et exceptionelt tilfælde, jf. pkt. 1), og den udelukkende er begrundet i en hastesituation, fastsætter dommeren i den afgørelse, hvormed foranstaltningen iværksættes (og som i så tilfælde ikke er en kendelse (ordinanza), men et dekret), at parterne skal høres inden for en frist på 14 dage, idet han giver den, der har indgivet begæringen, en frist på højst 7 dage til at forkynde foranstaltningen for modparten. Efter høringen af parterne - ved et forenklet uformelt møde, jf. pkt. 1 - bekræfter, ændrer, eller ophæver dommeren den oprindelige foranstaltning.

5. Kan kendelsen appelleres?

Hvem kan appellere kendelsen?

Hvilken retsinstans kan kendelsen appelleres til?

Hvad er fristen for en appel?

Hvilke virkninger har en appel?

En godkendelse eller afvisning af en begæring om en retssikrende foranstaltning kan indbringes for domstolen af en af parterne (afhængigt af de involverede interesser og foranstaltningens art) inden for en frist på 10 dage efter forkyndelsen eller meddelelsen af kendelsen. Domstolen træffer afgørelse som kollegium. Hvis foranstaltningen er iværksat af appelretten, behandles appellen af en anden afdeling af samme appelret, eller, hvis dette ikke er muligt, af den nærmeste anden appelret. Afgørelsen - hvorved den oprindelige kendelse kan bekræftes, ændres eller omstødes - træffes under alle omstændigheder for lukkede døre.

En appel indebærer ikke, at gennemførelsen af foranstaltningen suspenderes, og appelafgørelsen kan ikke yderligere appelleres. Viser det sig senere, at foranstaltningen er til alvorlig skade for den person, den er rettet til, kan den retsinstans, som appellen er indbragt for, fastsætte, at den skal suspenderes, eller at der alternativt skal stilles en passende sikkerhed.

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Italien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 23-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige