Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Mad'arsko

Posledná úprava: 21-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Mad'arsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú jednotlivé druhy opatrení? 1.
2. Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia? 2.
2.1. Opíšte, prosím, postup! 2.1.
2.2. Za akých podmienok možno takéto opatrenia vydať? 2.2.
3. Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter? 3.
3.1. Na aké druhy vecí sa môžu tieto opatrenia vzťahovať? 3.1.
3.2. Aké účinky majú tieto opatrenia? 3.2.
3.3. Ako dlho sú platné tieto opatrenia? 3.3.
4. Je proti opatreniu prípustné odvolanie? 4.

 

1. Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Zákonom č. III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku sa upravujú dva druhy právnych opatrení, ktoré slúžia na zabezpečenie uspokojenia sporného nároku: predbežný príkaz a predbežný výkon rozhodnutia, ktoré poskytujú ochranu právnych vzťahov pred právoplatným rozhodnutím súdu. Dopĺňa ich zabezpečovacie opatrenie upravené zákonom č. LIII z roku 1994 o výkone rozhodnutí.

2. Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia?

2.1. Opíšte, prosím, postup!
Predbežný príkaz:

V článku 156 zákona o občianskom súdnom poriadku je upravený predbežný príkaz, ktorého cieľom je zabezpečiť okamžitú právnu ochranu, aby nedošlo k porušeniu práv, ktoré v dôsledku plynutia času nemožno následne napraviť. Vydaním predbežného príkazu súd zaviaže protistranu navrhovateľa, aby splnila určenú povinnosť v čase, keď ešte nerozhodol v merite právneho sporu medzi účastníkmi. Na rozdiel od všeobecných pravidiel súd rozhodne o návrhu vopred a rozhodnutie, ktorým sa vydal predbežný príkaz, môže byť predbežne vykonateľné bez ohľadu na odvolacie konanie.

Vo všeobecnosti možno predbežný príkaz vydať na návrh; súd ho môže vydať bez návrhu, iba ak mu na to zákon dáva osobitné splnomocnenie: v konaní o určenie otcovstva - ak bolo konanie prerušené - o výživnom, na ktoré má dieťa nárok [článok 153 ods. 3 zákona o občianskom súdnom poriadku] a v konaní v manželských veciach o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti a výživnom pre dieťa, rozšírení alebo obmedzení rodičovských práv dohľadu a práva styku (článok 287 zákona o občianskom súdnom poriadku).

HoreHore

Návrh možno podať iba v súdnom konaní, najskôr súčasne s podaním návrhu vo veci samej.

Pokiaľ ide o obsah návrhu, musí sa preukázať, že okolnosti, ktoré sú v ňom uvedené, sú pravdepodobné a že sa týkajú jednej z vymedzených situácií, v ktorých sa vyžaduje okamžitá právna ochrana (nebezpečenstvo vzniku škody, potreba právnej ochrany z dôvodu zmeny stavu právneho sporu alebo situácia, ktorá si vyžaduje právnu ochranu, pri ktorej je potrebné osobitné uznanie) a navrhované opatrenie musí byť, samozrejme, vhodné na zabránenie porušeniu práv. Navrhovateľ podľa zákona nemusí preukázať, že predložené informácie sú nepochybne pravdivé, ale len, že sú pravdepodobné. Počas účinnosti opatrenia sú možnosti ich overenia obmedzené; možno ho povoliť, iba ak bez neho nemožno o návrhu rozhodnúť. Dôvodom tohto obmedzenia je účel predbežného príkazu a skutočnosť, že účastník musí preukázať iba to, že situácia je možná, bez toho, aby musel preverovať, či sú podmienky vyhovenia návrhu definitívne splnené.

Pojednávací súd musí pri rozhodovaní o návrhu posúdiť, či účastník preukázal, že právne podmienky odôvodňujúce vydanie predbežného príkazu sú pravdepodobne splnené. Súd môže takisto podľa vlastného uváženia rozhodnúť, aký stupeň pravdepodobnosti musí účastník preukázať. Ak návrh spĺňa tieto podmienky, súd musí posúdiť nevýhody spôsobené predbežným príkazom a porovnať ich s výhodami, ktoré možno dosiahnuť. Hoci zákon používa pojem „spôsobené nevýhody“, nerozumejú sa tým nevýhody, ktoré už boli spôsobené, ale nevýhody, ktoré môžu byť spôsobené príkazom a jeho uplatňovaním. Ak na základe tohto posúdenia súd dospeje k záveru, že nevýhody prevažujú nad výhodami, návrh sa musí zamietnuť. Súd pri tomto posudzovaní takisto rozhodne o tom, či je na vydanie predbežného príkazu potrebné zložiť zábezpeku.

HoreHore

Súd rozhoduje o návrhu na vydanie predbežného príkazu uznesením. Vo výnimočných prípadoch súd v rozsudku predbežný príkaz zruší.

Súd môže rozhodnúť o návrhu buď počas pojednávania alebo samostatne.

Uznesenie zostáva v platnosti, kým ho súd nezruší, a ak nebude zrušené, zostáva v platnosti až do vydania konečného rozsudku vo veci alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu prvého stupňa.

Každý z účastníkov môže podať návrh na zrušenie uznesenia.

Predbežný výkon rozhodnutia:

V článku 231 zákona o občianskom súdnom poriadku sú upravené možnosti predbežného výkonu rozhodnutia. Podľa týchto ustanovení môže mať právne záväzné rozhodnutie v niektorých prípadoch právne účinky a byť vykonateľné ešte pred nadobudnutím právoplatnosti. V prípadoch uvedených v článku 231 zákona o občianskom súdnom poriadku, ak sú splnené tam uvedené podmienky, súd prvého stupňa je povinný vyhlásiť rozsudok za predbežne vykonateľný aj bez návrhu. Ak dôjde k odročeniu odvolacieho pojednávania, súd druhého stupňa môže s ohľadom na okolnosti prípadu na návrh príslušného účastníka takisto rozhodnúť o predbežnej vykonateľnosti rozhodnutia.

Občiansky súdny poriadok v tejto súvislosti uvádza taxatívny výpočet dôvodov, ktorý nemožno vykladať extenzívne. Predbežnú vykonateľnosť rozhodnutia preto nemožno nariadiť zo žiadneho iného dôvodu.

Na základe toho musia byť vyhlásené za vykonateľné tieto rozhodnutia bez ohľadu na to, či boli napadnuté odvolaním:

 • rozhodnutie, ktorým sa ukladá povinnosť platiť výživné alebo príspevok na starostlivosť o dieťa a poskytovať iné dočasné služby s obdobným účelom;
 • rozhodnutie, ktorým sa ukladá povinnosť upustiť od neoprávneného rušenia držby;
 • rozhodnutie, ktorým sa ukladá povinnosť uspokojiť nárok uznaný odporcom;
 • rozhodnutie, ktorým sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú čiastku na základe záväzku prevzatého verejnou listinou alebo súkromnou listinou, ktorá predstavuje hodnoverný dôkaz (články 195 a 196), ak všetky okolnosti, ktoré boli základom pre vydanie rozhodnutia, boli potvrdené touto listinou;
 • rozhodnutie, ktorým sa ukladá povinnosť spočívajúca v nepeňažnom plnení, ak by navrhovateľovi vznikla neprimerane závažná ujma, alebo ak je zložité určiť výšku škody spôsobenej odkladom výkonu rozhodnutia a navrhovateľ poskytne primeranú zábezpeku.

Ak súd prvého stupňa vyhlási súdne rozhodnutie za predbežne vykonateľné napriek ustanoveniam článkov 231 a 232 zákona o občianskom súdnom poriadku, predseda senátu odvolacieho súdu môže rozhodnúť o prerušení konania pred uskutočnením pojednávania, ktoré sa však uskutoční na návrh dotknutého účastníka aj v prípade prerušenia odvolacieho konania spolu s preskúmaním všetkých skutkových okolností veci.

HoreHore

Súd môže zamietnuť návrh na vyhlásenie rozhodnutia za predbežne vykonateľné, ak by toto vyhlásenie znamenalo neprimerané bremeno pre odporcu v porovnaní s bremenom, ktoré by z tohto vyhlásenia vyplývalo pre navrhovateľa. Odporca však musí v každom prípade podať návrh na súde; pričom súd nemôže v uvedených prípadoch z vlastného podnetu zamietnuť návrh na vyhlásenie rozhodnutia za predbežne vykonateľné.

Výkon zabezpečovacieho opatrenia:

Podľa maďarského práva možno nariadiť výkon rozhodnutia, iba ak súd vydá exekučný príkaz. Exekučný príkaz možno vydať, ak konečné rozhodnutie zaväzuje k povinnosti (prikazuje niečo konať), je právoplatné alebo predbežne vykonateľné a uplynula lehota na jeho splnenie. Ak nie sú súčasne splnené všetky tieto tri podmienky, exekučný príkaz nemožno vydať, a preto nemožno začať ani s výkonom rozhodnutia. Na ochranu svojich práv má však oprávnený možnosť podať návrh na vydanie zabezpečovacieho opatrenia.

Ak teda ešte nemožno vydať exekučný príkaz na vymoženie splnenia nároku, ale účastník, ktorý podal návrh na začatie výkonu rozhodnutia, preukáže, že uspokojenie nároku v budúcnosti bude pravdepodobne ohrozené, na návrh účastníka, ktorý podal návrh na výkon rozhodnutia, súd zabezpečovacím opatrením nariadi:

 1. zloženie zábezpeky na peňažnú pohľadávku a
 2. obstavenie konkrétnej veci.

Zabezpečovacie opatrenie možno nariadiť iba v prípadoch ustanovených zákonom. Ak napríklad nárok vyplýva zo súdneho rozhodnutia, podľa ktorého by bolo možné vydať exekučný príkaz, ale nemožno ho vydať, pretože rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť alebo rozhodnutie už síce nadobudlo právoplatnosť, ale ešte neuplynula lehota na plnenie; alebo ak sa začalo konanie v manželských veciach alebo iné konanie o nároku na súde príslušnom rozhodovať v rodinnoprávnych veciach a platnosť nároku, jeho výška a splatnosť boli osvedčené verejnou listinou alebo súkromnou listinou, ktorá predstavuje hodnoverný dôkaz.

HoreHore

Príslušný na konanie vo veci je v prvom prípade súd, ktorý je príslušný na vydanie exekučného príkazu, a v druhom prípade súd, na ktorom sa konanie začalo.

Súd musí rozhodnúť o vydaní zabezpečovacieho opatrenia čo najskôr, najneskôr však do ôsmich dní, a bezodkladne zaslať rozhodnutie o nariadení zabezpečovacieho opatrenia exekútorovi.

Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení zabezpečovacieho opatrenia nemá odkladný účinok.

Po doručení rozhodnutia o nariadení zabezpečovacieho opatrenia exekútor bezodkladne vyzve účastníka, ktorý podal návrh na výkon rozhodnutia, aby bez odkladu zložil preddavok potrebný na výkon rozhodnutia, a po prevzatí preddavku bezodkladne začne s výkonom zabezpečovacieho opatrenia.

2.2. Za akých podmienok možno takéto opatrenia vydať?

Kritériá, ktoré má aplikovať súd, v zásade vyplývajú z potreby zabezpečiť následné vymoženie nároku. V prípade predbežného príkazu je základným kritériom, že jeho výkon musí byť potrebný na zabránenie bezprostredne hroziacej škode alebo na udržanie stavu, ktorý viedol k vzniku právneho sporu, alebo na ochranu konkrétnych práv navrhovateľa, a že nevýhoda spôsobená opatrením neprevažuje nad výhodami, ktoré ním možno dosiahnuť. Ak súd vyhlási rozhodnutie za predbežne vykonateľné, musí nariadiť jeho výkon. Súd môže rozhodnúť podľa vlastného uváženia iba v prípade, ak odporca navrhne, aby bol návrh na vyhlásenie rozhodnutia za predbežne vykonateľné zamietnutý. Zabezpečovacie opatrenie možno nariadiť v prípade, ak sa preukáže, že uspokojenie nároku v budúcnosti je ohrozené. Preto je potrebné, aby odporca vo všetkých troch prípadoch voči nároku namietal a v prípade predbežného príkazu a zabezpečovacieho opatrenia musí byť uspokojenie nároku ohrozené; v prípade predbežného výkonu rozhodnutia je kritériom ochrana záujmov oprávneného.

HoreHore

3. Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter?

3.1. Na aké druhy vecí sa môžu tieto opatrenia vzťahovať?

V prípade predbežného príkazu súd uloží povinnosť splniť obsah nároku alebo predmet návrhu na vydanie predbežného príkazu na výzvu súdu. Táto povinnosť sa môže týkať akéhokoľvek nároku uplatneného v návrhu.

Predbežný výkon rozhodnutia znamená výkon obsahu rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť; rozhodnutím sa môže uložiť aj viacero povinností alebo činností.

V prípade zabezpečovacieho opatrenia súd môže nariadiť obstavenie konkrétnej veci alebo uložiť povinnosť zložiť zábezpeku na peňažný nárok. Ak súd uloží povinnosť zložiť zábezpeku na peňažný nárok, exekútor odovzdá uznesenie o nariadení zabezpečovacieho opatrenia povinnému na mieste a súčasne mu uloží povinnosť bezodkladne zložiť príslušnú čiastku k rukám exekútora. Ak povinný túto povinnosť nesplní, exekútor môže zabaviť ktorúkoľvek časť majetku povinného. V prípade zabavenia nehnuteľného majetku exekútor bezodkladne oznámi správe katastra, aby zapísala exekučné záložné právo na zabezpečenie peňažného nároku v katastri nehnuteľností.

V prípade zabezpečenia peňažnej čiastky exekútor upovedomí peňažný ústav, ktorý spravuje peňažnú čiastku, ktorá patrí povinnému, a uloží mu, aby po doručení exekučnej výzvy nevyplatil zabezpečenú čiastku a čiastku zodpovedajúcu trovám exekúcie povinnému, ani nikomu inému, a ak zostatok na účte nedosahuje čiastku, ktorá sa má zabezpečiť, aby postupoval rovnako, pokiaľ ide o budúce platby.

HoreHore

Obstavenie nariadené vo vzťahu ku konkrétnej veci sa môže vzťahovať na akýkoľvek hnuteľný majetok, ktorý má nejakú hodnotu.

3.2. Aké účinky majú tieto opatrenia?

V prípade predbežného príkazu a predbežného výkonu rozhodnutia sa uloží povinnému, aby splnil rozhodnutie súdu. Na základe príkazu možno začať s výkonom rozhodnutia.

Existujú dva druhy zabezpečovacích opatrení s odlišnými účinkami. Ak sa má opatrením zabezpečiť nárok, povinnému sa uloží, aby odovzdal exekútorovi určenú peňažnú čiastku. Ak peňažný ústav spravuje peňažnú čiastku, ktorá patrí povinnému, exekútor upovedomí peňažný ústav, ktorý spravuje čiastku patriacu povinnému, a uloží mu, aby po doručení exekučnej výzvy nevyplatil zabezpečenú čiastku a čiastku zodpovedajúcu trovám konania povinnému, ani nikomu inému, a ak zostatok na účte nedosahuje čiastku, ktorá má byť zabezpečená, aby konal rovnako, pokiaľ ide o budúce platby. Peňažný ústav upovedomí exekútora do ôsmich dní od doručenia exekučnej výzvy, na akú čiastku uplatnil toto opatrenie, a následne možno zabaviť majetok povinného iba do výšky neuspokojeného nároku. Ak povinný nemá určenú peňažnú čiastku, zabaví sa mu iný majetok.

Ak sa má obstaviť konkrétna vec, povinný ju môže ďalej používať, ak nemusí byť fyzicky uzamknutá, ale nemôže s ňou voľne nakladať. Ak exekútor vec fyzicky uzamkne, otvorenie miestnosti, v ktorej sa vec nachádza, odstránenie uzávery, ktorá označuje obstavenie veci, nakladanie s obstavenou vecou alebo jej užívanie je trestným činom a osoba, ktorá sa takéhoto konania dopustí, bude trestne stíhaná (za trestný čin porušenia úradnej uzávery).

HoreHore

3.3. Ako dlho sú platné tieto opatrenia?

Súd o návrhu na vydanie predbežného príkazu rozhoduje uznesením. Uznesenie zostáva v platnosti, kým ho súd nezruší, a ak ho súd nezruší, kým nebude vydané konečné rozhodnutie vo veci samej, alebo kým rozhodnutie súdu prvého stupňa nenadobudne právoplatnosť.

Zabezpečovacie opatrenie zostáva v platnosti, kým nebude vydané uznesenie o začatí výkonu rozhodnutia, ktorým sa priznáva nárok, alebo kým súd nerozhodne o zrušení zabezpečovacieho opatrenia.

Predbežný výkon rozhodnutia znamená výkon rozhodnutia, ktorým sa ukladá povinnosť, ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia bez ohľadu, na to, či bolo napadnuté odvolaním. Predbežný výkon rozhodnutia preto nie je časovo obmedzený.

4. Je proti opatreniu prípustné odvolanie?

Proti uzneseniu o nariadení predbežného príkazu je prípustné samostatné odvolanie. Na podanie tohto odvolania sa vzťahujú všeobecné predpisy. Lehota na jeho podanie je 15 dní. Odvolanie sa podáva na súde, ktorý rozhodnutie vydal. Ak je odvolanie dôvodné, súd predbežný príkaz zruší. Inak môže súd zmeniť uznesenie o nariadení predbežného príkazu na návrh – alebo ak sa navrhovateľ vzdá uplatňovania nároku – aj bez návrhu.

Súd je povinný nariadiť predbežný výkon rozhodnutia v prípadoch uvedených v zákone. Odporca však môže podať návrh, aby nebol nariadený predbežný výkon rozhodnutia, ak by to pre neho znamenalo neprimerané bremeno. Návrh sa podáva na súde, ktorý vo veci koná.

Proti uzneseniu o nariadení zabezpečovacieho opatrenia možno podať odvolanie na súde, ktorý vo veci koná. Toto odvolanie však nemá odkladný účinok na výkon rozhodnutia. Účastníci môžu podať odvolanie do pätnástich dní od oznámenia uznesenia.

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo