Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Ungarn

Seneste opdatering : 13-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Ungarn

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. De forskellige typer retsmidler 1.
2. Betingelserne for at anvende disse restmidler 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Betingelserne for at anvende disse retsmidler 2.2.
3. Beskrivelse af retsmidlerne 3.
3.1. Hvilken type aktiver kan omfattes af disse retsmidler? 3.1.
3.2. Retsmidlernes virkninger 3.2.
3.3. Retsmidlernes gyldighed 3.3.
4. Mulighed for appel af kendelser om retsmidlerne 4.

 

1. De forskellige typer retsmidler

Lov III af 1952 om den civile retspleje fastsætter to typer retsmidler, der skal muliggøre en senere opfyldelse af omstridte krav: foreløbig afgørelse og foreløbig fuldbyrdelse, som yder beskyttelse, indtil der er truffet en retligt bindende afgørelse. Dette suppleres af det sikrende retsmiddel, der er fastsat i lov LIII af 1994 om fuldbyrdelse.

2. Betingelserne for at anvende disse restmidler

2.1. Procedure
Foreløbige afgørelser:

Foreløbige afgørelser er omhandlet i artikel 156 i den civile retsplejelov og har til formål at sikre øjeblikkelig retsbeskyttelse for at hindre krænkelser af rettigheder, som ikke vil kunne afhjælpes efter et vist tidsrum. Ved en foreløbig afgørelse forpligter domstolen sagsøgte til at efterkomme sagsøgerens krav på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse om den egentlige retlige tvist mellem parterne. I modsætning til de generelle regler træffer domstolen afgørelse om begæringen forud for retssagen, og den foreløbige afgørelse kan fuldbyrdes forud uden hensyntagen til appelprocedurer.

En foreløbig afgørelse træffes normalt på begæring. Domstolen kan kun træffe afgørelsen på eget initiativ, hvis loven giver særlig tilladelse hertil, dvs. i faderskabssager - hvis retsprocedurerne er suspenderet - om det underholdsbidrag, som barnet er berettiget til (artikel 153, stk. 3, i den civile retsplejelov) og i ægteskabssager om barnets opholdssted, børnebidrag, udvidet eller begrænset forældremyndighed og samkvemsret (artikel 287 i den civile retsplejelov).

TopTop

Begæringen kan kun fremsættes i forbindelse med en retssag og tidligst på det tidspunkt, hvor stævningen indgives.

Det skal fremgå af begæringen, at de beskrevne omstændigheder er sandsynlige og vedrører en af de specifikke situationer, der kræver øjeblikkelig retsbeskyttelse (risiko for skade, behov for retsbeskyttelse for at undgå en ændring af tvistens karakter, eller hvis behovet for retsbeskyttelse kræver særlig anerkendelse), og det begærede retsmiddel skal naturligvis være af en sådan art, at det kan hindre, at rettighederne krænkes. Sagsøger skal ikke i henhold til loven kunne bevise, at de fremlagte oplysninger er korrekte, men kun at de er sandsynlige. Der er kun begrænsede kontrolmuligheder, mens retsmidlet er i kraft, og det kan kun tillades, hvis dette er en forudsætning for, at der kan træffes afgørelse i hovedsagen. Begrundelsen for denne begrænsning er formålet med den foreløbige afgørelse, og det forhold, at sagsøger kun skal kunne vise, at situationen er mulig, men ikke bevise, at betingelserne for begæringen er fuldstændig opfyldt.

Domstolen skal, når den træffer afgørelse, vurdere, om parten har påvist, at de retlige betingelser, der retfærdiggør den foreløbige afgørelse, sandsynligvis er opfyldt. Domstolen kan også selv bestemme, hvilken grad af sandsynlighed parten skal kunne påvise. Hvis begæringen opfylder disse betingelser, må domstolen vurdere de ulemper, der vil være forbundet med den foreløbige afgørelse, og sammenligne dem med de fordele, der kan opnås. Skønt loven bruger udtrykket "forårsagede ulemper", menes der rent faktisk de ulemper, der kunne forårsages ved afgørelsen og gennemførelsen heraf. Hvis vurderingen viser, at ulemperne er større end fordelene, skal begæringen afvises. Domstolen bestemmer også ved vurderingen, om der kræves sikkerhedsstillelse for den foreløbige afgørelse.

TopTop

Domstolen træffer afgørelse om en begæring om foreløbig afgørelse ved en kendelse. I særlige tilfælde kalder domstolen den foreløbige afgørelse tilbage i sin dom.

Domstolen kan træffe afgørelse om begæringen under den egentlige retssag eller separat.

Kendelsen er gyldig, indtil den bliver tilbagekaldt, eller der er afsagt endelig dom i sagen, eller indtil førsteinstansrettens dom er retligt bindende.

Begge parter kan anmode om at få kendelsen tilbagekaldt.

Foreløbig fuldbyrdelse:

Artikel 231 i den civile retsplejelov omhandler mulighederne for foreløbig fuldbyrdelse. Ifølge disse bestemmelser kan en retligt bindende afgørelse i visse tilfælde få virkning og blive fuldbyrdet, før den bliver endelig. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 231 i den civile retsplejelov, og hvis de der nævnte betingelser er opfyldt, skal førsteinstansretten på eget initiativ erklære, at dens afgørelse er foreløbig eksigibel. Hvis appelbehandlingen bliver udsat, kan andeninstansretten også træffe afgørelse om foreløbig fuldbyrdelse på begæring af den berørte part, under hensyntagen til sagens omstændigheder.

Den civile retsplejelov indeholder en udtømmende liste, som ikke kan fortolkes bredt. Der kan således ikke afsiges kendelse om foreløbig fuldbyrdelse af nogen anden grund.

På grundlag heraf skal følgende afgørelser erklæres eksigible, uanset om der er indgivet appel:

 • kendelser om betaling af underholds- eller børnebidrag og andre midlertidige ydelser med lignende formål
 • kendelser om bortvisning fra hjemmet/adgangsforbud
 • kendelser om opfyldelse af krav, der er anerkendt af sagsøgte
 • kendelser om betaling af pengebeløb på grundlag af en forpligtelse, som er anerkendt i et officielt bekræftet dokument eller et privat dokument, der udgør et afgørende bevis (artikel 195 og 196), hvis alle de omstændigheder, der danner grundlag for forpligtelsen, er bekræftet i det pågældende dokument
 • kendelser om påbud af en ikke-finansiel handling, hvis sagsøger ville lide uforholdsmæssig stor skade, eller hvis det er vanskeligt at fastslå omfanget af skaden, hvis fuldbyrdelsen udsættes, og hvis sagsøger stiller passende sikkerhed.

Hvis førsteinstansretten erklærer, at kendelsen er foreløbig eksigibel, kan formanden for andeninstansretten på trods af artikel 231 og 232 i den civile retsplejelov bestemme, at procedurerne skal suspenderes, indtil det indledende retsmøde er blevet afholdt, men fuldbyrdelsen vil herefter finde sted, hvis den interesserede part anmoder derom, også selv om behandlingen af appelsagen, og dermed undersøgelsen af alle sagens omstændigheder, udsættes.

TopTop

Domstolen kan afvise en begæring om foreløbig fuldbyrdelse, hvis fuldbyrdelsen ville pålægge sagsøgte en uforholdsmæssig tungere byrde, end en afvisning heraf ville pålægge sagsøger. Sagsøgte skal imidlertid i hvert enkelt tilfælde indgive en begæring til domstolen. Domstolen kan ikke på eget initiativ beslutte at afvise en begæring om foreløbig fuldbyrdelse i de angivne tilfælde.

Fuldbyrdelse af sikrende retsmidler:

I henhold til ungarsk lov kan der kun foretages tvangsfuldbyrdelse, hvis domstolen har udstedt en fuldbyrdelseskendelse. Fuldbyrdelseskendelsen kan udstedes, hvis den endelige afgørelse indeholder en forpligtelse (til handling), er retligt bindende eller kan fuldbyrdes foreløbigt, og fristen for gennemførelsen er udløbet. Hvis disse tre betingelser ikke alle er opfyldt samtidigt, er det ikke muligt at udstede en fuldbyrdelseskendelse, og fuldbyrdelsen kan derfor ikke iværksættes. For at beskytte den berettigedes rettigheder er der imidlertid mulighed for at træffe kendelse om et sikrende retsmiddel.

Hvis kendelsen om fuldbyrdelse af kravet derfor ikke kan udstedes endnu, men den part, der anmoder om fuldbyrdelse, har påvist, at en senere opfyldelse af kravet sandsynligvis er truet, vil domstolen på begæring af den part, der anmoder om fuldbyrdelse, som et sikrende retsmiddel træffe kendelse om:

 1. sikkerhedsstillelse for pengekrav, og
 2. arrest, hvis der er tale om bestemte genstande.

Der kan kun afsiges kendelse om sikrende retsmidler i visse lovbestemte tilfælde. F.eks. hvis kravet er baseret på en afgørelse, som kan lægges til grund for at udstede en fuldbyrdelseskendelse, men dette ikke kan lade sig gøre, fordi dommen endnu ikke er retligt bindende, eller dommen er retligt bindende, men gennemførelsesfristen endnu ikke er udløbet, eller der ved familiedomstolene er indledt ægteskabssager eller andre sager på grundlag af et krav, hvis gyldighed og behørighed og det pågældende beløb er bekræftet ved et officielt eller privat dokument, der udgør et sikkert bevis.

TopTop

I det første tilfælde er det den domstol, der har bemyndigelse til at udstede en kendelse om fuldbyrdelse, der træffer afgørelse, og i det andet tilfælde er det den domstol, hvor sagen er indledt.

Domstolen skal træffe afgørelse om det sikrende retsmiddel så hurtigt som muligt og senest inden otte dage og omgående sende kendelsen om det sikrende retsmiddel til fogeden.

Appel mod en kendelse om et sikrende retsmiddel har ikke opsættende virkning.

Efter at have modtaget kendelse om et sikrende retsmiddel opfordrer fogeden omgående den part, der har anmodet om fuldbyrdelse, til inden for en kort frist at betale det forskudsgebyr, der er nødvendigt for fuldbyrdelsen, og så snart forskuddet er modtaget, begynder han at fuldbyrde det sikrende retsmiddel.

2.2. Betingelserne for at anvende disse retsmidler

De kriterier, der skal anvendes af domstolen, afspejler først og fremmest behovet for at sikre den efterfølgende fuldbyrdelse af kravet. I tilfælde af en foreløbig afgørelse er det grundlæggende kriterium, at fuldbyrdelse er nødvendig for at afværge en overhængende trussel om fare eller for at opretholde den situation, der var årsag til tvisten, eller for at beskytte sagsøgers specifikke rettigheder, og at de ulemper, som retsmidlet vil medføre, ikke overstiger de fordele, der kan opnås. Hvis der ifølge bestemmelserne kan begæres foreløbig fuldbyrdelse, skal domstolen afsige kendelse om fuldbyrdelsen. Der kan kun udøves skøn, hvis sagsøgte har indgivet begæring om, at der ikke tillades foreløbig fuldbyrdelse. For at der kan afsiges kendelse om et sikrende retsmiddel, skal det være bevist, at der foreligger en fare med hensyn til kravets efterfølgende opfyldelse. Kravet skal derfor have været omstridt i alle tre tilfælde, og i tilfælde af en foreløbig afgørelse og et sikrende retsmiddel skal der foreligge en fare med hensyn til opfyldelsen af kravet. I tilfælde af foreløbig fuldbyrdelse er kriteriet beskyttelsen af den berettigedes interesser.

TopTop

3. Beskrivelse af retsmidlerne

3.1. Hvilken type aktiver kan omfattes af disse retsmidler?

I tilfælde af en foreløbig afgørelse kræver domstolen opfyldelse af krav, der er indeholdt i påstanden i sagen eller specificeret i begæringen om en foreløbig afgørelse på domstolens anmodning. En sådan afgørelse kan omfatte ethvert krav, der er fremsat i begæringen.

Foreløbig fuldbyrdelse betyder fuldbyrdelse af en af førsteinstansretten truffet afgørelse, som endnu ikke har retligt bindende virkning. Der kan også pålægges adskillige forpligtelser eller ydelser.

Ved et sikrende retsmiddel kan domstolen afsige kendelse om arrest vedrørende en bestemt genstand eller kræve sikkerhed for et pengekrav. Hvis domstolen kræver sikkerhedsstillelse for et pengekrav, overgiver fogeden personligt kendelsen herom til skyldneren og beordrer ham samtidigt til omgående at betale det pågældende beløb til fogeden. Hvis skyldneren ikke efterkommer anmodningen, kan fogeden foretage arrest i skyldners aktiver. Ved arrest i fast ejendom kontakter fogeden omgående matrikelkontoret for at registrere den foretagne arrest med henblik på at sikre pengekravet.

Hvis der skal stilles sikkerhed for et beløb, forelægger fogeden skyldnerens pengeinstitut en kendelse om, at det efter modtagelsen af kendelsen ikke må betale det sikrede beløb og beløbet til dækning af sagsomkostningerne hverken til skyldneren eller til nogen anden, og at fremtidige betalinger skal behandles tilsvarende, hvis saldoen er mindre end det beløb, der skal tilbageholdes som sikkerhed.

TopTop

Arrest i bestemte genstande kan vedrøre alt løsøre af værdi.

3.2. Retsmidlernes virkninger

Ved foreløbig afgørelse og foreløbig fuldbyrdelse skal skyldneren efterkomme domstolens dom. På grundlag af kendelsen kan der iværksættes tvangsfuldbyrdelse.

Der findes to slags sikrende retsmidler med forskellig virkning. Hvis retsmidlet skal sikre opfyldelsen af et pengekrav, skal skyldneren overdrage et nærmere bestemt beløb til fogeden. Hvis skyldneren har sine midler stående i et pengeinstitut, forelægger fogeden det pågældende pengeinstitut en kendelse om, at det efter modtagelsen af kendelsen ikke må betale det sikrede beløb og beløbet til dækning af sagsomkostningerne hverken til skyldneren eller til nogen anden, og at fremtidige betalinger skal behandles tilsvarende, hvis saldoen er mindre end det beløb, der skal tilbageholdes som sikkerhed. Pengeinstituttet meddeler inden otte dage efter modtagelsen af kendelsen fogeden, hvilket beløb retsmidlet har kunnet finde anvendelse på, og der kan derefter kun foretages arrest i skyldners aktiver for restbeløbet. Hvis skyldneren ikke er i besiddelse af det pågældende beløb, vil der blive foretaget arrest i et andet aktiv.

Hvis en specifik genstand omfattes af arrest, kan skyldneren fortsat bruge den, hvis det ikke er nødvendigt at beslaglægge genstanden fysisk, men han må ikke disponere frit over den. Hvis fogeden beslaglægger genstanden fysisk, er det strafbart at åbne det rum, hvor genstanden opbevares, fjerne de segl, der angiver, at den er beslaglagt, eller disponere over eller anvende den beslaglagte genstand, og en sådan eventuel overtrædelse vil blive retsforfulgt (ulovlig brydning af segl).

TopTop

3.3. Retsmidlernes gyldighed

Domstolen træffer ved kendelse afgørelse om en begæring om foreløbig afgørelse. Kendelsen er gyldig indtil den tilbagekaldes, eller indtil der afsiges kendelse om, at sagen er afsluttet, eller indtil en dom i sagen får retskraft.

Et sikrende retsmiddel er gyldigt, indtil der er afsagt kendelse om fuldbyrdelse af kravet, eller indtil domstolen beslutter at bringe retsmidlet til ophør.

Foreløbig fuldbyrdelse betyder fuldbyrdelse af den forpligtelse, der er fastsat i dommen, før denne får retligt bindende virkning, uanset om der er indgivet appel. Der er derfor ingen tidsbegrænsning.

4. Mulighed for appel af kendelser om retsmidlerne

Der er mulighed for separat appel af en kendelse om en foreløbig afgørelse efter de generelle regler for appel. Tidsfristen er 15 dage. Appellen indgives til den domstol, der har afsagt kendelsen. Hvis appellen er underbygget, trækker domstolen den foreløbige afgørelse tilbage. Desuden kan domstolen på begæring - eller hvis sagsøger frafalder sit krav - selv ændre afgørelsen.

Domstolen er forpligtet til at afsige kendelse om foreløbig fuldbyrdelse i de tilfælde, der er angivet i den civile retsplejelov. Sagsøgte kan imidlertid anmode om, at der ikke foretages foreløbig fuldbyrdelse, hvis en sådan ville medføre en uforholdsmæssig tung byrde for ham/hende. Begæring herom skal indgives til den domstol, der behandler sagen.

Der kan indgives appel af en kendelse om et sikrende retsmiddel til den domstol, der behandler sagen. Dette har imidlertid ingen opsættende virkning for fuldbyrdelsen. Parterne kan indgive appel senest 15 dage efter, at kendelsen er afsagt.

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Ungarn - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 13-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige