Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Grécko

Posledná úprava: 25-05-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké rôzne druhy opatrení existujú? 1.
2. Aké sú podmienky vydania týchto opatrení? 2.
2.1. Opíšte postup 2.1.
2.2. Opíšte materiálne podmienky pre prikázanie týchto opatrení 2.2.
3. Predmet a povaha týchto opatrení 3.
3.1. Aké druhy aktív môžu byť podrobené týmto opatreniam? 3.1.
3.2. Aké sú účinky týchto opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť týchto opatrení? 3.3.
4. Existuje možnosť odvolať sa proti opatreniu? 4.

 

1. Aké rôzne druhy opatrení existujú?

Uveďte definíciu týchto opatrení – Vypracujte zoznam súčasných opatrení

Predbežné a zabezpečovacie opatrenia a súdne príkazy a zákazy vo všeobecnosti znamenajú poskytnutie dočasnej súdnej ochrany ako dôsledok hlavného procesu zaoberajúceho sa určitou vecou, ktorá sa v súvislosti so zabezpečovaným právom buď prejednáva, alebo sa čoskoro začne prejednávať. Toto dočasné poskytnutie súdnej ochrany sa snaží zabezpečiť budúce splnenie žalobného nároku, ktorý bude súd skúmať. Dostupnými opatreniami sú: zloženie záruky, predbežná registrácia záložného práva, zabezpečovacie obstavenie, súdne zabavenie, predbežné prerokovanie žalobných nárokov, dočasné riadenie situácie, súdna úschova, uvoľnenie zo súdnej úschovy, inventarizácia a uloženie aktív v banke.

2. Aké sú podmienky vydania týchto opatrení?

2.1. Opíšte postup

Uvedené opatrenia vždy nariaďuje súd.

Tieto opatrenia je vo všeobecnosti príslušný nariadiť jednočlenný súd prvého stupňa. Zmierovací súd môže mať právomoc vydať takéto opatrenia v prípade dočasného riadenia držby alebo vlastníctva, a ak je na základe všeobecných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku Helénskej republiky príslušný pre hlavný prípad. Jednočlenný súd prvého stupňa je v týchto prípadoch zbavený svojej základnej príslušnosti. Okrem toho viacčlenný súd prvého stupňa, ktorý rieši hlavný prípad, má právomoc vydávať uvedené opatrenia súbežne s jednočlenným súdom prvého stupňa. Príslušným súdom bude miestny súd rozhodujúci v hlavnej veci, kým uvedené opatrenia môže nariadiť súd so sídlom najbližšie k miestu, kde sa majú tieto opatrenia vykonávať. Rozhodnutie nariaďujúce tieto opatrenia sa doručí strane, ktorej sa dotýka, a jeho vykonanie vynucujú súdni zriadenci. Ak sa súdnemu zriadencovi kladú prekážky pri vykonaní rozhodnutia, môže požiadať o pomoc políciu. Výdavky nemožno jednoducho vypočítať, keďže poplatky právnikov a súdnych zriadencov sú rôzne. Orientačné výdavky sú približne 250 eur.

HoreHore

2.2. Opíšte materiálne podmienky pre prikázanie týchto opatrení

Súd nariadi predbežné opatrenia, ak:

 1. existujú naliehavé dôvody, alebo ak sú potrebné na zabránenie hroziaceho rizika, na zaistenie alebo zachovanie práva, alebo na reguláciu situácie a
 2. odôvodnene sa predpokladá, že existuje právo vyžadujúce ochranu, s ktorým opatrenie súvisí.

Treba poskytnúť predbežné dôkazy o nároku, ktoré poskytujú primerané oprávnenie na prikázanie opatrenia, inými slovami, úplný dôkaz nie je potrebný. Namiesto toho sa vyžaduje neúplný dôkaz, ktorý primerane presvedčí súd, že skutočné fakty môžu existovať. Pre udelenie požadovanej súdnej ochrany stačí, aby ich súd považoval za pravdepodobné. Pre poskytnutie ochrany sa vyžadujú naliehavé okolnosti alebo hroziace riziko, že strana, ktorá má majetok dlžníka, ho zlikviduje, v prípade čoho nebude v budúcnosti možné uplatňovať voči nemu určený výkon rozhodnutia, keď po skončení hlavného konania bude mať veriteľ v rukách vykonateľný vlastnícky nárok.

3. Predmet a povaha týchto opatrení

3.1. Aké druhy aktív môžu byť podrobené týmto opatreniam?

Tieto opatrenia sa vo všeobecnosti uplatňujú na všetky aktíva dlžníka, či sú v jeho vlastníctve alebo v rukách tretej strany, ak ich možno prevádzať v súlade s predpismi súkromného práva a nie sú vyňaté zo zákona. Medzi aktíva, ktorých sa môžu tieto opatrenia týkať, patria nehnuteľnosti dlžníka, hnuteľný majetok, ktorý sa považuje za spôsobilý obstavenia, lode, lietadlá, pozemné vozidlá, vklady na bankových účtoch a dematerializované cenné papiere.

HoreHore

3.2. Aké sú účinky týchto opatrení?

Dlžník nemôže po vynesení rozsudku odpredať majetok, ak bol nariadený súdny príkaz na jeho zablokovanie, napríklad zabezpečovacie obstavenie jeho majetku alebo predbežná registrácia záložného práva na nehnuteľný majetok. V prípade, že dlžník neuposlúchne súdne rozhodnutie, bude potrestaný podľa článku 232A trestného zákonníka Helénskej republiky väzením v trvaní do 1 roka.

Právne nariadenie 1059/1971 upravuje dôvernosť bankových vkladov a stanovuje najmenej 6-mesačné väzenie v prípade, ak členovia predstavenstva, guvernéri alebo zamestnanci bánk porušia túto povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Táto skutočnosť však nepredstavuje prekážku pre zabezpečovacie obstavenie týchto vkladov, keďže v súdnom rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje tento príkaz, sa nemusia nutne špecifikovať bankové vklady alebo dematerializované cenné papiere určené na dočasné zablokovanie na základe tohto príkazu. Povinnosť zachovávať dôvernosť nie je porušená ani zákazom disponovať týmito aktívami uloženým na základe rozsudku, keďže od bánk sa nežiada, aby poskytli informácie o ich existencii. V prípade zabezpečovacieho obstavenia aktív v držbe tretích strán sú tieto povinné stanoviť, či existuje obstavený nárok alebo právo, a či majú v rukách ďalšie obstavenie a na akú sumu.

3.3. Aká je platnosť týchto opatrení?

Podľa zákona sú tieto opatrenia platné:

 1. do vynesenia konečného rozsudku v hlavnej žalobe proti strane, ktorá vyžiadala príkaz, ktorý nadobudol konečnú platnosť,
 2. do vynesenia konečného rozsudku v jej prospech a do vykonania tohto rozsudku,
 3. v prípade zmierneho vyriešenia hlavnej žaloby,
 4. po uplynutí 30 dní od skončenia procesu alebo ukončenia procesu iným spôsobom,
 5. ak v dôsledku nových pravdivých skutočností súd, ktorý príkaz vydal, alebo súd v hlavnej žalobe, príkaz zruší alebo upraví bez požiadavky opierať sa o nové pravdivé skutočnosti a
 6. v prípade, že rozsudok samotný stanovuje konečný termín na otvorenie hlavnej žaloby a táto žaloba nie je otvorená do tohto termínu.

Ak sa jedna zo strán, ktorá bola predvolaná v súlade s právnou formou a včas, nedostaví na pojednávanie, bude to mať za následok, že bude súdená v neprítomnosti, ale súd bude skúmať prípad, ako keby všetky sporové strany boli prítomné, keďže kontumačný rozsudok v konaní o predbežnom opatrení nevytvára prezumpciu uznávania pravdivých faktov stanovených v príslušnej žiadosti. Súd môže opätovne preskúmať prípad, len ak strana súdená v neprítomnosti uplatní nové pravdivé fakty, ktoré by v prípade, ak by ich mal súd k dispozícii, boli viedli k prikázaniu iného opatrenia. Táto strana môže požiadať o zrušenie alebo zmenu rozsudku.

4. Existuje možnosť odvolať sa proti opatreniu?

Proti súdnemu rozhodnutiu, ktorým sa nariaďujú opatrenia, neexistujú opravné prostriedky, s výnimkou rozhodnutia, ktorým sa prikazuje dočasné riadenie držby alebo vlastníctva a pri ktorom zákon výslovne umožňuje odvolať sa na príslušný viacčlenný prvostupňový súd do 10 dní od doručenia rozhodnutia. Keď súd preskúma prípad, buď potvrdí alebo zruší napadnuté rozhodnutie, a jeho rozhodnutie platí dočasne. Žiadosť o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia môže podať sporová strana (ako sa uvádza vyššie), a takisto aj tretia strana, ktorá nebola predvolaná na konanie a nezúčastnila sa na ňom, ale má právne postavenie podať žiadosť o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia (uplatnením námietky, že je účastníkom sporu).

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 25-05-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo