Kummissjoni Ewropea > NGE > Miżuri temporanji u miżuri ta’ prekawzjonijiet > Greċja

L-aħħar aġġornament: 08-06-2006
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Miżuri temporanji u miżuri ta’ prekawzjonijiet - Greċja

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. Il-verżjoni tal-lingwa oriġinali ġiet aġġornata u trasferita lejn il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

1. X’inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri? 1.
2. F’liema kondizzjonijiet għandhom jittieħdu dawn il-miżuri? 2.
2.1. Jekk jogħġbok iddeskrivi l-proċedura 2.1.
2.2. Jekk jogħġbok iddeskrivi l-kondizzjonijiet sostantivi biex jiġu ordnati dawn il-miżuri 2.2.
3. X’inhuma l-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri? 3.
3.1. X’tipi ta’ beni jistgħu jittieħdu miżuri fuqhom? 3.1.
3.2. X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri? 3.2.
3.3. X’inhi il-validità ta’ dawn il-miżuri? 3.3.
4. Teżisti l-possibbiltà ta’ appell kontra l-miżura? 4.

 

1. X’inhuma t-tipi differenti ta’ miżuri?

Jekk jogħġbok agħti definizzjoni ta’ dawn il-miżuri – Jekk jogħġbok ħejji inventarju tal-miżuri eżistenti

Il-miżuri proviżorji kawtelatarji u l-inġunzjonijiet in ġenerali jfissru l-għoti ta’ protezzjoni ġudizzjarja temporanja bħala konsegwenza ta’ proċess legali prinċipali li jeżamina kwistjoni li fir-rigward tad-dritt protett tkun jew pendenti jew ma tkunx sejra ddum ma tiġi ttrattata. L-għoti ta’ din il-protezzoni ġudizzjarja temporanja tfittex li tiżgura s-sodisfazzjon fil-futur tal-pretensjoni li l-qorti tkun sejra tezamina. Il-miżuri disponibbli huma: garanzija, reġistrazzjoni tal-penotazzjoni tal-mortage, sekwestru konserattiv, sekwestru ġudizzjarju, smigħ proviżorju tal-pretensjonijiet, regolazzjoni temporanja tas-sitwazzjoni, teħid ta’ pussess legali, ħelsien mit-teħid ta’ pussess legali, teħid ta’ l-inventarju u d-depożitu ta’ assi bankarji.

2. F’liema kondizzjonijiet għandhom jittieħdu dawn il-miżuri?

2.1. Jekk jogħġbok iddeskrivi l-proċedura

Il-miżuri li għadhom kif issemmew jiġu dejjem ordnati mill-qorti.

B’mod ġenerali, il-Qorti b’Ġudikant Wieħed ta’Prim’ Istanza hija kompetenti biex tordna dawn il-miżuri. Il-Qorti tal-Paċi jista’ jkollha l-ġurisdizzjoni biex tordna dawn il-miżuri fil-każ tar-kontroll temporanju tal-pussess jew tal-proprjetà u fejn, bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Elleniku tal-Proċedura Ċivili, hija kompetenti fil-każ prinċipali. Il-Qorti b’Ġudikant Wieħed ta’ Prim’ Istanza f’dawn il-każijiet ma jkollhiex ġurisdizzjoni materjali. Barra minn hekk, il-Qorti b’Aktar minn Ġudikant Wieħed ta’ Prim’Istanza li quddiemha jkun qiegħed jinstema’ l-każ prinċipali għandha l-ġurisdizzjoni fl-istess ħin mal-Qorti b’Ġudikant Wieħed ta’ Prim’ Istanza biex tordna l-miżuri li ssemmew qabel. Il-qorti kompetenti tkun il-qorti lokali li quddiemha jkun qiegħed jinstema’ l-każ prinċipali waqt li l-miżuri li ssemmew qabel jistgħu jiġu ordnati mill-qorti li tkun l-eqreb tal-post fejn dawk il-miżuri għandhom jiġu eżegwiti. Is-sentenza li tordna dawn il-miżuri għandha tingħata lill-parti affettwata biha u infurzata mill-uffiċjali amministrattivi. Jekk l-uffiċjal amministrattiv ma jitħalliex jaqdi d-dmir ta’ l-eżekuzzjoni, jista’ jitlob l-għajnuna tal-pulizija. L-ispejjeż ma jistgħux jiġu kkalkulati faċilment minħabba li l-ħlas ta’ l-avukati u l-uffiċjali amministrattivi jvarjaw. L-ispiża indikattiva hija ta’ madwar € 250.

FuqFuq

2.2. Jekk jogħġbok iddeskrivi l-kondizzjonijiet sostantivi biex jiġu ordnati dawn il-miżuri

Il-qorti tordna l-miżuri proviżorji jekk:

 1. ikun hemm raġunijiet urġenti jew jekk ikunu meħtieġa biex jiġi evitat ir-riskju imminenti biex ikun salvagwardat jew ippreservat dritt jew biex tiġi regolata sitwazzjoni u;
 2. ikun hemm kunsiderazzjoni raġonevoli li jkun hemm dritt li jeħtieġ jitħares marbut mal-miżura.

Għandha tingħata x-xhieda preliminari għal pretensjoni li b’mod raġonevoli tiġġustifika l-ordni tal-miżura, fi kliem ieħor ma tinħtieġx prova kompleta. Minflok tinħtieġ prova mhux kompleta, li tkun biżżejjed biex tikkonvinċi l-qorti li l-fatti veri jistgħu jeżistu. Huwa suffiċjenti għall-qorti li tikkunsidrahom probabbli biex tordna li tingħata protezzjoni ġudizzjarja. Sabiex tingħata l-protezzjoni meħtieġa għandu jkun hemm ċirkostanzi urġenti jew ir-risku imminienti tal-qbid tal-beni tad-debitur mill-parti li taqbadhom, b’mod illi fil-futur ikun impossibbli għalih li jieħu passi legali għall-eżekuzzjoni obbligatorja kontrih meta, wara li tintemm l-azzjoni prinċipali mill-kreditur, dan ikollu f’idejh titolu eżekuttiv.

3. X’inhuma l-għan u n-natura ta’ dawn il-miżuri?

3.1. X’tipi ta’ beni jistgħu jittieħdu miżuri fuqhom?

Dawn il-miżuri japplikaw għall-beni kollha tad-debitur b’mod ġenerali, kemm jekk fil-pussess tiegħu kemm jekk fil-pussess ta’ terzi, sakemm ikunu jistgħu jiġu trasferiti skond ir-regoli tad-dritt privat u ma jkunux eżentati mil-liġi. B’mod partikulari, il-beni li dawn il-miżuri jkunu marbuta magħhom jinkludu l-proprjetà ta’ beni immobbli, il-proprjetà ta’ beni mobbli ikkunsidrata li ma tkunx tista’ tkun issekwestrata, il-bastimenti, l-inġenji ta’ l-ajru, il-vetturi ta’ fuq l-art, id-depożiti f’kontijiet bankarji u t-titoli finanzjarji f’reġistru elettroniku.

FuqFuq

3.2. X’inhuma l-effetti ta’ dawn il-miżuri?

Wara s-sentenza id-debitur ma jkunx jista’ jiddisponi mill-beni li fuqhom tkun saret inġunzjoni biex tissekwestrahom, bħal sekwestru konservattiv mill-qorti tal-beni tiegħu jew prenotazzjoni tal-mortgage fuq il-proprjetà immobbli. Fil-każ li ma jobdix is-sentenza tal-qorti, id-debitur għandu jingħata piena ta’ ħabs sa sena bis-saħħa ta’ l-Artikolu 232A tal-Kodiċi Penali Elleniku.

Id-Digriet Leġiżlattiv 1059/1971 ippromulga l-kunfidenzjalità tad-depożiti bankarji u pprovda għal mill-inqas 6 xhur priġunerija fil-każ li membri tal-Bord tad-Diretturi, gvernaturi jew impjegati tal-bank jiksru din il-kunfidenzjalità. Madankollu, dan il-fatt ma jikkostitwixxix ostakolu għas-sekwestru konservattiv ta’ dawk id-depożiti minħabba li s-sentenza tal-qorti li tordna dik l-inġunzjoni ma għandhiex bilfors tispeċifika li d-depożiti bankarji jew it-titoli finanzjarji f’reġistru elettroniku jkunu temporanjament ssekwestrati bħala riżultat ta’ l-inġunzjoni. Lanqas il-projbizzjoni fuq it-tneħħija ta’ dawn il-beni imposta mis-sentenza ma tikser il-kunfidenzjalità minħabba li l-banek ma jkunux mitluba li jagħtu l-informazzjoni dwar l-eżistenza tagħhom. Fil-każ ta’ sekwestru konservattiv tal-beni fil-pussess ta’ terzi, dawn huma obbligati li jiddikjaraw jekk hemmx pretensjoni jew dritt marbuta u jekk hemmx każ ta’ sekwestru ieħor fuqhom u għal liema ammont.

3.3. X’inhi il-validità ta’ dawn il-miżuri?

Bis-saħħa tal-liġi dawn il-miżuri huma validi:

FuqFuq

 1. sakemm tingħata sentenza finali fil-proċess ta’ l-azzjoni prinċipali kontra l-parti li talbet li tinħareġ l-inġunzjoni li tkun iffinalizzat kollox;
 2. sakemm tingħata sentenza finali favurih u s-sentenza tkun eżegwita;
 3. fil-każ ta’ riżoluzzjoni fl-azzjoni prinċipali;
 4. jekk jgħaddu 30 jum mit-tmiem jew mill-annullament tal-proċess b’mod ieħor;
 5. jekk bħala riżultat ta’ fatti veri ġodda l-ordni tiġi rrevokata jew immodifikata jew mill-qorti li ħarġitha jew mill-qorti fl-azzjoni prinċipali mingħajr il-ħtieġa ta’ fatti veri ġodda; u
 6. fil-każ fejn is-sentenza nnifisha tistipula limitu ta’ żmien għall-ftuħ ta’ l-azzjoni prinċipali u dik l-azzjoni ma tkunx infetħet fil-limitu taż-żmien.

Jekk waħda mill-partijiet li tkun ġiet imħarrka biex tidher skond il-proċedura legali fiż-żmien stabbilit ma tidhirx fis-smigħ l-kawża, dan jirriżulta li dik il-parti tiġi pproċessata fl-assenza tagħha iżda l-qorti teżamina l-każ bħal li kieku l-litiganti kollha kienu preżenti minħabba li s-sentenza ta’ kontumaċja fil-proċedimenti ta’ miżuri proviżorji ma toħloqx preżunzjoni ta’ aċċettazzjoni tal-fatti veri stabbiliti fl-applikazzjoni rilevanti. Il-każ jista’ jiġi eżaminat mill-ġdid mill-qorti fil-każ biss fejn il-parti pproċessata fl-assenza tagħha tiddependi fuq fatti veri ġodda li, kieku kienu fil-pussess tal-qorti, kienu jirriżultaw f’ordni ta’ miżura differenti. Din il-parti tista’ titlob ir-revoka jew il-modifikazzjoni tas-sentenza.

4. Teżisti l-possibbiltà ta’ appell kontra l-miżura?

Ma jeżisti ebda rimedju ġudizzjarju kontra s-sentenzi li jordnaw miżuri ħlief għal sentenzi li jordnaw il-kontroll temporanju tal-pussess jew tal-proprjetà li għalihom il-liġi tagħti l-għażla ta’ appell lill-Qorti b’Aktar Minn Ġudikant Wieħed ta’ Prim’ Istanza fi żmien għaxart ijiem mill-għoti tas-sentenza. Wara li tkun eżaminat il-każ, din il-qorti jew tikkonferma jew tannulla s-sentenza appellata u s-sentenza li tagħti tkun valida għal perijodu temporanju. Huwa possibbli għal litigant li jagħmel applikazzjoni biex tiġi rrevokata jew immodifikata sentenza (kif issemma aktar ‘il fuq) u huwa wkoll possibbli għal terz li ma jkunx tħarrek fil-kawża u li ma jkunx ħa sehem fiha iżda li jkollu bażi legali biex jagħmel petizzjoni biex tiġi rrevokata jew immodifikata sentenza (billi ssir caveat).

« Miżuri temporanji u miżuri ta’ prekawzjonijiet - Informazzjoni Ġenerali | Greċja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 08-06-2006

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit