Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > Grækenland

Seneste opdatering : 16-11-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Grækenland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. De forskellige former for retsmidler 1.
2. Forudsætningerne for, at der kan træffes afgørelse om disse retsmidler 2.
2.1. Beskriv proceduren 2.1.
2.2. Materielle betingelser for anvendelsen af disse retsmidler 2.2.
3. Beskrivelse af retsmidlerne 3.
3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for de forskellige retsmidler? 3.1.
3.2. Hvilke følger har retsmidlerne? 3.2.
3.3. Er retsmidlernes gyldighed tidsmæssigt begrænset? 3.3.
4. Eventuelle muligheder for at anfægte retsmidlerne 4.

 

1. De forskellige former for retsmidler

Beskriv de pågældende retsmidler – Opstil en liste over de eksisterende retsmidler

Foreløbige og sikrende retsmidler betyder, at der gives midlertidig retslig beskyttelse af en rettighed i forbindelse med en retssag, som enten stadig verserer eller snart vil gå i gang. Denne midlertidige retslige beskyttelse skal sikre, at det krav, som retten skal tage stilling til, vil kunne opfyldes. Der er tale om følgende retsmidler: kaution, foreløbig tinglysning af retspant, arrest, retslig forvaring, foreløbig behandling af kravet, foreløbig regulering af situationen, beslaglæggelse, ophævelse af beslaglæggelse, lageropgørelse og deponering.

2. Forudsætningerne for, at der kan træffes afgørelse om disse retsmidler

2.1. Beskriv proceduren

Det er altid en domstol, der træffer afgørelse om anvendelse af ovennævnte retsmidler.

Som hovedregel er det underretten, der har kompetence til at træffe afgørelse om anvendelse af sådanne retsmidler. Fredsretten kan dog også have kompetence til at træffe afgørelse om anvendelse af sådanne retsmidler, når der er tale om foreløbig regulering af besiddelse eller ejerskab, og når den efter de generelle bestemmelser i den græske retsplejelov har kompetence med hensyn til selve retssagen. Underretten har ikke materiel kompetence i disse sager. Desuden har den højere underret, som behandler selve retssagen, sammen med underretten kompetence til at træffe afgørelse om anvendelse af sådanne retsmidler. I princippet er den kompetente ret den lokale ret, som behandler selve retssagen, men afgørelsen om anvendelse af disse retsmidler kan også træffes af den ret, som er beliggende tættest på det sted, hvor retsmidlerne skal iværksættes. Afgørelsen om anvendelse af retsmidlerne skal forkyndes for den part, den er rettet mod, og iværksættes af en foged. Hvis fogeden forhindres i at iværksætte retsmidlet, kan han anmode om hjælp fra politiet. Det er svært at sætte præcise tal på omkostningerne, da advokat- og fogedomkostningerne varierer. Omkostningerne vil typisk beløbe sig til ca. 250 EUR.

TopTop

2.2. Materielle betingelser for anvendelsen af disse retsmidler

Retten træffer afgørelse om anvendelse af foreløbige retsmidler, hvis:

 1. der er presserende grunde til det, eller de er nødvendige for at forebygge en overhængende risiko, for at sikre eller beskytte en rettighed eller for at regulere en situation, og
 2. det er sandsynligt, at der findes en rettighed som retsmidlet skal beskytte.

Der bør fremlægges foreløbige beviser for kravet, der retfærdiggør, at retten træffer afgørelse om anvendelse af retsmidlet. Med andre ord kræves der ikke fuldt bevis; der skal blot fremlægges et ufuldstændigt bevis, som overbeviser retten om, at det er sandsynligt, at de fremsatte påstande er sande. For at der kan ydes beskyttelse, skal der foreligge pressende omstændigheder eller en overhængende risiko for, at debitor bortskaffer de aktiver, der kan gøres til genstand for udlæg, så det fremover vil være umuligt at gennemføre en tvangsfuldbyrdelse, når kreditor ved afslutningen af selve retssagen har opnået et eksekutionsgrundlag.

3. Beskrivelse af retsmidlerne

3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for de forskellige retsmidler?

Disse retsmidler anvendes på alle debitors aktiver generelt, uanset om de er i hans besiddelse eller i en tredjemands besiddelse, forudsat at de kan overdrages i overensstemmelse med de privatretlige regler og ikke er omfattet af en undtagelse i lovgivningen. De aktiver, som retsmidlerne kan anvendes på, omfatter specielt debitors faste ejendom, løsøre, som der ikke kan gøres udlæg i, skibe, luftfartøjer, landtransportmidler, indestående på bankkonti og dematerialiserede værdipapirer.

TopTop

3.2. Hvilke følger har retsmidlerne?

Efter at retten har truffet afgørelse, kan debitor ikke længere disponere over sine aktiver, idet de er genstand for et sikrende retsmiddel, såsom arrest i aktiverne eller foreløbig tingslysning af retspant i fast ejendom. Hvis debitor ikke overholder rettens afgørelse, straffes han efter artikel 232A i den græske straffelov med op til et års fængsel.

Med lovdekret 1059/1971 blev der indført regler om bankhemmelighed. Hvis medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller ansatte i en bank overtræder disse regler, kan de ifølge lovdekretet idømmes en fængselsstraf på mindst seks måneder. Det er dog ingen hindring for, at der kan foretages arrest i indeståendet på bankkonti, da rettens afgørelse om forbud ikke nødvendigvis behøver at præcisere, hvilke indeståender eller dematerialiserede værdipapirer der midlertidigt skal spærres som følge af forbuddet. Det forbud mod at disponere over sådanne aktiver, som afgørelsen medfører, overtræder heller ikke reglerne om bankhemmelighed, da bankerne ikke behøver give oplysninger om, hvorvidt sådanne findes. For andre end banker gælder, at de er forpligtet til at oplyse, om den fordring eller den rettighed, som der er foretaget arrest i, eksisterer, og om de er i besiddelse af et andet aktiv, som der er foretaget arrest i, og hvilket beløb det drejer sig om.

3.3. Er retsmidlernes gyldighed tidsmæssigt begrænset?

Ifølge lovgivningen er disse retsmidler gyldige:

 1. indtil der afsiges endelig dom i selve retssagen, som går imod den part, der anmodede om forbuddet
 2. indtil der afsiges endelig dom, der giver den pågældende medhold, og dommen fuldbyrdes
 3. indtil der indgås forlig i selve retssagen
 4. indtil der er gået 30 dage, efter at retssagen er afsluttet eller bortfaldet på et andet grundlag
 5. indtil afgørelsen ophæves eller omgøres enten af den ret, som har truffet den, fordi der foreligger nye forhold, eller af den ret, som behandler selve retssagen, uden at der behøver at foreligge nye forhold, og
 6. indtil udløbet af den frist for anlæggelse af justifikationssag, som i givet fald er fastsat i afgørelsen; hvis der ikke er anlagt justifikationssag inden fristens udløb, bortfalder retsmidlet.

Hvis en af parterne, som er stævnet i overensstemmelse med lovgivningen inden for de gældende frister, ikke giver møde i retten, medfører det, at der afsiges udeblivelsesdom. Retten behandler sagen, som om alle parterne var til stede, da udeblivelse under en retssag vedrørende foreløbige retsmidler ikke skaber en formodning om, at den pågældende accepterer påstanden i stævningen. Sagen kan kun genoptages af retten, hvis den part, som er dømt in absentia, påberåber sig nye forhold, som, hvis retten havde haft kendskab til dem, ville have ført til en anden afgørelse. Den pågældende part kan anmode om, at dommen ophæves eller omgøres.

4. Eventuelle muligheder for at anfægte retsmidlerne

Der er ikke mulighed for at anfægte afgørelsen om foreløbige retsmidler, undtagen når der er tale om en afgørelse om foreløbig regulering af besiddelsen eller ejerskabet, hvor lovgivning udtrykkeligt giver mulighed for at klage til den kompetente højere underret inden for ti dage efter forkyndelsen af afgørelsen. Efter at have gennemgået sagen vil retten enten stadfæste eller omstøde den påklagede afgørelse, og dens afgørelse har midlertidig virkning. Som anført ovenfor kan en part indgive en anmodning om ophævelse eller omgørelse af afgørelsen, og en tredjemand, som ikke var indstævnet og ikke deltog i retssagen, men har en retlig interesse, har også mulighed for at indgive en sådan anmodning (tredjemandsindsigelse).

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | Grækenland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 16-11-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige