Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Nemecko

Posledná úprava: 09-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Nemecko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú rôzne druhy opatrení? 1.
1.1. predbežné zaistenie hnuteľného majetku a zadržanie dlžníka (§ 916 a nasledujúce Občianskeho súdneho poriadku (ZPO)) 1.1.
1.2. predbežný súdny príkaz (§ 935 a nasledujúce ZPO) 1.2.
1.3. oznámenie o začatí výkonu (§ 845 ZPO) 1.3.
1.4. príkaz na predbežný výkon (§ 708 a nasledujúce ZPO) 1.4.
2. Aké sú podmienky pre vydanie týchto opatrení? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotnoprávne podmienky 2.2.
3. Aký je predmet a povaha týchto opatrení? 3.
3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom týchto opatrení? 3.1.
3.2. Aké sú účinky týchto opatrení? 3.2.
3.3. Aká je platnosť týchto opatrení? 3.3.
4. Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu? 4.

 

1. Aké sú rôzne druhy opatrení?

Účelom týchto opatrení je ochrana veriteľa prostredníctvom dočasného zabezpečenia majetku dlžníka alebo predbežného rozhodnutia o právnej situácii, aj keď samotné opatrenia neslúžia na uspokojenie nárokov veriteľa.

K dispozícii sú tieto opatrenia:

1.1. predbežné zaistenie hnuteľného majetku a zadržanie dlžníka (§ 916 a nasledujúce Občianskeho súdneho poriadku (ZPO))

Predbežné zaistenie sa vykoná prostredníctvom nariadenia núteného výkonu na majetok dlžníka (§ 928 ZPO) a zadržanie osoby môže mať podobu vzatia dlžníka do väzby alebo iného obmedzenia jeho osobnej slobody osobitne nariadeného súdom (§ 933 ZPO).

1.2. predbežný súdny príkaz (§ 935 a nasledujúce ZPO)

Tento príkaz nariaďuje súd s dočasným účinkom s cieľom chrániť právny nárok alebo zákonným spôsobom udržať poriadok.

1.3. oznámenie o začatí výkonu (§ 845 ZPO)

Oznámenie o začatí výkonu je súkromným prostriedkom núteného výkonu zo strany veriteľa.

1.4. príkaz na predbežný výkon (§ 708 a nasledujúce ZPO)

V tomto prípade ide o výkon rozhodnutí, ktoré v čase vydania neboli formálne právoplatné.

2. Aké sú podmienky pre vydanie týchto opatrení?

2.1. Postup

Pre nariadenie každého z uvedených opatrení je potrebné podať súdu príslušný návrh. Jediným prípadom, keď veriteľ (alebo súdny vykonávateľ konajúci v jeho mene) môže konať bez podania návrhu je oznámenie o začatí výkonu (Vorpfändung). Po doručení oznámenia o začatí výkonu musí súd nariadiť zaistenie do jedného mesiaca, aby zaistenie bolo platné a vykonateľné v lehote stanovenej v oznámení (§ 845 odsek 2 ZPO).

HoreHore

Zadržanie dlžníka alebo predbežné zaistenie a predbežný súdny príkaz sú platné iba s príkazom súdu. Podľa toho, či rozhodnutiu súdu predchádzalo ústne pojednávanie alebo nie, môže mať takýto príkaz podobu rozsudku (Urteile) alebo uznesenia (Beschlüsse).

Oznámenie o začatí výkonu (ako už bolo uvedené) sa nevykonáva na príkaz súdu. V tomto prípade sa koná na podnet samotného veriteľa (zvyčajne sa nechá zastúpiť súdnym vykonávateľom), ktorý sa usiluje o výkon na základe vykonateľného právneho titulu tým, že v rámci vymáhania pohľadávky alebo iného práva, doručí poddlžníkom a dlžníkovi (alebo zabezpečí doručenie iným spôsobom) písomné oznámenie o tom, že veriteľ začína výkon práva alebo pohľadávky formou zadržania (§ 845 ods. 1 ZPO). Oznámenie poddlžníkom má účinok zadržania podľa § 930 ZPO, pokiaľ sa do jedného mesiaca nariadi zaistenie vo vzťahu k danej pohľadávke (§ 845 ods. 2 ZPO).

Predbežný výkon rozhodnutia nariadi súd na návrh v samotnom rozhodnutí. Umožňuje výkon predtým, ako rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Výkon predbežne vykonateľného rozhodnutia sa môže podmieniť zaplatením zábezpeky (§ 708 a 709 ZPO).

Za vydanie príkazu na zadržanie alebo zaistenie je zodpovedný súd konajúci vo veci samej ako aj obvodný súd (Amtsgericht), v pôsobnosti ktorého sa nachádza majetok, ktorý sa má zaistiť, alebo osoba, ktorej osobná sloboda sa má obmedziť. Na vydanie predbežného súdneho príkazu je príslušný iba súd konajúci vo veci samej.

Veriteľ nemusí mať pri návrhu na príkaz na zadržanie alebo zaistenie alebo predbežný súdny príkaz právneho zástupcu.

HoreHore

Výkon predbežných zabezpečovacích opatrení zvyčajne uskutočňuje súdny vykonávateľ.

Trovy

Zákon o súdnych poplatkoch (Gerichtskostengesetz – GKG) ustanovuje, že poplatok v plnej výške (volle Gebühr) sa platí za konanie o návrhu na nariadenie príkazu na zadržanie alebo zaistenie alebo predbežného súdneho príkazu. Výška poplatku sa stanoví podľa hodnoty predmetu sporu. Súd túto hodnotu sporu odhaduje v každej veci podľa záujmu navrhovateľa o realizáciu majetku dlžníka. Tabuľka poplatkov pre hodnoty predmetu sporu do výšky 500.000,00 EUR je priložená ako Príloha 1 PDF File (PDF File 39 KB). Ak sa návrh prejednáva na ústnom pojednávaní a konanie sa neskončí vzatím návrhu späť pred ukončením ústneho pojednávania, uznaním dlhu, vzdaním sa práva alebo vyrovnaním, platí sa vyšší poplatok vo výške 300%. Trovy znáša v prvom rade účastník, ktorému súd v rozhodnutí nariadi nahradiť trovy a okrem toho je za náhradu trov zodpovedný aj navrhovateľ, pretože dal podnet na konanie v danej veci.

Výkon príkazu súdu prostredníctvom verejnoprávnych nástrojov (exekúcia) sa uskutoční v súlade s platnými ustanoveniami o výkone súdnych rozhodnutí.

Súdny vykonávateľ účtuje poplatok 2,50 EUR za každé poštové doručenie oznámenia o začatí výkonu dlžníkovi a iným osobám uvedeným v oznámení. Okrem toho vznikajú aj poštové výdavky a výdavky na prípadné potrebné overenia. Poplatok za osobné doručenie oznámenia súdnym vykonávateľom je 7,50 EUR, ku ktorému sa pripočítajú cestovné výdavky súdneho vykonávateľa. Podľa vzdialenosti cestovania do bydliska budú tieto výdavky od 2,50 do 10,00 EUR. Poplatok súdneho vykonávateľa za vyhotovenie oznámenia o začatí výkonu v mene dlžníka (druhá veta § 845 ods. 1 ZPO) je 12,50 EUR na úhradu úradných manipulačných nákladov.

HoreHore

Nútený výkon predbežne vykonateľného rozhodnutia sa v zásade nelíši od núteného výkonu vykonateľného rozhodnutia. Podľa povahy priznaného nároku, sú však ustanovené rôzne prostriedky núteného výkonu takto:

Ak dlžník uznal, že určitá peňažná suma je splatná, veriteľ obvykle využije súdneho vykonávateľa na výkon súdneho rozhodnutia. Za zaistenie hnuteľného majetku súdny vykonávateľ účtuje poplatok vo výške 20,00 EUR. Ak vynaložený čas súdneho vykonávateľa presiahne tri hodiny, platí sa za každú ďalšiu začatú hodinu príplatok vo výške 15,00 EUR. Okrem toho sa súdnemu vykonávateľovi nahradia všetky účelne vynaložené výdavky. Právo veriteľa na zaplatenie ho môže oprávňovať, aby podal súdu návrh na nariadenie zaistenia pohľadávok dlžníka (napríklad zrážky zo mzdy dlžníka podľa § 829 ZPO). Poplatok za podanie návrhu na začatie konania je 10,00 EUR a vedľajšie výdavky (najmä výdavky na doručenie súdneho rozhodnutia) sa uhrádzajú osobitne.

Pri nútenom výkone nariadenom na nehnuteľný majetok dlžníka sa vo vzťahu k pohľadávke zriadi záložné právo alebo sa majetok predá prostredníctvom dražby alebo sa na neho zriadi nútená správa. Zákon, ktorý sa vzťahuje na trovy vo veciach dobrovoľnej súdnej právomoci (Poplatkový poriadok – KostO), ustanovuje, že za zápis záložného práva do katastra nehnuteľností sa platí poplatok v plnej výške zodpovedajúci hodnote pohľadávky, ktorá sa má zabezpečiť. Tabuľka poplatkov pre sumy až do výšky 1 milión EUR je uvedená v Prílohe 2 PDF File (PDF File 41 KB). Poplatok vo výške 51,00 EUR sa platí za návrh na nariadenie núteného predaja alebo nútenej správy nehnuteľnosti.

HoreHore

Ak z rozhodnutia vyplýva, že dlžník musí odovzdať hnuteľnú vec, vykoná súdne rozhodnutie súdny vykonávateľ na návrh veriteľa. Za túto činnosť sa platí poplatok vo výške 20,00 EUR. Ak je podľa rozhodnutia dlžník povinný vypratať nehnuteľnosť alebo bydlisko, je odmena za činnosť súvisiacu s vyprataním týchto priestorov 75,00 EUR. Okrem toho sa účtujú aj vedľajšie výdavky súdneho vykonávateľa, najmä výdavky na činnosť iných osôb (napríklad náklady na sťahovanie, zámočníka atď.). Ak vynaložený čas súdneho vykonávateľa presiahne tri hodiny, platí sa za každú ďalšiu začatú hodinu príplatok vo výške 15,00 EUR.

2.2. Hmotnoprávne podmienky

Pre nariadenie príkazu na zadržanie alebo zaistenie sa predpokladá, že existuje pohľadávka (nárok) a že sú dané dôvody pre zadržanie alebo zaistenie. V prípade predbežného zaistenia majetku, ktorým sa má zaistiť celý majetok dlžníka, ktorý podlieha výkonu rozhodnutia, sa predpokladá, že dôvody pre zaistenie sú dané vtedy, ak existuje obava, že dlžník svojím konaním v rozpore s dobrými mravmi zmarí alebo značne sťaží výkon rozhodnutia napríklad tým, že premiestni alebo ukryje svoj majetok.

Účelom zadržania osoby, napríklad formou vzatia dlžníka do väzby, je tiež zabrániť mu v nakladaní s dostupným majetkom podliehajúcim výkonu rozhodnutia. Toto opatrenie sa však môže nariadiť, iba ak sa požadovaná úroveň bezpečnosti pre veriteľa nedá dosiahnuť prostredníctvom predbežného zaistenia majetku.

Účinkom predbežného súdneho príkazu je vymedzenie a udržanie určitej dočasnej právnej situácie. Jeho účelom je predísť zmene danej situácie, ktorá by viedla k zmareniu alebo značnému sťaženiu výkonu práv niektorého účastníka. Súdnym príkazom sa rozhoduje o nárokoch na nariadenie, dočasné umožnenie alebo uskutočnenie určitého konania (§ 935, 938 a 940 ZPO). Na predbežné súdne príkazy sa v zásade uplatňujú rovnaké ustanovenia ako na zadržanie alebo zaistenie (§ 936 ZPO).

HoreHore

Dôvody a oprávnenie na zadržanie alebo zaistenie sa nemusia preukázať, je však potrebné predložiť dostatočné dôkazy (§ 920 ods. 2 ZPO). To isté platí pre vydanie predbežného súdneho príkazu (§ 936 ZPO).

Rozhodujúcim faktorom pri uvažovaní o nariadení týchto predbežných opatrení je naliehavosť. Veriteľ musí súdu preukázať, že bezodkladné konanie je jediným prostriedkom na zabezpečenie situácie, pretože hrozí okamžité nebezpečenstvo porušenia jeho práv.

3. Aký je predmet a povaha týchto opatrení?

3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom týchto opatrení?

Zabezpečovacie opatrenia sa týkajú celého majetku, ktorý podlieha nútenému výkonu.

3.2. Aké sú účinky týchto opatrení?

Účinkom zadržania alebo zaistenia je zabezpečiť zbavenie dlžníka aj iných osôb ich práv na nakladanie so zaistením majetkom.

Zabezpečenie je chránené ustanovením o marení výkonu úradného rozhodnutia podľa §136 nemeckého trestného zákonníka (StGB). Porušenie tiež môže viesť k náhrade škody podľa občianskeho práva.

V prípadoch zadržania alebo zaistenia ustanovuje § 945 ZPO účastníkovi, ktorý opatrenie navrhol, povinnosť zaplatiť náhradu škody, ak sa ukáže, že od začiatku neboli žiadne dôvody pre nariadenie príkazu na zadržanie alebo zaistenie alebo predbežného súdneho príkazu alebo ak sa rozhodnutie zruší na základe § 936 ods. 2 alebo § 942 ods. 3 ZPO.

Veriteľ môže do jedného mesiaca navrhnúť výkon zadržania alebo zaistenia alebo predbežného súdneho príkazu. V zásade pritom platia všeobecné ustanovenia týkajúce sa núteného výkonu (§ 928 a 936 ZPO). Pri predbežnom zaistení sa výkon uskutoční formou zadržania majetku (§ 930 ZPO) a pri zadržaní osoby dlžníka obvykle vydaním príkazu na zatknutie (§ 933 ZPO).

HoreHore

Pri predbežných súdnych príkazoch sa uplatňuje nasledovné: Súdny vykonávateľ vykoná príkaz na odobratie veci v súlade s § 883 ZPO. Príkazy na nariadenie alebo zdržanie sa určitého konania sa vydávajú podľa § 887 ZPO (súdne splnomocnenie veriteľa na určité primerané konanie) alebo podľa § 888 a 890 ZPO (príkaz týkajúci sa zaplatenia pokuty, zadržania alebo poskytnutia peňažnej zábezpeky pre prípad neprimeraného konania alebo opomenutia).

Ak sa zaistenie vzťahuje na peňažné prostriedky na účtoch v banke, uplatňuje sa osobitný postup v súlade s § 835 ods. 3 ZPO, podľa ktorého sa zaistené peňažné prostriedky dlžníka, ktorý je fyzickou osobou, nemôžu vyplatiť veriteľovi pred uplynutím dvoch týždňov od doručenia prevodného príkazu poddlžníkovi. Tento postup umožňuje dlžníkovi podať návrh na vyňatie zo zaistenia predtým, ako sa peňažné prostriedky vyplatia veriteľovi.

3.3. Aká je platnosť týchto opatrení?
Ustanovuje zákon nejaké lehoty alebo určuje súd obmedzenú lehotu platnosti?

Výkon príkazu na zadržanie alebo zaistenie alebo predbežného súdneho príkazu je neprípustný, ak uplynul jeden mesiac od vydania alebo doručenia rozhodnutia.

Je opatrenie platné iba do konečného rozhodnutia súdu alebo do nariadenia ďalšieho opatrenia?

Opatrenia sú platné pokiaľ existujú dôvody pre ich zabezpečenie alebo predbežné nariadenie.

Ak sa opatrenie nariadilo na návrh iba jedného účastníka, je ustanovená lehota pre vypočutie druhého účastníka?

V konaní o zadržanie alebo zaistenie sa nevyžaduje, aby boli vypočutí obidvaja účastníci (§ 922 ZPO). Ak dlžník podá odvolanie, musí sa nariadiť ústne pojednávanie (§ 924 ZPO). V prípade návrhu na vydanie predbežného súdneho príkazu sa vždy musí uskutočniť ústne pojednávanie. Od tohto možno upustiť iba v naliehavých veciach alebo pri zamietnutí návrhu (§ 937 ods. 2 ZPO).

Na vypočutie dotknutých účastníkov nie sú ustanovené žiadne lehoty.

4. Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

Súdny príkaz na zadržanie alebo zaistenie alebo predbežný súdny príkaz sa môže nariadiť vo forme rozsudku (po ústnom pojednávaní) alebo uznesenia (§ 922 a 936 ZPO).

Účastníci sa môžu odvolať proti rozsudku, ak sú povinní zaplatiť viac ako 600 EUR.

Pri vydaní uznesenia platí:

Dlžník môže podať odvolanie proti uzneseniu o zadržaní alebo zaistení alebo predbežnom súdnom príkaze (§ 924 ZPO). Na vydanie rozsudku o platnosti opatrenia sa potom nariadi ústne pojednávanie.

Ak sa návrh zamietne, môže sa veriteľ odvolať do dvoch týždňov od doručenia uznesenia o zamietnutí. To isté platí v prípade uznesení o zadržaní alebo zaistení alebo predbežnom príkaze, v ktorých sa od veriteľa požaduje, aby zaplatil zábezpeku.

Okrem toho môže dlžník navrhnúť zrušenie príkazu na zadržanie alebo zaistenie alebo predbežného súdneho príkazu, pretože veriteľ si neuplatnil svoj nárok v stanovenej lehote (§ 926 ZPO) alebo preto, že sa zmenili okolnosti (§ 927 ZPO).

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Nemecko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo