Europos Komisija > ETIT > Laikinosios ir apsaugos priemonės > Vokietija

Naujausia redakcija: 09-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Laikinosios ir apsaugos priemonės - Vokietija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra skirtingos priemonių rūšys? 1.
1.1. apsauginis kilnojamojo turto areštas ir skolininko sulaikymas (Civilinio proceso kodekso [ZPO] 916 skyrius et seq) 1.1.
1.2. laikinasis draudimas (ZPO 935 skyrius et seq) 1.2.
1.3. pranešimas apie turto konfiskavimą (ZPO 845 skyrius) 1.3.
1.4. išankstinių teismo sprendimų vykdymas (ZPO 708 skyrius et seq) 1.4.
2. Kokiomis sąlygomis gali būti priimtas sprendimas taikyti šias priemones? 2.
2.1. Prašome aprašyti procedūrą 2.1.
2.2. Prašome aprašyti pagrindines sąlygas 2.2.
3. Koks yra šių priemonių dalykas ir pobūdis? 3.
3.1. Kokių rūšių turtui gali būti pritaikytos šios priemonės? 3.1.
3.2. Koks yra tokių priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas? 3.3.
4. Ar įmanoma apskųsti priemonę? 4.

 

1. Kokios yra skirtingos priemonių rūšys?

Tai priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti kreditorių, kai laikinai konfiskuojamas skolininko turtas arba priimama laikinoji nutartis dėl teisinės padėties, nors tik tokios priemonės kreditoriaus netenkina.

Toliau išsamiau aprašytos taikomos priemonės:

1.1. apsauginis kilnojamojo turto areštas ir skolininko sulaikymas (Civilinio proceso kodekso [ZPO] 916 skyrius et seq)

Apsauginis areštas yra įvykdomas pagal priimtą nutartį dėl skolininko turto privalomojo arešto (ZPO 928 skyrius), o asmens sulaikymo priemonė gali būti skolininko suėmimas arba, vadovaujantis konkrečiu teismo nurodymu, kitoks jo laisvės apribojimas (ZPO 933 skyrius).

1.2. laikinasis draudimas (ZPO 935 skyrius et seq)

Tai teismo priimama laikinoji nutartis, kuria yra siekiama apsaugoti ieškinį arba, vadovaujantis įstatymais, išsaugoti taiką.

1.3. pranešimas apie turto konfiskavimą (ZPO 845 skyrius)

Kreditorius pasirūpina, kad būtų įteiktas pranešimas apie priverstinį turto konfiskavimą.

1.4. išankstinių teismo sprendimų vykdymas (ZPO 708 skyrius et seq)

Ši priemonė yra susijusi su nutarčių, kurios jų priėmimo metu neturėjo oficialios teisinės galios, vykdymu.

2. Kokiomis sąlygomis gali būti priimtas sprendimas taikyti šias priemones?

2.1. Prašome aprašyti procedūrą

Norint taikyti kiekvieną iš aukščiau aprašytų priemonių, reikia pateikti teismui atitinkamos formos prašymą. Vienintelis atvejis, kai kreditorius (arba jo vardu veikiantis antstolis) gali imtis priemonių, iš anksto nepateikdamas teismui prašymo, yra tada, kai tai daroma pagal prekių konfiskavimo aktą [vok. Vorpfändung]. Jeigu yra įteiktas pranešimas dėl konfiskavimo, kad konfiskavimo priemonė būtų galiojanti ir vykdytina per įteiktame dokumente nurodytą laikotarpį, teismas privalo per vieną mėnesį priimti nutartį dėl konfiskavimą (ZPO 845 skyriaus 2 dalis).

viršųviršų

Skolininko sulaikymas arba apsauginis turto areštas ir laikinasis draudimas galioja tiktai teismui priėmus atitinkamą nutarimą. Atsižvelgiant į tai, ar iki teismo sprendimo priėmimo buvo surengtas žodinis bylos nagrinėjimas, ar nebuvo, tokie nutarimai bus priimti arba kaip nutartys [vok. Urteile], arba kaip sprendimai [vok. Beschlüsse].

Pranešimas apie turto konfiskavimą (išsamesnė informacija pateikta aukščiau) nėra rengiamas pagal teismo nutartį. Šiuo atveju kreditorius pats imasi iniciatyvos (paprastai paskirdamas antstolį, kuris veiks jo vardu) ir, vadovaudamasis vykdytinu teisiniu dokumentu, siekia areštuoti turtą, reikalavimų ar kitų teisių įgyvendinimo metu įteikdamas trečiosios šalies skolininkui ir pačiam skolininkui (arba užtikrindamas būtinų dokumentų įteikimą šiems asmenims) rašytinį pareiškimą, kuriame būtų nurodyta, kad kreditorius ketina įgyvendinti savo teisę ar reikalavimą pasinaudodamas turto arešto priemone (ZPO 845 skyriaus 1 dalis). Trečiosios šalies skolininkui įteiktas pranešimas prilygsta areštui, kaip apibrėžta ZPO 930 skyriuje, ir turto areštas dėl skolos gali būti įvykdytas per vieną mėnesį (ZPO 845 skyriaus 2 dalis).

Sprendimas dėl išankstinio nuosprendžio vykdymo pateikus prašymą yra įtrauktas į teismo nutartį. Šis sprendimas leidžia vykdyti nuosprendį iki oficialaus nutarties įsigaliojimo. Nutarties, kuri gali būti įvykdyta tiktai laikinai, vykdymas gali būti susietas su užstato sumokėjimu (ZPO 708, 709 skyriai).

Atsakomybė už sprendimo dėl sulaikymo arba turto arešto priėmimą tenka pagrindinę bylą nagrinėjančiam teismui ir apygardos teismui [vok. Amtsgericht], kurio teritorijoje yra areštuoti ketinamas turtas arba asmuo, kurio laisvę ketinama apriboti. Jurisdikciją priimti sprendimą dėl laikinojo draudimo turi tiktai pagrindinę bylą nagrinėjantis teismas.

viršųviršų

Teikdamas prašymą priimti sprendimą dėl sulaikymo arba turto arešto, arba dėl laikinojo draudimo, kreditorius neprivalo turėti atstovo pagal įstatymą.

Laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas dažniausiai priklauso antstolio kompetencijai.

Išlaidos

Teismo mokesčių įstatyme [vok. Gerichtskostengesetz – GKG] yra nustatyta, kad visa mokesčio [vok. volle Gebühr] už procesinius veiksmus dėl prašymo suma yra mokama, kai teismo prašoma priimti sprendimą dėl sulaikymo arba turto arešto ar dėl laikinojo draudimo. Mokesčio suma yra nustatoma pagal ginčijamo turto vertę. Teismas nustato šią vertę kiekvienoje atskiroje byloje, atsižvelgdamas į pareiškėjo materialinį interesą dėl skolininko turto realizavimo. Ginčytinoms sumoms iki 500 000 eurų taikomų mokesčių lentelė yra pateikta šių komentarų 1 priede PDF File (PDF File 70 KB). Jeigu pareiškimui yra taikomi žodiniai procesiniai veiksmai ir jeigu byla nėra baigiama pareiškimo atsiėmimu iki žodinių procesinių veiksmų užbaigimo, pripažinus skolą, atsisakius skolos arba užbaigus ginčą taikos sutartimi, yra mokamas didesnis – 300 % – mokestis. Išlaidas pirmiausia prisiima šalis, kuriai teismas pagal savo nutartį priteisia sumokėti išlaidas; be to, už išlaidų apmokėjimą kaip bylos iniciatorius atsako ir pareiškėjas.

Teismo nutarties vykdymas, taikant valstybines priemones (vykdymas), yra įgyvendinamas vadovaujantis galiojančiomis teismo nutarčių vykdymą reglamentuojančiomis nuostatomis.

viršųviršų

Antstoliui yra mokamas 2,5 euro mokestis už kiekvieno pranešimo dėl konfiskavimo įteikimą paštu pranešime nurodytam skolininkui ir trečiosios šalies skolininkui. Be to, dar yra pašto mokesčiai ir išlaidos už kiekvieno reikalingo pažymėjimo patvirtinimą. Antstoliui už asmeninį pranešimo įteikimą yra mokamas 7,5 eurų mokestis. Šiuo atveju taip pat yra atlyginamos antstolio kelionės išlaidos. Atsižvelgiant į nukeliautą atstumą iki adresato patalpų, atlyginamų kelionės išlaidų suma gali svyruoti nuo 2,5 iki 10 eurų. Mokestis antstoliui už savarankišką pranešimo dėl konfiskavimo parengimą kreditoriaus vardu (ZPO 845 skyriaus 1 dalies 2 sakinys) siekia 12,5 euro. Mokesčiu yra padengiamos oficialios pranešimo parengimo išlaidos.

Privalomasis išankstinio vykdomojo nuosprendžio vykdymas iš esmės nesiskiria nuo privalomojo teisėtai vykdytinos nutarties vykdymo. Tačiau įstatyme, atsižvelgiant į pareikšto ieškinio pobūdį, yra numatytos skirtingos privalomojo vykdymo priemonės:

Jeigu skolininkas pripažino esąs skolingas konkrečią pinigų sumą, teismo nutarties įgyvendinimą kreditorius dažniausiai patiki antstoliui. Už kilnojamojo turto areštą antstoliui yra mokamas 20 eurų mokestis. Jeigu antstolio darbo laikas viršija tris valandas, už kiekvieną papildomą valandą arba ne visą valandą yra mokamas papildomas 15 eurų mokestis. Be to, reikės atlyginti bet kokias būtinas antstolio išlaidas. Kreditoriaus teisė į atlyginimą gali suteikti jam teisę paduoti prašymą dėl turto arešto, kurį teismas patenkintų iš skolininko piniginių reikalavimų (pavyzdžiui, sumos išieškojimas iš skolininko uždarbio – ZPO 829 skyrius). Su prašymu susijusiems procesiniams veiksmams yra taikomas 10 eurų mokestis, o atlyginti papildomas išlaidas (ypač teismo sprendimo įteikimo išlaidas) yra reikalaujama atskirai.

viršųviršų

Kai vykdymo priemonė yra nukreipta į skolininko nekilnojamąjį turtą, skolos grąžinimui užtikrinti yra pateikiama skolos sumokėjimą užtikrinanti hipoteka arba turtui yra skiriamas priverstinis pardavimas aukciono būdu arba priverstinis valdymas. Išlaidas su savanoriška jurisdikcija susijusiose bylose reglamentuojančiame įstatyme (Išlaidų kodeksas – vok. KostO) yra numatyta, kad visas mokestis, kuris yra proporcingas skolos, kuri bus užtikrinta, vertei, yra mokamas už skolos grąžinimą užtikrinančios hipotekos įregistravimą Žemės registre. Lentelė, kurioje yra nurodyti sumoms iki 1 milijono eurų taikomi mokesčiai, pateikta šių komentarų 2 priede PDF File (PDF File 63 KB). Už prašymą priimti nutartį, kuria būtų nustatytas priverstinis nekilnojamojo turto pardavimas aukcione arba priverstinis šio turto valdymas, yra mokamas 51 euro mokestis.

Jeigu nutarime nurodyta, kad skolininkas privalo perduoti kilnojamąjį daiktą, teismo sprendimą, kreditoriui pateikus atitinkamą pareiškimą, įvykdys antstolis. Už oficialų darbą, susijusį su sprendimo vykdymu, yra mokamas 20 eurų mokestis. Jeigu nutarime nurodyta, kad skolininkas privalo perduoti nekilnojamąjį daiktą arba pastatą, už darbą, susijusį su turto atlaisvinimu, yra mokamas 75 eurų mokestis. Be to, antstoliui turi būti atlygintos nenumatytos išlaidos, ypač tos, kurios yra susijusios su trečiųjų šalių darbu (pvz., iškeldinimo išlaidos, darbo užmokestis spynų meistrui ir t. t.). Jeigu antstolio darbo laikas viršija tris valandas, už kiekvieną papildomą valandą arba ne visą valandą yra mokamas papildomas 15 eurų mokestis.

viršųviršų

2.2. Prašome aprašyti pagrindines sąlygas

Priimant nutartį dėl sulaikymo arba turto arešto, yra daroma prielaida, kad egzistuoja skola (ieškinys dėl skolos perėmimo) ir egzistuoja pagrindas sulaikyti arba konfiskuoti turtą. Jeigu yra taikoma kilnojamojo turto apsauginio arešto priemonė, dėl kurios yra konfiskuojamas visas galimas konfiskuoti skolininko turtas, laikoma, kad pagrindas areštuoti egzistuoja, jeigu yra būgštaujama, kad skolininkas, imdamasis nesąžiningų veiksmų, sužlugdys arba iš esmės sukliudys vykdyti nutartį, pavyzdžiui, perkeldamas arba paslėpdamas savo turtą.

Asmens sulaikymas, t. y. paties skolininko sulaikymas, taip pat yra taikomas siekiant užkirsti jam kelią perkelti bet kokį areštuoti tinkamą turtą ir kilnojamąjį turtą. Tačiau sprendimas taikyti šią priemonę gali būti priimtas tiktai tuo atveju, jeigu apsauginis turto areštas nesuteiks kreditoriui skolos grąžinimo garantijos.

Taikant laikinąjį draudimą, yra apibrėžiama ir išsaugoma konkreti laikina teisinė padėtis. Šios priemonės tikslas yra užkirsti kelią esamos padėties pasikeitimui ir atitinkamai šalies teisių įgyvendinimo sužlugdymui arba esminiam kliudymui jas įgyvendinti. Draudime yra pateikiami nurodymai dėl ieškinių dėl pristatymo arba dėl laikino priėmimo ar konkretaus veiksmo vykdymo (ZPO 935, 938, 940 skyriai). Laikiniesiems draudimams taikomos nuostatos iš esmės sutampa su sulaikymui ir turto areštui taikomomis nuostatomis (ZPO 936 skyrius).

Sulaikymo arba turto arešto pagrindas ir teisė į šią priemonę neturi būti patvirtinti, tačiau vis dėlto reikia pateikti pakankamai įrodymų (ZPO 920 skyriaus 2 dalis). Ta pati nuostata yra taikoma ir priimant sprendimą dėl laikinojo draudimo (ZPO 936 skyrius).

viršųviršų

Svarstant galimą tokių apsaugos priemonių skyrimą, svarbiausias yra „skubos“ veiksnys. Kreditorius turi įrodyti teismui, kad skubus veiksmas yra vienintelis būdas išsaugoti padėtį, nes egzistuoja tiesioginė jo teisių pažeidimo rizika.

3. Koks yra šių priemonių dalykas ir pobūdis?

3.1. Kokių rūšių turtui gali būti pritaikytos šios priemonės?

Apsaugos priemonės yra taikomos bet kokiam turtui, kuriam gali būti pritaikytas privalomasis turto areštas.

3.2. Koks yra tokių priemonių poveikis?

Sulaikymas arba turto areštas iš esmės reiškia konfiskavimą, dėl kurio skolininkas ir trečiosios šalies skolininkai netenka teisės disponuoti areštuotu turtu.

Konfiskavimą saugo Vokietijos baudžiamojo kodekso [StGB] 136 skyriuje numatyta nuostata – arešto pažeidimas. Esant pažeidimams, taip pat gali būti pateikti ieškiniai dėl žalos atlyginimo pagal civilinę teisę.

ZPO 945 skyriuje yra nustatyta, kad sulaikymo arba turto arešto atvejais asmeniui, kuris padavė prašymą priimti nutartį, taip pat yra taikoma prievolė atlyginti žalą, jeigu įrodoma, kad nuo pat pradžių nebuvo jokio pagrindo priimti nutartį dėl sulaikymo arba turto arešto ar laikinojo draudimo, arba jeigu nutarimas yra panaikinamas vadovaujantis ZPO 936 skyriaus 2 dalimi arba 942 skyriaus 3 dalimi.

Kreditorius gali per vieną mėnesį paduoti prašymą dėl nutarties dėl sulaikymo arba turto arešto ar laikinojo draudimo vykdymo. Iš esmės šiuo atveju yra taikomos bendrosios privalomąjį turto areštą reglamentuojančios nuostatos (ZPO 928, 936 skyriai). Apsauginio turto arešto atveju sprendimas vykdomas taikant konfiskavimo priemonę (ZPO 930 skyrius), o skolininko sulaikymo atveju paprastai yra išduodamas suėmimo orderis (ZPO 933 skyrius).

viršųviršų

Laikiniesiems draudimams yra taikomos šios nuostatos: antstolis įvykdo nutartį perkelti turtą vadovaudamasis ZPO 883 skyriaus nuostatomis. Nutartys, kuriose yra nurodoma atlikti tam tikrus veiksmus arba jų neatlikti, yra priimamos vadovaujantis ZPO 887 skyriumi (teismo įgaliojimas kreditoriui atlikti tam tikrą pagrįstą veiksmą) arba ZPO 888 ir 890 skyriais (nutartis dėl baudų mokėjimo ir (arba) sulaikymo arba baudų ir (arba) kardomojo kalinimo už susilaikymą nuo nepagrįstų veiksmų arba neveikimą ir laikiną priėmimą).

Jeigu turto arešto nuostata taikoma banko sąskaitoms, yra taikoma konkreti procedūra, konkrečiai ZPO 835 skyriaus 3 dalies nuostatas atitinkanti procedūra; areštuotoje skolininko, kuris yra fizinis asmuo, banko sąskaitoje esančios lėšos negali būti sumokėtos kreditoriui, kol nepraeis dvi savaitės po nutarties dėl lėšų pervedimo įteikimo trečiosios šalies skolininkui. Ši procedūra suteikia skolininkui galimybę paduoti prašymą dėl atleidimo nuo arešto iki lėšų iš sąskaitos sumokėjimo kreditoriui, kurio naudai numatyta taikyti šią priemonę.

3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas?
Ar teisė numato kokius nors terminus, ar konkretus galiojimo terminas yra nurodomas teismo sprendime?

Nutarties dėl sulaikymo arba turto arešto ar laikinojo draudimo vykdymas yra neleistinas, jeigu po nutarimo priėmimo arba įteikimo dienos praėjo vienas mėnuo.

Ar numatyta priemonė galioja iki to laiko, kol teismas priims sprendimą, ar iki kitos priemonės paskyrimo?

Priemonės galioja tol, kol egzistuoja pagrindas taikyti apsaugos priemones, arba tol, kol egzistuoja laikinos aplinkybės.

viršųviršų

Jeigu priemonė iš pradžių buvo paskirta tiktai pagal vienos šalies prašymą, ar yra nustatytas terminas, per kurį būtų išklausytos abi šalys?

Kai yra taikoma sulaikymo ir (arba) turto arešto procedūra, išklausyti abi šalis nėra būtina (ZPO 922 skyrius). Jeigu skolininkas paduoda apeliacinį skundą, turi būti surengtas žodinis nagrinėjimas (ZPO 924 skyrius). Jeigu yra paduotas prašymas priimti sprendimą dėl laikinojo draudimo, visais atvejais turi būti surengtas žodinis nagrinėjimas. Tokio posėdžio galima nerengti tiktai skubiu atveju arba pareiškimo atmetimo atveju (ZPO 937 skyriaus 2 dalis).

Laiko apribojimai susijusioms šalims išklausyti nėra nustatyti.

4. Ar įmanoma apskųsti priemonę?

Teismo nutartis dėl sulaikymo ir (arba) turto arešto arba dėl laikinojo draudimo gali būti priimta priimant galutinį nutarimą (po žodinio nagrinėjimo) arba sprendimą (ZPO 922, 936 skyriai).

Šalys gali apskųsti nutarimą, jeigu jos yra įpareigotos sumokėti daugiau kaip 600 eurų.

Sprendimo priėmimui yra taikomos šios nuostatos:

Skolininkas gali apskųsti sprendimą dėl sulaikymo ir (arba) turto arešto arba dėl laikinojo draudimo (ZPO 924 skyrius). Tokiu atveju yra rengiamas žodinis nagrinėjimas ir priimama galutinė nutartis dėl priemonės teisėtumo.

Jeigu prašymas buvo atmestas, per dvi savaites po sprendimo dėl atmetimo įteikimo kreditorius gali tiesiogiai pateikti apeliacinį skundą. Ta pati nuostata taikoma ir tuo atveju, kai sprendimas yra susijęs su sulaikymu ir (arba) turto areštu arba su laikinuoju draudimu nepaisant to, kad tuo pačiu metu kreditorius turi sumokėti užstatą.

Be to, skolininkas gali paduoti prašymą panaikinti nutartį dėl sulaikymo ir (arba) turto arešto arba dėl laikinojo draudimo, nes kreditorius nepareiškė ieškinio per nustatytą terminą (ZPO 926 skyrius) arba pasikeitė aplinkybės (ZPO 927 skyrius).

« Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendro pobūdžio informacija | Vokietija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 09-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė