Европейска комисия > ЕСМ > Временни мерки и предпазни мерки

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Временни мерки и предпазни мерки - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


“Започнали сте съдебно дело, но процесът се бави и се чувствате по-скоро обезкуражени.”

Опасявате се, че длъжникът ще се възползва от проточващите се процедури и различните възможности за защита, за да избяга от кредиторите си преди присъждането на съдебното решение. Например, може да бъде изкушен сам да организира обявяването си в несъстоятелност или да прехвърли активите си. Затова е във ваш интерес да поискате от съда да приложи временни мерки.

Съдът има право да разпореди временни или предпазни мерки срещу активите на длъжника. Целта на тези мерки е докато се изчаква за определен период от време окончателното съдебно решение по същество, да се гарантира възможност това решение да бъде приложено. Съществуват няколко ситуации, които трябва да бъдат разграничени.

1. Предпазни мерки

Съдът на Европейските общности дефинира тези мерки като мерки, предназначени да опазят правата, чието признаване се иска в друг съдебен процес на съда, който разглежда делото по същество и да запазят фактическото и правно статукво. На практика, тези мерки ще позволят на кредитора да се застрахова срещу риска да не му бъде платено чрез използване на две техники: на длъжника не се позволява да разполага със своите активи или върху тях се учредяват тежести, така че ако длъжникът се освободи от активите си, те да могат да бъдат възстановени от последващите им притежатели.

НагореНагоре

Примери за предпазни мерки:

 • Превантивен запор върху движимо имущество или авоари, собственост на длъжника;
 • Съдебно изпълнение върху оспорваното имущество, така че да се запази в текущия си вид до издаването на съдебното решение;
 • Запор чрез ипотека върху недвижимо имущество, стопански активи и ценни книги. Съществуват правила относно оповестяването на тези мерки.

Условия за налагане на предпазни мерки:

 • След като подадете заявлението си, съдът (който, в зависимост от държавата -членка на ЕС може да бъде съдът, който разглежда вашето дело или специален съд, който се занимава с временни и предпазни мерки) може да поиска от вас да предоставите доказателства, че исковата ви молба има шансове да спечели и че съществува риск да не успеете да възстановите дължимото от вашия длъжник.
 • Съдебното решение посочва активите, предмет на мярката, до определена сума, пропорционална на вашия иск. Съществуват вещи и активи, които не подлежат на запор (дрехи, храна, някои мебели, части от заплатата или надницата), които гарантират, че длъжникът и неговото семейство могат да запазят нормален стандарт на живот. Длъжникът има право да оспорва мярката и да поиска вдигане на запора. Ако след изслушване на делото по същество, получите изпълнимо окончателно съдебно решение, предпазният запор може да се преобразува в заповед за съдебно изпълнение.

2. Временни мерки

НагореНагоре

При други спешни ситуации само предпазните мерки не винаги са достатъчни. Поради това съдът може да разпореди някои временни мерки, които да имат същия ефект, както очакваното съдебно решение по същество. Окончателното решение на съда може да потвърди или да отхвърли тези временни мерки.

Подобно на предпазните мерки, временните мерки се вземат преди да бъде издадено съдебното решение по същество, което ги отличава от условното изпълнение.

3. Условно изпълнение

Имате издадено съдебно решение, но съществува възможност то да бъде обжалвано или оспорено. Искате решението да бъде изпълнено веднага, тъй като се опасявате, че вашия длъжник може да обжалва, само за да забави процеса. В множество подобни случаи съдът постановява условно изпълнение на решението. Възможно е да се предявят определени изисквания, в зависимост от държавата (спешност, предоставено от кредитора обезпечение, принцип на насрещната процедура, иск, неподлежащ на оспорване, въпреки че решението все още може да бъде обжалвано и други).

Сравнението на националните законодателства показва почти пълна липса на дефиниция за временните и защитни мерки и че правните системи се различават значително. Различията между държавите-членки се задълбочават още повече, когато става въпрос за мерки, които могат да проточат прекалено разглеждането на делото по същество и да отворят възможност за заобикаляне на нормалния законов ред. Правомощията на съдилищата, разглеждащи заявленията за условно изпълнение също не са разпределени равномерно - някои държави-членки не позволяват влизане в сила на решение, докато се очаква окончателния изход от делото.

Съществуват доста съществени разлики в условията за постановяване на такива мерки. Например, изискването за спешност все по-често се тълкува в доста широки граници.

Съществуват и значителни разлики в характера на вещите и активите, които могат да бъдат засегнати от мерките, вида на приложимите мерки и взаимодействието между съда, постановяващ временни или защитни мерки и съда, разглеждащ делото по същество. Формалните аспекти също далеч не са уеднаквени. В много държави-членки условните мерки изискват одобрението на съд, който в някои държави е специализиран съд, а в други може да е съд от общ характер, докато в трети такова изискване изобщо не съществува. В повечето държави-членки процедурата е едностранна, но в някои подлежи на насрещно оспорване по време на целия процес, освен в най-спешните случаи, за да се избягнат неочаквани изненади.

Ако щракнете върху знамената на държавите-членки, ще получите информация за процедурите относно временните и предпазните мерки.

Ако щракнете върху иконата „Право на Общността“, ще получите информация за налагането на временни и предпазни мерки в друга държава-членка на ЕС.

Информация за международните конвенции може да се намери чрез щракане върху иконата „Международно право“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство