Europos Komisija > ETIT > Laikinosios ir apsaugos priemonės > Prancūzija

Naujausia redakcija: 26-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Laikinosios ir apsaugos priemonės - Prancūzija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra priemonių rūšys? 1.
2. Kokiomis sąlygomis priemonės gali būti naudojamos? 2.
2.1. Prašome aprašyti procedūrą 2.1.
2.2. Esminės sąlygos 2.2.
3. Koks yra šių priemonių tikslas ir pobūdis? 3.
3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomos šios priemonės? 3.1.
3.2. Koks yra šių priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra šių priemonių teisinis pagrindas? 3.3.
4. Ar galima apskųsti priemonės taikymą? 4.

 

1. Kokios yra priemonių rūšys?

 • Laikinąsias priemones nedelsdamas visuomet gali taikyti teisėjas, atsakingas už skubų bylos parengimą teisminiam nagrinėjimui (skubaus prašymo procedūra, užstato sumokėjimas, iškeldinimas, teismo uždraudimas ir įrodymų išsaugojimas).

Neįmanoma sudaryti tikslaus laikinųjų priemonių sąrašo. Skubiai rengiantis bylos teisminiam nagrinėjimui gali būti taikomos visos neatidėliotinos priemonės, kurios nėra rimtai ginčijamos arba nėra pagrįstos prieštaravimu (įmokos sumokėjimas, neteisėto gyventojo iškeldinimas, žalos įvertinimas ar užregistravimas ir t. t.). Be to, rengdamasis bylos nagrinėjimui teisėjas gali imtis visų priemonių, kurios reikalingos siekiant išvengti gresiančios žalos (pvz., stabilizavimo darbai) arba sustabdyti akivaizdžiai neteisėtus veiksmus.

 • Prevencinėms priemonėms nustatytas specialus režimas (prevencinis atsakovo turto areštas ir teisminės ribojamosios priemonės). Tai yra priemonės, suteikiančios kreditoriui teisę, dažniausiai teisėjo leidimu, apriboti skolininko naudojimąsi visu savo turtu ar jo dalimi, ir tokios priemonės, kurios leidžia turtui taikyti specialią ribojamojo pobūdžio teisę siekiant užtikrinti apmokėjimą, kuris dar nėra pripažintas teismo sprendimu, tačiau yra pavojus, kad jis nebus įvykdytas.

Prevencinės priemonės gali būti dvejopos:

 • Prevencinis atsakovo turto areštas, leidžiantis laikinai areštuoti materialųjį turtą (kilnojamieji daiktai, transporto priemonės ir t. t.) ir nematerialųjį turtą (pinigų suma, mokėtojo teisės ir vertybiniai popieriai) bei reikalavimo teises (banko sąskaitos, nuompinigiai ir t. t.).
 • Teisminės ribojamosios priemonės, kurios taikomos pastatams, komercinei veiklai, akcijoms ir nuosavybės vertybiniams popieriams (laikinosios hipotekos registravimas arba įmonės akcijų ar vertybinių popierių įkeitimas).

2. Kokiomis sąlygomis priemonės gali būti naudojamos?

2.1. Prašome aprašyti procedūrą
Ar dėl įsakymo, leidžiančio taikyti priemonę, išdavimo visuomet būtina kreiptis į teismą?
 • Laikinosios priemonės: byla perduodama teisėjui, atsakingam už bylos parengimą teisminiam nagrinėjimui, ir apie tai pranešama atsakovui (pranešimą įteikia antstolis). Pasirengimas teisminiam bylos nagrinėjimui grindžiamas rungimosi principu.
 • Prevencinės priemonės: teoriškai reikalingas išankstinis teisėjo įgaliojimas. Tačiau esant vykdytinai teisei arba teismo sprendimu pripažintiems reikalavimams, kurie dar nėra įvykdyti, kai kurie kreditoriai apsieina ir be tokio įgaliojimo. Tas pats taikoma ir tais atvejais, kai neapmokamas priimtas įsakomasis vekselis, skolinis įsipareigojimas ar čekis arba pastato nuomos mokestis (esant rašytinei sutarčiai).
Koks teismas yra kompetentingas išduoti leidimą taikyti šias priemones?
 • Laikinosios priemonės: atsižvelgiant į pareiškimo pobūdį, kompetentingas teisėjas yra atitinkamo teismo pirmininkas. Jurisdikcijos klausimus sprendžia regiono teismo pirmininkas. Tačiau apygardų teismų, Komercinio teismo, Pramonės teismo ar Žemės ūkio teismo pirmininkai neperžengdami savo jurisdikcijos ribų taip pat gali priimti sprendimus dėl pasirengimo teisminiam bylos nagrinėjimui.
 • Prevencinės priemonės: kompetentingas teisėjas yra regiono teismo teisėjas, turintis jurisdikciją spręsti civilinių bylų sprendimų vykdymo klausimus (vykdantysis teisėjas). Kompetentingas teisėjas yra skolininko gyvenamosios vietos teisėjas.
Ar advokato atstovavimas yra būtinas? 

Ne. Esant priverstiniam vykdymui ar rengdamosi teisminiam bylos nagrinėjimui šalys pačios ginasi. Tačiau joms visgi gali atstovauti teisininkas.

viršųviršų

Kokį vaidmenį atlieka tarpininkai, tokie kaip priverstinio vykdymo pareigūnai ar teismo antstoliai?

Prevencinį atsakovo turto areštą vykdo antstolis. Tačiau jis neregistruoja teismo ribojamųjų priemonių, nors dėl šių priemonių teisminio registravimo sudėtingumo kreditoriams visuomet padeda profesionalai.

Prašome nurodyti kiekvienos rūšies priemonės įkainius.

Prevencinių priemonių išlaidas galiausiai apmoka skolininkas, nors iš kreditoriaus gali būti reikalaujama iš anksto apmokėti už šių priemonių taikymą. Vykdymo išlaidos nustatomos pagal atlyginimą antstoliams už kiekvieną priverstinai atliekamą veiksmą ir taikomą prevencinę priemonę.

Pagal 1996 m. gruodžio 12 d. dekretą Nr. 96-1080 antstolių atlyginimų skalė apima nustatytą sumą, kuri, atsižvelgus į bylos pobūdį, išreiškiama didėjančia tvarka ar kitokiu būdu arba proporcingais įkainiais ir, jeigu reikalinga, išlaidomis už procesinių veiksmų pradėjimą.

Taikant prevencines priemones, proporcinis mokestis remiantis atgauta suma apskaičiuojamas tik tuo atveju, jeigu antstolis gauna įgaliojimą išieškoti kreditoriui priklausančią sumą. Be to, prie minėto dekreto pridėta nomenklatūra nesuteikia galimybės imti papildomo mokesčio, kuris yra derybų objektas. Tačiau yra nustatyta išimtis, susijusi su prevenciniu atsakovo mokėjimo teisių areštu ir vertybiniais popieriais.

Pavyzdžiui, jeigu ieškinio suma yra 10 000 €, tai mokestis (fiksuotas mokestis) yra toks:

 • prevencinis kilnojamojo turto areštas: 67,20 € už atlikimą;
 • transporto priemonės areštas pagal pareiškimą regiono administracinėje įstaigoje: 62,40 €;
 • prevencinis banko sąskaitos areštas: 59,20 € už atlikimą; 49,60 € už pranešimo apie areštą skolininkui įteikimą;
 • teismo įsakytos laikinosios hipotekos registravimas: 49,60 €;
2.2. Esminės sąlygos

Teismas neįgyvendina pačios priemonės, jis ją tik sankcionuoja. Priemonę įgyvendina antstolis reikalaujant teismo leidimą gavusiam asmeniui.

viršųviršų

Jeigu iš teisėjo reikalaujama išankstinio sankcionavimo, ieškinys turi būti iš esmės pripažintas.

Prevencinėms priemonėms nėra nustatyta aiškių skubos reikalavimų.

Kreditoriai turi nurodyti, kad yra aplinkybių, galinčių apsunkinti ieškinio patenkinimą (pvz., nepasitikėjimas skolininku, kuris slepia savo turtą, daug kreditorių ir t. t.).

3. Koks yra šių priemonių tikslas ir pobūdis?

3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomos šios priemonės?

Visam skolininko turtui, išskyrus tą, kurį įstatymas draudžia areštuoti (pvz., kasdieniam pragyvenimui ar darbui pagal profesiją reikalingas turtas) gali būti taikomas prevencinis atsakovo turto areštas. Tai taikoma ir ieškiniams, tačiau uždarbiui niekuomet negali būti taikomas prevencinis atsakovo turto areštas (net jeigu jis gali būti areštuojamas remiantis teismo sprendimu ar kitu vykdytinu dokumentu, atsižvelgiant į apmokėjimą už areštą).

3.2. Koks yra šių priemonių poveikis?

Prevencinių priemonių pagrindu areštuotu turtu negalima disponuoti. Išlieka skolininko teisė turtą valdyti savo nuožiūra, tačiau jis negali disponuoti turtu. Jeigu skolininkas netinkamai elgiasi su areštuotu turtu, jis daro nusikaltimą, už kurį yra baudžiama bauda arba laisvės atėmimu.

Areštuotos pinigų sumos yra laikomos blokuotoje sąskaitoje.

Skolininkas gali parduoti turtą, kuriam taikomos teismo ribojamosios priemonės, tačiau kreditorius turi teisę dalyvauti pardavimo procese, turėdamas išimtines teises.

viršųviršų

Už prevencinių priemonių pagrindu areštuotą turtą atsakingas yra skolininkas, kuris tampa to turto saugotoju. Areštavimas neturi pasekmių tretiesiems asmenims. Priešingai, teismo ribojamosios priemonės, susijusios su viešosiomis priemonėmis (registracija), galioja visiems.

Bankininkai (ir visi kiti tretieji asmenys), kurie gauna reikalavimą taikyti su klientu susijusį prevencinį areštą, įpareigojami nedelsiant pranešti antstoliui apie visus skolininko įsipareigojimus (kitais žodžiais tariant, apie visas skolininko vardu atidarytas sąskaitas ir sąskaitose esančias pinigų sumas). Jeigu bankininkai be pateisinamos priežasties nesuteikia tokios informacijos, jiems gali būti įsakyta sumokėti skolą vietoje paties skolininko.

3.3. Koks yra šių priemonių teisinis pagrindas?

Prevencinių priemonių turi būti imamasi per tris mėnesius nuo teismo įsakymo priėmimo dienos. Priešingu atveju teismo įsakymas netenka galios.

Jeigu kreditorius dar nepradėjo veiksmų dėl savo reikalavimo pripažinimo, jis tai turi padaryti per vieną mėnesį nuo priemonės patvirtinimo. Priešingu atveju priemonė negalioja.

Skolininkas ne vėliau kaip per aštuonias dienas turi būti informuojamas apie prevencinę priemonę. Skolininkas gali prašyti bylą tiriančio teisėjo atidėti priemonės vykdymą. Teisėjas iš anksto gali priimti nutartį paskirtį teismo posėdį, kuriame bus išklausomos šalių nuomonės dėl priemonės. Iš esmės skolininko prašymas atidėti priemonės vykdymą yra priimtinas, jeigu prevencinis turto areštas netapo konkrečių daiktų areštu, kadangi kreditorius gavo teismo sprendimą dėl savo reikalavimo.

4. Ar galima apskųsti priemonės taikymą?

Skolininkas gali skųsti teismo įsakymą ir pačią priemonę.

Teisėjas, kompetentingas sankcionuoti apsaugos priemones, taip pat gali apsvarstyti skundą dėl įsakymo. Jo sprendimas gali būti skundžiamas Apeliaciniam teismui.

Skolininkui gavus pranešimą apie priemonės sankcionavimą ir pačią priemonę ėmus iš karto taikyti, prašymas atidėti teismo įsakymą yra reglamentuojamas pagal tas pačias taisykles, kaip ir prašymas netaikyti priemonės: tai yra leistina, jeigu prevencinė priemonė nebuvo pakeista daiktų areštu.

Skundas neturi įtakos prevencinės priemonės veiksmingumui, kuri yra veiksminga tol, kol teisėjas panaikina areštą arba paskelbia priemonę negaliojančia.

Papildoma informacija

 • Legifrance français
 • Prancūzijos teisingumo ministerija français

« Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 26-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė